Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0351(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0236/2017

Texte depuse :

A8-0236/2017

Dezbateri :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Voturi :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0437

Texte adoptate
PDF 336kWORD 51k
Miercuri, 15 noiembrie 2017 - Strasbourg
Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene ***I
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 noiembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0721),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0456/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 12 mai 2016 referitoare la statutul de economie de piață al Chinei(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 11 octombrie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0236/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0223.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 noiembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene
P8_TC1-COD(2016)0351

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/2321.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei privind tranziția

Comisia reamintește că scopul noii metodologii este de a continua să protejeze industria din Uniune împotriva practicilor comerciale neloiale, în special cele care rezultă din denaturări semnificative ale pieței. În acest sens, Comisia se va asigura că industria din Uniune nu generează sarcini suplimentare la solicitarea protecției în temeiul instrumentului antidumping, în special în ceea ce privește potențialele cereri de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, depuse după intrarea în vigoare a noii metodologii.

Declarația Comisiei cu privire la articolul 23 și interacțiunea cu Parlamentul European și Consiliul

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul atunci când intenționează să întocmească sau să actualizeze un raport în temeiul articolului 2 alineatul (6a) litera (c) din regulamentul de bază. În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul informează Comisia că, în opinia lor, condițiile necesare pentru întocmirea sau actualizarea unui raport în temeiul articolului 2 alineatul (6a) litera (c) din regulamentul de bază sunt îndeplinite, Comisia va lua măsurile corespunzătoare și va informa Parlamentul European și Consiliul în legătură cu acest lucru.

Declarația Comisiei cu privire la rapoartele prevăzute la articolul 2 alineatul (6a) litera (c) din regulamentul de bază

Comisia va utiliza rapid posibilitatea prevăzută la articolul 2 alineatul (6a) litera (c) din regulamentul de bază de a întocmi rapoarte privind denaturări semnificative, astfel încât părțile interesate să aibă la dispoziție rapoartele respective atunci când pregătesc documente la care poate fi aplicat articolul 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază. Ea va oferi părților interesate orientări cu privire la utilizarea acestor rapoarte.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate