Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2861(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0593/2017

Předložené texty :

B8-0593/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 12
CRE 14/11/2017 - 12

Hlasování :

PV 15/11/2017 - 13.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0439

Přijaté texty
PDF 352kWORD 49k
Středa, 15. listopadu 2017 - Štrasburk
Vícestranná jednání s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO)
P8_TA(2017)0439B8-0593/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o vícestranných jednáních s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO) v Buenos Aires ve dnech 10.–13. prosince 2017 (2017/2861(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení ministerské konference Světové obchodní organizace (WTO), které bylo přijato dne 14. listopadu 2001 v Dohá(1),

–  s ohledem na prohlášení Konference ministrů WTO, které bylo přijato dne 18. prosince 2005 v Hongkongu(2),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o rozvojovém programu z Dohá (DDA), zejména na usnesení ze dne 9. října 2008(3), 16. prosince 2009(4), 14. září 2011(5), 21. listopadu 2013(6) a ze dne 26. listopadu 2015(7),

–  s ohledem na výsledky 9. zasedání Konference ministrů, které se konalo v prosinci 2013 na Bali, a zejména na dohodu o usnadnění obchodu(8),

–  s ohledem na výsledky 10. zasedání Konference ministrů, které se konalo v prosinci 2015 v Nairobi, a zejména na ministerské prohlášení přijaté dne 19. prosince 2015(9),

–  s ohledem na závěrečný dokument přijatý konsensem dne 14. června 2016 na výročním zasedání Parlamentní konference o WTO v Ženevě(10),

–  s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN(11),

–  s ohledem na 6. celkové hodnocení pomoci na podporu obchodu (Aid for Trade), které se uskutečnilo ve dnech 11.–13. července 2017 v Ženevě(12),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že WTO od svého vytvoření hraje zásadní úlohu při posilování mnohostrannosti, podpoře světového hospodářského řádu, který vede k začlenění, a při vytváření otevřeného a nediskriminačního mnohostranného obchodního systému založeného na pravidlech; vzhledem k tomu, že jednací kolo z Dohá bylo v roce 2001 zahájeno s cílem vytvořit nové obchodní příležitosti, upevnit pravidla mnohostranného obchodu a vyřešit stávající problémy v oblasti nerovnováhy obchodního systému v rámci jednání, jejichž ústředním bodem budou potřeby a zájmy rozvojových zemí, zejména těch nejméně rozvinutých;

B.  vzhledem k tomu, že EU soustavně podporuje přístup k obchodu založený na pevných mnohostranných pravidlech, přičemž uznává, že doplňkové přístupy, jako jsou dvoustranné, regionální a vícestranné dohody, mohou rovněž podporovat otevření obchodu a hospodářský rozvoj, především umožněním liberalizace a posílením pravidel a disciplíny v politických oblastech, na které se WTO tolik nezaměřuje, a posilovat mnohostranný systém, pokud jsou takovéto dohody v souladu s WTO, jsou založeny na sdílených pravidlech a vytvářejí podmínky pro možnou budoucí mnohostrannost;

C.  vzhledem k tomu, že výsledky 9. zasedání Konference ministrů konaného v roce 2013 mají pro tuto organizaci systémový význam, a zejména pak dohoda o usnadnění obchodu, která zde byla uzavřena, je nejvýznamnější mnohostrannou obchodní dohodou od doby, kdy byla WTO v roce 1995 založena;

D.  vzhledem k tomu, že někteří členové WTO se snaží podkopávat současný model řešení mezinárodních sporů; vzhledem k tomu, že počet soudců odvolacího orgánu WTO se blíží minimu nutnému pro jeho fungování; vzhledem k tomu, že Spojené státy americké před nedávnem odmítly návrhy EU a některých zemí Latinské Ameriky zahájit proces výběru za účelem obsadit místa, jejichž počet se zvyšuje; vzhledem k tomu, že tato patová situace způsobená neobsazením již dvou ze sedmi míst odvolacího orgánu WTO, by mohla vést ke kolapsu systému nezbytného pro řešení sporů mezi nejsilnějšími obchodujícími státy světa;

E.  vzhledem k tomu, že výsledky, jichž bylo dosaženo na 10. zasedání Konference ministrů konaném v roce 2015, byly rovněž zásadní, a to díky sérii šesti ministerských rozhodnutí v oblasti zemědělství, bavlny a v souvislosti s otázkami, jež se týkají nejméně rozvinutých zemí, včetně závazku zrušit vývozní dotace na vývoz zemědělských podniků, což představuje pravděpodobně nejdůležitější výsledek, jehož bylo v rámci WTO v oblasti zemědělství dosaženo;

F.  vzhledem k tomu, že nedávné diskuse o tom, jak dále postupovat v rámci rozvojového programu z Dohá, jasně ukázaly, že mezi členy WTO existují rozdílné názory na to, jak pokračovat v jednání, což prokazuje, že je třeba přehodnotit úroveň cílů, aby se dosáhlo reálných výsledků napříč všemi pilíři jednání, a že v tomto přezkumu je zapotřebí vzít plně v úvahu realitu dnešního obchodního prostředí;

G.  vzhledem k tomu, že digitální transformace ekonomiky otevírá nové obchodní kanály usnadňující malým a středním podnikům (MSP) jejich zapojení do světového obchodu prostřednictvím elektronického obchodování; vzhledem k tomu, že je tato skutečnost stále více vnímána jako záležitost, v níž WTO bude sehrávat stále větší roli;

H.  vzhledem k tomu, že ve dnech 10. až 13. prosince 2017 proběhne v argentinském Buenos Aires 11. zasedání Konference ministrů WTO (MC11);

1.  znovu potvrzuje, že plně podporuje trvalou hodnotu mnohostrannosti a vyzývá k přijetí programu obchodu založeného na volném a spravedlivém obchodu ku prospěchu všech, což podporuje agendu udržitelného rozvoje tím, že přikládá zásadní význam sociálním, environmentálním a lidským právům a zajišťuje, aby harmonizovaná pravidla a pravidla přijatá na multilaterální úrovni byla uplatňována jednotně na všechny;

2.  zdůrazňuje, že je nutné vycházet z dohodnutých výsledků 9. a 10. zasedání Konference ministrů, aby se v Buenos Aires na 11. zasedání Konference ministrů WTO v prosinci 2017 uskutečnily a zajistily zásadní progresivní kroky směřující k zachování i posílení mnohostranné obchodní architektury; zdůrazňuje, že i přesto by zúčastněné strany měly sledovat nové politické cíle v oblastech, jako jsou digitální obchod a podpora investic;

3.  naléhavě žádá všechny členy WTO, aby využili impulsu nedávno dosaženého pokroku s ohledem na strategické cíle posílení mnohostranného obchodního systému a potřebu upevnění WTO jakožto centra obchodních jednání, a zároveň uznali, že za účelem řešení současných problémů jsou zapotřebí nové přístupy; konstatuje, že flexibilita, otevřenost, začlenění a politická angažovanost budou pro komplexní, vyrovnaný a realistický pokrok v oblasti všech zbývajících otázek rozvojového programu z Dohá (DDA) zásadní; domnívá se, že od doby, kdy bylo v roce 2001 zahájeno jednací kolo z Dohá, se na světové úrovni dramaticky změnily ekonomické, politické a technické podmínky, a že je nutné hovořit o nových výzvách, jako je elektronické obchodování, digitální obchod, transparentnost investic, subvence a nadměrná kapacita, globální hodnotové řetězce, veřejné zakázky, vnitrostátní předpisy týkající se služeb, mikropodniků a malých a středních podniků a větší kompatibilita mezi programy obchodu, práce a životního prostředí, které nespadají do rámce rozvojového programu z Dohá, což lze učinit, aniž by tím byly dotčeny nevyřešené otázky rozvojového programu z Dohá; zdůrazňuje, že je nezbytné umožnit rozvojovým zemím hledat vlastní přístup umožňující nadále zajišťovat rovné příležitosti v těchto nových odvětvích;

4.  zdůrazňuje význam fungování WTO jako účinného a účelného vyjednávacího fóra zabývajícího se všemi otázkami, které jsou předmětem zájmu jeho členů, a její význam spočívající v tom, že poskytuje platformu k zahájení diskuse o otázkách světového obchodu;

5.  zdůrazňuje, že je třeba do Buenos Aires dorazit s dobře propracovanými návrhy znění s cílem zajistit transparentnější a inkluzivnější obchodní jednání, jelikož Konference ministrů by měla být dobře připravena na jednáních na úrovni výboru; v této souvislosti vyzdvihuje pokročilá jednání o otázkách, jako jsou dotace na rybolov coby způsob, jak bojovat proti nadměrnému rybolovu i nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

6.  bere na vědomí návrhy týkající se vnitrostátní podpory zemědělství a včetně společného návrhu EU a Brazílie; domnívá se, že posunutí diskuze v této oblasti by mohlo přinést na MC11 klíčový výsledek; opakuje v této souvislosti, že je třeba nalézt trvalé řešení týkající se držení veřejných zásob pro účely potravinového zabezpečení, podpory pro bavlnu a subvencí v souladu s ministerským rozhodnutím z Nairobi; zdůrazňuje, že jednání o této věci a jejich možný výsledek nesmí převážit nad diskuzemi o budoucnosti společné zemědělské politiky;

7.  znovu zdůrazňuje, že je důležité pokročit v jednáních a dosáhnout výsledků v jiných oblastech, na něž poukázali členové, a to včetně: vnitrostátních právních předpisů týkajících se služeb, elektronického obchodování, podpory investic, horizontálních subvencí a zlepšení transparentnosti a osvědčených regulačních postupů v zájmu malých a středních podniků;

8.  domnívá se, že výsledky Konference ministrů v roce 2017 by měly jasně uznat význam cílů udržitelného rozvoje a závazků Pařížské dohody v boji proti změně klimatu a úlohu, kterou obchod může hrát při dosahování jejích cílů, a že musí stanovit konkrétní opatření, jež mají být v tomto ohledu přijata tam, kde jsou celosvětové normy a mnohostranné rovné podmínky přínosem pro světový obchod;

9.  znovu opakuje souvislost mezi rovností žen a mužů a rozvojem podporujícím začlenění, přičemž zdůrazňuje, že posílení postavení žen je klíčem k vymýcení chudoby a že odstranění překážek bránících účasti žen v obchodování má pro hospodářský rozvoj zásadní význam; uznává, že je nutné rozvíjet opatření zaměřující se na celou řadu překážek, které omezují příležitosti žen v ekonomice; vyzývá členy WTO, aby mezi výsledky z Konference ministrů v roce 2017 začlenili pracovní program s cílem zajistit obchodní politiku, jež rovnost žen a mužů zohlední;

10.  poukazuje na konferenci týkající se šestého celkového hodnocení pomoci v oblasti obchodu (Aid for Trade) nazvanou „Podpora obchodu, zapojení více stran a konektivity pro udržitelný rozvoj“, jež proběhla v červenci 2017 v Ženevě a která byla mj. zaměřena na překlenutí digitální propasti;

11.  podporuje názor, že výše uvedené je třeba převést do podoby konkrétních opatření, usnadnit tak elektronický obchod a přeměnit digitální příležitosti v obchodní realitu; zdůrazňuje, že lepší konektivita nabízí více obchodních příležitostí, jelikož umožňuje jednodušší a méně nákladný přístup na trhy i pro podnikatele činné v mikropodnicích, malých a středních podnicích v rozvojových zemích; v této souvislosti bere na vědomí, že investice do infrastruktury nadále představují hlavní výzvu a že je zásadní dosáhnout v této oblasti pokroku; vyzývá proto členské státy WTO, aby podporovaly investice do infrastruktur posilováním partnerství veřejného a soukromého sektoru spolu s dalšími iniciativami;

12.  zdůrazňuje nutnost diskuze o možných reakcích obchodní politiky na stále častější jev, jímž je servitizace v oblasti obchodu se zbožím („způsob 5“);

13.  vyzývá Komisi, aby i nadále usilovala o vytvoření souboru mnohostranných závazných pravidel pro elektronický obchod v rámci WTO; podporuje sdělení EU s názvem „Vhodné prostředí pro usnadnění online transakcí“ („An Enabling Environment to Facilitate Online Transactions“) předložené členům Rady pro obchod službami v červnu 2017, které přináší velmi potřebné a pro tuto dobu nutné zásady týkající se ochrany spotřebitele, nevyžádaných zpráv, elektronické identifikace a důvěryhodných služeb a elektronických smluv, které by zvýšily důvěru online spotřebitelů a vytvořily by vhodné prostředí pro digitální obchod;

14.  vyzývá k obnovení mnohostranných obchodních jednání o dohodě o environmentálních produktech;

15.  vítá skutečnost, že dne 22. února 2017 vstoupila v platnost dohoda o usnadnění obchodu; domnívá se, že tato dohoda bude mít značný přínos pro všechny členy WTO, zejména pro rozvojové země a příslušné hospodářské subjekty, a to díky posílení transparentnosti a právní jistoty, snížení správních nákladů a zkrácení celních postupů;

16.  zdůrazňuje, že je důležité, aby všichni členové WTO plnili rozhodnutí přijatá v Nairobi i na Bali, včetně vytvoření nových vývozních příležitostí pro poskytovatele služeb z nejméně rozvinutých zemí v rámci výjimky v oblasti služeb pro nejméně rozvinuté země a zjednodušení předpisů upravujících pravidla původu; bere na vědomí rostoucí zájem členů WTO o dohodu o usnadnění služeb; vyzývá k většímu úsilí na mnohostranné úrovni s cílem výrazně zjednodušit a harmonizovat pravidla původu;

17.  zdůrazňuje zásadní význam WTO pro obchodní systém založený na pravidlech a považuje za zásadní, aby bylo zajištěno provádění jejích rozhodnutí, prosazování závazných ujednání a urovnávání obchodních sporů, zdůrazňuje i její jedinečnou úlohu při prosazování větší transparentnosti a vzájemného hodnocení, zejména prostřednictvím mechanismu přezkoumávání obchodní politiky; vyjadřuje své velké znepokojení nad tím, že několik pracovních míst v rámci odvolacího orgánu zůstává neobsazeno, což značně omezuje činnost tohoto významného subjektu a může narušit současný model řešení mezinárodních obchodních sporů a jeho řádné fungování a trvá na přijetí urychleného rozhodnutí ohledně obsazení těchto míst;

18.  zdůrazňuje, že je zapotřebí konečné prohlášení jedenáctého zasedání Konference ministrů, v němž by členové mohli specifikovat nové oblasti a oblasti uvedené v programu jednacího kola v Dohá, ve kterých členové začnou vést jednání, nebo v nich budou pokračovat;

19.  žádá Komisi a Radu, aby zajistily pokračující úzké zapojení Parlamentu do příprav jedenáctého zasedání Konference ministrů, s aby jej vždy okamžitě informovaly o nejnovějším vývoji a aby s ním během zasedání Konference ministrů v roce 2017 vedly konzultace; vyzývá Komisi, aby před ostatními členy WTO nepřestávala hájit rostoucí význam parlamentní dimenze WTO;

20.  vyzývá členy WTO, aby posílením parlamentní dimenze WTO zajistili demokratickou legitimitu a transparentnost této organizace; zdůrazňuje v této souvislosti, že je třeba zajistit, aby poslanci měli lepší přístup k obchodním jednáním a byli zapojeni do vytváření a provádění rozhodnutí WTO a aby obchodní politiky podléhaly řádnému dohledu v zájmu občanů;

21.  vyjadřuje politování nad tím, že tzv. malá Konference ministrů konaná ve dnech 9. a 10. října 2017 v Marrákeši nevedla k výraznému pokroku, pokud jde o jedenácté zasedání Konference ministrů; vyzývá všechny strany, aby beze zbytku plnily své závazky a promítly ochotu vyplývající z politických prohlášení do konkrétních kroků v rámci jednání s cílem dosáhnout pozitivního výsledku na jedenáctém zasedání Konference ministrů v Buenos Aires a vytvořit pevný základ pro další kroky a rozhodnutí přesahující rámec zasedání konference ministrů v roce 2017;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a generálnímu řediteli WTO.

(1) Prohlášení konference WT/MIN(01)/DEC/1 ze dne 14. listopadu 2001 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) Prohlášení konference WT/MIN(05)/DEC v Hongkongu ze dne 18. prosince 2005 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm
(3) Úř. věst. C 9 E, 15.1.2010, s. 31.
(4) Úř. věst. C 286 E, 22.10.2010, s. 1.
(5) Úř. věst. C 51 E, 22.2.2013, s. 84.
(6) Úř. věst. C 436, 24.11.2016, s. 6.
(7) Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 140.
(8) Prohlášení konference WT/MIN(13)/DEC/1 na Bali ze dne 7. prosince 2013 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm
(9) Prohlášení konference WT/MIN(15)/DEC/1 v Nairobi ze dne 19. prosince 2015 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm
(10) http://www.ipu.org/splz-e/trade16/outcome.pdf
(11) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
(12) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm

Právní upozornění - Ochrana soukromí