Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0393(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0231/2017

Внесени текстове :

A8-0231/2017

Разисквания :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Гласувания :

PV 14/11/2017 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0424

Приети текстове
PDF 469kWORD 49k
Вторник, 14 ноември 2017 г. - Страсбург
Териториалните типологии ***I
P8_TA(2017)0424A8-0231/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0788),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (С8‑0516/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 29 март 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 юли 2017 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 4 октомври 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0231/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 71.
(2) OВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 74.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet)
P8_TC1-COD(2016)0393

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2391.)

Правна информация - Политика за поверителност