Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2066(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0326/2017

Внесени текстове :

A8-0326/2017

Разисквания :

PV 13/11/2017 - 20
CRE 13/11/2017 - 20

Гласувания :

PV 14/11/2017 - 5.7
CRE 14/11/2017 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0428

Приети текстове
PDF 605kWORD 64k
Вторник, 14 ноември 2017 г. - Страсбург
План за действие относно финансовите услуги на дребно
P8_TA(2017)0428A8-0326/2017

Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2017 г. относно плана за действие относно финансовите услуги на дребно (2017/2066(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 30 април 2007 г. за финансовите услуги на дребно на единния пазар (COM(2007)0226),

—  като взе предвид Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета(1) (Директивата за потребителските кредити),

—  като взе предвид Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно застраховката Гражданска отговорност при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка(2) (Директивата за автомобилното застраховане),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001(3),

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавена „Към интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания“ (COM(2011)0941),

—  като взе предвид доклада за 2014 г. на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, озаглавен „Доклад за добри практики на уебсайтовете за сравнение“,

—  като взе предвид становището на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, изпратено през април 2016 г. до институциите на ЕС, озаглавено „Обща рамка за оценка на риска и прозрачност за институциите за професионално пенсионно осигуряване“,

—  като взе предвид Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/EО и 2013/36/EС и на Регламент (EС) № 1093/2010(4) (Директивата за ипотечните кредити),

—  като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО(6),

—  като взе предвид Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции(7)(Директивата относно платежните сметки),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 8 август 2014 г. относно работата на Европейските надзорни органи (ЕНО) и Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) (COM(2014)0509),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти(8),

—  като взе предвид Директива 2014/2015/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО(9),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти(10) (Директивата за разпространение на застрахователни продукти),

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 10 декември 2015 г. относно финансовите услуги на дребно: Повече продукти, по-голям избор и по-добри възможности за потребителите и предприятията“ (COM(2015)0630),

—  като взе предвид отговора на Европейския банков орган от 21 март 2016 г. на Зелената книга на Комисията относно финансовите услуги на дребно,

—  като взе предвид специалното проучване 446 на Евробарометър от юли 2016 г. относно финансовите продукти и услуги,

—  като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2016 г. относно Зелената книга за финансовите услуги на дребно(11),

—  като взе предвид доклада на Better Finance от 2016 г., озаглавен „Pension Savings: The Real Return“ (Пенсионни спестявания: реалната възвръщаемост),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 май 2017 г. относно финансовите технологии (FinTech): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор(12),

—  като взе предвид консултативния документ на Комисията от 21 март 2017 г. относно прегледа на ЕНО;

—  като взе предвид плана за действие на Комисията от 23 март 2017 г., озаглавен „План за действие в областта на финансовите услуги за потребители: по-добри продукти, по-голям избор“ (COM(2017)0139),

—  като взе предвид Проучването на пазара за управление на активи на Органа по финансовото поведение (Financial Conduct Authority) на Обединеното кралство от юни 2017 г.,

—  като взе предвид Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0326/2017),

А.  като има предвид, че пазарът на ЕС в областта на финансовите услуги на дребно продължава да бъде все още доста слабо развит и изключително разпокъсан, макар и да се предприемат мерки в различни държави членки; като има предвид, че по тази причина са необходими спешни и ефективни мерки за улесняване на иновациите, които създават ползи за крайните потребители, като същевременно се разгръща пълният потенциал на единния пазар в областта на финансовите услуги на дребно и се постига по-голяма конкурентоспособност, спад на цените и подобряване на избора и на разнообразието на продуктите;

Б.  като има предвид, че трябва да запазим своята амбиция да разрушим националните бариери и да овладеем съществуващите тенденции, които блокират нововъведенията във финансовите услуги на дребно; призовава Комисията и Съвета да бъдат по-амбициозни в областта на трансграничните инвестиции на дребно в рамките на съюза на капиталовите пазари чрез преодоляване не само на по-лесните проблеми, но и на най-важните пречки, засягащи този пазар, които включват език, опасения за измами или престъпления, несигурност във връзка с данъчните последици, разлики в законодателството в областта на ценните книжа и дружественото право, неизвестни производства за обезщетение и несъстоятелност и липса на доверие в рамките за защита на потребителите;

В.  като има предвид, че европейски пазар на финансови услуги на дребно е възможен само ако предоставя реална добавена стойност за потребителите и доставчиците на финансови услуги чрез гарантирането на ефективна конкуренция и защита на потребителите, по-специално по отношение на продуктите, които са необходими за участие в икономическия живот, както и по отношение на продуктите за уязвимите потребители;

Г.  като има предвид, че в специалното издание на Евробарометър 446 се стига до заключението, че когато става въпрос за финансови продукти или услуги, европейските граждани все още правят покупки предимно в собствената си държава и често дори не изразяват необходимост или желание да имат достъп до тези услуги в чужбина, въпреки че някои действителни бариери също така ги възпрепятстват да направят това; като има предвид, че дори в рамките на своята собствена държава членка само малка част от тях търсят по-привлекателни предложения и сменят доставчиците си; като има предвид, че възникналата вследствие на това липса на (трансгранична) конкуренция може да попречи на потребителите и на дребните инвеститори да сключат най-добрата сделка при финансовите продукти и услуги, които купуват;

Д.  като има предвид, че определението на финансови технологии (FinTech) е установено в резолюцията на Парламента от 17 май 2017 г., в която се посочва, че под финансови технологии (FinTech) следва да се разбира финансиране, способствано от или предоставено посредством нови технологии, с въздействие върху целия финансов сектор и всички негови елементи – включително банковия и застрахователния сектор, пенсионни фондове, инвестиционни консултации, платежни услуги и пазарни инфраструктури; като има предвид, че прилагането на технологии към предоставянето на финансови услуги на дребно може потенциално да помогне за преодоляването на някои пречки пред вътрешния пазар и да повиши оперативната ефективност на сектора; като има предвид, че цифровизацията сама по себе си не е достатъчна за преодоляване на тези пречки; като има предвид, че по-тясната интеграция на трансгранични финансови услуги на дребно и по-добрата информация по отношение на възможностите, които предлага този пазар, могат да спомогнат за повишаването на информираното търсене, което поставя летвата по-високо по отношение на стандартите за качество в тази област;

1.  посочва, че в плана за действие на Комисията относно потребителските финансови услуги са взети предвид някои от опасенията, посочени от Парламента в неговия доклад относно Зелената книга за финансовите услуги на дребно, като целта е да се гарантира защитата на потребителите в стремежа за постигане на стабилен, основаващ се на информационните технологии единен пазар на финансови услуги на дребно, като същевременно се осигурява защита на потребителите, спад на цените и противодействие на данъчните измами, на отклонението от данъчно облагане, на избягването на данъци и изпирането на пари; въпреки това счита, че планът за действие не изпълнява амбицията за създаване на регулаторна среда, благоприятстваща прозрачността, растежа и иновациите, както и високо равнище на доверие от страна на предприятията и потребителите във финансовите продукти на дребно; отбелязва продължаващите високи равнища и непрозрачността на таксите и комисионите по отношение на частните пенсии, инвестиционните фондове и други продукти на дребно, които значително намаляват действителната възвръщаемост на инвеститорите на дребно; споделя обаче становището на Комисията, че транспонирането и прилагането на законодателни актове, които бяха изготвени през последните години в областта на финансовите услуги, включително Директивата относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ 2) и Директивата относно разпространението на застрахователни продукти, следва да се запазят и да имат предимство, а ако е необходимо, следва да се представят нови законодателни инициативи;

2.  приветства развитието на нови финансови услуги и институции, допринасящи за конкурентоспособността на финансовите пазари и за нови възможности за потребителите; отбелязва обаче, че през 2016 г. финансово-технологичното финансиране в Европа възлиза едва на 2,2 милиарда щатски долара в сравнение с 12,8 милиарда щатски долара в Съединените щати и 8,6 милиарда щатски долара в Китай, което показва спешната нужда от бърза промяна на манталитета и от подходящ регулаторен отговор на технологичните новости, за да може Европа да се превърне във водещ пазар за иновации; подчертава, че истински единен пазар за финансови услуги на дребно, при който са гарантирани високо равнище на защита на потребителите и равнопоставеност за навлизащите на пазара нови участници, ще превърне ЕС в привлекателен център за иновативни финансови услуги и ще осигури на потребителите по-голям и по-добър избор на по-ниски цени; подчертава, че макар и новите технологии да пораждат регулаторни предизвикателства, те също така предлагат големи възможности за иновации, които са от полза за крайните ползватели и които представляват стимул за икономически растеж и създаване на работни места;

3.  счита, че е изключително важно да се гарантира, че финансовите услуги от всякакъв вид, включително – но не само – за откриването на текущи и спестовни сметки и предоставянето на банкови карти, потребителски заеми и ипотеки, застрахователни и държавни дългови инструменти, могат да се предоставят на трансгранична основа;

4.  счита, че е в разрез с принципите на вътрешния пазар на финансови услуги на дребно да се изисква от клиентите да пребивават в държавата членка, в която се предлага финансовият продукт — включително държавни дългови инструменти — или да притежават национален документ за самоличност, издаден от тази държава членка, за ефективното предоставяне на продукта;

5.  счита, че би било полезно да се улесни придобиването на държавен дългов инструмент от инвеститорите на дребно;

6.  счита, че в съответствие с параграф 135 от неговата резолюция от 14 февруари 2017 г. относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията(13) ползвателите не трябва да плащат комисиони за разплащателните и спестовните сметки, освен ако те не са свързани със специални услуги;

7.  посочва, че достъпът до пари в брой посредством терминални устройства АТМ е основна обществена услуга, която трябва да се предоставя без да се допускат дискриминационни или нелоялни практики, и че следователно това не трябва да бъде свързано с прекомерни разходи;

8.  припомня на Комисията, че продължава практиката от страна на финансовите институции за прекратяване на използването на платежни карти, ако титулярът се премести в друга държава членка, и призовава да се вземат мерки в тази област, включително чрез подаване на сигнал до националните органи;

9.  приветства факта, че планът за действие има за цел разрешаването на редица важни въпроси и че в някои области набелязва конкретни действия, които да бъдат предприети от Комисията, придружени от ясен график;

10.  счита, че Комисията следва да играе по-активна роля при използването на съюза на капиталовите пазари, като включва засилено Парламента в рамките на изпълнението на Парижкото споразумение, за да се окаже подкрепа на нарастващия пазар на устойчиви и отговорни инвестиции чрез насърчаване на устойчивите инвестиции, чрез предоставяне на ефективна и стандартизирана екологична, социална и управленска информация от страна на регистрираните на фондовата борса дружества и финансови посредници и чрез адекватно отразяване на тези критерии в системите за управление на инвестиции и стандартите за оповестяване; освен това настоятелно призовава Комисията да насърчава услугите за определяне на рейтинг на инвестициите по отношение на опазването на околната среда, социалната сфера и сферата на управлението, както и да насърчава последователна рамка за пазара на „зелени облигации“, като се основава на съответното проучване на Комисията и на работата на проучвателната група на Г-20 относно зеленото финансиране; отправя искане към Комисията да представи предложение за създаването на „спестовна сметка на ЕС“ с цел разгръщане на дългосрочно финансиране и оказване на подкрепа на екологичния преход в Европа;

11.  подчертава значимостта на основните финансови центрове, които осигуряват оживени пазари за услуги на дребно;

12.  счита, че високо равнище на защита на потребителите и наличието на прозрачност са от ключово значение за развитието на единен пазар за финансови услуги на дребно; набляга по-специално на необходимостта да се гарантира защитата на уязвимите потребители чрез ефективно прилагане на Директивата за платежните сметки и счита, че трябва да се предприемат допълнителни мерки, като например мерки за финансово образование; счита, че във всички държави членки трябва да се предприемат действия за укрепване и правилно прилагане на законодателството на ЕС и на националните законодателни разпоредби по отношение на потребителите на финансови продукти и при необходимост да се постигне хармонизирането им;

13.  призовава Комисията да гарантира, че принципът за „еднакви услуги, еднакъв риск, еднакви правила, еднакво наблюдение“ бива прилаган така, че да не нарушава конкуренцията, особено при появата на нови участници на пазара; изтъква, че тези правила трябва да не възпрепятстват нововъведенията; настоятелно призовава Комисията да разясни използването на разпоредбите „за общото благо“, които понастоящем държавите членки биха могли да използват косвено, за да блокират навлизането на нови продукти на своите пазари, и я призовава да оправомощи ЕНО да бъде активен посредник между държавите членки, когато има противоречиви тълкувания по отношение на използването на тези разпоредби;

14.  подчертава, че европейският пазар на финансови услуги на дребно трябва да създава ползи за МСП както по отношение на предлагането, така и на търсенето; посочва, че по отношение на предлагането това означава подобряване на достъпа до финансиране за МСП, а по отношение на търсенето – предоставяне на МСП на по-лесен достъп до трансграничните пазари; подчертава, че засилената конкуренция не трябва да ощетява МСП, които доставят финансови услуги на дребно и извършват дейността си главно на местно равнище;

15.  настоятелно призовава Комисията да гарантира, че европейските финансови надзорни органи ЕБО, ESMA и EIOPA са обезпечени с подходящите ресурси и са оправомощени да изпълняват пълния набор от регулаторни и надзорни функции в интерес на защитата на потребителя;

16.  настоятелно призовава Комисията да проучи възможността за въвеждане на 29-и режим за финансовите продукти на дребно; призовава Комисията да обмисли освен това възможността за създаване на хармонизирана правна рамка за стандартизирани възможности по подразбиране за най-широко разпространените финансови продукти в ЕС по модела на основната банкова сметка и общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване;

Действие 1 – По-ниски такси за трансакциите, които не са в евро

17.  припомня, че таксите за презгранични плащания извън еврозоната продължават да бъдат високи; поради това призовава Комисията бързо да предложи изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 с цел да се намалят таксите за трансгранични сделки във всички държави членки; в този контекст изразява съжаление относно липсата на общ европейски инструмент за онлайн банкиране, като например европейска кредитна или дебитна карта за плащания в целия ЕС;

Действие 2 – Прозрачност при конвертирането на валути

18.  подчертава, че прилагането на действащото законодателство е от основно значение за борбата с липсата на прозрачност при „динамичното конвертиране на валути“; припомня, че Директива (ЕС) 2015/2366 (ДПУ2) установява задължение за търговците ясно да посочват и да представят ясно крайните разходи от динамичното конвертиране за потребителите, включително в случаите, в които потребителите извършват тегления, включващи конвертиране на валута, от терминално устройство АТМ; изтъква обаче, че потребителите трябва да имат възможност да избират най-добрите тарифи и следва да са запознати с таксите и допълнителните разходи при извършването на трансакции, плащания в чужбина или тегления от терминални устройства АТМ, включително при използването на динамично конвертиране на валути; призовава Комисията да извърши необходимото, за да се гарантира, че доставчиците на услуги оповестяват всяко увеличение на обменния курс в рамките на оповестяването на разходи и такси съгласно ДПУ2, и че курсовете, предлагани от различни доставчици на финансови услуги, се представят по прозрачен начин; отбелязва, че задълбочената финансова грамотност на потребителите е от основно значение за постигането на тази цел; препоръчва на равнището на ЕС да се провеждат пробни покупки по метода „тайно пазаруване“ с цел да се извърши оценка на пречките пред трансграничния достъп, качеството на услугата и спазването на законодателството на ЕС, а така също да се докладва публично за това и да се следи отблизо развитието по отношение на продуктите и услугите;

Действие 3 – По-лесна смяна на продукти

19.  насочва вниманието към ниските нива на преориентиране на потребителите за повечето банкови и общозастрахователни продукти, което представлява бариера за навлизане в трансграничните пазари на дребно, и поради това насърчава Комисията да даде възможност на потребителите по-лесно да се преориентират към по-изгодни финансови услуги на дребно в целия ЕС, както и да прекратяват финансовите договори и да имат достъп до кредити и други финансови продукти, налични отвъд границите; подчертава големия потенциал, който крие предлагането на трансгранични застрахователни продукти, като например автомобилното застраховане; отбелязва обаче, че принципът на свободата на договаряне дава възможност на финансовите институции да вземат решение с кого да сключват договор; настоятелно призовава Комисията да признае в този контекст значението на контрола на хищническото кредитиране и малките необезпечени краткосрочни заеми, които водят до експлоатация на уязвимите потребители и МСП;

20.  одобрява намерението на Комисията да включи резултатите от Директивата за платежните сметки с цел да се улесни смяната на доставчиците на финансови услуги и продукти; призовава Комисията да представи законодателни инициативи, разработени конкретно за финансовия сектор, за да се сложи край на неоправданото блокиране на географски принцип и с това да се улесни преминаването на клиентите към по-изгодни финансови услуги на дребно в други държави членки; отбелязва, че адекватното оповестяване и защитата на потребителите ще бъдат от ключово значение за постигането на тази цел;

Действие 4 – Уебсайтове за сравнение на качеството

21.  изтъква ползата от добре структуриран и лесен за използване портал за сравнение на ЕС, обхващащ европейските финансови пазари на дребно в тяхната цялост; насърчава Комисията да проучи дали в държавите членки съществуват независими портали, които да преследват тази цел; изтъква, че инструментите за онлайн сравнение трябва да бъдат точни и да са подходящи за потребителите и не трябва да се фокусират само върху цената на продуктите, но и върху тяхното качество, като се отчитат други критерии, като наличие на клонови мрежи, контакт лице в лице и устойчивост на стопанските практики, и като се има предвид, че само сходни продукти могат да бъдат сравнявани; припомня, че могат да бъдат сравнявани единствено сходни помежду си продукти, така че да се избегне объркване сред потребителите;

22.  настоятелно призовава Комисията да стимулира инструменти като единичните звена за контакт, които ще засилят конкуренцията и ще помогнат на компаниите за финансови услуги на дребно;

Действие 5 – По-добро застраховане на моторните превозни средства

23.  счита, че след прегледа REFIT от страна на Комисията на Директивата за автомобилното застраховане ще бъде изключително важно тази директива да бъде изменена, за да се гарантира обезщетяването на жертвите на пътнотранспортни произшествия и да се улеснят трансграничната преносимост и признаването на бонусите за липса на предявени претенции за обезщетения, така също и в светлината на решенията на Съда на Европейския съюз, така че приложното поле на Директивата за автомобилното застраховане да бъде преразгледано колкото е възможно по-скоро, за да се предприемат мерки срещу непризнаването на бонуси за липса на предявени претенции и да се гарантира, че приложното ѝ поле съответства на предвиденото от съзаконодателите;

Действие 6 – Прозрачност на цените на леки автомобили под наем

24.  призовава Комисията да проучи дали са необходими допълнителни инициативи за предприятията за отдаване на автомобили под наем, които продават застрахователни продукти, с оглед на осигуряването на прозрачно ценообразуване, обхващащо всички дружества за отдаване на автомобили под наем в държавите членки;

Действие 7 – По-задълбочен единен пазар на потребителски кредити

25.  подчертава, че борбата със свръхзадлъжнялостта на потребителите трябва да се превърне в приоритет, ако Комисията си поставя за цел да проучи начини за улесняване на трансграничния достъп до заеми; призовава за предприемане на действия по отношение на средствата за координиране на информацията относно задлъжнялостта при пълно съответствие с правото на ЕС., в т.ч. нормативната уредба в областта на защитата на данните, така че отделните кредитори да знаят колко задлъжнял е даден клиент, преди да му предоставят още заем, което ще доведе до по-ефективен пазар, на който доставчиците на кредити ще могат да се съревновават помежду си; отправя искане в тази насока за всеобхватна оценка на причините за свръхзадлъжнялостта на потребителите; припомня, че финансовото образование е ефективно средство за защита на потребителите срещу рисковете от свръхзадлъжнялост; във връзка с това следователно призовава Комисията да популяризира финансовото образование и да насърчава сътрудничеството между множеството заинтересовани страни в тази важна област; припомня – в контекста на увеличеното използване на потребителски данни или големи информационни масиви от финансовите институции – разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните, според които субектът на данни има правото да получи обяснение на решение, взето чрез автоматично обработване, и да оспори това решение; подчертава необходимостта да се гарантира, че неточните данни могат да бъдат променени и че се използват само проверими и съответстващи данни; призовава всички заинтересовани страни да увеличат усилията си, за да гарантират прилагането на тези права; счита, че даденото съгласие за използване на лични данни трябва да бъде динамично и че субектите на данни трябва да могат да променят и адаптират своето съгласие;

Действие 8 – Справедливи правила за защита на потребителите

26.  призовава Комисията да извърши внимателна преценка на това дали националните правила и практики за защитата на потребителите не представляват несправедливи пречки пред трансграничните инвестиции и дали в съответствие с добре установено законодателство за вътрешния пазар и съдебна практика те са обосновани от по-важни причини, свързани с обществения интерес, които са необходими и пропорционални с оглед на целите, които следва да бъдат постигнати; подчертава, че съответните европейски правила в областта на защитата на потребителите често съзнателно остават известна свобода за национално транспониране, за да може европейското законодателство да бъде включено във вече съществуващите националните разпоредби; подчертава въпреки това, че премахването на националните бариери не трябва да не бъде постигнато в ущърб на защитата на потребителите и че защитата на потребителите следва да остане водещ приоритет при създаването на законодателство; изразява загриженост, че голяма част от документацията, изготвена от доставчиците на финансови продукти и услуги на дребно в отговор на законодателството на ЕС, всъщност не е строго изисквана по закон и е от малко или никакво практическо значение за потребителите, като същевременно представлява тежест, която може да доведе до ненужно високи разходи за потребителите; призовава Комисията да извърши преглед на тази документация с цел рационализиране, без да жертва ползите за защитата на потребителите; изтъква, че достъпът до относима и лесноразбираема информация е от основно значение за това потребителят да получи възможността да взема информирани финансови решения; отбелязва обаче, че решаващо е не количеството, а качеството на предоставената информация; изтъква необходимостта да се координират възможно най-ефективно изискванията за предоставяне на информация на потребителите, както е заложено в множество европейски юридически актове; подчертава, че трябва да се избягват дублиращи се или противоречащи си задължения за оповестяване, за да не се създава ненужна бюрокрация и да не се объркват клиентите;

27.  призовава Комисията да обмисли законодателство „омнибус“, за да се отдалечи от настоящата тясно ведомствена смесица от ДПФИ, Директива относно разпространението на застрахователни продукти, Директива относно ЛУАИФ и т.н. и да премине към изграждането на стабилна и последователна рамка за прозрачност за потребителите, като се премахнат ненужните усложнения за доставчиците на финансови услуги, включително сближаване в областта на надзора между държавите членки; призовава Комисията да насърчава по-широката употреба в секторното законодателство на мандата на ЕНО за защита на потребителите и да вземе това под внимание в рамките на предстоящия преглед на финансирането и управлението на ЕНО; призовава Комисията да предостави мандат на ЕНО да ръководи работата по сближаването на практиките за надзор на дейността между държавите членки;

28.  приветства намерението на Комисията да подготви кампания за повишаване на осведомеността относно FIN-NET – мрежа, която помага на потребителите да упражняват правата си, без да се налага прибягване до съд, чрез намирането на компетентен орган за алтернативно разрешаване на спорове; счита, че FIN-NET следва да работи за по-нататъшното подобряване на обхвата си, да изясни ролята си и да подобри уебсайта си;

Действие 9 – По-добра оценка на кредитоспособността

29.  приканва Комисията да предложи задължителни хармонизирани трансгранични стандарти и принципи за оценка на кредитоспособността, за да се смекчи рискът от увеличаване на свръхзадлъжняването вследствие на улесняването на общоевропейски онлайн кредит, като обърне специално внимание на заключенията от публикуваните доклади относно прилагането на Директивата за ипотечните кредити и Директивата за потребителските кредити;

Действие 10 – Финансови технологии (FinTech) за финансовите услуги на дребно

30.  признава правото на потребителите да използват софтуер, за да извършват плащания и да споделят информация за себе си;

31.  подкрепя намерението на Комисията да представи в рамките на стратегиите си за съюз на капиталовите пазари (СКП) и цифров единен пазар (ЦЕП) всеобхватен план за действие в областта на финансовите технологии (FinTech), като по този начин да допринесе за ефективен и добре функциониращ интегриран, ориентиран към технологиите единен пазар в областта на финансовите услуги в полза на всички европейски крайни потребители, като същевременно осигурява еднакви условия на конкуренция; подкрепя Комисията за създаването на специална работна група за финансовите технологии; припомня, че новият пейзаж, възникващ в резултат на развитието на финансовите технологии, изисква установяването на различни нови подходящи предпазни мерки, като например образоване на потребителите по отношение на нови продукти или правила за борба с изпирането на пари и използването на ефекти на лоста в рамките на кредитни платформи за финансови технологии;

32.  призовава Комисията да разгледа резолюцията на Европейския парламент относно „Финансови технологии (FinTech): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор“, да насърчава защитата на потребителите, сигурността, иновациите и лоялната конкуренция и да гарантира, че принципът „еднакви услуги, еднакъв риск, еднакви правила, еднакъв надзор“ се прилага за всички предприятия, независимо от техния сектор или местоположение; подчертава, че финансови технологии (FinTech) следва да се разбират като финансови дейности, способствани от или предоставени посредством нови технологии, с въздействие върху целия финансов сектор и всички негови елементи – от банковия сектор до застрахователния сектор, пенсионните фондове, инвестиционните консултации, платежните услуги и пазарните инфраструктури;

33.  настоятелно призовава Комисията да създаде среда, която да благоприятства новаторските решения; отбелязва, че иновационни дружества като тези в областта на финансовите технологии осигуряват конкуренцията, която е необходима за създаването на ефективен европейски пазар на финансови услуги на дребно;

34.  подчертава, че различни нови финансови институции с името „FinTech“ имат еднакви отговорности спрямо потребителите и по отношение на финансовата стабилност като другите съответни традиционни институции и услуги;

Действие 11 – Цифрови проверки на самоличността

35.  подчертава потенциала на електронния подпис и електронната идентификация за улесняване на операциите и призовава Комисията да се основава на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги; подчертава необходимостта да се вземат предвид лицата, които не могат или не желаят да използват електронен подпис или електронна идентификация; насърчава оперативната съвместимост на трансграничната електронна идентификация в сектора на финансовите услуги и призовава за гарантирането на еднакви условия на конкуренция между държавите членки (и евентуално извън тях, в държавите от ЕИП и Швейцария); освен това изисква от Комисията спешно да извърши оценка на съществуващите регулаторни пречки пред техниките за електронна идентификация и подчертава, че всяка една предприемана инициатива следва да бъде технологично неутрална;

36.  повтаря необходимостта Комисията да установи и отстрани регулаторните пречки пред използването на общоевропейски системи за електронен подпис при извършване на финансови услуги, като същевременно улесни трансграничната цифрова интеграция в целия ЕС, без да се засяга равнището на сигурност на съществуващите системи или тяхната способност да отговарят на изискванията на Четвъртата директива за борба с изпирането на пари;

Действие 12 – Онлайн продажби на финансови услуги

37.  подчертава необходимостта от адаптиране на съществуващата правна рамка на ЕС за цифровия свят, за да се противодейства на свързаните с онлайн продажби от разстояние рискове по отношение на защитата на потребителите, като по този начин се създават нови възможности за стопанска дейност за европейските стартиращи предприятия и финансови технологии; припомня рисковете за потребителя, произтичащи от хазартните игри по интернет, прикрити под формата на финансови продукти, т.е. бинарни опции; вярва, че е необходим силен и хармонизиран европейски надзор, за да се защитят потребителите и да се избегнат пропуски в нормативната уредба; подчертава, че европейските стандарти в областта на защитата на потребителите се прилагат независимо от това дали продажбите се осъществяват по традиционните или по модерните канали за разпространяване;

38.  подчертава значението на киберсигурността и изразява съжаление по повод на факта, че в плана си за действие Комисията не разглежда проблемите на киберсигурността; поради това призовава Комисията да гарантира, че тези въпроси са включени в работата на нейната специална група;

39.  подчертава необходимостта да се запазят услугите на традиционните банки, които предоставят основна обществена услуга и са от особена полза за МСП, за възрастните хора и за уязвимите потребители, които са по-малко склонни да използват интернет банкиране и предпочитат личния контакт. признава, че закриването на филиали разрушава финансовата инфраструктура на местно равнище и може да бъде изключително вредно за общностите.

40.  отбелязва, че увеличеното използване на потребителски данни или големи информационни масиви от финансовите институции може да доведе до ползи за потребителите, като например разработването на по-добре съобразени, сегментирани и по-евтини оферти въз основа на по-ефективно разпределение на риска и капитала; от друга страна, изразява загриженост предвид развитието на динамично ценообразуване и неговия потенциал да доведе до по-лоши резултати за потребителите по отношение на съпоставянето на офертите и по този начин за ефективната конкуренция, както и за групирането и споделянето на риска в застрахователния и кредитния сектор;

o
o   o

41.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66.
(2) ОВ L 263, 7.10.2009 г., стр. 11.
(3) ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11.
(4) OВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34.
(5) ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.
(6) OВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73.
(7) OВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 214.
(8) OВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 1.
(9) OВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35.
(10) OВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19.
(11) Приети текстове, P8_TA(2016)0434.
(12) Приети текстове, P8_TA(2017)0211.
(13) Приети текстове, P8_TA(2017)0027.

Правна информация - Политика за поверителност