Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0351(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0236/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0236/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0437

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 402kWORD 50k
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0721),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0456/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 11ης Οκτωβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0236/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0223.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Νοεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P8_TC1-COD(2016)0351

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/2321.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη μετάβαση

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ο σκοπός της νέας μεθόδου είναι να διατηρηθεί η διατήρηση σε ισχύ της προστασίας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ιδίως εκείνες που προκύπτουν από σημαντικές στρεβλώσεις της αγοράς. Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι δεν θα προκληθεί πρόσθετη επιβάρυνση για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής όταν επιδιώκεται προστασία με τη χρήση των μέσων αντιντάμπινγκ, ιδίως στο πλαίσιο πιθανών αιτήσεων επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος της νέας μεθόδου.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 23 και την αλληλεπίδραση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόθεσή της να εκπονήσει ή να επικαιροποιήσει έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού. Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ενημερώνουν την Επιτροπή ότι κρίνουν ότι πληρούνται οι όροι εκπόνησης ή επικαιροποίησης μιας έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα και θα ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού

Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει σύντομα τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού για την εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με σημαντικές στρεβλώσεις, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν στη διάθεσή τους τις εκθέσεις αυτές όταν θα προετοιμάζουν εισηγήσεις, για τις οποίες μπορεί να ισχύει το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού. Θα παράσχει καθοδήγηση στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου