Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0148(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0077/2017

Ingivna texter :

A8-0077/2017

Debatter :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Omröstningar :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0426

Antagna texter
PDF 241kWORD 54k
Tisdagen den 14 november 2017 - Strasbourg
Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen ***I
P8_TA(2017)0426A8-0077/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 november 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0283),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0194/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttrandena från den bulgariska nationalförsamlingen, den tjeckiska deputeradekammaren, det österrikiska förbundsrådet och den svenska riksdagen som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 oktober 2016(1),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 30 juni 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0077/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 34, 2.2.2017, s. 100.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004
P8_TC1-COD(2016)0148

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/2394.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy