Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2085(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0330/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0330/2017

Συζήτηση :

PV 13/11/2017 - 16
CRE 13/11/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2017 - 5.2
CRE 14/11/2017 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0423

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 520kWORD 66k
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ
P8_TA(2017)0423A8-0330/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τη διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (2017/2085(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ – Υποβολή έκθεσης σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προηγμένων στοιχείων ασφάλειας των αυτοκινήτων, τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητάς τους και την εφικτότητά τους, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των οχημάτων και του κανονισμού για την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών» (COM(2016)0787) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2016)0431),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 78/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2003/102/ΕΚ και 2005/66/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2000/30/ΕΚ(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/413 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/719 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Μαΐου 2017, σχετικά με τις οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την οδική ασφάλεια 2011-2020 και τα πρώτα ορόσημα προς μια στρατηγική κατά των τραυματισμών(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την ευρωπαϊκή οδική ασφάλεια 2011-2020(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον οδικό χάρτη για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών(11),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών, ένα ορόσημο προς τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα» (COM(2016)0766),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα ευρωπαϊκό χώρο οδικής ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020» (COM(2010)0389),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «CARS 2020: Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη» (COM(2012)0636),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Benefit and feasibility of a range of new technologies and unregulated measures in the field of vehicle occupant safety and protection of vulnerable road users» (Οφέλη και σκοπιμότητα διαφόρων νέων τεχνολογιών και μη ρυθμιζόμενων μέτρων στο πεδίο της ασφάλειας των επιβατών οχημάτων και της προστασίας των ευάλωτων οδικών χρηστών) που καταρτίστηκε από την εταιρεία Transport Research Laboratory και δημοσιεύτηκε στις 26 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του στόχου 6 των κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής της Επιτροπής για την οδική ασφάλεια 2011-2020-Το πρώτο ορόσημο προς μία στρατηγική κατά των τραυματισμών (SWD(2013)0094),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2017, για την οδική ασφάλεια, με τα οποία υιοθετείται η διακήρυξη της Βαλέτας του Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων «Η Ευρώπη σε κίνηση», που εξέδωσε η Επιτροπή στις 31 Μαΐου 2017, η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο οκτώ νομοθετικών πρωτοβουλιών με ιδιαίτερη έμφαση στις οδικές μεταφορές,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 70/260 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 15ης Απριλίου 2016, σχετικά με τη βελτίωση της παγκόσμιας οδικής ασφάλειας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0330/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ετήσια βάση χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους της Ευρώπης 25 500 άνθρωποι ενώ 135 000 τραυματίζονται σοβαρά, με αποτέλεσμα να απαιτούνται περισσότερα και αποδοτικότερα μέτρα προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η εμβληματική επιδίωξη για «μηδενικούς θανάτους» από τροχαία ατυχήματα (“Vision Zero”)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδική ασφάλεια εξαρτάται από τρεις παράγοντες: όχημα, υποδομές και οδηγική συμπεριφορά, και ότι ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα και στους τρεις αυτούς τομείς για να αυξηθεί η οδική ασφάλεια και να γίνουν αποτελεσματικές ενέργειες στο πεδίο της ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας των οχημάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση ηλικία των επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αυξάνεται και επί του παρόντος υπερβαίνει τα 10 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλικία ενός οχήματος έχει άμεσο αντίκτυπο στις επιπτώσεις και τους τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης καθιστά ασφαλέστερα τα οχήματα και επιπλέον διευκολύνει την ενεργό και ασφαλέστερη συμμετοχή των ατόμων μειωμένης κινητικότητας και των ηλικιωμένων στην οδική κυκλοφορία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα έξυπνης οδήγησης μειώνουν τη συμφόρηση, προειδοποιούν τον οδηγό για τους κινδύνους που υπάρχουν στη διαδρομή του και συμβάλλουν έτσι στη μείωση του κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα προχωρά με ταχείς ρυθμούς και ότι η οδική ασφάλεια είναι γενικά ένα επείγον ζήτημα, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη υποβολής αναθεώρησης του κανονισμού γενικής ασφαλείας των οχημάτων από την Επιτροπή το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα ήταν απαράδεκτη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη, αφού το 38% των συνολικών θανάτων συμβαίνει σε αστικές περιοχές και αφορά συχνά ανεπαρκώς προστατευμένους χρήστες των οδών, ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ανεπαρκώς προστατευμένους χρήστες των οδών στον αστικό κυκλοφοριακό σχεδιασμό και να βελτιώσουν την αντιμετώπιση αυτών σε σχέση με τρόπους μεταφοράς όπως τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή οφείλει να παρουσιάσει την αναθεώρηση του κανονισμού για την προστασία των πεζών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ οδικής ασφάλειας και συνθηκών εργασίας των επαγγελματιών χρηστών των οδών·

Γενικές απαιτήσεις

1.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διενεργούν αποτελεσματικούς και τακτικούς οδικούς ελέγχους των οδηγών, διότι τα βασικά αίτια των ατυχημάτων εξακολουθούν να είναι η ακατάλληλη και υπερβολική σε σχέση με τις συνθήκες οδήγησης ταχύτητα, η διάσπαση της προσοχής, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών και η υπερβολική κόπωση, και, ως εκ τούτου:

   α) καλεί την Επιτροπή να ορίσει ποσοστό για τα οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο· και
   β) καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει αυστηρότερους ελέγχους επαλήθευσης της ορθής τήρησης του υποχρεωτικού χρόνου εργασίας και των περιόδων ανάπαυσης των οδηγών που είναι επαγγελματίες χρήστες των οδών·
   γ) καλεί τα κράτη μέλη, να εντείνουν τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών ιδίως σε ό,τι αφορά τις έξυπνες στρατηγικές επιβολής του νόμου και να θεσπίσουν κυρώσεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά για τους παραβάτες·

2.  παρατηρεί ότι το 25 % του ετήσιου συνόλου των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα στην ΕΕ οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αξιολογήσει την ενδεχόμενη προστιθέμενη αξία μιας εναρμόνισης στο 0 % του πανευρωπαϊκού ανώτατου ορίου περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα για τους νέους οδηγούς στα δύο πρώτα χρόνια τους και για τους επαγγελματίες οδηγούς· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μηδενική ανοχή στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη μέλη·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή - έχοντας κατά νου τη δήλωση της Βαλέτα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας που εξέδωσε η Μαλτέζικη Προεδρία στις 29 Μαρτίου 2017 - να συμπεριλάβει στη νέα της στρατηγική οδικής ασφάλειας για τη δεκαετία 2020-2030 νέους στόχους μείωσης κατά το ήμισυ του αριθμού των σοβαρών τραυματισμών στο οδικό δίκτυο της ΕΕ·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό την κατάσταση των οδικών υποδομών τους μέσω τακτικής και αποτελεσματικής συντήρησης οδικών σημάτων και συστημάτων οδικής σήμανσης μεταξύ άλλων και μέσω των κατάλληλων αναβαθμίσεων για να αντιμετωπιστεί ο κυκλοφοριακός φόρτος· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν καινοτόμα μέτρα που προβλέπουν πλήρη λειτουργικότητα και ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης με απώτερο αποτέλεσμα τις λεγόμενες έξυπνες υποδομές· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μηχανισμό προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές οδικές υποδομές παραμένουν σε ικανοποιητική κατάσταση·

5.  παρατηρεί ότι οι διευθετήσεις των υποδομών (όπως ορισμένοι τύποι ολισθητήρων ασφαλείας ή ορισμένοι τύποι επιβραδυντών) προκαλούν ή επιδεινώνουν ορισμένα ατυχήματα, ιδίως για τα δίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προτείνει μέτρα τυποποίησης που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων·

6.  διαπιστώνει ότι πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν την αναγκαιότητα και τον τρόπο διαμόρφωσης διαδρόμου για την πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης στους αυτοκινητοδρόμους· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να θεσπίσει κοινά πρότυπα για τη διαμόρφωση αυτών των διαδρόμων και να δρομολογήσει πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης·

7.  διαπιστώνει ότι σχεδόν οι μισοί από τους θανάτους πεζών και ποδηλατών που οφείλονται σε τροχαία δυστυχήματα αφορούν άτομα άνω των 65 ετών και ότι τα τροχαία δυστυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου στους νέους· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να καταστήσουν δυνατή την ασφαλή χρήση των οδών από ηλικιωμένους και νέους οδηγούς μέσω της κατάρτισης προγραμμάτων που θα προβάλλονται καταλλήλως από τα μέσα ενημέρωσης για την πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία κινδύνων πρόκλησης ατυχημάτων·

8.  παρατηρεί ότι το ποσοστό των πεζών και ποδηλατών που εμπλέκονται σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα σε αστικές περιοχές ανέρχεται σε 51 % και προτρέπει συνεπώς τους δήμους να συμπεριλάβουν στόχους στα σχέδια κινητικότητάς τους για τη μείωση του αριθμού οδικών και τροχαίων ατυχημάτων· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να λάβουν περισσότερο υπόψη τους πιο ευάλωτους χρήστες των οδικών δικτύων μέσω της μέριμνας για τα κρίσιμα σημεία όπου σημειώνονται συχνά ατυχήματα και μέσω της κατασκευής και της συντήρησης ασφαλέστερων υποδομών για πεζούς και ποδηλάτες ή μέσω της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών με παράλληλη βελτίωση της σήμανσης αυτών· καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, πέραν της διαθεσιμότητας των υφιστάμενων προγραμμάτων χρηματοδότησης, με σκοπό να διευκολύνει ευρείες βελτιώσεις στις ποδηλατικές υποδομές και να απαιτήσει νέες τεχνολογίες ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας οχημάτων που θα προστατεύουν ιδίως τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου·

9.  παρατηρεί ότι η ελλιπής γνώση και/ή η μη τήρηση του κώδικα κυκλοφορίας από ορισμένους ποδηλάτες οδηγεί μερικές φορές σε καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του ίδιου του ποδηλάτη και των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί μια πρόταση που θα επιτρέψει την ασφαλέστερη χρήση του ποδηλάτου, ώστε αυτό να ενσωματωθεί αρμονικά στα μέσα αστικής μετακίνησης·

10.  προτρέπει τους φορείς εκμετάλλευσης ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) και δημόσιων μεταφορών να αναπτύξουν περαιτέρω τεχνολογίες στα οχήματα που ενθαρρύνουν τους οδηγούς να επιλέγουν ασφαλέστερους τρόπους μεταφοράς όταν εισέρχονται σε αστικές περιοχές·

11.  διαπιστώνει ότι νέα μέσα μεταφοράς, όπως είναι τα ηλεκτρονικά ποδήλατα και οι άλλοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί κινητικότητας, καθίστανται ολοένα δημοφιλέστερα· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διερευνήσει αμελλητί τις απαιτήσεις ασφαλείας για αυτά τα οχήματα και να υποβάλει προτάσεις σε σχέση με την ασφαλή ένταξή τους στις οδικές μεταφορές, συμμορφούμενη πάντοτε με την αρχή της επικουρικότητας·

12.  σημειώνει ότι η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας θα πρέπει να εγγυάται την οδική ασφάλεια και αυτό απαιτεί μια ορισμένη περίοδο προσαρμογής· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να προβλέψει το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ανάπτυξή τους πριν τεθεί σε εφαρμογή η ειδική τεχνική νομοθεσία·

13.  υπενθυμίζει ότι η παραποίηση των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων παραμένει ανεπίλυτο πρόβλημα, ειδικά στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, όπως διαπιστώνεται στη μελέτη της Επιτροπής για τη λειτουργία της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τη σκοπιά του καταναλωτή· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της παραποίησης των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων με αποτελεσματικά μέτρα και νομοθεσία·

14.  παρατηρεί ότι όσο περισσότερα οχήματα κυκλοφορούν στους δρόμους τόσο περισσότερα ατυχήματα μπορούν να συμβούν· καλεί επομένως τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τη συλλογική κινητικότητα και τον συνεπιβατισμό, ειδικά στις αστικές περιοχές, προκειμένου να μειώσουν τον στόλο των οχημάτων σε κυκλοφορία και να λάβουν μέτρα για να αυξήσουν την αναλογία των ποδηλάτων και των οχημάτων που οδηγούνται από επαγγελματίες οδηγούς·

15.  επισημαίνει ότι ο εξοπλισμός που πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ένα όχημα διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να καταρτίσει δεσμευτικό κατάλογο όλων των αντικειμένων που εμπίπτουν στην απαίτηση εξοπλισμού, για όλη την ΕΕ·

16.  υποστηρίζει ότι η ΕΕ και τα ερευνητικά κέντρα της οφείλουν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων, δεδομένου ότι αυτά θα φέρουν την επανάσταση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδίως με όρους της οδικής ασφάλειας, αφού προσδοκάται ότι, από την άποψη αυτή, θα σώζουν χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο καθώς και ότι θα συνεισφέρουν στην ψηφιοποίηση της εσωτερικής αγοράς·

Συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

17.  τονίζει ότι ποσοστό περίπου 92 % όλων των ατυχημάτων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα ή σε αλληλεπίδραση του σφάλλοντος ανθρώπινου παράγοντα με τα οχήματα και/ή τις υποδομές, και ότι, συνεπώς, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η ενσωμάτωση αποκλειστικά και μόνο εκείνων των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης που συμβάλλουν σημαντικά και με επιστημονικά αποδείξιμο τρόπο στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, έχουν θετική σχέση κόστους/ωφελείας και είναι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά· εκτιμά, επιπροσθέτως, ότι οι συνεπαγόμενες αυξήσεις στην τιμή του οχήματος δεν πρέπει να είναι τόσο δυσανάλογες ώστε να καθίσταται αυτό οικονομικά απρόσιτο για τους αγοραστές για τους οποίους προορίζεται· θεωρεί δε ότι τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης που αφορούν την οδική ασφάλεια πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικές δοκιμές·

18.  καλεί την Επιτροπή να ελέγχει υποβάλλοντας σε δοκιμές τους προαναφερθέντες μηχανισμούς ασφαλείας κατά την άσκηση εποπτείας στην αγορά οχημάτων·

19.  θεωρεί ότι τα οφέλη της βελτίωσης των προτύπων ασφάλειας και του εξοπλισμού μπορούν να γίνουν αισθητά μόνο εάν οι υφιστάμενες και μελλοντικές διατάξεις εφαρμοστούν και επιβληθούν πραγματικά· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί η ευρωπαϊκή εποπτεία των αρχών έγκρισης τύπου και των τεχνικών υπηρεσιών της Ένωσης· ζητεί, επιπλέον, μεγαλύτερη και περισσότερο ανεξάρτητη εποπτεία μετά τη διάθεση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τα κριτήρια ασφάλειας·

20.  τονίζει ότι, όταν εντοπίζονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται σε ταχέα, κατάλληλα και συντονισμένα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης οχημάτων σε επίπεδο Ένωσης, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο· θεωρεί ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται στους ιδιοκτήτες των πληττόμενων οχημάτων ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης ή ύστερα από ανάκληση·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το επίπεδο ασφάλειας των χρησιμοποιούμενων υπαρχόντων οχημάτων και να υποστηρίξουν λύσεις και καινοτομίες που θα αυξήσουν την εν λόγω ασφάλεια των ήδη χρησιμοποιούμενων οχημάτων, δίνοντας κίνητρα και προωθώντας τον εκ των υστέρων εξοπλισμό των οχημάτων με συστήματα οδικής ασφάλειας αποδοτικά από πλευράς κόστους που θα επιτρέπουν στους οδηγούς να αντιδρούν καλύτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

22.  καλεί τους κατασκευαστές και τους φορείς εκμετάλλευσης:

   α) να διευκρινίζουν στον οδηγό τον τρόπο ενεργοποίησης κάθε συστήματος υποβοήθησης του οδηγού·
   β) να προβλέψουν για τα συστήματα που μπορούν να απενεργοποιηθούν μηχανισμό απενεργοποίησης σε δύο στάδια, στο πλαίσιο των οποίων ο οδηγός θα μπορεί αρχικά να απενεργοποιήσει μόνο την προειδοποιητική ένδειξη και θα μπορεί να απενεργοποιήσει το ίδιο το σύστημα μόνο σε δεύτερο στάδιο·
   γ) να μεριμνούν ώστε μετά από κάθε επανεκκίνηση του οχήματος να επανενεργοποιείται το σύστημα υποβοήθησης της οδήγησης· και
   δ) να ασκήσουν τιμολογιακές πολιτικές που θα ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να επιλέγουν οχήματα εφοδιασμένα με συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης της οδήγησης·

23.  τονίζει ότι οι προφανείς προειδοποιητικές ενδείξεις πρέπει να διαφοροποιούνται σαφώς μεταξύ τους ώστε να καθίσταται διαισθητικά σαφές ποιο σύστημα αφορά η υποβοήθηση· τονίζει επίσης ότι οι προειδοποιητικές ενδείξεις πρέπει να γίνονται εύκολα αντιληπτές από ηλικιωμένους, από άτομα με κάποιου είδους αναπηρία, όπως είναι τα προβλήματα ακοής και όρασης και άτομα περιορισμένης κινητικότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, απ' τους ενδιαφερόμενους φορείς να θεσπίσουν τα δέοντα ενιαία πρότυπα που θα καταστούν δυνατές ειδικές λύσεις ανάλογα με την κατηγορία όπου κατατάσσονται οι οδηγοί των οχημάτων·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα που υποβάλλονται σε δοκιμές βάσει του ευρωπαϊκού προγράμματος αξιολόγησης των νέων μοντέλων αυτοκινήτων (Euro NCAP) λαμβάνουν 5 αστέρια και διότι η πλειονότητα των κατασκευαστών αυτοκινήτων αντεπεξήλθε επιτυχώς στην πρόκληση της εκπλήρωσης των νέων απαιτήσεων του Euro NCAP· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν υποβάλλονται όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ευρώπη σε δοκιμές Euro NCAP και ότι δεν πωλούνται όλα τα οχήματα του ιδίου τύπου με τις ίδιες προδιαγραφές, γεγονός που μπορεί να μην είναι σαφές για τους καταναλωτές και ως εκ τούτου να τους εμπνέει μία εσφαλμένη εμπιστοσύνη στο όχημα σε σχέση με τις πραγματικές επιδόσεις του μοντέλου που αγοράζεται· υπενθυμίζει συνεπώς ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ισχυρό βασικό πρότυπο υποχρεωτικών απαιτήσεων ασφάλειας που να εξασφαλίζει ότι ο στόλος που χρησιμοποιείται και πωλείται στην ΕΕ θα είναι εξοπλισμένος με όλα τα αναγκαία μέσα ασφαλείας·

25.  είναι της άποψης ότι το Euro NCAP πρέπει πάντα να αντικατοπτρίζει την πραγματική ασφάλεια του αυτοκινήτου ενός συγκεκριμένου μοντέλου· ζητεί να καταστεί το Euro NCAP περισσότερο φιλόδοξο ως προς την αξιολόγηση της ασφάλειας των νέων αυτοκινήτων από ό,τι του επιβάλλουν οι νομικά καθορισμένες ελάχιστες διατάξεις και να λαμβάνει υπόψη τις επικαιροποιημένες νομικά καθορισμένες ελάχιστες διατάξεις με σκοπό την αυξημένη προώθηση της ανάπτυξης οχημάτων που διασφαλίζουν υψηλά πρότυπα οδικής ασφάλειας και τούτο προκειμένου να παραμείνουν υψηλές οι φιλοδοξίες της Ευρώπης σε σχέση με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που αυτή πρέπει να συνεχίζει να διαδραματίζει στον τομέα της ασφάλειας των αυτοκινήτων·

26.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τον καθορισμό προτύπων με την της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, ώστε να εξασφαλισθεί συνοχή σε διεθνές επίπεδο και ταυτόχρονα να περιοριστούν στο ελάχιστο οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση ενσωμάτωσης των συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης, με σκοπό τη συνολική αύξηση της οδικής ασφάλειας· τονίζει επιπλέον ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να δημιουργήσουν σαφές πληροφοριακό υλικό που θα βοηθήσει τους οδηγούς να κατανοήσουν καλύτερα τα διάφορα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και τις λειτουργίες τους·

27.  ζητεί μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση όπου θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι ισχύουσες διεθνείς και εθνικές νομοθετικές διατάξεις, και θα εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητά τους·

28.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη συμμετοχή των οχημάτων ειδικού σκοπού σε ατυχήματα σε αστικές περιοχές και, αν χρειάζεται, να καταργήσει τις υφιστάμενες εξαιρέσεις από την υποχρέωση ενσωμάτωσης συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης·

29.  επισημαίνει ότι η κατάρτιση των οδηγών πρέπει να περιλαμβάνει περιοδική και επιπρόσθετη κατάρτιση στη χρήση υποχρεωτικών μηχανισμών υποβοήθησης της οδήγησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους και στα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα· προτρέπει τις σχολές οδηγών να ενσωματώσουν αφενός στην κατάρτιση των εκπαιδευομένων θέματα σχετικά με τη λειτουργία αυτών των συστημάτων και, αφετέρου, να συνδυάζουν την απόκτηση άδειας οδήγησης με την απόκτηση επαγγελματικού επιπέδου πρακτικής κατάρτισης στον δρόμο·

30.  παρατηρεί ότι οικονομικά κίνητρα, λόγου χάρη ασφαλιστικά και/ή φορολογικά, για μέτρα όπως είναι η εγκατάσταση πρόσθετων συστημάτων υποβοήθησης της ασφαλούς οδήγησης σε νέα και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ή η συμπερίληψή τους στην εκπαίδευση των οδηγών, μπορούν να διευκολύνουν την εμπορική αποδοχή των οχημάτων με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης τέτοιων μηχανισμών·

31.  καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει από τους συμμετέχοντες στην αγορά την προαγωγή της χρήσης ανοιχτών προτύπων και διεπαφών που θα βελτιώσουν περαιτέρω τη διαλειτουργικότητα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια ανεξάρτητων ελέγχων μέσω πρόσβασης στα συναφή δεδομένα οχήματος και συστήματος, καθώς και των επικαιροποιήσεων αυτών των τελευταίων, ελέγχων που θα μπορούν να διενεργηθούν από οποιονδήποτε ειδικευμένο επαγγελματία, με παράλληλη διαφύλαξη των ιδιοκτησιακών δεδομένων και της διανοητικής ιδιοκτησίας·

32.  τονίζει ότι πρέπει να επιδιωχθούν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και διατήρησης δεδομένων κατά την έννοια του γενικού κανονισμού (EΕ) 2016/679 (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) αλλά και σύμφωνα με το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς επίσης και μια υψηλού επιπέδου ασφάλεια ΤΠ και τούτο προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέων κινδύνων ατυχημάτων λόγω τηλε-επέμβασης επί των συστημάτων εντός του οχήματος ή λόγω ασυμβατότητας· συνιστά να διερευνηθεί ποιες δυνατότητες δίνει ο κανόνας της κυριότητας των δεδομένων·

33.  τονίζει την σημασία της χρήσης αξιόπιστων πληροφοριών θέσης και χρόνου από τα δορυφορικά προγράμματα πλοήγησης και της αξιοποίησης των συστημάτων GALILEO και EGNOS για την ενεργητική οδική ασφάλειας· ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ακρίβεια στο σύστημα ενεργητικής οδικής ασφάλειας EGNOS/GNSS που θα εμφανίζει απόκλιση μικρότερη από ένα μέτρο, προκειμένου η ικανότητα του συστήματος να μειώνει την ταχύτητα του οχήματος να μετατραπεί σε ικανότητα του συστήματος να παρεμβαίνει αυτόματα και να εκτρέπει την πορεία του οχήματος· ζητεί την προαγωγή μιας ενισχυμένης οδικής ασφάλειας μέσω της ενσωμάτωσης των δεδομένων Egnos-Galileo με σύστημα ελέγχου μέσα στο όχημα·

Μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη των ατυχημάτων

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η πέδηση έκτακτης ανάγκης είναι ήδη υποχρεωτική από τον Νοέμβριο του 2015 για όλα τα νέα φορτηγά και λεωφορεία στην ΕΕ· καλεί εντούτοις την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική την ενσωμάτωση αυτόματης υποβοήθησης της πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών, ποδηλατών, μηχανοκίνητων δικύκλων και μοτοσικλετιστών, σε αυτοκίνητα, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία και φορτηγά, και ιδίως σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα, διότι εμφανίζει η αυτόματη υποβοήθηση σημαντικές δυνατότητες πρόληψης των οδικών ατυχημάτων μέσω της δυνατότητας αυτόνομης ισχυρής πέδησης και της – συνεπώς – μειωμένης απόστασης πέδησης·

35.  ζητεί ασφαλέστερο εμπρόσθιο σχεδιασμό των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων όσον αφορά την καλύτερη ορατότητα των πεζών και των ποδηλατών, καθώς και μπάρες για την αποφυγή των συγκρούσεων και για τον μετριασμό των συνεπειών από τις συγκρούσεις·

36.  ζητεί την υποχρεωτική ενσωμάτωση ευφυών και προσαρμοζόμενων συστημάτων ελέγχου της ταχύτητας που δείχνουν το όριο ταχύτητας, τα σήματα υποχρεωτικής διακοπής πορείας και τους φωτεινούς σηματοδότες και παρεμβαίνουν για να βοηθούν τους οδηγούς να τηρούν το όριο ταχύτητας, καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την καλή κατάσταση της οδικής σήμανσης και για ευανάγνωστη σήμανση του οδοστρώματος και πινακίδες· επισημαίνει ότι για να λειτουργούν σωστά τα ευφυή συστήματα υποβοήθησης είναι απαραίτητο να υπάρχουν ενημερωμένοι ηλεκτρονικοί οδικοί χάρτες με ενδείξεις του ισχύοντος ορίου ταχύτητας·

37.  τονίζει ότι για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας απαιτείται εντονότερη ένδειξη επιβράδυνσης των οχημάτων άλλων συμμετεχόντων στην κυκλοφορία, μέσω σαφών φωτεινών ενδείξεων επί των οχημάτων, και αναμένει την υποχρεωτική χρήση ένδειξης πέδησης έκτακτης ανάγκης υπό μορφή φώτων πέδησης που αναβοσβήνουν ή φώτων κινδύνου που αναβοσβήνουν·

38.  τονίζει ότι λόγω της σημασίας του για την οδική ασφάλεια, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό ένα προσαρμοζόμενο σύστημα υποβοήθησης της παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας, το οποίο όχι μόνο προειδοποιεί αλλά και παρεμβαίνει ενεργά, χωρίς ωστόσο ο οδηγός να χάνει τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης· επισημαίνει ότι για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το σύστημα προειδοποίησης είναι απαραίτητο η σήμανση του οδοστρώματος να διατηρείται σε καλή κατάσταση ώστε να είναι ευκρινής·

39.  επισημαίνει ότι η επέκταση του άμεσου οπτικού πεδίου του οδηγού σε φορτηγά και λεωφορεία, καθώς και η μείωση ή η εξάλειψη των νεκρών γωνιών μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση της οδικής ασφάλειας των συγκεκριμένων οχημάτων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να θεσπίσει φιλόδοξα και διαφοροποιημένα πρότυπα άμεσης ορατότητας και να προβλέψει την υποχρεωτική ενσωμάτωση εμπρόσθιων, πλαϊνών και οπίσθιων καμερών, αισθητήρων και συστημάτων υποβοήθησης στροφής, ενώ τα αντίστοιχα μέτρα πρέπει να είναι σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/719 και να μην οδηγούν σε καθυστέρηση των προβλεπόμενων σε αυτήν προθεσμιών εφαρμογής·

40.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να προβλεφθούν προαπαιτούμενα για την εγκατάσταση διατάξεων κλειδώματος του οχήματος σε περίπτωση ανίχνευσης αλκοόλ και συστημάτων ανίχνευσης της απόσπασης προσοχής και της υπνηλίας του οδηγού και ενθαρρύνει τη χρήση συστήματος κλειδώματος του οχήματος για επαγγελματίες οδηγούς και για οδηγούς που έχουν προξενήσει οδικό ατύχημα υπό την επήρεια αλκοόλ και έχουν συνεπώς καταδικαστεί για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, ως μέτρο επανένταξης·

41.  διαπιστώνει ότι τα φορτηγά εμπλέκονται στο 15 % των τροχαίων δυστυχημάτων και ότι οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου αντιστοιχούν σε περίπου 1 000 θανάτους από δυστυχήματα με την εμπλοκή φορτηγών κάθε χρόνο· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να επισπεύσει την υποχρεωτική εισαγωγή στα φορτηγά φιλόδοξων διαφοροποιημένων προτύπων άμεσης ορατότητας, έξυπνου ελέγχου της ταχύτητας και αυτόματου συστήματος υποβοήθησης της πέδησης έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών·

Μέτρα ασφαλείας για τη μείωση των συνεπειών των ατυχημάτων

42.  επισημαίνει ότι η πίεση των ελαστικών έχει σημαντικές επιπτώσεις για την οδική ασφάλεια και την κατανάλωση καυσίμων, καθώς και για τις εκπομπές· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτικά συστήματα άμεσης παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών· καλεί επίσης την Επιτροπή να μεταφέρει στο δίκαιο της ΕΕ τις τροποποιήσεις για τα συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών που έχουν ως σκοπό την απόδοση σε πραγματικές συνθήκες, όπως συμφωνήθηκαν στην ΟΕΕ/ΗΕ·

43.  θεωρεί αναγκαία την υποχρεωτική ενσωμάτωση έξυπνου συστήματος υπενθύμισης ζωνών ασφαλείας για όλα τα μπροστινά καθίσματα σε όλα τα οχήματα και για τα πίσω καθίσματα στα οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1·

44.  θεωρεί σημαντικό να καταστεί υποχρεωτική η εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης προσαρμογής ζώνης για να αποτρέπεται ο τραυματισμός του αυχένα·

45.  καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την υποχρέωση ενσωμάτωσης του συστήματος eCall από το 2019 σε μοτοσικλέτες, βαρέα επαγγελματικά οχήματα και λεωφορεία, και να το καταστήσει επίσης διαθέσιμο για εκ των υστέρων εξοπλισμό προκειμένου να μεγιστοποιήσει την κάλυψη των οχημάτων·

46.  ζητεί ακριβή και τεκμηριωμένα πανευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων των αιτίων τους, δεδομένα σχετικά με την έκθεση σε κίνδυνο, στοιχεία των τραυματισμών και των συμμετεχόντων στα ατυχήματα, και τονίζει ότι ένα σύστημα καταγραφής δεδομένων των συμβάντων μπορεί εν προκειμένω να αποδειχτεί ιδιαιτέρως χρήσιμο, εφόσον τα δεδομένα παραμένουν ανώνυμα και η αξιολόγηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διερεύνηση των ατυχημάτων·

47.  ζητεί τη συλλογή δεδομένων από ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τους θανάτους και τους τραυματισμούς σε οχήματα, οι οποίοι δεν οφείλονται σε συγκρούσεις. Επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα θύματα θερμοπληξίας στα οχήματα·

48.  ζητεί καλύτερους κανόνες πυρασφάλειας για τα λεωφορεία και τα πούλμαν με διαφορετικό τύπο καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων των λεωφορείων που κινούνται με CNG, ώστε να μεγιστοποιηθεί η προστασία της ασφάλειας των επιβατών·

49.  διαπιστώνει ότι η ανασχεδιασμένη πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως των φορτηγών μπορεί να μειώσει τους θανάτους σε μετωπικές συγκρούσεις μεταξύ αυτοκινήτων και φορτηγών κατά 20%· καλεί την Επιτροπή να επιβάλει βελτιωμένη πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως απορρόφησης ενέργειας για όλα τα νέα φορτηγά·

50.  ζητεί υποχρεωτικές δοκιμές αντοχής του εμπρόσθιου, οπίσθιου και των πλαϊνών μερών για

   α) οχήματα παντός εδάφους (SUV) με ανυψωμένο κάθισμα και ανώτατο βάρος άνω των 2500 κιλών, και
   β) ηλεκτρικά οχήματα και οχήματα που χρησιμοποιούν άλλες νέες τεχνολογίες κίνησης·

51.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει επίσης τις απαιτήσεις δοκιμής των συστημάτων παθητικής ασφάλειας των οχημάτων ώστε να συμπεριληφθεί η προστασία όλων των ευάλωτων χρηστών των δρόμων σε εμπρόσθιες και οπίσθιες προσκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των πεζών αλλά και των ποδηλατών·

52.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η αγορά να έχει επαρκές και ρεαλιστικό χρονικό περιθώριο για να προσαρμοστεί σε αυτά τα μέτρα·

53.  επισημαίνει ότι η οδηγία (ΕΕ) 2015/719 για τα βάρη και τις διαστάσεις των βαρέων φορτηγών οχημάτων ενέχει μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης της ασφάλειας των φορτηγών· καλεί την Επιτροπή να επισπεύσει τις εργασίες σχετικά με την οδηγία αυτή και να υποβάλει την αξιολόγησή της χωρίς χρονοτριβή·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 35 της 4.2.2009, σ. 1.
(3) ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 134.
(4) ΕΕ L 68 της 13.3.2015, σ. 9.
(5) ΕΕ L 115 της 6.5.2015, σ. 1.
(6) ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 77.
(7) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 155.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0228.
(9) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 49.
(10) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 54.
(11) EE C 168 E της 14.6.2013, σ. 72.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου