Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0050(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0338/2016

Внесени текстове :

A8-0338/2016

Разисквания :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Гласувания :

PV 14/11/2017 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0425

Приети текстове
PDF 469kWORD 59k
Вторник, 14 ноември 2017 г. - Страсбург
Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване ***I
P8_TA(2017)0425A8-0338/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване и за отмяна на Директива 96/50/ЕО на Съвета и Директива 91/672/ЕИО на Съвета (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0082),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0061/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 13 юли 2016 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 30 юни 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по правни въпроси (A8-0338/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 389, 21.10.2016 г., стр. 93.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации за вътрешното корабоплаване и за отмяна на директиви 91/672/ЕИО и 96/50/ЕО
P8_TC1-COD(2016)0050

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2017/2397.)

Правна информация - Политика за поверителност