Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0351(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0236/2017

Ingediende teksten :

A8-0236/2017

Debatten :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Stemmingen :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0437

Aangenomen teksten
PDF 248kWORD 45k
Woensdag 15 november 2017 - Straatsburg Definitieve uitgave
Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping en invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie ***I
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 november 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0721),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0456/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de resolutie van het Europees Parlement van 12 mei 2016 over de markteconomiestatus van China(1),

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 11 oktober 2017 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0236/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  neemt kennis van de verklaringen van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie zijn gevoegd;

3.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0223.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 november 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie, en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie
P8_TC1-COD(2016)0351

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2017/2321.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Commissie betreffende de overgang naar de nieuwe methode

De Commissie brengt in herinnering dat de nieuwe methode bedoeld is om te waarborgen dat de bedrijfstak van de Unie blijvende bescherming wordt geboden tegen oneerlijke handelspraktijken, in het bijzonder wanneer die het gevolg zijn van marktverstoringen van betekenis. In dat verband zal de Commissie erop toezien dat de bedrijfstak van de Unie geen bijkomende last wordt opgelegd wanneer deze uit hoofde van het antidumpinginstrument om bescherming verzoekt, met name bij eventuele verzoeken om een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van maatregelen die worden ingediend nadat de nieuwe methode van toepassing is geworden.

Verklaring van de Commissie betreffende artikel 23 en de interactie met het Europees Parlement en de Raad

Wanneer de Commissie voornemens is een rapport als bedoeld in artikel 2, lid 6 bis, onder c), van de basisverordening op te stellen of bij te werken, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan in kennis. Wanneer het Europees Parlement of de Raad de Commissie ervan in kennis stelt dat zij van oordeel zijn dat voldaan wordt aan de voorwaarden voor het opstellen of bijwerken van een rapport als bedoeld in artikel 2, lid 6 bis, onder c), van de basisverordening, zal de Commissie de passende maatregelen nemen en het Europees Parlement en de Raad dienovereenkomstig op de hoogte brengen.

Verklaring van de Commissie betreffende de rapporten als bedoeld in artikel 2, lid 6 bis, onder c), van de basisverordening

De Commissie zal spoedig gebruikmaken van de in artikel 2, lid 6 bis, onder c), van de basisverordening voorziene mogelijkheid om rapporten over verstoringen van betekenis op te stellen, zodat belanghebbenden over die rapporten kunnen beschikken bij het voorbereiden van verzoeken waarop artikel 2, lid 6 bis, van de basisverordening van toepassing kan zijn. De Commissie zal de belanghebbenden een leidraad over het gebruik van die rapporten verschaffen.

Juridische mededeling - Privacybeleid