Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0351(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0236/2017

Pateikti tekstai :

A8-0236/2017

Debatai :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Balsavimas :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0437

Priimti tekstai
PDF 331kWORD 43k
Trečiadienis, 2017 m. lapkričio 15 d. - Strasbūras
Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***I
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0721),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0456/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 12 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2017 m. spalio 11 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A8-0236/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0223.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. lapkričio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių
P8_TC1-COD(2016)0351

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2017/2321.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas dėl perėjimo

Komisija primena, kad naująja metodika siekiama užtikrinti tęstinę Sąjungos pramonės apsaugą nuo nesąžiningos prekybos praktikos, visų pirma tos, kurią lemia dideli rinkos iškraipymai. Todėl Komisija užtikrins, kad Sąjungos pramonė, norėdama pasinaudoti antidempingo priemonės teikiama apsauga (visų pirma, kai įsigaliojus naujajai metodikai galbūt teiks prašymus atlikti priemonių galiojimo termino peržiūrą), nepatirtų jokios papildomos naštos.

Komisijos pareiškimas dėl 23 straipsnio ir bendravimas su Europos Parlamentu ir Taryba

Komisija praneš Europos Parlamentui ir Tarybai apie ketinimus parengti ar atnaujinti ataskaitą pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies c punktą. Jei Europos Parlamentas ar Taryba praneš Komisijai laikantys, kad ataskaitos parengimo ar atnaujinimo pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies c punktą sąlygos patenkintos, Komisija imsis reikiamų veiksmų ir atitinkamai apie juos praneš Europos Parlamentui ir Tarybai.

Komisijos pareiškimas dėl ataskaitų pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies c punktą

Komisija nedelsdama naudosis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies c punkte numatyta galimybe rengti didelių iškraipymų ataskaitas, kad suinteresuotosios šalys galėtų jomis naudotis rengdamos informaciją, kuriai gali būti taikoma 2 straipsnio 6a dalis. Komisija konsultuos suinteresuotąsias šalis, kaip naudotis tomis ataskaitomis.

Teisinė informacija - Privatumo politika