Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0597/2017

Внесени текстове :

B8-0597/2017

Разисквания :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0438

Приети текстове
PDF 509kWORD 58k
Сряда, 15 ноември 2017 г. - Страсбург
Принципите на правовата държава в Малта
P8_TA(2017)0438B8-0597/2017

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно принципите на правовата държава в Малта (2017/2935(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2, 4, 5, 6, 9 и 10 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид членове 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и свързаната с нея съдебна практика на Европейския съд по правата на човека,

—  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2014 г. относно гражданство на ЕС за продан(1),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и многобройните договори на ООН в областта на правата на човека, които са обвързващи за всички държави членки,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

—  като взе предвид разискването в пленарна зала относно свободата на медиите в Малта от 24 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид разкритията в „Досиетата от Панама“ и „Малтийските досиета“, направени от Международния консорциум на разследващите журналисти и Европейската мрежа за сътрудничество в разследването,

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и за основните права(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2017 г. относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи(3),

—  като взе предвид доклада и препоръките на Анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (комисията PANA) и приложението към доклада относно командировката на комисията в Малта,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, и като има предвид, че тези ценности са универсални и общи за държавите членки;

Б.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз е част от първичното законодателство на ЕС; като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата и плурализмът на медиите са заложени в член 11 от Хартата на основните права и в член 10 от Европейската конвенция за правата на човека; като има предвид, че в съответствие с член 2, член 3, параграф 1 и член 7 от ДЕС Съюзът разполага с възможността да предприема действия, за да защитава общите ценности, на които се основава; като има предвид, че механизмът на принципите на правовата държава следва да се прилага с еднаква сила за всички държави членки;

В.  като има предвид, че ЕС е конституционна система, която функционира въз основа на презумпцията за взаимно доверие, а именно че държавите членки ще действат в съответствие с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

Г.  като има предвид, че независимостта на съдебната система е заложена в член 47 от Хартата на основните права и в член 6 от ЕКПЧ и е основно изискване за демократичния принцип на разделение на властите;

Д.  като има предвид, че малтийската разследваща журналистка и блогърка Дафне Каруана Галиция, която водеше борба с корупцията, беше убита на 16 октомври 2017 г. чрез взривяване на бомба в колата ѝ;

Е.  като има предвид, че това убийство доведе до улични демонстрации и протести на гражданското общество в Малта, призоваващи за правосъдие, поемане на отговорност и зачитане на принципите на правовата държава;

Ж.  като има предвид, че докладът на „Мониторинг на медийния плурализъм“ за Малта от 2016 г. установи средни (близо до високи) нива на риск по отношение на пазарния плурализъм и политическата независимост и набеляза фактори за увеличаване на риска, свързани с липсата на данни относно медийния пазар, липсата на защита и саморегулиране на журналистите и на редакционна автономност, пряката политическа собственост на някои медии и липсата на политика за медийна грамотност(4);

З.  като има предвид, че Световният индекс за свобода на медиите за 2017 г. (публикуван от „Репортери без граници“) определя законите в Малта за клеветата, която е наказуема с глоби или лишаване от свобода и широко използвана, особено от страна на политици срещу журналисти, като ключов фактор за ограничаване на свободата на изразяване на мнение в Малта(5);

И.  като има предвид, че Камарата на представителите на Република Малта понастоящем обсъжда законопроект, предложен от малтийското правителство, който премахва престъплението клевета и въвежда ad hoc забрана за използването под каквато и да било форма на обезпечителни заповеди или разпореждания във връзка с клевета или набедяване съгласно който и да било закон(6);

Й.  като има предвид, че срещу Дафне Каруана Галиция се водеха многобройни дела за клевета от страна на политически представители от целия политически спектър в Малта;

К.  като има предвид, че тази година банковите сметки на г-жа Каруана Галиция бяха запорирани със съдебна заповед съд за издаване на обезпечителни заповеди във връзка с делото за клевета , заведено срещу нея от министър от правителството, преди да е приключило делото;

Л.  като има предвид, че медиите в Малта съобщиха, че са под силен натиск от страна на банката Пилатус, която е в центъра на обвиненията за изпиране на пари, да оттеглят или да отхвърлят историите относно тази банка; като има предвид, че банката Пилатус предяви иск в САЩ срещу малтийските медии за опетняване на репутацията ѝ; като има предвид, че в изтеклия доклад за съответствие на Отдел за анализ за финансово разузнаване (FIAU) се разкрива, че клиенти на банката Пилатус са предимно видни политически личности от Азербайджан, но че банката не е приложила към тези клиенти разширена комплексна проверка на клиента, както се изисква от Директивата относно борбата с изпирането на пари (ДБИП); като има предвид, че член на Парламента от управляващата партия призова за разследване на лицето, подавало сигнал за нередности на FIAU;

М.  като има предвид, че преди убийството на Дафне Каруана Галиция лице, подало сигнал за нередности, което е било в центъра на обвиненията за корупция и изпиране на пари, свързани с видни политически личности в Малта, е избягало от страната;

Н.  като има предвид, че правителството на Малта е приложило Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, от 2013 г.(7) и че Малта е една от малкото държави – членки на ЕС, които са заложили специални мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

О.  като има предвид, че съгласно Конституцията и законите на Малта началникът на полицията се назначава от министър-председателя, главният прокурор се назначава от президента по препоръка на министър-председателя, а представителите на съдебната власт, считано от 2017 г., се назначават, след като комисия разгледа внимателно кандидатите преди тяхното избиране(8); като има предвид, че независимостта на правоприлагащите органи и на съдебната система в Малта може да бъде поставена под съмнение поради факта, че правителството е оправомощено да назначава началника на полицията, ръководителя на FIAU и главния прокурор;

П.  като има предвид, че различни съобщения в медиите отбелязват, че голям брой работни места в малтийски публични дружества са създадени няколко седмици преди изборите през юни 2017 г., което поставя под въпрос дали това е направено с цел изборите;

Р.  като има предвид, че Малта отказа да се присъедини към Европейската прокуратура, независимия орган на Съюза с правомощия да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления в рамките на ЕС, засягащи финансовите интереси на Съюза;

С.  като има предвид, че разкритията в „Панамските досиета“ от април 2016 г. показаха, че общо 714 дружества, свързани с Малта, са изброени в разкритията в базата данни на „Панамските досиета“ на Международния консорциум на разследващите журналисти; като има предвид, че тези документи включиха разкрития във връзка с настоящ министър и бивш министър от предишната администрация, както и с високопоставени длъжностни лица;

Т.  като има предвид, че Европейският парламент организира посещение на делегация в Малта през февруари 2017 г. в рамките на своето разследване на „Панамските досиета“; като има предвид, че тази делегация заключи в доклада си от командировката, че има основания да се смята, че малтийските полицейски сили не са добре оборудвани, за да изпълняват своята задача по оптимален начин, което може да включва случай на лошо администриране; като има предвид, че тази делегация отбеляза, че броят на присъдите и конфискациите, свързани с изпирането на пари в Малта, изглежда твърде нисък в сравнение със средния брой доклади, които се изпращат на полицията от FIAU; като има предвид, че правителствен служител и бивш министър отхвърлиха искането на комисията PANA да се срещнат по време на тази командировка;

У.  като има предвид два поверителни доклади на FIAU в Малта от 2016 г. бяха публикувани през май 2017 г. и стигнаха до заключението, че е налице основателно съмнение за изпиране на пари, свързано с правителствен служител; като има предвид, че в трети доклад, публикуван едновременно с другите, се съдържаше подробна информация за проверките на място, извършени от FIAU на банката Пилатус, и твърдения, че банката нарушава законодателството на Малта относно борбата с изпирането на пари; като има предвид, че процесът на лицензиране на банката Пилатус е бил бърз в сравнение със средното време, необходимо, за да се гарантира спазването на стандартите, определени в Директивата за капиталовите изисквания;

Ф.  като има предвид, че ръководителят на FIAU и началникът на полицията, които представляват длъжности, пряко попълвани от правителството, подадоха оставка скоро след приключването на тези доклади; като има предвид, че не беше започнато полицейско разследване по тези сериозни обвинения в изпиране на пари от страна на видни политически личности, включително член на правителството; като има предвид, че бяха назначени съдии в посочените по-горе случаи; като има предвид, че двама служители на FIAU бяха уволнение след изтичане на докладите на FIAU в пресата;

Х.  като има предвид, че Европейската комисия беше уведомена за тези твърдения през юни 2017 г. най-малко с искане за провеждане на допълнително проучване по отношение на Малта и зачитането и адекватното прилагане от нейна страна на Третата ДБИП и Директивата за капиталовите изисквания;

Ц.  като има предвид, че гражданството на ЕС е едно от най-големите постижения на ЕС, и като има предвид, че съгласно Договорите въпросите, свързани с пребиваването и гражданството, са от изключителната компетентност на държавите членки; като има предвид, че ЕС има правомощие да наблюдава антикорупционните практики от страна на държавите членки;

Ч.  като има предвид, че съгласно установената съдебна практика на Съда на ЕС всяка държава членка, като отчита надлежно правото на Съюза, следва да определи условията за придобиване и загуба на нейно гражданство; като има предвид, че след влизането в сила на Договора от Маастрихт, с който се предвиди, че предоставянето на гражданство на държава членка също така означава предоставянето на гражданство на ЕС и следователно силни допълнителни права, което означава, че решенията за натурализация от страна на дадена държава членка не са неутрални по отношение на други държави – членки и на ЕС;

Ш.  като има предвид, че малтийското правителство създаде програма за непрофесионалния инвеститор през 2014 г., която продава малтийско гражданство и гражданство на ЕС на граждани на трети държави срещу цена от 650 000 EUR; като има предвид, че списъкът на получателите на това гражданство остава неясен, тъй като получателите не са посочени в публикувания списък на натурализираните граждани; като има предвид, че в изтекъл доклад на FIAU от 2016 г. се изразяват опасения за възможна корупция при управлението на тази програма;

Щ.  като има предвид, че управлението на тази програма за непрофесионалния инвеститор беше възложено от правителството на Nexia BT – посредник, посочен в „Панамските досиета“ като инициатор на тръстове и офшорни дружества за малтийски видните политически личности, включително член на правителството; като има предвид, че „Панамските досиета“ показват, че Nexia BT не е положила дължима грижа при предоставянето на цялата информация, необходима за идентифициране на действителните собственици;

АА.  като има предвид, че в доклада на Групата за финансово разузнаване на Европол, озаглавен „От подозрение към действие – превръщане на финансовото разузнаване в по-голямо оперативно въздействие“, се подчертава, че някои страни, включително престъпни организации, са злоупотребявали с аспекти на базирани в интернет сектори, за да изпират приходите от престъпления; като има предвид, че това не следва да се тълкува като отразяващо сектора като цяло;

1.  решително осъжда убийството на Дафне Каруана Галиция и призовава правителството на Малта да мобилизира всички необходими ресурси, за да подведе под отговорност убийците ѝ;

2.  призовава за независимо международно разследване на убийството на Дафне Каруана Галиция; признава в това отношение стъпките на малтийските органи да поканят международни правоприлагащи органи, включително Федералното бюро за разследване на САЩ, и нидерландските съдебни медици; призовава за пълно участие на Европол в цялото разследване;

3.  отбелязва, че защитата на разследващите журналисти и лицата, подаващи сигнали за нередности, е от жизненоважен интерес за обществото; призовава малтийските органи, както и всички държави – членки на ЕС, да осигурят защитата на личната безопасност и поминъка на журналистите и на лицата, подаващи сигнали за нередности;

4.  призовава Председателския съвет да създаде „Европейска награда „Дафне Каруана Галиция“ за разследваща журналистика“, която да се присъжда ежегодно за извънредна разследваща журналистика в Европа;

5.  изразява съжаление, че събитията в Малта през последните години доведоха до сериозни опасения за принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително свободата на медиите и независимостта на полицията и на съдебната система;

6.  призовава Комисията да установи диалог с правителството на Малта относно функционирането на принципите на правовата държава в Малта и да гарантира зачитане на европейските ценности; призовава Комисията да информира напълно Парламента за своите оценки; отново изтъква необходимостта от редовен процес на мониторинг и диалог с участието на всички държави членки с цел да бъдат защитени основните ценности на ЕС, свързани с демокрацията, основните права и принципите на правовата държава, в който да участват Съветът, Комисията и Парламентът, както се предлага в резолюцията на Парламента от 25 октомври 2016 г. относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (Пакт за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права);

7.  изразява съжаление, че няколко сериозни обвинения в корупция и нарушаване на задълженията за борба с изпирането на пари и банковия надзор не са били разследвани от полицията в Малта, което представлява заплаха за принципите на правовата държава в тази държава членка; признава, че се провеждат няколко магистратски разследвания по отношение на някои от тези твърдения; по-специално изразява съжаление от факта, че досега не е имало полицейско разследване в Малта на разкритията във връзка с „Панамските досиета“ и видните политически личности в изтеклите доклади на FIAU, и отбелязва, че някои от посочените в докладите на FIAU лица все още са в правителството; призовава малтийските началник на полицията да започне такова разследване;

8.  отбелязва коментарите, направени от председателя на Върховния съд на Малта по отношение на принципите на правовата държава, и подкрепя твърдението му, че без надлежно правоприлагане принципите на правовата държава в Малта не могат да бъдат гарантирани(9);

9.  изразява загриженост във връзка с доклада, изготвен от комисията PANA след посещението ѝ в Малта, в който се посочва, че публичните институции, отговарящи за съответствието, измамата и финансовите престъпления, са силно политизирани;

10.  призовава Комисията да провери дали Малта спазва Третата ДБИП и Директивата за капиталовите изисквания; отбелязва, че Малта е една от няколкото държави членки, срещу които Комисията предприе начални действия за нарушение за нетранспониране на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари преди изтичане на крайния срок на 26 юни 2017 г.; признава, че това транспониране е в ход;

11.  призовава малтийските органи да се присъединят към Европейската прокуратура, за да работят съвместно с други участващи държави членки срещу измамите и други престъпления в рамките на ЕС, засягащи финансовите интереси на Съюза;

12.  приканва малтийските надзорни и съдебни органи да разследват процеса на лицензиране на банката Пилатус, по-специално по отношение на изпълнението на изискванията за квалификация и надеждност по отношение на управителния орган на финансовите институции, както е посочено в Директивата за капиталовите изисквания, и да провери спазването на ДБИП от страна на Nexia BT;

13.  отново заявява често изразяваната загриженост от членове на Парламента относно схемите за „Гражданство срещу инвестиции“ като цяло, включително в Малта и други държави – членки на ЕС; призовава Малта да изясни кой е закупил малтийски паспорт и всички права, свързани с това, и какви защитни механизми са въведени, за да се гарантира, че всички тези нови граждани действително са прекарали една година в Малта преди закупуването; призовава Комисията да наблюдава тези програми за гражданство в държавите членки, тъй като последните трябва надлежно да отчитат правото на ЕС при упражняването на правомощията си в областта на гражданството;

14.  призовава Малта и всички останали държави членки да гарантират, че борбата срещу данъчните измами е приоритет и че всички необходими ресурси са посвещават на тази кауза;

15.  изразява съжаление относно решението на Комисията да не публикува доклада на ЕС за борбата с корупцията през 2017 г.;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа и на президента на Република Малта.

(1) OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 117.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0409.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0402.
(4) Ненадич, Ива, 2016 г. „Media Pluralism Monitor 2016 – Monitoring Risks for Media Pluralism in the EU and Beyond. Country report: Malta“ (Мониторинг на медийния плурализъм за 2016 г. – мониторинг на рисковете за медийния плурализъм в ЕС и извън него. Доклад за Малта). Център за медиен плурализъм и свобода на медиите. Достъпен на адрес: http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/
(5) Вж. https://rsf.org/en/malta
(6) Правителство на Малта, Закон за актуализиране на регулирането на медиите и въпросите, свързани с клеветата, както и въпросите, които произтичат от нея или я допълват“, член 26, параграф 6. Вж. http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1
(7) Вж. http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25151&l=1
(8) Закон № XLIV от 2016 г., член 5, параграф 96A, http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1
(9) http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695

Правна информация - Политика за поверителност