Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0393(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0231/2017

Ingivna texter :

A8-0231/2017

Debatter :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Omröstningar :

PV 14/11/2017 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0424

Antagna texter
PDF 240kWORD 43k
Tisdagen den 14 november 2017 - Strasbourg
De territoriella typindelningarna ***I
P8_TA(2017)0424A8-0231/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 november 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0788),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0516/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 29 mars 2017(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 13 juli 2017(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 4 oktober 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A8-0231/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 209, 30.6.2017, s. 71.
(2) EUT C 342, 12.10.2017, s. 74.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet)
P8_TC1-COD(2016)0393

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/2391.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy