Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2861(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0593/2017

Pateikti tekstai :

B8-0593/2017

Debatai :

PV 14/11/2017 - 12
CRE 14/11/2017 - 12

Balsavimas :

PV 15/11/2017 - 13.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0439

Priimti tekstai
PDF 275kWORD 45k
Trečiadienis, 2017 m. lapkričio 15 d. - Strasbūras
Daugiašalių derybų padėtis rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai
P8_TA(2017)0439B8-0593/2017

2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl daugiašalių derybų rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai, vyksiančiai 2017 m. gruodžio 10–13 d. Buenos Airėse (2017/2861(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 14 d. Dohoje priimtą Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ministrų deklaraciją(1),

–  atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 18 d. Honkonge priimtą PPO ministrų deklaraciją(2),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Dohos vystymosi darbotvarkės (Dohos darbotvarkė), visų pirma į 2008 m. spalio 9 d.(3), 2009 m. gruodžio 16 d.(4), 2011 m. rugsėjo 14 d.(5), 2013 m. lapkričio 21 d.(6) ir 2015 m. lapkričio 26 d.(7) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio mėn. Balyje vykusios 9-osios ministrų konferencijos rezultatus ir visų pirma prekybos lengvinimo susitarimą(8),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio mėn. Nairobyje vykusios 10-osios ministrų konferencijos rezultatus ir 2015 m. gruodžio 19 d. priimtą ministrų deklaraciją(9),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 14 d. Ženevoje vykusios parlamentinės konferencijos metinės sesijos PPO klausimais metu bendru sutarimu priimtą baigiamąjį dokumentą(10),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus(11),

–  atsižvelgdamas į 6-ąją visuotinę pagalbos prekybai peržiūrą, kuri vyko 2017 m. liepos 11–13 d. Ženevoje(12),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi PPO nuo pat jos sukūrimo atliko itin svarbų vaidmenį stiprinant daugiašališkumą, skatinant įtraukią pasaulio ekonominę tvarką ir puoselėjant atvirą, taisyklėmis grindžiamą ir nediskriminacinę daugiašalę prekybos sistemą; kadangi Dohos derybų raundas buvo pradėtas 2001 m. siekiant sukurti naujas prekybos galimybes, sugriežtinti daugiašalės prekybos taisykles ir ištaisyti esamus prekybos sistemos pusiausvyros sutrikimus derybų metu dėmesį sutelkiant į besivystančių šalių ir, visų pirma, mažiausiai išsivysčiusių šalių poreikius ir interesus;

B.  kadangi ES nuolat propagavo tvirtą daugiašalėmis taisyklėmis grindžiamą požiūrį į prekybą ir kartu pripažino, kad taikant papildomus metodus, pvz., sudarant dvišalius, regioninius ir keliašalius susitarimus, taip pat gali būti skatinama atverti prekybą ir vystyti ekonomiką, visų pirma, pradedant liberalizavimo procesą ir atnaujinant taisykles ir tvarką politikos srityse, kurių klausimus ne taip išsamiai sprendžia PPO, ir taip gali būti remiama daugiašalė sistema, jeigu tokie susitarimai suderinami su PPO reikalavimais, yra grindžiami bendromis taisyklėmis ir sudaro sąlygas užtikrinti daugiašališkumo principo taikymo galimybę ateityje;

C.  kadangi 2013 m. vykusios 9-osios ministrų konferencijos rezultatai buvo svarbūs sisteminiu požiūriu ir, visų pirma, sudarytas prekybos lengvinimo susitarimas, kuris yra reikšmingiausias daugiašalis prekybos susitarimas, sudarytas nuo PPO įsteigimo 1995 m.;

D.  kadangi tam tikros PPO narės bando pakenkti dabartiniam tarptautinės prekybos ginčų sprendimo būdui; kadangi PPO apeliacinėje taryboje netrukus bus minimalus būtinas skaičius teisėjų, kad ji galėtų veikti; kadangi neseniai Jungtinės Valstijos atmetė ES ir kai kurių Lotynų Amerikos šalių pasiūlymus pradėti atrankos procesą siekiant užpildyti laisvas vietas, kurių vis daugėja; kadangi dėl šios aklavietės, dėl kurios dvi iš septynių Apeliacinės tarybos narių vietų jau yra laisvos, galėtų žlugti sistema, kuri yra labai svarbi siekiant sureguliuoti pasaulio galingiausių prekiaujančių šalių ginčus;

E.  kadangi 2015 m. vykusios 10-osios ministrų konferencijos rezultatai buvo taip pat labai svarbūs, nes, visų pirma, priimti šeši ministrų sprendimai dėl žemės ūkio, medvilnės ir dėl klausimų, susijusių su mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis, įskaitant įsipareigojimą panaikinti eksporto subsidijas žemės ūkio produktų eksportui, ir tai, ko gero, yra pats svarbiausias rezultatas žemės ūkio srityje, kada nors pasiektas PPO;

F.  kadangi pastaruoju metu vykusios diskusijos dėl to, kaip toliau spręsti klausimą dėl Dohos vystymosi darbotvarkės, akivaizdžiai parodė, kad PPO narių nuomonės klausimu, kaip toliau tęsti derybas, skiriasi, ir todėl reikia peržiūrėti tikslų mastą, norint iš tikrųjų pasiekti rezultatų pagal visus derybų ramsčius, ir kad, atliekant šią peržiūrą, reikia visapusiškai atsižvelgti į šiandieninės prekybos aplinkos tikrovę;

G.  kadangi dėl skaitmeninės ekonomikos pertvarkos atsiveria naujų prekybos kanalų, dėl kurių mažosioms ir vidutinėms įmonėms sudaromos palankesnės sąlygos dalyvauti pasaulio prekyboje pasinaudojant e. prekyba; kadangi vis dažniau pastebima, kad šioje srityje PPO galėtų atlikti svarbų vaidmenį;

H.  kadangi 11-oji PPO ministrų konferencija vyks 2017 m. gruodžio 10–13 d. Buenos Airėse (Argentina);

1.  pakartoja, kad yra visapusiškai įsipareigojęs siekti ilgalaikės naudos, gaunamos laikantis daugiašališkumo principo, ir ragina parengti prekybos darbotvarkę, kuri visų labui būtų grindžiama laisva, sąžininga ir taisyklėmis paremta prekyba, kurią vykdant būtų remiama darnaus vystymosi darbotvarkė ir pirmenybė teikiama socialiniams, aplinkosaugos ir žmogaus teisių klausimams ir kuria būtų užtikrinama, kad daugiašaliu lygmeniu sutartos ir suderintos taisyklės būtų vienodai taikomos visiems;

2.  pabrėžia, kad reikia remtis rezultatais, dėl kurių susitarta 9-ojoje ir 10-ojoje ministrų konferencijose, kad būtų galima imtis esminių pažangių veiksmų ir užtikrinti, kad jų būtų imamasi 2017 m. gruodžio mėn. Buenos Airėse vyksiančioje 11-ojoje ministrų konferencijoje, siekiant išlaikyti ir stiprinti daugiašalės prekybos struktūrą; pabrėžia, kad, nepaisant to, šalys turėtų siekti naujų politikos tikslų, pavyzdžiui, skaitmeninės prekybos ir investavimo skatinimo srityse;

3.  primygtinai ragina visas PPO nares pasinaudoti postūmiu, atsiradusiu dėl pastaruoju metu pasiektos pažangos, atsižvelgiant į strateginį tikslą stiprinti daugiašalę prekybos sistemą ir poreikį konsoliduoti PPO, kaip prekybos derybų centrą, kartu pripažįstant, kad, siekiant įveikti dabartines problemas, būtini nauji metodai; pripažįsta, kad lankstumas, atvirumas, įtraukumas ir politiniai įsipareigojimai bus itin svarbūs visuotinai ir išlaikant pusiausvyrą bei realiai siekiant pažangos visais likusiais Dohos vystymosi darbotvarkės klausimais; mano, kad nuo Dohos vystymosi derybų raundo pradžios 2001 m. pasaulis iš esmės pasikeitė ekonominiu, politiniu ir technologiniu aspektais ir kad reikia aptarti naujus iššūkius, kaip antai, e. prekybą, skaitmeninę prekybą, investicijų skaidrumą, subsidijas ir perteklinius pajėgumus, pasaulines vertės grandines, viešuosius pirkimus, vidaus reglamentavimą paslaugų srityje, labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, didesnį prekybos, darbo ir aplinkos apsaugos darbotvarkių suderinamumą, kurių Dohos vystymosi darbotvarkė neapima, ir kad juos aptarti galima nedarant poveikio likusiems neišspręstiems Dohos vystymosi darbotvarkės klausimams; pabrėžia, kad reikia suteikti besivystančioms šalims sąlygas pačioms rasti būdų, kaip šiuose naujuose sektoriuose ir toliau išsaugoti sąžiningas galimybes;

4.  pabrėžia, jog svarbu, kad PPO veiktų kaip veiksmingas ir efektyvus derybų forumas, kuriame būtų aptariami visi jos narėms svarbūs klausimai ir suteikiama galimybė pradėti diskusiją su pasauline prekyba susijusiais klausimais;

5.  pabrėžia, kad reikia atvykti į Buenos Aires su gerai parengtais dokumentų tekstų pasiūlymais, kad būtų užtikrintos skaidresnės ir įtraukesnės derybos, nes vedant komitetų lygmens derybas ministrų konferencijai turėtų būti kruopščiai pasirengta; šiuo atžvilgiu palankiai vertina pažangias derybas tam tikrais klausimais, pavyzdžiui, dėl žuvininkystės sektoriaus subsidijų, kurios yra būdas kovoti su peržvejojimu, taip pat su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba;

6.  atsižvelgia į pateiktus pasiūlymus dėl valstybių vidaus paramos žemės ūkiui, įskaitant bendrą ES ir Brazilijos pasiūlymą; mano, kad diskusijų šioje srityje pažanga galėtų būti svarbiausias 11-osios ministrų konferencijos rezultatas; todėl pakartoja, kad reikia rasti nuolatinį sprendimą dėl viešųjų atsargų kaupimo aprūpinimo maistu tikslais, dėl paramos už medvilnę ir subsidijų, atsižvelgiant į Nairobio ministrų konferencijos sprendimą; pabrėžia, kad derybos šiuo klausimu, taip pat galimas jų rezultatas neturi būti laikomi viršesniais už diskusijas dėl bendros žemės ūkio politikos ateities;

7.  pakartoja, kad derantis svarbu daryti pažangą ir siekti rezultatų, susijusių su narių iškeltais kitais klausimais, įskaitant vidaus paslaugų reglamentavimą, e. prekybą, investavimo palengvinimą, horizontaliąsias subsidijas, skaidrumo didinimą ir geros reguliavimo praktikos tobulinimą MVĮ naudai;

8.  mano, kad būsimos ministrų konferencijos rezultatai turėtų aiškiai parodyti, kad pripažįstama darnaus vystymosi tikslų iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarimo įsipareigojimų svarba kovojant su klimato kaita ir vaidmuo, kurį prekyba gali atlikti padedant jų siekti, ir ministrų konferencijoje turi būti nustatyti konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis šioje srityje, atsižvelgiant į tai, kad visuotiniai standartai ir daugiašalės sąlygos yra naudingi pasaulinei prekybai;

9.  dar karta patvirtina ryšį tarp lyčių lygybės ir įtraukaus vystymosi, ir kartu pabrėžia, kad moterų įgalėjimas yra itin svarbus veiksnys siekiant panaikinti skurdą, taip pat kad kliūčių moterims dalyvauti prekyboje panaikinimas yra ypač svarbus ekonominei plėtrai; pripažįsta, kad reikia kurti intervencines priemones, kuriomis būtų siekiama panaikinti įvairias kliūtis, dėl kurių ribojamos moterų galimybės ekonomikoje; ragina PPO nares į ministrų konferencijos sprendimus įtraukti darbo programą siekiant užtikrinti, kad 2017 m. ministrų konferencijos rezultatai apimtų ir tokią prekybos politiką, kurią vykdant būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą;

10.  atkreipia dėmesį į 2017 m. liepos mėn. Ženevoje surengtą 6-ąją pagalbos prekybai peržiūros konferenciją „Prekybos, įtraukumo ir junglumo skatinimas siekiant darnaus vystymosi“, kurioje didelis dėmesys, be kita ko, skirtas poreikiui panaikinti skaitmeninę atskirtį;

11.  pritaria požiūriui, kad, siekiant palengvinti e. prekybą ir skaitmenines galimybes paversti prekybos tikrove, šios mintys turėtų tapti konkrečiais veiksmais; pabrėžia, kad geresnis junglumas suteikia daugiau verslo galimybių, nes tai padeda lengviau ir pigiau į rinkas patekti ir besivystančiose šalyse esančių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių verslininkams; šiuo atžvilgiu pažymi, kad investicijos į infrastruktūrą tebėra viena svarbiausių iššūkių ir labai svarbu šioje srityje daryti pažangą; todėl ragina PPO nares skatinti investicijas į infrastruktūrą, be kitų iniciatyvų, skatinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes;

12.  pabrėžia, jog svarbu aptarti galimą prekybos politikos atsaką į tai, kad prekybos prekėmis srityje teikiama vis daugiau pridėtinių paslaugų (vadinamasis 5-asis režimas);

13.  ragina Komisiją toliau dėti pastangas siekiant PPO parengti privalomų daugiašalių e. prekybos principų rinkinį; remia 2017 m. birželio mėn. Prekybos paslaugomis tarybos nariams pristatytą ES komunikatą „Palankios aplinkos kūrimas siekiant palengvinti sandorius internetu“, kuriame pristatytas labai reikalingas ir laiku nustatytas bendrųjų principų dėl vartotojų apsaugos, nepageidaujamų pranešimų, tapatumo nustatymo ir patikimumo užtikrinimo paslaugų ir elektroninių sutarčių rinkinys, kuris turėtų padėti didinti internetu perkančių vartotojų pasitikėjimą ir kurti skaitmeninei prekybai palankią aplinką;

14.  skatina atnaujinti keliašales prekybos derybas dėl Susitarimo dėl aplinkosaugos prekių;

15.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. vasario 22 d. įsigaliojo prekybos lengvinimo susitarimas; mano, kad šis susitarimas bus labai naudingas visoms PPO narėms ir visų pirma besivystančioms šalims ir atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams, nes dėl jo padidės skaidrumas ir teisinis tikrumas, taip pat sumažės administracinės išlaidos ir muitinės procedūrų trukmė;

16.  pabrėžia, jog svarbu, kad visos PPO narės įgyvendintų ir Nairobyje, ir Balyje priimtus sprendimus, įskaitant naujų eksporto galimybių paslaugų teikėjams iš mažiausiai išsivysčiusių šalių sukūrimą taikant išimtį paslaugų srityje mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir reglamentavimo, taikomo kilmės taisyklėms, supaprastinimą; atkreipia dėmesį į vis didėjantį PPO narių susidomėjimą paslaugų teikimo lengvinimo susitarimu; ragina daugiašaliu lygmeniu dėti daugiau pastangų siekiant gerokai supaprastinti ir suderinti kilmės taisykles;

17.  pabrėžia itin didelę PPO svarbą užtikrinant taisyklėmis pagrįstą prekybos sistemą ir mano, kad labai svarbu užtikrinti jos sprendimų įgyvendinimą, jos privalomų įpareigojimų vykdymo užtikrinimą ir prekybos ginčų sprendimą, taip pat pabrėžia jos išskirtinį indėlį skatinant didesnį skaidrumą ir tarpusavio vertinimą, visų pirma taikant prekybos politikos peržiūros mechanizmą; išreiškia didžiausią susirūpinimą dėl to, kad kelios Apeliacinės tarybos pareigybės ir toliau lieka laisvos, o tai labai varžo šio itin svarbaus organo darbą ir dėl to kyla grėsmė dabartiniam tinkamam tarptautinės prekybos ginčų sprendimo būdui, ir primygtinai ragina greitai priimti sprendimą dėl šių laisvų vietų užpildymo;

18.  pabrėžia, kad reikia parengti galutinę 11-osios ministrų konferencijos deklaraciją, kurioje narės galėtų nurodyti naujas ir Dohos vystymosi derybų raundo darbotvarkėje išvardytas sritis, kuriose jos pradės ir tęs derybas;

19.  ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad Parlamentas ir toliau aktyviai dalyvautų rengiantis 11-ajai ministrų konferencijai, kad jam būtų skubiai teikiama naujausia informacija ir vykstant 2017 m. ministrų konferencijai su juo būtų konsultuojamasi; ragina Komisiją toliau teikti atitinkamus argumentus PPO narėms, kad šios didintų parlamentinio aspekto svarbą PPO organizacijoje;

20.  ragina PPO nares užtikrinti demokratinį teisėtumą ir skaidrumą stiprinant PPO parlamentinį aspektą; todėl pabrėžia, kad būtina užtikrinti geresnes parlamentų narių galimybes susipažinti su derybomis dėl prekybos, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant PPO sprendimus ir užtikrinti deramą prekybos politikos priežiūrą savo piliečių labui;

21.  apgailestauja, kad 2017 m. spalio 9 ir 10 d. Marakeše vykusioje mažojoje ministrų konferencijoje nepadaryta daug pažangos, susijusios su 11-ąja ministrų konferencija; ragina visas šalis vykdyti visus savo įsipareigojimus ir per derybas politiniais pareiškimais parodytą ryžtą paversti konkrečiais veiksmais, siekiant užtikrinti, kad per 11-ąją ministrų konferenciją, vyksiančią Buenos Airėse, pavyktų pasiekti teigiamų rezultatų ir sukurti tvirtą pagrindą tolesniems veiksmams ir sprendimams po 2017 m. ministrų konferencijos;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir PPO generaliniam direktoriui.

(1) 2001 m. lapkričio 14 d. Dohoje posėdžiavusių ministrų deklaracija (WT/MIN(01)/DEC/1): https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) Honkonge 2005 m. gruodžio 18 d. priimta ministrų deklaracija WT/MIN(05)DEC: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm
(3) OL C 9 E, 2010 1 15, p. 31.
(4) OL C 286 E, 2010 10 22, p. 1.
(5) OL C 51 E, 2013 2 22, p. 84.
(6) OL C 436, 2016 11 24, p. 6.
(7) OL C 366, 2017 10 27, p. 140.
(8) Balyje 2013 m. gruodžio 7 d. priimta ministrų deklaracija (WT/MIN(13)DEC): https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm
(9) Nairobyje 2015 m. gruodžio 19 d. priimta ministrų deklaracija (WT/MIN(15)DEC): https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm
(10) http://www.ipu.org/splz-e/trade16/outcome.pdf
(11) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
(12) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm

Teisinė informacija - Privatumo politika