Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0148(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0077/2017

Внесени текстове :

A8-0077/2017

Разисквания :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Гласувания :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0426

Приети текстове
PDF 473kWORD 60k
Вторник, 14 ноември 2017 г. - Страсбург
Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите ***I
P8_TA(2017)0426A8-0077/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0283),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0194/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Народното събрание на Република България, Камара на депутатите на Чешката република, Федералния съвет на Република Австрия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 30 юни 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A8-0077/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 34, 2.2.2017 г., стр. 100.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004
P8_TC1-COD(2016)0148

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2394.)

Правна информация - Политика за поверителност