Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0351(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0236/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0236/2017

Keskustelut :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Äänestykset :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0437

Hyväksytyt tekstit
PDF 241kWORD 40k
Keskiviikko 15. marraskuuta 2017 - Strasbourg
Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen ***I
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. marraskuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0721),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0456/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 12. toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman Kiinan markkinatalousasemasta(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 11. lokakuuta 2017 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A8-0236/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0223.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. marraskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta
P8_TC1-COD(2016)0351

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2017/2321.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma siirtymisestä

Komissio muistuttaa, että uuden menetelmän tarkoituksena on jatkaa unionin tuotannonalojen suojelemista epäterveiltä kaupan käytännöiltä, etenkin jos ne johtuvat merkittävistä markkinoiden vääristymistä. Tältä osin komissio aikoo varmistaa, että unionin tuotannonaloille ei aiheudu ylimääräistä taakkaa, kun ne hakevat suojaa polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä koskevan välineen mukaisesti, varsinkaan kun esitetään toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelupyyntö uuden menetelmän voimaantulon jälkeen.

Komission lausuma 23 artiklasta ja vuorovaikutuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle välittömästi, kun se aikoo laatia tai päivittää perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan c alakohdan mukaisen raportin. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ilmoittaa komissiolle katsovansa, että perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan c alakohdan mukaisen raportin laatimista tai päivittämistä koskevat edellytykset täyttyvät, komissio toteuttaa tarvittavat toimet ja ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komission lausuma perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan c alakohdan mukaisista raporteista

Komissio käyttää viipymättä perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohdan c alakohdassa säädettyä mahdollisuutta laatia raportti merkittävistä vääristymistä, jotta kyseiset raportit ovat asianomaisten osapuolten käytettävissä näiden laatiessa huomautuksia menettelyihin, joihin saatetaan soveltaa perusasetuksen 2 artiklan 6 a kohtaa. Komissio tarjoaa asianomaisille osapuolille ohjausta raporttien hyödyntämisessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö