Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0060(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0332/2017

Ingivna texter :

A8-0332/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0429

Antagna texter
PDF 238kWORD 42k
Onsdagen den 15 november 2017 - Strasbourg
Perioden för antagande av delegerade akter ***I
P8_TA(2017)0429A8-0332/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2010/40/EU vad gäller perioden för antagande av delegerade akter (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0136),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0116/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 5 juli 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 27 oktober 2017 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0332/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 345, 13.10.2017, s. 67.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/… om ändring av direktiv 2010/40/EU vad gäller perioden för antagande av delegerade akter
P8_TC1-COD(2017)0060

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2017/2380.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy