Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2200(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0346/2017

Predkladané texty :

A8-0346/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/11/2017 - 5.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0422

Prijaté texty
PDF 345kWORD 44k
Utorok, 14. novembra 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/004 IT/Almaviva
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2017 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Talianska – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0496 – C8‑0322/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (ďalej len „nariadenie o EGF“),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (ďalej len „MID z 2. decembra 2013“), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0346/2017),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie;

C.  keďže Taliansko podalo na základe intervenčných kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF žiadosť EGF/2017/004 IT/Almaviva o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 1 646 pracovníkov zo spoločnosti Almaviva Contact SpA pôsobiacej v hospodárskom odvetví zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 82 (Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti) v regióne na úrovni NUTS 2 Lazio (ITI4) v Taliansku; keďže sa očakáva, že do opatrení sa zapojí 1 610 prepustených pracovníkov;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Taliansko má preto podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok vo výške 3 347 370 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 5 578 950 EUR;

2.  konštatuje, že talianske orgány podali žiadosť 9. mája 2017 a že po dodatočných informáciách poskytnutých Talianskom Komisia dokončila jej hodnotenie 26. septembra 2017 a v rovnaký deň o tom informovala Európsky parlament;

3.  pripomína, že v dôsledku hospodárskej krízy vznikol výrazný tlak na ceny marketingových služieb a pomoci pre nadobúdateľov tovaru a služieb, čo viedlo k poklesu obratu a ziskovosti poskytovateľov služieb; so zreteľom na skutočnosť, že náklady práce sú zďaleka najvyššou položkou výrobných nákladov v odvetví zákazníckych telefonických centier, konštatuje, že podniky zareagovali na tieto nepriaznivé podmienky premiestnením, zásahmi do nákladov práce alebo ukončením činnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že od roku 2009 do prvého štvrťroku 2014 ukončila svoju činnosť jedna tretina všetkých talianskych podnikov v tomto odvetví;

4.  uznáva, že toto prepúšťanie je priamo spojené s poklesom výnosov centra spoločnosti Almaviva v Ríme o 45 % v období od roku 2011 do 2016; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť dohodu s jednotným zastúpením odborových zväzov (RSU) o pláne na zosúladenie nákladov práce v Almaviva – Rím s ostatnými centrami spoločnosti Almaviva v Taliansku, čo by v konečnom dôsledku viedlo k znižovaniu miezd, čo vyústilo do ukončenia činnosti rímskeho centra;

5.  konštatuje, že pracovníci zákazníckych telefonických centier by mali byť viac chránení, čo predpokladá najmä to, že sa zamestnanci nebudú presúvať z jedného centra do druhého podľa osobitnej stratégie využívanej na vynucovanie hromadného prepúšťania;

6.  uznáva, že regionálne a miestne hospodárstvo sa len pomaly zotavujú po veľkých problémoch, ktoré vyplynuli z hospodárskej a finančnej krízy a že hromadné prepúšťania môžu toto oživenie zastaviť alebo prerušiť; vyzdvihuje zásadný význam aktívnych opatrení na trhu práce, akými sú tie, ktoré sú spolufinancované z EGF, s cieľom takémuto niečomu zabrániť;

7.  konštatuje, že 79 % cieľových príjemcov sú ženy, pričom veľká väčšina z nich je vo veku od 30 do 55 rokov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné nájsť schodné riešenie, ktoré by zabránilo prepúšťaniu, najmä vzhľadom na nižšiu pravdepodobnosť, že ženy v tejto vekovej skupine zostanú na trhu práce a budú na ňom postupovať, keďže vzhľadom na ich úlohu neformálnych opatrovateliek a na to, že na pracoviskách nie je zaručená rovnosť príležitostí, je pre ne zložité nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;

8.  zdôrazňuje, že odborná príprava a ďalšie personalizované služby by mali plne zohľadniť charakteristiky tejto skupiny pracovníkov, najmä vysoký podiel žien; víta začlenenie sumy v odhadovanej výške 680 000 EUR na úhradu nákladov pre pracovníkov, ktorí sa starajú o závislé osoby;

9.  víta skutočnosť, že talianske orgány začali poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 6. apríla 2017, teda v predstihu pred podaním žiadosti o podporu z EGF pre navrhovaný koordinovaný balík;

10.  konštatuje, že Taliansko plánuje osem typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) individuálne poradenstvo pri hľadaní zamestnania, ii) pomoc pri hľadaní zamestnania, iii) vzdelávanie, rekvalifikácia a odborná príprava, iv) poukaz na opätovné zamestnanie, v) podpora podnikania, vi) príspevok na založenie podniku, vii) úhrada výdavkov pre pracovníkov, ktorí sa starajú o nezaopatrené osoby a viii) úhrada nákladov na mobilitu; poznamenáva, že opatrenia na podporu príjmov budú tvoriť 17,4 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je výrazne pod maximálnou hodnotou 35 % uvedenou v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

11.  víta vytvorenie výboru zriadeného ministerstvom hospodárskeho rozvoja (MiSE(4)), ANPAL(5), regiónom Lazio a odbormi na vymedzenie stratégie a opatrení na podporu bývalých pracovníkov spoločnosti Almaviva, ako aj na vypracovanie koordinovaného balíka personalizovaných služieb;

12.  berie na vedomie, že používanie poukazov na opätovné zamestnanie je novinka, ktorá sa použila iba v jednom predchádzajúcom prípade; zdôrazňuje, že je dôležité riadne posúdiť účinnosť týchto opatrení po uplynutí dostatočného obdobia na zozbieranie dostupných údajov;

13.  zdôrazňuje, že talianske orgány potvrdili, že na oprávnené opatrenia sa neposkytuje finančná podpora z iných finančných nástrojov Únie, ale že tieto opatrenia budú doplnkové k opatreniam financovaným buď z ESF, alebo výhradne z vnútroštátnych zdrojov;

14.  pripomína, že koordinovaný balík personalizovaných služieb podporený z EFG by mal byť navrhnutý tak, aby v ňom boli zohľadnené perspektívy na trhu práce do budúcnosti a zručnosti, ktoré budú v budúcnosti požadované, a mal by byť kompatibilný s prechodom na udržateľné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje;

15.  vyjadruje uznanie talianskej vláde za to, že sa usiluje stanoviť nový právny rámec pre pracovníkov v oblasti telekomunikácií s cieľom zabrániť ďalším takým prípadom, ako je ten, ktorý je predmetom žiadosti EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

17.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na vnútroštátne orgány, aby v budúcich návrhoch uvádzali podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú potenciál rásť, a môžu teda prípadne poskytovať ľuďom prácu, a aby zbierala potvrdené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest a o miere opätovného začlenenia na trh práce dosiahnutej vďaka EGF;

18.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

19.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

20.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).
(5) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Talianska – EGF/2017/004 IT/Almaviva

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2017/2192.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia