Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2200(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0346/2017

Ingivna texter :

A8-0346/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/11/2017 - 5.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0422

Antagna texter
PDF 257kWORD 43k
Tisdagen den 14 november 2017 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/004 IT/Almaviva
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 14 november 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Italien – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (förordningen om fonden),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0346/2017), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ställas till förfogande så snabbt och effektivt som möjligt.

C.  Italien lämnade in ansökan EGF/2017/004 IT/Almaviva om ekonomiskt stöd från fonden med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i förordningen om fonden till följd av att 1 646 arbetstagare blivit uppsagda inom Almaviva Contact SpA som är verksamt inom den näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 82 (Kontorstjänster och andra företagstjänster) i Nuts 2-regionen Lazio i Italien (ITI4). Totalt beräknas 1 610 uppsagda arbetstagare delta i åtgärderna.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att de villkor som fastställs i artikel 4.1 a i förordningen om fonden är uppfyllda och att Italien är berättigat till ekonomiskt stöd på 3 347 370 EUR enligt den förordningen, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 5 578 950 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de italienska myndigheterna lämnade in ansökan den 9 maj 2017 och att kommissionen, utifrån den ytterligare information som Italien lämnade, slutförde sin bedömning den 26 september 2017 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet påminner om att den ekonomiska krisen kraftigt har pressat priset på marknadsföringstjänster och stöd till köpare av varor och tjänster, vilket har lett till att tjänsteleverantörers omsättning och vinstmarginaler har minskat. Med tanke på att arbetskostnaden står för den överlägset största produktionskostnaden inom teletjänstsektorn konstaterar parlamentet att företag har reagerat på dessa ogynnsamma villkor genom att utlokalisera, vidta åtgärder rörande arbetskostnaderna eller lägga ned. Parlamentet beklagar att en tredjedel av alla italienska företag inom sektorn lade ner sin verksamhet mellan 2009 och första kvartalet 2014.

4.  Europaparlamentet inser att uppsägningarna har direkt samband med att intäkterna sjönk med mer än 45 % vid Almavivas central i Rom mellan 2011 och 2016. Parlamentet beklagar att man inte lyckades nå en överenskommelse med den samlade fackföreningsrepresentationen (RSU) om en plan för att anpassa arbetskostnaden i Almaviva-Rom till andra Almavivacentraler i Italien, vilket i själva verket skulle ha lett till en lönesänkning, och resulterat i att Romcentralen stängdes.

5.  Europaparlamentet konstaterar att arbetstagarna inom teletjänstsektorn bör få ett bättre skydd, vilket bland annat innebär att man undviker att flytta personal från en central till en annan, vilket är en strategi som särskilt används för att forcera stora uppsägningar.

6.  Europaparlamentet noterar att den regionala och lokala ekonomin nu långsamt återhämtar sig efter de stora svårigheterna till följd av den ekonomiska och finansiella krisen och att massuppsägningar riskerar att stoppa eller avbryta denna återhämtning. Parlamentet understryker att aktiva arbetsmarknadsåtgärder, exempelvis sådana som samfinansieras av fonden, är avgörande för att undvika detta.

7.  Europaparlamentet noterar att 79 % av de berörda stödmottagarna är kvinnor och att de allra flesta av dem är 30–55 år gamla. Parlamentet beklagar att man inte kunde finna en hållbar lösning för att undvika uppsägning av dessa personer, framför allt eftersom det redan är mindre troligt att kvinnor i denna åldersgrupp stannar kvar och gör karriär på arbetsmarknaden på grund av att det är svårt att finna balans mellan arbetsliv och privatliv, eftersom kvinnor har ett informellt omsorgsansvar och eftersom det inte finns lika möjligheter i arbetslivet.

8.  Europaparlamentet betonar att utbildning och andra individanpassade tjänster bör ta full hänsyn till särdragen hos denna grupp av arbetstagare, i synnerhet den höga andelen kvinnor. Parlamentet välkomnar att ett belopp på uppskattningsvis 680 000 EUR anslagits till ersättning för utgifter till personer med omsorgsansvar.

9.  Europaparlamentet välkomnar att de italienska myndigheterna den 6 april 2017 inledde de individanpassade åtgärderna riktade till de berörda stödmottagarna, innan ansökan om stöd från fonden lämnades in för det föreslagna samordnade paketet.

10.  Europaparlamentet noterar att Italien planerar åtta olika typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: (i) individuell vägledning, (ii) stöd till arbetssökande, (iii) utbildning, omskolning och yrkesutbildning, (iv) återanställningscheckar, (v) stöd till företagande, (vi) starta eget-bidrag, (vii) ersättning för utgifter till personer med omsorgsansvar och (viii) ersättning av resekostnader. Parlamentet noterar att inkomststödjande åtgärder motsvarar 17,4 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är en bra bit under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen om fonden, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

11.  Europaparlamentet välkomnar att en kommitté har inrättats av ministeriet för ekonomisk utveckling (MiSE(4)), ANPAL(5), regionen Lazio och fackföreningar för att utarbeta en strategi och insatser för att stödja f.d. arbetstagare vid Almaviva och för att utforma det samordnade paketet med individanpassade tjänster.

12.  Europaparlamentet noterar att användningen av återanställningscheckar är en ny metod som endast har använts i ett tidigare ärende. Parlamentet understryker vikten av att fullt ut utvärdera effekterna av sådana åtgärder så snart tillräckligt med tid har gått för att man ska ha tillgängliga uppgifter.

13.  Europaparlamentet betonar att de italienska myndigheterna har bekräftat att de stödberättigande åtgärderna inte får stöd från unionens övriga finansieringsinstrument, men att de kommer att kompletteras med åtgärder som kommer att finansieras antingen av fonden eller enbart med nationella medel.

14.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster som stöds via fonden bör utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och att det bör vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

15.  Europaparlamentet lovordar den italienska regeringens åtagande att fastställa en ny rättslig ram för arbetstagare inom telekommunikationssektorn för att undvika ytterligare fall såsom det som är föremål för ansökan EGF/2017/004 IT/Almaviva.

16.  Europaparlamentet upprepar att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vädja till nationella myndigheter om att i framtida förslag lämna mer information om de sektorer som har tillväxtpotential och därför kan förväntas anställa, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansieringen från fonden, inbegripet om kvaliteten på sysselsättningen i fråga och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

18.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen att säkra allmänhetens tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

19.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
(5) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Italien – EGF/2017/004 IT/Almaviva

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2017/2192.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy