Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2085(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0330/2017

Predkladané texty :

A8-0330/2017

Rozpravy :

PV 13/11/2017 - 16
CRE 13/11/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 14/11/2017 - 5.2
CRE 14/11/2017 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0423

Prijaté texty
PDF 367kWORD 55k
Utorok, 14. novembra 2017 - Štrasburg
Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ
P8_TA(2017)0423A8-0330/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2017 o záchrane životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (2017/2085(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na správu Komisie s názvom Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ – Správa o monitorovaní a posudzovaní zdokonalených bezpečnostných prvkov vozidiel, ich nákladovej efektívnosti a uskutočniteľnosti na účely preskúmania nariadenia o všeobecnej bezpečnosti vozidiel a nariadenia o ochrane chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky (COM(2016)0787) a na pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2016)0431),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky(4),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. septembra 2015 o vykonávaní bielej knihy o doprave z roku 2011: hodnotenie a ďalší postup na ceste k udržateľnej mobilite(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2017 o cestnej doprave v Európskej únii(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011 – 2020 – prvé medzníky na ceste k stratégii proti zraneniam(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o bezpečnosti európskej cestnej premávky na roky 2011 – 2020(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o pláne jednotného európskeho dopravného priestoru – vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje(11),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy – míľnik na ceste ku kooperatívnej, prepojenej a automatizovanej mobilite (COM(2016)0766),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 (COM(2010)0389),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom CARS 2020: Akčný plán pre konkurencieschopný a udržateľný automobilový priemysel v Európe (COM(2012)0636),

–  so zreteľom na bielu knihu Komisie s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje (COM(2011)0144),

–  so zreteľom na správu Komisie s názvom Prínos a uskutočniteľnosť súboru nových technológií a neregulovaných opatrení v oblastiach bezpečnosti pasažierov a ochrany zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorú vypracovalo laboratórium pre výskum dopravy a ktorá bola uverejnená 26. marca 2015,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom O plnení cieľa 6 politických usmernení Komisie pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 – prvé medzníky na ceste k stratégii proti zraneniam (SWD(2013)0094),

–  so zreteľom na závery Rady z 8. júna 2017 o bezpečnosti cestnej premávky na podporu vyhlásenia z Vallety z marca 2017,

–  so zreteľom na balík Európa v pohybe, ktorý vydala Komisia 31. mája 2017 a ktorý obsahuje súbor ôsmich legislatívnych iniciatív s osobitným zameraním na cestnú dopravu,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 70/260 z 15. apríla 2016 s názvom Zlepšenie globálnej bezpečnosti cestnej premávky,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0330/2017),

A.  keďže každý rok príde na európskych cestách o život približne 25 500 osôb a približne 135 000 sa ťažko zraní, je v záujme dosiahnutia cieľa vízie nulovej úmrtnosti a po konzultácii s členskými štátmi potrebné prijať viac účinnejších opatrení;

B.  keďže bezpečnosť cestnej premávky závisí od troch faktorov: vozidiel, infraštruktúry a správania vodičov, a preto opatrenia vo všetkých troch oblastiach sú nevyhnutné na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky a mali by sa prijať účinné opatrenia v oblasti aktívnej a pasívnej bezpečnosti vozidiel;

C.  keďže priemerný vek osobných automobilov, ľahkých úžitkových vozidiel a ťažkých úžitkových vozidiel v EÚ sa neustále zvyšuje a v súčasnosti predstavuje viac ako 10 rokov; keďže vek vozidla má priamy vplyv na dôsledky dopravných nehôd a na zranenia, ku ktorým pri nich došlo;

D.  keďže asistentské systémy pre vodiča robia vozidlo bezpečnejším a umožňujú bezpečnú a aktívnu účasť osôb so zníženou pohyblivosťou a starších osôb v cestnej premávke;

E.  keďže inteligentné systémy jazdy znižujú dopravné zápchy, vodičov varujú pred nebezpečenstvami na ich trase, a tým pomáhajú znížiť riziko spôsobenia nehody;

F.  keďže prechod na nezávisle jazdiace vozidlá rýchlo napreduje a bezpečnosť cestnej premávky je vo všeobecnosti naliehavou záležitosťou, takže revíziu nariadenia o všeobecnej bezpečnosti musí Komisii predložiť najneskôr v prvom kvartáli 2018; keďže v každom prípade akýkoľvek ďalší odklad by bol neprijateľný;

G.  keďže k 38 % všetkých smrteľných dopravných nehôd dochádza v mestských oblastiach, často so spoluúčasťou zraniteľných účastníkov cestnej premávky, členské štáty by mali zohľadniť zraniteľných účastníkov cestnej premávky pri plánovaní mestskej dopravy, zlepšiť zaobchádzanie s nimi vo vzťahu k druhom dopravy, ako sú napríklad automobily a autobusy; keďže Komisia by mala predložiť revíziu nariadenia o ochrane chodcov;

H.  keďže existuje jasné prepojenie medzi bezpečnosťou cestnej premávky a pracovnými podmienkami profesionálnych účastníkov cestnej premávky;

Všeobecné požiadavky

1.  zdôrazňuje, že členské štáty by mali vykonávať účinné a pravidelné kontroly cestnej premávky, lebo hlavnými príčinami nehôd sú naďalej neprimeraná a nadmerná rýchlosť vzhľadom na okolnosti cestnej premávky, nepozornosť a alkohol alebo drogy za volantom, a preto vyzýva:

   a) Komisiu, aby stanovila percentuálny podiel pre vozidlá kategórie M1 a N1, ktoré sa majú kontrolovať,
   b) Komisiu, aby zaviedla prísnejšie kontroly riadneho presadzovanie povinných limitov pracovného času a času odpočinku pre vodičov, ktorí sú profesionálnymi účastníkmi cestnej premávky,
   c) členské štáty, aby zabezpečili posilnenú výmenu osvedčených postupov, najmä pokiaľ ide o stratégie inteligentného presadzovania, a prijali sankcie, ktoré sú odrádzajúce pre páchateľov dopravných priestupkov;

2.  konštatuje, že približne 25 % všetkých ročných smrteľných dopravných nehôd v EÚ je spôsobených požívaním alkoholu; vyzýva preto Komisiu, aby posúdila možné výhody, ktoré vyplynú z harmonizácie EÚ na 0,0 % hranicu koncentrácie alkoholu v krvi pre mladých vodičov počas prvých dvoch rokov a pre vodičov z povolania, a víta politiku nulovej tolerancie pre vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, ktorú uplatňujú niektoré členské štáty;

3.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby s prihliadnutím na vyhlásenie z Valletty o zlepšovaní bezpečnosti cestnej premávky, ktoré vydalo maltské predsedníctvo 29. marca 2017, zahrnula nové ciele na zníženie počtu vážnych zranení na cestách v EÚ do svojej novej stratégie bezpečnosti cestnej premávky na desaťročie 2020 – 2030;

4.  vyzýva členské štáty, aby výrazne zlepšili stav svojej cestnej infraštruktúry pomocou pravidelnej a účinnej údržby vrátane dopravných značiek a systémov signalizácie a primeranou modernizáciou s cieľom zvládnuť objem dopravy a aby zaviedli inovatívne opatrenia zabezpečujúce plnú funkčnosť a posilňovanie interoperability asistenčných systémov pre vodiča, čoho výsledkom bude tzv. inteligentná infraštruktúra; vyzýva Komisiu, aby zaviedla mechanizmus, ktorý zabezpečí, aby európska cestná infraštruktúra bola udržiavaná v primeranom stave;

5.  poukazuje na to, že úpravy infraštruktúry (napríklad určité druhy bezpečnostných zvodidiel alebo spomaľovačov) môžu niekedy spôsobiť nehody alebo ich ešte zhoršujú, najmä v prípade dvojkolesových motorových vozidiel; vyzýva preto Komisiu, aby predložila normalizačné opatrenia, ktoré by mohli viesť k náprave akýchkoľvek nedostatkov;

6.  poznamenáva, že mnohí vodiči nie sú si vedomí potreby vytvoriť koridor pre prístup pohotovostných vozidiel na diaľniciach alebo spôsobu, ako tento koridor vytvoriť, a preto vyzýva Komisiu, aby stanovila spoločné normy pre vytvorenie týchto koridorov a iniciovala európsku informačnú kampaň;

7.  poznamenáva, že v prípade chodcov a cyklistov takmer polovica všetkých úmrtí v dôsledku dopravných nehôd sa týka osôb vo veku nad 65 rokov a že dopravné nehody sú najčastejšou príčinou úmrtí mladých ľudí; vyzýva preto členské štáty, aby umožňovali starším ľuďom a mladým vodičom používať cesty bezpečne vypracovaním dobre šírených programov na predchádzanie riziku nehôd spojených s vekom;

8.  poznamenáva, že v 51 % prípadov obeťami smrteľných nehôd v mestských oblastiach sú chodci a cyklisti, a preto nabáda mestá, aby do svojich plánov mobility zahrnuli ciele na zníženie počtu dopravných nehôd; vyzýva tiež členské štáty, aby viac zohľadňovali zraniteľných účastníkov cestnej premávky vyriešením kritických miest, na ktorých dochádza k dopravným nehodám, a budovaním a udržiavaním bezpečnejšej infraštruktúry pre chodcov a cyklistov alebo rozšírením a modernizáciou existujúcej infraštruktúry a zároveň aj zabezpečením lepšieho označovania; rovnako vyzýva Komisiu, aby prijala ďalšie opatrenia na úrovni EÚ nad rámec dostupnosti existujúcich systémov financovania s cieľom uľahčiť rozsiahle zlepšenia cyklistickej infraštruktúry a zaviesť nové aktívne a pasívne technológie pre bezpečnosť vozidiel, ktoré chránia predovšetkým zraniteľných účastníkov cestnej premávky;

9.  konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť, že niektorí cyklisti nepoznajú dopravné predpisy a/alebo ich nedodržiavajú, niekedy vznikajú situácie, v ktorých môže byť ohrozená ich vlastná bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky; vyzýva Komisiu, aby zvážila, aký druh návrhu by sa mohol predložiť na podporu bezpečnejšieho bicyklovania, a tým umožniť jeho hladné skoordinovanie s ostatnými druhmi mestskej mobility;

10.  podporuje inteligentný dopravný systém (ITS) a prevádzkovateľov verejnej dopravy v záujme ďalšieho rozvoja technológií pre vozidlá, ktoré nabádajú vodičov, aby prešli na bezpečnejšie druhy dopravy pri vstupe do mestských oblastí;

11.  poznamenáva, že nové dopravné prostriedky, akými sú elektrické bicykle a ostatné elektrické pohybové pomôcky, sú čoraz populárnejšie; vyzýva preto Komisiu, aby bezodkladne preskúmala bezpečnostné požiadavky pre tieto vozidlá a predložila návrhy na ich bezpečnú integráciu do cestnej dopravy, pričom sa riadne zohľadní zásada subsidiarity;

12.  konštatuje, že vypracúvanie a využívanie bezpečnostných systémov by malo zaručiť bezpečnosť cestnej premávky a že tento postup preto bude vyžadovať určité adaptačné obdobie; vyzýva preto Komisiu, aby pred zavedením špecifických technických predpisov zohľadnila čas potrebný na vytvorenie takýchto systémov;

13.  pripomína, že podvody spojené s počítadlami kilometrov zostávajú nevyriešeným problémom najmä na trhu s ojazdenými vozidlami, ako to uviedla Komisia vo svojej štúdii o fungovaní trhu s ojazdenými vozidlami z hľadiska spotrebiteľa; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby riešili problém manipulácie s počítadlami najazdených kilometrov alebo neoprávnených zásahov do týchto počítadiel prostredníctvom účinných opatrení a právnych predpisov;

14.  konštatuje, že čím viac vozidiel je na cestách, tým je pravdepodobnejšie, že môže dôjsť k nehode; vyzýva preto členské štáty a Komisiu, aby podporili kolektívnu alebo zdieľanú mobilitu, najmä v mestských oblastiach, s cieľom zmenšiť vozový park, ako aj opatrenia na zvýšenie podielu bicyklov a profesionálne riadených vozidiel;

15.  poukazuje na to, že vybavenie, ktoré musí byť povinne vo vozidle, sa líši od jedného členského štátu k druhému, a preto vyzýva Komisiu, aby vypracovala celoeurópsky záväzný zoznam predmetov, ktoré mali podliehať požiadavke na vybavenie vozidla;

16.  trvá na tom, že EÚ a jej výskumné centrá by mali zohrávať vedúcu úlohu pri vývoji autonómnych vozidiel, keďže spôsobia revolúciu v automobilovom priemysle, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť cestnej premávky, pričom sa predpokladá, že každoročne zachránia tisíce životov a prispejú k digitalizácii vnútorného trhu;

Asistenčné systémy pre vodiča na zvýšenie bezpečnosti na cestách

17.  zdôrazňuje, že príčinou približne 92 % všetkých nehôd je ľudská chyba alebo prepojenie ľudskej chyby s vozidlom alebo infraštruktúrou, a preto by montáž asistenčných bezpečnostných systémov pre vodiča mala byť povinná, pričom táto povinnosť by sa mala vzťahovať iba na tie asistenčné systémy pre vodiča, ktoré významne prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky na základe vedeckých dôkazov, majú pozitívny pomer nákladov a prínosov a sú vhodné na uvedenie na trh; okrem toho sa domnieva, že výsledné zvýšenie nákupnej ceny by nemalo byť také veľké, že by si zákazníci nemohli dovoliť kúpiť takéto vozidlá a že asistenčné systémy pre vodiča, ktoré majú význam pre bezpečnosť cestnej premávky, by sa mali pravidelne kontrolovať;

18.  vyzýva Komisiu, aby preverila uvedené bezpečnostné zariadenia vozidla pri vykonávaní dohľadu nad automobilovým trhom;

19.  domnieva sa, že výhody vyplývajúce zo sprísnenia bezpečnostných noriem a vybavenia možno dosiahnuť len v prípade vykonávania a účinného presadzovania existujúcich a budúcich ustanovení; v tejto súvislosti vyzýva na intenzívnejší dohľad nad orgánmi typového schvaľovania a technickými službami v Únii na európskej úrovni; okrem toho vyzýva na intenzívnejší a nezávislejší dohľad nad vozidlami na cestách v celej Únii po ich uvedení na trh s cieľom zabezpečiť, aby aj naďalej spĺňali bezpečnostné kritériá;

20.  zdôrazňuje, že keď sa zistí nesúlad, európski spotrebitelia by mali mať možnosť spoľahnúť sa na rýchle, primerané a koordinované nápravné opatrenia, v prípade potreby aj vrátane stiahnutia vozidiel od používateľov v celej Únii; nazdáva sa, že hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za každú škodu spôsobenú majiteľom dotknutých vozidiel v dôsledku nedodržiavania predpisov alebo stiahnutia vozidla;

21.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili úroveň bezpečnosti existujúcich vozidiel v prevádzke a podporovali rozvoj a inovácie, ktoré zvýšia bezpečnosť vozidiel, ktoré už sú v prevádzke, ktoré budú stimulovať a podporovať dodatočné vybavenie vozidiel nákladovo efektívnymi systémami bezpečnosti cestnej premávky, ktoré pomáhajú vodičom lepšie reagovať v nebezpečnej situácii;

22.  vyzýva výrobcov a prevádzkovateľov, aby:

   a) vodičovi jasne vyznačili stav aktivácie každého asistenčného systému pre vodiča,
   b) pri vypínateľných systémoch stanovili dvojstupňový vypínací mechanizmus, v rámci ktorého môže vodič najskôr vypnúť iba výstražný signál a až následne v druhom kroku sám deaktivovať systém,
   c) zabezpečili, aby sa po každom novom naštartovaní vozidla obnovil aktívny stav asistenčného systému pre vodiča, a
   d) zaviedli cenovú politiku, ktorá bude podporovať spotrebiteľov, aby si vyberali vozidlá vybavené systémami na zvýšenie bezpečnosti a asistenčnými systémami pre vodiča;

23.  zdôrazňuje, že evidentné upozornenia by malo byť možné jednoznačne rozlíšiť tak, aby bolo intuitívne jasné, na ktorý systém sa asistencia vzťahuje, a aby tieto upozornenia bez ťažkostí vnímali aj staršie osoby, osoby so zdravotným postihnutím, ako je porucha sluchu a/alebo zraku, a osoby so zníženou pohyblivosťou; preto vyzýva zainteresované strany, aby prijali primerané jednotné normy, ktoré umožnia jednotlivým operátorom prijať osobitné riešenia;

24.  víta skutočnosť, že takmer všetkým vozidlám testovaným v rámci Európskeho programu hodnotenia nových automobilov (Euro NCAP) orientovaného na spotrebiteľov sa udelilo päť hviezdičiek a že väčšina výrobcov automobilov úspešne zareagovala na výzvu, ktorou je splniť nové požiadavky Euro NCAP; konštatuje však, že nie všetky modely automobilov predávané v Európe sú testované v rámci programu Euro NCAP a nie všetky modely rovnakého typu sa predávajú s rovnakou špecifikáciou, čo môže byť zdrojom nejasnosti pre spotrebiteľov, a tým vyvolať neprimeranú dôveru spotrebiteľov k vozidlu oproti skutočnému výkonu kúpeného modelu; preto poukazuje na dôležitosť spoľahlivej základnej úrovne povinných bezpečnostných požiadaviek, čím sa zabezpečí, aby pre celý vozový park používaný a predávaný v Európskej únii bolo k dispozícii potrebné bezpečnostné vybavenie;

25.  zastáva názor, že program Euro NCAP by mal vždy odrážať skutočnú bezpečnosť automobilov určitého modelu a nabáda ho k tomu, aby bol ambicióznejší pri posudzovaní bezpečnosti nových vozidiel než to vyžadujú minimálne zákonné požiadavky a aby bral do úvahy aktualizované minimálne zákonné požiadavky s cieľom ďalej podporovať vývoj vozidiel, ktoré zabezpečia vysoké normy bezpečnosti cestnej premávky, a aby Európa zostala ambiciózna a bola svetovým lídrom v oblasti bezpečnosti automobilov;

26.  vyzýva Komisiu, aby koordinovala prijatie noriem spolu s Európskou hospodárskou komisiou OSN, aby na medzinárodnej úrovni zavládol súlad a zároveň boli obmedzené výnimky z požiadavky na montáž asistenčných systémov pre vodiča na minimum s cieľom vo všeobecnosti zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky; okrem toho zdôrazňuje, že výrobcovia by mali vytvárať jasné informačné materiály s cieľom pomôcť vodičom lepšie pochopiť rozličné asistenčné systémy pre vodiča a ich funkcie;

27.  vyzýva, aby sa zaviedol harmonizovaný európsky prístup, ktorý berie do úvahy všetky existujúce medzinárodné a vnútroštátne právne predpisy a zabezpečuje ich komplementárnosť;

28.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala podiel vozidiel na osobitné účely na dopravných nehodách v mestách a aby v prípade potreby zrušila existujúce výnimky z požiadavky na montáž asistenčných systémov pre vodiča;

29.  zdôrazňuje, že výcvik vodičov by mal zahŕňať pravidelnú a dodatočnú odbornú prípravu v oblasti využívania mechanizmov povinnej asistencie pre vodiča, pričom by mala venovať osobitná pozornosť starším osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou; naliehavo vyzýva autoškoly, aby na jednej strane začlenili otázky súvisiace s prevádzkou týchto systémov do svojej odbornej prípravy a na druhej strane podmienili získanie vodičského preukazu absolvovaním profesionálnej, praktickej odbornej prípravy uskutočnenej v rámci cestnej premávky;

30.  konštatuje, že finančné stimuly, napríklad založené na daniach alebo poistení, pre také opatrenia, ako je montáž dodatočných bezpečnostných systémov asistencie pre vodiča v nových a ojazdených autách alebo ich zaradenie do výcviku vodičov, môžu uľahčiť rozvoj trhu vozidiel s vyššou úrovňou bezpečnosti, vyzýva členské štáty, aby zvážili zavedenie takýchto mechanizmov;

31.  vyzýva Komisiu, aby požadovala, aby subjekty pôsobiace na trhu zabezpečili používanie otvorených noriem a rozhraní, ktoré budú viesť k ďalšiemu zlepšeniu interoperability, aby sa mohli vykonávať nezávislé testy prostredníctvom prístupu k príslušným údajom o vozidlách a systémoch vrátane ich aktualizácií a aby ich mohli vykonávať kvalifikovaní odborníci, pričom sa budú rešpektovať údaje, ktoré sú predmetom priemyselného a duševného vlastníctva;

32.  zdôrazňuje, že by sa mala zohľadniť vysoká úroveň ochrany a uchovávania údajov v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj práva na ochranu súkromia a osobných údajov a zaistiť vysoká bezpečnosť IT tak, aby sa vylúčilo riziko nových nehôd z dôvodu diaľkového ovládania palubných systémov alebo konfliktov s kompatibilitou; odporúča, aby sa preskúmala zásada vlastníctva údajov;

33.  zdôrazňuje význam využívania spoľahlivých informácií o polohe a čase od satelitných polohovacích systémov a uplatňovania systému EGNOS/GNSS pre aktívnu bezpečnosť cestnej premávky; žiada, aby sa vyvinulo úsilie na dosiahnutie presnosti aktívnej bezpečnosti cestnej premávky systému EGNOS/GNSS na menej ako jeden meter, a to s cieľom prejsť od schopnosti tohto systému znížiť rýchlosť vozidla na jeho schopnosť automaticky zasiahnuť a odkloniť jazdnú dráhu vozidla; vyzýva na podporu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom začlenenia údajov systému EGNOS/GNSS do palubných systémov kontroly;

Bezpečnostné opatrenia na predchádzanie nehodám

34.  víta skutočnosť, že núdzové brzdenie je už od novembra 2015 povinné pre všetky nové nákladné vozidlá a autobusy v EÚ, vyzýva však Komisiu, aby zaviedla povinnosť namontovať automatickú núdzovú brzdovú asistenciu s rozpoznaním chodcov, cyklistov, dvojkolesových motorových vozidiel a motocyklistov do automobilov, ľahkých úžitkových vozidiel, autobusov, autokarov, a najmä ťažkých nákladných vozidiel, pretože tie majú veľký potenciál na zabránenie nehodám na cestách prostredníctvom autonómneho účinného brzdenia a z toho vyplývajúceho skrátenia brzdnej dráhy;

35.  žiada bezpečnejší čelný dizajn ťažkých nákladných vozidiel spojený s lepšou viditeľnosťou chodcov a cyklistov, ako aj bariéry na zabránenie zrážkam a na zmiernenie následkov zrážok;

36.  vyzýva na povinnú montáž regulovateľných inteligentných systémov na zobrazovanie rýchlostného obmedzenia, značiek zastavenia a semaforov, ktoré pomáhajú vodičovi, aby neprekročil povolenú rýchlosť; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili bezchybný stav dopravných značiek a aby dopravné značenie bolo ľahko čitateľné; zdôrazňuje, že pre riadne fungovanie inteligentných asistenčných systémov sú potrebné aktualizované elektronické cestné mapy s vyznačením aktuálnych obmedzení rýchlosti;

37.  zdôrazňuje, že na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky musí byť spomalenie vozidiel ostatných účastníkov cestnej premávky lepšie zobrazené prostredníctvom jedinečných palubných svetelných signálov, a očakáva povinné používanie zobrazovania núdzového brzdenia vo forme blikajúceho brzdového svetla alebo blikajúceho výstražného svetla;

38.  zdôrazňuje, že vzhľadom na význam vypínateľnej asistencie pri udržiavaní v jazdnom pruhu pre bezpečnosť cestnej premávky, ktorá nielen varuje, ale aj primerane zasahuje bez toho, aby vodičovi bránila priamo zasahovať, by táto asistencia mala byť povinná; konštatuje, že na použitie tohto systému varovania je potrebné, aby sa cestné označenia udržiavali v takom stave, ktorý zabezpečí, aby boli jasne rozpoznateľné;

39.  zdôrazňuje, že rozšírenie priameho výhľadu vodičov ťažkých nákladných vozidiel, autobusov a autokarov a zmenšenie alebo odstránenie mŕtvych uhlov sú životne dôležité pre zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky týchto vozidiel; vyzýva preto Komisiu, aby stanovila ambiciózne diferencované normy priamej viditeľnosti a zaviedla povinnosť inštalovať predné, bočné a zadné kamery, snímače a asistenčné systémy na odbočovanie, pričom treba konštatovať, že takéto opatrenia by mali byť v súlade so smernicou (EÚ) 2015/719 a nemali by viesť k predĺženiu lehôt na vykonávanie v nej stanovených;

40.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť podmienky na montáž alkoholových imobilizérov a systémov na odhalenie nepozornosti vodiča a ospalosti, a naliehavo vyzýva na používanie alkoholových imobilizérov pre profesionálnych vodičov a vodičov, ktorí spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu a boli preto odsúdení za jazdu pod vplyvom alkoholu, ako nápravné opatrenie;

41.  poznamenáva, že nákladné vozidlá sú zapojené do 15 % smrteľných nehôd na cestách a zraniteľní účastníci cestnej premávky predstavujú každý rok približne 1 000 úmrtí spojených s nákladnými vozidlami; vyzýva preto Komisiu, aby urýchlila povinné zavedenie ambicióznych diferencovaných noriem priamej viditeľnosti, inteligentnej asistencie pri prispôsobovaní rýchlosti a automatických núdzových brzdových systémov s rozpoznávaním cyklistov a chodcov pre nákladné vozidlá;

Bezpečnostné opatrenia na zmiernenie následkov nehôd

42.  konštatuje, že tlak v pneumatike má významný vplyv na bezpečnosť cestnej premávky, spotrebu paliva, ako aj emisie; vyzýva preto Komisiu, aby zaviedla povinnosť inštalovať priame systémy monitorovania tlaku v pneumatikách; vyzýva tiež Komisiu, aby do práva EÚ transponovala zmeny týkajúce sa systémov na meranie tlaku v pneumatikách zamerané na zabezpečenie reálneho fungovania systémov v podmienkach dohodnutých na úrovni EHK OSN;

43.  považuje za nevyhnutné, aby sa stanovila povinnosť namontovať inteligentný systém signalizácie nezapnutia bezpečnostných pásov pre všetky predné sedadlá pre všetky vozidlá a v prípade zadných sedadiel pre vozidlá kategórie M1 a N1;

44.  považuje za dôležitú montáž systémov automatického nastavenia bezpečnostných pásov s cieľom zabrániť úrazom v oblasti krku;

45.  vyzýva Komisiu, aby od roku 2019 rozšírila požiadavku na montáž systému eCall na motocykle, ťažké nákladné vozidlá a autobusy a autokary, a aj na to, aby bol systém dostupný pre dodatočné vybavenie s cieľom zabezpečiť, aby sa mohol namontovať na najvyšší možný počet vozidiel na cestách;

46.  vyzýva na vypracovanie presných a spoľahlivých celoeurópskych štatistík obsahujúcich údaje o nehodách vrátane štatistík o príčinách nehôd, údajov o vystaveniu sa riziku, zoznamu zranení a účastníkov nehôd a konštatuje, že v tejto súvislosti môže byť mimoriadne užitočné zariadenie na zaznamenanie údajov o nehode, pričom tieto údaje musia zostať anonymné a musia sa použiť iba na účely skúmania nehôd;

47.  žiada, aby v celej EÚ zbierali údaje o cestujúcich vo vozidlách zabitých alebo zranených v dôsledku iných príčin, ako sú zrážky; konštatuje, že nie sú k dispozícii údaje o obetiach horúčavy vo vozidle;

48.  požaduje lepšie požiarne bezpečnostné predpisy pre autobusy a autokary s rôznymi druhmi pohonu vrátane autobusov poháňaných stlačeným zemným plynom s cieľom čo najviac zvýšiť ochranu bezpečnosti cestujúcich;

49.  poukazuje na to, že upravený dizajn prednej ochrany proti podbehnutiu nákladného vozidla by mohol znížiť počet úmrtí pri čelných zrážkach medzi osobnými a nákladnými vozidlami o 20 %; vyzýva Komisiu, aby požadovala zlepšenú schopnosť prednej ochrany proti podbehnutiu pohlcovať energiu vozidla pre všetky nové nákladné vozidlá;

50.  vyzýva na povinné skúšky predného, bočného a zadného nárazu pre:

   a) terénne vozidlá (SUV) so zvýšeným sedadlom a maximálnou hmotnosťou viac ako 2 500 kg a
   b) vozidlá s elektrickým pohonom a ostatné nové technológie pohonu;

51.  vyzýva ďalej Komisiu, aby takisto aktualizovala testovacie požiadavky pre systémy pasívnej bezpečnosti motorových vozidiel tak, aby zahŕňali ochranu všetkých zraniteľných účastníkov cestnej premávky v rámci predných a zadných nárazov, a to nielen chodcov, ale aj cyklistov;

52.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby trh mal dostatočný a realistický čas na prispôsobenie sa týmto opatreniam;

53.  zdôrazňuje, že smernica (EÚ) 2015/719 o hmotnostiach a rozmeroch ťažkých nákladných vozidiel má veľký potenciál na zlepšenie bezpečnosti nákladných vozidiel; vyzýva Komisiu, aby urýchlila prácu na tejto smernici a bezodkladne predložila jej posúdenie;

o
o   o

54.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 134.
(4) Ú. v. EÚ L 68, 13.3.2015, s. 9.
(5) Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 77.
(7) Ú. v. EÚ C 316, 22.9.2017, s. 155.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2017)0228.
(9) Ú. v. EÚ C 75, 26.2.2016, s. 49.
(10) Ú. v. EÚ C 56 E, 26.2.2013, s. 54.
(11) Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 72.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia