Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0351(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0236/2017

Внесени текстове :

A8-0236/2017

Разисквания :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0437

Приети текстове
PDF 482kWORD 52k
Сряда, 15 ноември 2017 г. - Страсбург
Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***I
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0721),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0456/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 12 май 2016 г. относно статут на пазарна икономика за Китай(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 11 октомври 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0236/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0223.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз
P8_TC1-COD(2016)0351

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2321.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация на Комисията относно прехода

Комисията припомня, че с новата методология се цели да се запази постоянната защита на промишлеността на Съюза от нелоялни търговски практики, и по-специално от практиките, произтичащи от значителни нарушения на пазара. В това отношение Комисията ще гарантира, че промишлеността на Съюза няма да понася допълнителна тежест, когато търси защита чрез антидъмпинговия инструмент, по-специално в контекста на евентуални искания за преглед с оглед изтичане на срока на действие, подадени след влизането в сила на новата методология.

Декларация на Комисията относно член 23 и взаимодействието с Европейския парламент и Съвета

Винаги, когато възнамерява да изготви или да актуализира доклад по член 2, параграф 6а, буква в) от основния регламент, Комисията ще информира Европейския парламент и Съвета. Когато Европейският парламент или Съветът информират Комисията, че считат за изпълнени условията за изготвяне или актуализиране на доклад по член 2, параграф 6а, буква в) от основния регламент, Комисията ще предприема целесъобразните действия и ще информира съответно Европейския парламент и Съвета.

Декларация на Комисията относно докладите по член 2, параграф 6а, буква в) от основния регламент

Комисията бързо ще използва предвидената в член 2, параграф 6а, буква в) от основния регламент възможност да изготвя доклади относно значителни нарушения, така че заинтересованите страни да разполагат с тези доклади, когато подготвят изявления, за които може да се прилага член 2, параграф 6а от основния регламент. Тя ще предоставя на заинтересованите страни насоки за използването на тези доклади.

Правна информация - Политика за поверителност