Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0050(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0338/2016

Ingivna texter :

A8-0338/2016

Debatter :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Omröstningar :

PV 14/11/2017 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0425

Antagna texter
PDF 240kWORD 52k
Tisdagen den 14 november 2017 - Strasbourg
Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart ***I
P8_TA(2017)0425A8-0338/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 november 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 96/50/EG och rådets direktiv 91/672/EEG (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0082),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0061/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 13 juli 2016(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 30 juni 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av beaktandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för rättsliga frågor (A8‑0338/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 389, 21.10.2016, s. 93.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 91/672/EEG och 96/50/EG
P8_TC1-COD(2016)0050

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2017/2397.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy