Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0351(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0236/2017

Ingivna texter :

A8-0236/2017

Debatter :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0437

Antagna texter
PDF 248kWORD 43k
Onsdagen den 15 november 2017 - Strasbourg
Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 november 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0721),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0456/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 12 maj 2016 om Kinas status som marknadsekonomi(1),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 11 oktober 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0236/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter, P8_TA(2016)0223.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen
P8_TC1-COD(2016)0351

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/2321.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen om övergången

Kommissionen erinrar om att syftet med den nya metoden är att upprätthålla ett fortsatt skydd av unionens industri mot illojala handelsmetoder, i synnerhet sådana som följer av betydande snedvridningar av marknaden. I detta avseende kommer kommissionen att se till att unionsindustrin inte åsamkas någon ytterligare börda när den söker skydd enligt antidumpningsinstrumentet, särskilt inom ramen för eventuella ansökningar om översyner vid giltighetstidens utgång som lämnats in efter ikraftträdandet av den nya metoden.

Kommissionens uttalande om artikel 23 och samverkan med Europaparlamentet och rådet

Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om den har för avsikt att ta fram eller uppdatera en rapport enligt artikel 2.6a c i grundförordningen. Om Europaparlamentet eller rådet informerar kommissionen om att de anser att villkoren för att utarbeta eller uppdatera en rapport enligt artikel 2.6a c i grundförordningen är uppfyllda, kommer kommissionen att vidta lämpliga åtgärder och informera Europaparlamentet och rådet om detta.

Kommissionens uttalande angående rapporterna enligt artikel 2.6a c i grundförordningen

Kommissionen kommer att snarast utnyttja den möjlighet som föreskrivs i artikel 2.6a c i grundförordningen att utarbeta rapporter om betydande snedvridning, så att berörda parter har dessa rapporter till sitt förfogande när de förbereder inlagor vilka artikel 2.6a i grundförordningen kan tillämpas. Kommissionen kommer att ge vägledning för berörda parter om användningen av dessa rapporter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy