Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0597/2017

Předložené texty :

B8-0597/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Hlasování :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0438

Přijaté texty
PDF 438kWORD 53k
Středa, 15. listopadu 2017 - Štrasburk
Právní stát na Maltě
P8_TA(2017)0438B8-0597/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o právním státě na Maltě (2017/2935(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2, 4, 5, 6, 9 a 10 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na článek 20 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na články 6, 7, 8, 10, 11, 12 a 47 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP) a příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2014 o občanství EU na prodej(1),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a četné smlouvy OSN týkající se lidských práv, jež jsou závazné pro všechny členské státy,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–  s ohledem na diskusi v plénu o svobodě sdělovacích prostředků na Maltě, která se konala dne 24. října 2017,

–  s ohledem na odhalení Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů a sítě pro evropskou investigativní spolupráci (European Investigative Collaborations) v souvislosti s kauzami Panama PapersMalta Files,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2016 obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2017 k legitimním opatřením na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů(3),

–  s ohledem na zprávu a doporučení vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky (výbor PANA) a na přílohu k této zprávě o pracovní cestě výboru PANA na Maltu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, a vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou všeobecné a společné všem členským státům;

B.  vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie je součástí primárního práva EU; vzhledem k tomu, že svoboda projevu a svoboda a pluralita sdělovacích prostředků jsou zakotveny v článku 11 Listiny základních práv EU a v článku 10 EÚLP; vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 2, čl. 3 odst. 1 a článkem 7 Smlouvy o EU může Unie jednat v zájmu ochrany společných hodnot, na nichž je založena; vzhledem k tomu, že mechanismus v oblasti právního státu by měl být uplatňován u všech členských států se stejným důrazem;

C.  vzhledem k tomu, že EU je ústavním systémem, který funguje na základě předpokladu vzájemné důvěry zejména v to, že členské státy budou jednat ve shodě s demokracií, právním státem a základními právy;

D.  vzhledem k tomu, že nezávislost soudnictví je zakotvena v článku 47 Listiny základních práv a článku 6 EÚLP a že představuje nezbytný požadavek demokratické zásady dělby moci;

E.  vzhledem k tomu, že dne 16. října 2017 byla při bombovém útoku zavražděna maltská investigativní novinářka a blogerka Daphne Caruanová Galiziová, která bojovala proti korupci;

F.  vzhledem k tomu, že po této vraždě se na Maltě konaly pouliční demonstrace a protestní akce občanské společnosti volající po spravedlnosti, veřejné odpovědnosti a dodržování zásad právního státu;

G.  vzhledem k tomu, že Observatoř pro pluralitu sdělovacích prostředků (MPM) ve své zprávě o Maltě za rok 2016 konstatovala střední riziko (blížící se vysokému riziku) pro tržní pluralitu a politickou nezávislost a určila faktory, které toto riziko ještě zvyšují v důsledku nedostatečných údajů o mediálním trhu, slabé ochrany a autocenzury novinářů, ohrožení redakční nezávislosti, přímého politického vlastnictví sdělovacích prostředků a absence politiky pro mediální gramotnost(4);

H.  vzhledem k tomu, že ve světovém indexu svobody tisku za rok 2017 (zveřejňovaný Reportéry bez hranic) jsou maltské zákony o pomluvě, které ukládají peněžní tresty nebo trest odnětí svobody a jsou široce využívány zejména politiky vůči novinářům, označeny za klíčový faktor omezující svobodu projevu na Maltě(5);

I.  vzhledem k tomu, že maltský parlament právě projednává zákon navržený maltskou vládou, který ruší kriminalizaci pomluvy a zavádí ad hoc zákaz jakékoli formy příkazů k předběžnému zadržení nebo zatýkacích rozkazů za činy urážky na cti nebo pomluvy podle kteréhokoli zákona(6);

J.  vzhledem k tomu, že Daphne Caruanová Galiziová čelila mnoha obviněním z pomluvy, která proti její osobě vznesli politici z celého maltského politického spektra;

K.  vzhledem k tomu, že v letošním roce byly soudním příkazem zmrazeny bankovní účty paní Caruanové Galiziové na základě předběžného příkazu soudu v souvislosti s případem pomluvy, s nímž se na soud obrátil jeden ministr vlády, a to předtím, než byl tento soudní případ uzavřen;

L.  vzhledem k tomu, že maltské sdělovací prostředky informovaly o tom, že na ně Pilatus Bank, která je hlavním aktérem údajného praní peněz, vyvíjí silný nátlak, aby stáhly všechny články, které se jí týkají; vzhledem k tomu, že Pilatus Bank již proti maltským sdělovacím prostředkům vznesla žalobu v USA za poškození dobré pověsti; vzhledem k tomu, že uniklá zpráva maltské finanční zpravodajské a analytické jednotky (FIAU) odhaluje, že mezi klienty Pilatus Bank patří především významné politické osobnosti Ázerbajdžánu, na něž však dotčená banka neuplatňovala postupy hloubkové kontroly klienta, jak to ukládá směrnice o boji proti praní peněz; vzhledem k tomu, že jeden poslanec vládní strany požaduje vyšetření oznamovatele FIAU;

M.  vzhledem k tomu, že ještě před vraždou Daphne Caruanové Galiziové z Malty uprchl hlavní oznamovatel v korupční aféře a kauze praní peněz, do nichž jsou zapojeny významné politické osobnosti Malty;

N.  vzhledem k tomu, že maltská vláda uplatňuje zákon o ochraně oznamovatelů z roku 2013(7) a že Malta je jedním z mála členských států EU, který opatření na ochranu oznamovatelů zakotvil v právních předpisech;

O.  vzhledem k tomu, že podle maltské ústavy a zákonů je policejní prezident jmenován předsedou vlády, nejvyšší státní zástupce prezidentem na návrh předsedy vlády a sbor soudců je od roku 2017 jmenován poté, co kandidáty prověří zvláštní výbor(8); vzhledem k tomu, že nezávislé vymáhání práva a soudnictví na Maltě mohou být ohroženy tím, že vláda má pravomoc jmenovat policejního prezidenta, velitele FIAU a nejvyššího státního zástupce;

P.  vzhledem k tomu, že různé sdělovací prostředky ve svých zprávách konstatují, že několik týdnů před volbami v červnu 2017 vznikl v maltských veřejných společnostech velký počet nových pracovních míst, což vyvolává obavy z toho, že tímto krokem si určité subjekty snažily získat voliče;

Q.  vzhledem k tomu, že Malta se odmítla připojit k Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), nezávislému orgánu Unie s pravomocí vyšetřovat a stíhat podvody spáchané v EU a jiné trestné činy, které ohrožují finanční zájmy Unie;

R.  vzhledem k tomu, že informace zveřejňované od dubna 2016 v kauze Panama Papers ukázaly, že celkem 714 společností spojených s Maltou je vedeno v databázi vedené Mezinárodním konsorciem investigativních novinářův souvislosti se skandálem Panama Papers; vzhledem k tomu, že dotčené dokumenty odhalují skutečnosti týkající se jednoho současného ministra, jednoho ministra předchozí vlády a vysokých státních úředníků;

S.  vzhledem k tomu, že v únoru 2017 Evropský parlament vyslal v rámci vyšetřování kauzy Panama Papers na Maltu delegaci; vzhledem k tomu, že delegace ve své zprávě o pracovní cestě dospěla k závěru, že existují důvody domnívat se, že maltské policejní jednotky nemají potřebné nástroje k optimálnímu plnění svých úkolů, což může poukazovat na nesprávný úřední postup; vzhledem k tomu, že tato delegace konstatovala, že počet usvědčení a konfiskací v souvislosti s praním peněz na Maltě se jeví jako mimořádně nízký vzhledem k průměrnému počtu zpráv, které policii zasílá FIAU; vzhledem k tomu, že jeden vládní úředník a jeden bývalý ministr odmítli žádost výboru PANA o schůzku během uvedené pracovní cesty;

T.  vzhledem k tomu, že v květnu 2017 byly zveřejněny dvě důvěrné zprávy maltské FIAU z roku 2016, podle nichž existuje důvodné podezření, že jeden vládní úředník je zapojen do praní peněz; vzhledem k tomu, že třetí zpráva, která byla zveřejněna zároveň, obsahovala podrobné informace o inspekci FIAU v Pilatus Bank, při níž bylo údajně zjištěno, že banka porušuje maltské právní předpisy pro boj s praním peněz; vzhledem k tomu, že postup udělení licence pro Pilatus Bank byl v porovnání s průměrnou dobou potřebnou k zajištění souladu se standardy směrnice o kapitálových požadavcích velmi rychlý;

U.  vzhledem k tomu, že velitel FIAU i policejní prezident, což jsou v obou případech funkce přímo obsazované vládou, krátce po dokončení těchto zpráv rezignovali; vzhledem k tomu, že zatím nebylo zahájeno žádné policejní vyšetřování těchto vážných obvinění z praní peněz významnými politickými osobnostmi, mezi něž patří i jeden člen vlády; vzhledem k tomu, že výše uvedené případy byly přiděleny soudům nižší instance; vzhledem k tomu, že dva zaměstnanci FIAU byli po úniku zpráv FIAU do tisku propuštěni;

V.  vzhledem k tomu, že Evropská komise byla o těchto obviněních informována nejpozději v červnu 2017 a byla požádána, aby zahájila další šetření Malty ohledně toho, zda dodržuje a řádně provádí třetí směrnici o boji proti praní peněz a směrnice o kapitálových požadavcích;

W.  vzhledem k tomu, že občanství EU je jedním z hlavních výdobytků Evropské unie, a vzhledem k tomu, že podle Smluv EU spadají záležitosti související s trvalým pobytem a občanstvím do výlučné pravomoci členských států; vzhledem k tomu, že EU má pravomoc sledovat protikorupční postupy členských států;

X.  vzhledem k tomu, že ustálená judikatura Soudního dvora Evropské unie potvrzuje, že je na každém členském státě, aby s náležitým zřetelem na právo Unie stanovil podmínky pro nabytí a ztrátu státní příslušnosti; vzhledem k tomu, že od vstupu Maastrichtské smlouvy v platnost znamená udělení státní příslušnosti členského státu rovněž přiznání občanství EU, a tedy i silná dodatečná práva, což znamená, že rozhodnutí o udělení státního občanství členského státu nejsou neutrální vůči ostatním členským států a EU;

Y.  vzhledem k tomu, že maltská vláda vytvořila v roce 2014 program pro individuální investory, který prodává maltské občanství a občanství EU státním příslušníkům třetích zemí za cenu 650 000 EUR; vzhledem k tomu, že seznam osob, které získaly občanství, zůstává nejasný, neboť tyto osoby nejsou identifikovány ve zveřejněném seznamu naturalizovaných občanů; vzhledem k tomu, že zpráva z roku 2016, která unikla z  IAU, vyvolala obavy z možné korupce ve správě tohoto programu;

Z.  vzhledem k tomu, že řízení tohoto programu pro individuální investory vláda svěřila společnosti Nexia BT, prostředníkovi, který je v Panama Papers uveden jako iniciátor trustů a offshorových společností významných maltských politických osobností, včetně jednoho člena vlády; vzhledem k tomu, že Panama Papers vypovídají o tom, že společnost Nexia BT nejednala při poskytování všech informací nezbytných k identifikaci skutečného majitele s náležitou péčí;

AA.  vzhledem k tomu, že zpráva skupiny finančního zpravodajství Europolu „From suspicion to action – converting financial intelligence into greater operational impact“ (Od podezření k akci – modernizace finančního zpravodajství k dosažení většího operačního dopadu) zdůrazňuje, že některé strany, včetně zločineckých organizací, zneužívaly určitých aspektů maltských internetových odvětví k praní výnosů z trestné činnosti; vzhledem k tomu, že by toto konstatování nemělo být vztahováno na celé odvětví;

1.  důrazně odsuzuje vraždu Daphne Caruanové Galiziové a vyzývá maltskou vládu, aby nasadila veškeré nezbytné zdroje k tomu, aby postavila její vrahy před soud;

2.  vyzývá k nezávislému mezinárodnímu vyšetřování vraždy Daphne Caruanové Galiziové; bere na vědomí kroky maltských orgánů, jejichž cílem je přizvat k vyšetřování mezinárodní donucovací orgány, včetně amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a nizozemských forenzních odborníků; vyzývá k plnému zapojení Europolu do vyšetřování po celou dobu jeho trvání;

3.  konstatuje, že ochrana investigativních novinářů a oznamovatelů je v zájmu společnosti; vyzývá maltské orgány a všechny členské státy EU, aby zajistily ochranu osobní bezpečnosti a živobytí novinářů a oznamovatelů;

4.  vyzývá Konferenci předsedů, aby založila „evropskou cenu Daphne Caruanové Galiziové za investigativní žurnalistiku“, která by byla každoročně udělována za vynikající investigativní žurnalistiku v Evropě;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že vývoj na Maltě v posledních letech vyvolal vážné obavy o právní stát, demokracii a základní práva, včetně svobody sdělovacích prostředků a nezávislosti policie a soudnictví;

6.  vyzývá Komisi, aby zahájila dialog s maltskou vládou o fungování právního státu na Maltě a respektování evropských hodnot; vyzývá Komisi, aby Parlament průběžně v plném rozsahu informovala o závěrech svého hodnocení; opakuje, že je třeba zavést pravidelný postup monitorování a dialogu, jehož se budou účastnit všechny členské státy, Rada, Komise a Parlament, s cílem chránit základní hodnoty EU – demokracii, základní práva a právní stát –, jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2016 obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva (Pakt EU o demokracii, právním státu a základních právech);

7.  vyjadřuje politováním nad tím, že několik závažných obvinění z korupce a porušování povinností v souvislosti s praním peněz a bankovním dohledem nebylo policií na Maltě vyšetřováno, což představuje ohrožení právního státu v tomto členském státě; s uspokojením bere na vědomí, že probíhá několik soudních vyšetřování některých obvinění; vyjadřuje politování zejména nad skutečností, že dosud nedošlo k žádnému policejnímu vyšetřování odhalených informací v souvislosti s kauzou Panama Papers a významnými politickými osobnostmi, která se objevila v uniklých zprávách FIAU, a konstatuje, že některé osoby uvedené ve zprávách FIAU jsou i nadále členy vlády; vyzývá maltského policejního prezidenta k zahájení tohoto vyšetřování;

8.  bere na vědomí komentáře předsedy maltského nejvyššího soudu týkající se právního státu a podporuje jeho prohlášení, že bez řádného prosazování práva nelze na Maltě zachovat právní stát(9);

9.  vyjadřuje znepokojení nad zprávou vypracovanou výborem PANA po návštěvě Malty, v níž se uvádí, že veřejné orgány odpovědné za dodržování předpisů, vyšetřování podvodů a finanční trestné činnosti jsou vysoce zpolitizované;

10.  vyzývá Komisi, aby ověřila, zda Malta dodržuje třetí směrnici o boji proti praní peněz a směrnici o kapitálových požadavcích; konstatuje, že Malta je jedním z členských států, vůči nimž Komise přijala první opatření v rámci řízení o nesplnění povinnosti kvůli neprovedení čtvrté směrnice o boji proti praní peněz ve lhůtě do 26. června 2017; uznává, že toto provedení již probíhá;

11.  vyzývá maltské orgány, aby se připojily k EPPO, aby s ostatními zúčastněnými členskými státy společně bojovaly proti podvodům v EU a dalším trestným činům, které ohrožují finanční zájmy Unie;

12.  vyzývá maltské orgány dohledu a soudní orgány, aby vyšetřily proces udělení licence Pilatus Bank, zejména pokud jde o splnění požadavků na způsobilost a bezúhonnost řízení finančních institucí, jak je uvedeno ve směrnici o kapitálových požadavcích, a aby prošetřily, zda společnost Nexia BT dodržuje směrnici o boji proti praní peněz;

13.  opakovaně upozorňuje na časté obavy členů tohoto shromáždění ohledně investičních programů umožňujících získat občanství, a to na Maltě i v jiných členských státech EU; vyzývá Maltu, aby objasnila, kdo si koupil maltský pas a všechna práva, která jej provází, a jaké záruky zajišťují, aby všichni tito noví občané skutečně pobývali před zakoupením občanství rok na Maltě; vyzývá Komisi, aby sledovala podobné programy udělování občanství v členských státech, neboť tyto státy musí náležitě zohledňovat unijní právo při výkonu svých pravomocí v oblasti státní příslušnosti;

14.  vyzývá Maltu a všechny ostatní členské státy, aby zajistily, aby byl boj proti daňovým únikům prioritou a aby byly na tuto oblast přiděleny všechny nezbytné zdroje;

15.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím Komise nezveřejňovat zprávu o boji proti korupci v EU v roce 2017;

16.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy a prezidentovi Maltské republiky.

(1) Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 117.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0409.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0402.
(4) Nenadic, Iva, 2016. „Media Pluralism Monitor 2016 – Monitoring Risks for Media Pluralism in the EU and Beyond. Country report: Malta“ (Observatoř pro pluralitu sdělovacích prostředků 2016 – Monitorování rizik pro pluralitu sdělovacích prostředků v EU a ve světě. Zpráva o Maltě). Centrum pro pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků (CMPF). Zprávu lze stáhnout na adrese http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/
(5) Viz https://rsf.org/en/malta
(6) Maltská vláda, „AN ACT to provide for the updating of the regulation of media and defamation matters and for matters consequential or ancillary thereto“ (zákon novelizující regulaci sdělovacích prostředků a záležitostí týkajících se pomluvy a otázek, které z toho vyplývají nebo s tím souvisejí), čl. 26. odst. 6. Viz http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1
(7) Viz http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25151&l=1
(8) Zákon č. XLIV z roku 2016, článek 5 (96A) http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1
(9) http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695

Právní upozornění - Ochrana soukromí