Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0060(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0332/2017

Teksty złożone :

A8-0332/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/11/2017 - 13.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0429

Teksty przyjęte
PDF 397kWORD 48k
Środa, 15 listopada 2017 r. - Strasburg
Okres przyjmowania aktów delegowanych ***I
P8_TA(2017)0429A8-0332/2017
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów delegowanych (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0136),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0116/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 5 lipca 2017 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 27 października 2017 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0332/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 345 z 13.10.2017, s. 67.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 listopada 2017 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... zmieniającej dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów delegowanych
P8_TC1-COD(2017)0060

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2017/2380.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności