Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0351(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0236/2017

Predkladané texty :

A8-0236/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0437

Prijaté texty
PDF 342kWORD 44k
Streda, 15. novembra 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0721),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0456/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. mája 2016 o štatúte trhového hospodárstva Číny(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 11. októbra 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0236/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0223.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. novembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie
P8_TC1-COD(2016)0351

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/2321.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie k prechodu na novú metodiku

Komisia pripomína, že cieľom novej metodiky je zachovať sústavnú ochranu výrobného odvetvia Únie pred nekalými obchodnými praktikami, predovšetkým tými, ktoré plynú z výrazných deformácií trhu. Komisia v tomto ohľade zabezpečí, aby výrobnému odvetviu Únie nevznikla dodatočná záťaž, keď sa bude usilovať o ochranu v rámci antidumpingového nástroja, a to najmä v súvislosti s potenciálnymi žiadosťami o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti podanými po nadobudnutí účinnosti novej metodiky.

Vyhlásenie Komisie k článku 23 a súčinnosti s Európskym parlamentom a Radou

Komisia informuje Európsky parlament a Radu zakaždým, keď zamýšľa vypracovať alebo aktualizovať správu podľa článku 2 ods. 6a písm. c) základného nariadenia. Keď Európsky parlament alebo Rada informujú Komisiu, že sa domnievajú, že sú splnené podmienky na vypracovanie alebo aktualizáciu správy podľa článku 2 ods. 6a písm. c) základného nariadenia, Komisia prijme vhodné opatrenia a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje Európsky parlament a Radu.

Vyhlásenie Komisie týkajúce sa správ podľa článku 2 ods. 6a písm. c) základného nariadenia

Komisia bude pohotovo využívať možnosť vypracúvať správy o existencii výrazných deformácií stanovenú v článku 2 ods. 6a písm. c) základného nariadenia tak, aby ich zainteresované strany mali k dispozícii pri príprave podaní, na ktoré sa môže uplatňovať článok 2 ods. 6a základného nariadenia. Zainteresovaným stranám poskytne usmernenie k využívaniu týchto správ.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia