Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0351(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0236/2017

Indgivne tekster :

A8-0236/2017

Forhandlinger :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Afstemninger :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0437

Vedtagne tekster
PDF 254kWORD 51k
Onsdag den 15. november 2017 - Strasbourg
Beskyttelse mod dumpet og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union ***I
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. november 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0721),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0456/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 12. maj 2016 om Kinas status som markedsøkonomi(1),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 11. oktober 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0236/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0223.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. november 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union
P8_TC1-COD(2016)0351

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/2321.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Kommissionens erklæring om overgang

Kommissionen minder om, at formålet med den nye metode er fortsat at opretholde beskyttelsen af EU-erhvervsgrenen over for urimelig handelspraksis, navnlig hidrørende fra væsentlige markedsfordrejninger. I den forbindelse vil Kommissionen sikre, at EU-erhvervsgrenen ikke pålægges en yderligere byrde, når den søger beskyttelse i henhold til antidumpinginstrumentet, navnlig i forbindelse med potentielle anmodninger om udløbsundersøgelser indgivet efter den nye metodes ikrafttrædelse.

Kommissionens erklæring om artikel 23 og interaktion med Europa-Parlamentet og Rådet

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet, når den påtænker at udarbejde eller ajourføre en rapport i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra c). Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet underretter Kommissionen om, at de er af den opfattelse, at betingelserne for at udarbejde eller ajourføre en rapport i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra c), er opfyldt, træffer Kommissionen passende foranstaltninger og underretter Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse hermed.

Kommissionens erklæring vedrørende rapporterne i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra c)

Kommissionen vil hurtigt gøre brug af muligheden for i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 6a, litra c), at udarbejde rapporter om væsentlige fordrejninger, således at interesserede parter har nævnte rapporter til rådighed, når de fremsætter bemærkninger, som grundforordningens artikel 2, stk. 6a, kan finde anvendelse på. Den vil yde vejledning til interesserede parter om anvendelsen af nævnte rapporter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik