Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2130(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0308/2017

Внесени текстове :

A8-0308/2017

Разисквания :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0440

Приети текстове
PDF 588kWORD 65k
Сряда, 15 ноември 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Източното партньорство: срещата на високо равнище през ноември 2017 г.
P8_TA(2017)0440A8-0308/2017

Препоръка на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г. (2017/2130(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2, 3 и 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36 и 37 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и Част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид стартирането на Източното партньорство в Прага на 7 май 2009 г. като съвместно усилие на ЕС и източните му партньори Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна,

—  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство през 2011 г. във Варшава, през 2013 г. във Вилнюс и през 2015 г. в Рига,

—  като взе предвид декларацията на ръководителите на 27-те държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия, приета на 25 март 2017 г. в Рим,

—  като взе предвид препоръките и дейностите на Парламентарната асамблея Евронест, Форума на гражданското общество към Източното партньорство, Комитета на регионите и Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP),

—  като взе предвид съобщенията на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно европейската политика за съседство (ЕПС), и по-специално доклада от 2017 г. относно изпълнението на прегледа на ЕПС (JOIN(2017)0018) и преразгледания работен документ от 2017 г., озаглавен „Източното партньорство — 20 резултата за 2020 г.: Фокусиране върху основните приоритети и осезаеми резултати“ (SWD(2017)0300), както и съобщението от 2016 г. относно глобалната стратегия на Европейския съюз за външната политика и политиката на сигурност,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно ЕПС и Източното партньорство,

—  като взе предвид своята препоръка от 5 юли 2017 г. до Съвета относно 72-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации(1), както и своите резолюции, и по–специално резолюциите си от 15 юни 2017 г. относно случая с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан(2) от 6 април 2017 г.(3) и 24 ноември 2016 г.(4) относно положението в Беларус, от 16 март 2017 г. относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.(5), от 13 декември 2016 г. относно правата на жените в държавите от Източното партньорство(6), от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(7) и от 9 юли 2015 г. относно прегледа на европейската политика за съседство(8),

—  като взе предвид съвместното изявление на парламентите на Грузия, Молдова и Украйна от 3 юли 2017 г.,

—  като взе предвид член 113 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0308/2017),

A.  като има предвид, че Източното партньорство се основава на споделен ангажимент между Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна и Европейския съюз по отношение на задълбочаването на техните отношения и придържането към международното право и основните ценности, включително демокрацията, принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека, основните свободи и равенството между половете, както и по отношение на социалната пазарна икономика, устойчивото развитие и доброто управление;

Б.  като има предвид, че Източното партньорство се стреми към постигането на общите цели — насърчаване на стабилността, изграждане на доверие и сътрудничество, подкрепа за демократичните реформи, добросъседски отношения, мирно разрешаване на конфликти и регионално сътрудничество, засилване на междуличностните контакти и стимулиране на търговията, за да засили политическия диалог и асоцииране, както и икономическото сътрудничество и интеграция;

В.  като има предвид, че чрез глобалната си стратегия и преразгледаната ЕПС ЕС се стреми да установи по-тесни отношения с партньорите си чрез ускорено политическо асоцииране и икономическа интеграция с ЕС, като същевременно цели да насърчи политическата стабилизация, устойчивостта в обществен план и икономическия просперитет в съседните държави и предлага възможности за привилегировани политически и икономически отношения в съответствие със степента на амбициозност на всяка държава партньор;

Г.  като има предвид, че с оглед на факта, че ЕС счита сътрудничеството за ценност само по себе си и е твърдо убеден, че то води до взаимноизгодни ситуации за всички заинтересовани страни, ЕС има ангажимента да продължи да работи с всички държави от Източното партньорство, при условие че не се поставят под съмнение и не се подронват основните европейски ценности;

Д.  като има предвид, че ЕС и неговите партньори трябва да съчетаят ресурсите и инструментите с поетите ангажименти, както и че партньорите трябва да се фокусират в по-голяма степен върху изпълнението на съществуващите споразумения;

Е.  като има предвид, че участниците в срещата на високо равнище в Рига през 2015 г. призоваха да бъде постигнат напредък преди следващата среща на високо равнище в областта на (1) укрепването на институциите и доброто управление, (2) мобилността и междуличностните контакти, (3) икономическото развитие и пазарните възможности, както и (4) свързаността, енергийната ефективност, околната среда и изменението на климата;

Ж.  като има предвид, че е постигнат значителен напредък след последната среща на високо равнище, по-специално със сключването и влизането в сила на три споразумения за асоцииране (СА), включващи задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) с Грузия, Молдова и Украйна, както и безвизовите режими с Грузия и Украйна от 2017 г. (и с Молдова от 2014 г.), приключването на преговорите за споразумение за всеобхватно и засилено партньорство с Армения (което служи като пример за това как членството в Евразийския икономически съюз и участието в стратегиите за съседство на ЕС могат да съществуват съвместно), започването на преговори за ново всеобхватно споразумение с Азербайджан, приемането на важни реформи в редица от тези държави с политическата, техническата и финансовата подкрепа на Европейския съюз и продължаването на политиката на критична ангажираност към Беларус;

З.  като има предвид, че след стартирането на Източното партньорство в Прага при някои от учредителите е налице общо влошаване на положението с правата на човека и връщане назад в развитието към демократизация; като има предвид, че едно от основните предизвикателства ще бъде подпомагането на протичащия понастоящем преход към приобщаващи, отговорни, стабилни и жизнеспособни демокрации;

И.  като има предвид, че увеличената мобилност и подобряването на междуличностните контакти между държавите партньори и ЕС остават незаменим инструмент за насърчаването на европейските ценности;

Й.  като има предвид, че един нов стратегически работен план, който е предложен от Комисията и ЕСВД и който съчетава едновременно двустранното и регионалното сътрудничество, цели да направлява бъдещата работа на ЕС и шестте държави партньори, като се фокусира върху 20 резултата до 2020 г.;

К.  като има предвид, че независимостта, суверенитетът и териториалната цялост на източните партньори на ЕС продължават да бъдат под заплаха от неразрешените регионални конфликти, включително някои, които са започнати и все още активно се поддържат от Руската федерация в противоречие с поетите от нея международни ангажименти за поддържане на международния правен ред; като има предвид, че ЕС следва да играе по-активна роля за мирното разрешаване на всички текущи конфликти в съседните държави; като има предвид, че руската агресия спрямо Украйна, анексирането на Кримския полуостров и продължаващата окупация на два грузински региона, както и хибридните заплахи от страна на Русия, включително дестабилизиращата дейност и пропагандата, застрашават европейската сигурност като цяло;

Л.  като има предвид, че политиката за Източното партньорство се основава на суверенното право на всеки партньор да избере степента на амбициозност, към която се стреми в отношенията си с ЕС; като има предвид, че партньорите, които се стремят към по-близки отношения с ЕС, следва да могат да разчитат на повече подкрепа и помощ за постигането на взаимно определените цели, ако изпълнят съществуващите ангажименти за реформи в съответствие с принципа „повече за повече“;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност:

Относно бъдещето на Източното партньорство

Относно прилагането на Източното партньорство

   а) да гарантират, че срещата на високо равнище през ноември 2017 г. ще бъде ориентирана към бъдещето, ще влее нов динамизъм и ще определи ясна политическа визия за бъдещето на Източното партньорство като дългосрочна политика; да гарантират, че резултатите от тази среща на високо равнище като пръв приоритет ще осигурят основата за отстояването на основните ценности на Европейския съюз, и по-специално зачитането на демокрацията, правата на човека, основните свободи, принципите на правовата държава, доброто управление, гражданските права, недискриминацията и равенството между половете, върху които се основава Източното партньорство, като подчертава, че тези ценности са в основата на споразуменията за асоцииране, и като признава ангажимента на заинтересованите партньори да прилагат и насърчават тези ценности;
   б) да отговорят на високите очаквания на гражданите във всички държави партньори по отношение на премахването на корупцията, борбата с организираната престъпност и укрепването на принципите на правовата държава и доброто управление; следователно да се стремят към подновен ангажимент от страна на партньорите за приемане и пълно прилагане на реформите, свързани със съдебната власт, публичната администрация и борбата срещу корупцията и организираната престъпност, въз основа на подходящи пътни карти с ясно определени цели и срокове;
   в) да укрепват гражданското общество в държавите партньори и неговата жизненоважна роля в рамките на Източното партньорство както като задължителен участник в процеса на укрепване на демокрацията, така и като платформа за регионално сътрудничество, като се противопоставят безкомпромисно на всички законодателни актове и мерки, които целят да ограничат законната му дейност, и като насърчават по-голямото му участие в изготвянето, упражняването на контрол и мониторинга на изпълнението на реформите, свързани с партньорството, както и като насърчават прозрачността и отчетността на публичните институции;
   г) да насърчават изборните реформи, които гарантират, че правните рамки са в съответствие с международните стандарти, препоръките от ръководените от ОССЕ международни мисии за наблюдение и становищата на Венецианската комисия, и които се постигат чрез прозрачен процес и са предмет на обширни консултации и доколкото е възможно, на консенсус с опозицията и гражданското общество, за да се подобрят изборната уредба без пристрастия към управляващите партии; да гарантират стриктното прилагане от страна на ЕС на съществуващото обвързване с условия във връзка с изборните реформи;
   д) да гарантират, че резултатите от срещата на високо равнище през ноември 2017 г. ще отразят постигнатото, ще подчертаят необходимостта да се изпълнят всички вече поети ангажименти и ще дадат нов импулс за бъдещето на партньорството, включително постигането на осезаеми резултати за гражданите, по-специално от гледна точка на заетостта, намаляването на социално-икономическите различия, транспорта, свързаността, енергийната независимост, мобилността и образованието, като отбелязва, че новият Европейски план за външни инвестиции (ЕПВИ) е важен инструмент в това отношение;
   е) да продължат усилията за борба с безработицата, особено с младежката безработица, включително чрез пакет от мерки за подкрепа за младите хора, като например програмата EU4Youth, и развиване на адаптирани спрямо променящите се потребности на пазара на труда умения, включително чрез професионално образование и обучение, насърчаване на предприемачеството и местната промишленост, подкрепа за устойчивото селско стопанство, развитие на туризма и цифровата икономика, както и разширяване на социалната инфраструктура и публичния и частния сектор на услугите, наред с другото, в сферата на здравеопазването и предоставянето на грижи;
   ж) да насърчат и да окажат активна подкрепа на изпълнението на политиките за борба с дискриминацията във всички сектори на обществото; да осигурят равенство между половете в публичните политики и подкрепата за пригодността за заетост и предприемачеството сред жените, гарантирайки непрекъснатост на политиката след целевата дата 2020 г.;
   з) да се ангажират да работят съвместно за увеличаването на мобилността между ЕС и държавите партньори; да окажат подкрепа на Молдова, Грузия и Украйна при изпълнението на споразумението за либерализация на визовия режим и да осигурят положение, при което механизмите за суспендиране няма да бъдат задействани в бъдеще, по-специално чрез тясно сътрудничество в полицейската и митническата област с цел защита срещу заплахите за сигурността, престъпността и пресрочването на разрешения престой; да започнат диалог относно визовия режим с Армения, да насърчат постигането на напредък от страна на Азербайджан при прилагането на споразуменията за визови облекчения и реадмисия (СВО/РА) с оглед на започването на диалог по въпросите на визовия режим в бъдеще и да приключат преговорите по СВО/РА с Беларус в полза на гражданите му, ако тези страни постигнат значителен напредък в областта на основните ценности и отговорят на точните условия, определени в плановете за действие за либерализиране на визовия режим;
   и) да увеличат допълнително възможностите за по-тясно сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и иновациите, по-конкретно чрез улесняване на участието в програми като „Еразъм +“, „Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието“ и EU4Innovation, както и предоставянето на гаранции за заеми от групата на Европейската инвестиционна банка в рамките на програмата InnovFin; да осигурят подкрепа за реформиране на образованието и преодоляване на различията по отношение на научните изследвания и иновациите;
   й) да гарантират, че резултатите от срещата на високо равнище през ноември 2017 г. също така ще дадат нов тласък за стимулирането на устойчивия икономически растеж, модернизацията на съществуващите сектори, търговията и възможностите за инвестиции, включително вътрешнорегионалните възможности за трансгранично сътрудничество, поставяйки специален акцент върху предприемачеството и малките и средните предприятия (МСП);
   к) да отправят призив за пренастройване на подкрепата на ЕС за програмите за асоцииране и свързаните с тях структурни реформи, и по-конкретно тези, които дават възможност за по-добра конкурентоспособност, по-благоприятна бизнес среда и адекватен достъп до източници на финансиране, включително чрез инициативата EU4business; да наблюдават отблизо изпълнението на ЗВЗСТ с цел да се избегне социален и екологичен дъмпинг; да разработят целенасочена помощ за МСП, за да им се помогне да усвояват в пълна степен потенциала на ЗВЗСТ; да насърчат и подкрепят провеждането на истинска реформа на икономическата система, насочена към постепенното премахване на монополите и ограничаването на ролята на олигарсите чрез въвеждането на адекватни закони, както и провеждането на основна реформа в банковия и финансовия сектор, насочена към борбата с изпирането на пари и отклонението от данъчно облагане;
   л) да подкрепят развитието на необходимата инфраструктура за транспорт и свързаност, включително чрез амбициозен инвестиционен план за основната мрежа TEN-T, и също така да насърчават вътрешнорегионалната търговия; да подкрепят инфраструктурни проекти, които ще осигурят нови възможности за търговия и ще позволят повече комуникация и обмен между ЕС и държавите партньори, както и между партньорите;
   м) да подобрят енергийната независимост и ефективност посредством конкретни инвестиции и диверсификация на енергийните източници, по-специално по отношение на енергията от възобновяеми източници и намаляването на зависимостта от изкопаеми горива, чрез засилено сътрудничество във всички приоритетни области в обхвата на енергийния съюз на ЕС и по-тясна интеграция на енергийните пазари на партньорите с европейския енергиен пазар, с особен акцент върху взаимосвързаността и инфраструктурата; да гарантират, че частите от новата инфраструктура от тръбопроводи в региона, както на сушата, така и в морето, включително газопровода „Северен поток 2“, са изцяло в съответствие със законодателството на ЕС и стратегията за енергийния съюз и не застрашават регионалната енергийна сигурност; да работят с източните партньори за подкрепа на домакинствата, които са най-силно засегнати от покачващите се цени на енергията;
   н) да гарантират пълното спазване на международните споразумения и задължения в областта на ядрената безопасност и опазването на околната среда; да увеличат усилията за изпълнението на ангажиментите във връзка с изменението на климата, включително чрез повишаване на обществената осведоменост и постепенно и устойчиво спиране на остарелите електроцентрали в Армения и Украйна; да следят отблизо развитието на нови проекти, като например атомната електроцентрала в Островец, Беларус;
   о) да гарантират, че резултатите от срещата на високо равнище през ноември 2017 г. също така ще отговорят на заплахите за сигурността и конфликтите, които засягат независимостта, суверенитета, териториалната цялост, основните права на човека и политическата, социалната и икономическата стабилност и развитие на държавите партньори и на региона като цяло;
   п) да поемат ангажимент за поддържане на единството на действията сред държавите – членки на ЕС, по отношение на оказването на продължаващ колективен натиск върху Русия, чието военно присъствие в региона въпреки това нарасна тревожно през последните години, по-конкретно чрез засилени целенасочени ограничителни мерки, за разрешаване на конфликта в Източна Украйна чрез пълно и ефективното прилагане на споразуменията от Минск и чрез запазване на мисията за наблюдение на ОССЕ, за уреждане на конфликта между Русия и Грузия чрез постигането на осезаеми резултати при Международните преговори в Женева и пълното прилагане от Русия на споразумението за прекратяване на огъня от 2008 г., за възстановяване на пълния суверенитет на Украйна в Крим, на Грузия в нейните окупирани територии Абхазия и Южна Осетия, както и на Молдова в Приднестровието, за обръщане на подходящо внимание на опасната екологична ситуация в Източна Украйна, за подкрепа на партньорите си в укрепването на устойчивостта им и за прекратяване на допълнителните заплахи, създавани от подпомаганите от държавата убийства, кибервойната, дезинформацията и другите видове дестабилизация;
   р) да подчертаят, че участието на източен партньор във военни учения, насочени към ЕС и/или някои от неговите партньори, като например ръководеното от Русия учение „Запад 2017“ в Беларус, е неприемливо; да гарантират, че партньори няма да участват отново в подобни учения в бъдеще;
   с) да отправят призив за незабавно прекратяване на военните действия между арменските и азербайджанските сили, които ненужно отнемат живота на цивилни граждани и военнослужещи, като същевременно възпрепятстват социално-икономическото развитие; да потвърдят отново подкрепата си за усилията на съпредседателите на Минската група на ОССЕ за разрешаване на конфликта в Нагорни Карабах и техните основни принципи от 2009 г., които включват териториалната цялост, самоопределянето и неизползването на сила; да призоват Армения и Азербайджан да стартират отново преговорите в дух на добра воля с оглед на прилагането на тези принципи за разрешаването на конфликта, който не може да бъде разрешен чрез използване на военна сила; да призоват правителствата на Армения и Азербайджан да проведат разговори на високо равнище и да поемат ангажимент за мерки за изграждане на истинско доверие и за диалог между арменското и азербайджанското гражданско общество; да обвържат ратификацията на нови споразумения между ЕС и всяка от страните с условието за поемане на конкретни ангажименти и за постигане на значителен напредък за разрешаване на конфликта, като например поддържане на примирието и подкрепа за прилагането на основните принципи от 2009 г.;
   т) да отправят призив за постоянна подкрепа за работата, извършвана от мисиите на ЕС и ОССЕ в Грузия, Молдова и Източна Украйна, които са основни операции за гарантирането на мира и сигурността преди всичко в полза на гражданите по места; да осигурят ефективното изпълнение на мандата на тези мисии и настоятелно да призоват Русия да гарантира техния безпрепятствен достъп; да обмислят възможността за разполагане на въоръжена полицейска мисия на ОССЕ в Източна Украйна; да обмислят, заедно с държавите партньори, възможността за засилване на ролята на ЕС в разрешаването на тези конфликти, включително чрез създаването на амбициозни и напълно функционални мисии по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), натоварени със задачата да засилят сигурността и стабилността;
   у) да призоват партньорите на ЕС да си сътрудничат изцяло с ЕС за справяне с такива предизвикателства като незаконната миграция, тероризма, киберпрестъпността, трафика на хора, контрабандата и незаконната търговия;
   ф) да обмислят в рамките на политиката на Източното партньорство възможността за по-дългосрочен модел „ИП+“, който да бъде привлекателен за асоциираните държави, постигнали значителен напредък при осъществяването на свързаните със СА/ЗВЗСТ реформи, които в крайна сметка биха могли да доведат до присъединяване към митническия съюз, енергийния съюз, цифровия съюз и Шенгенското пространство, по-добър достъп до вътрешния пазар на ЕС, интегриране в транспортните мрежи на ЕС, промишлени партньорства, засилено участие в други програми и агенции на ЕС, по-нататъшно сътрудничество в областта на ОПСО, както и по-непосредствени мерки, като например допълнителни едностранни тарифни преференции, конкретен график за премахването на тарифите за роуминг между партньорите и ЕС и развитието на високоскоростния широколентов достъп; да отворят модела „ИП+“ за други държави от Източното партньорство веднага след като те бъдат готови да поемат подобни нараснали ангажименти и са постигнали значителен напредък при осъществяването на взаимно договорените реформи;
   х) по отношение на неасоциираните държави, да обмислят възможността за нови средства за подкрепа на гражданското общество, предприятията, академичните общности, независимите медии и младите хора, включително чрез допълнително финансиране и партньорства за мобилност;
   ц) да гарантират, че и в двата случая общите цели са както средносрочни, така и дългосрочни при необходимост, като насърчават някои от държавите партньори да надхвърлят логиката на изборните цикли в полза на по-стратегическите визии;
   ч) да изтъкнат отново принципа на диференциация и това, че обхватът и дълбочината на сътрудничеството с ЕС се определят от неговите амбиции и тези на партньорите, както и от темпа и качеството на реформите, които ще се оценяват въз основа на тяхното цялостно и ефективно осъществяване, по-специално по отношение на зачитането на демокрацията, правата на човека, основните свободи, принципите на правовата държава и доброто управление;
   ш) да подчертаят, че целта на Източното партньорство е да създаде необходимите условия за тясно политическо асоцииране и икономическа интеграция, включително участие в програми на ЕС; да заявят отново, че споразуменията за асоцииране с Грузия, Молдова и Украйна не представляват крайната цел в техните отношения с ЕС; да признаят отново европейските стремежи на тези държави; да посочат, че съгласно член 49 от ДЕС и в съответствие с Декларацията от Рим от 25 март 2017 г. всяка европейска държава може да кандидатства да стане член на ЕС, при условие че спазва критериите от Копенхаген и принципите на демокрацията, зачита основните свободи и правата на човека, включително правата на малцинствените групи, и спазва принципите на правовата държава; в тази връзка да призоват настоятелно държавите членки да договорят амбициозна декларация за срещата на високо равнище през 2017 г., която определя съответни дългосрочни цели;
   щ) да приканят Грузия, Молдова и Украйна да се фокусират върху пълното изпълнение на програмите за асоцииране, за да отключат всички налични чрез споразуменията за асоцииране възможности, като също така участват в съвместните разисквания относно напредъка, възможностите и предизвикателствата във връзка със свързаните със СА/ЗВССТ реформи; да изтъкнат отново значението на ефективното прилагане на горепосочените реформи за бъдещата стабилност и развитие на държавите и за благосъстоянието на техните общества; да потвърдят отново, че задълбочаването на отношенията в рамките на модела „ИП+“, както и всяка перспектива за членство в ЕС изискват значителен напредък при прилагането на тези реформи, особено по отношение на принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека и доброто управление;
   аа) да гарантират, че настоящото и бъдещото равнище на сътрудничество и подкрепа за партньорите винаги са обвързани със строги условия, както и че тези условия се спазват; да подчертаят, че финансовата подкрепа от ЕС за неговите партньори ще бъде обвързана с условието за конкретни стъпки за реформа и тяхното ефективно прилагане и че основаният на стимули подход на ЕС ще продължи да облагодетелства онези партньори, които провеждат най-активно амбициозни реформи; да предвидят изплащането на безвъзмездни средства на по-малки вноски, за да се даде възможност на ЕС да реагира по-добре на неочаквани кризи или на липсата на реформи; да подчертаят по-конкретно, че няма да бъде ратифицирано всеобхватно споразумение с държава, която не зачита ценностите на ЕС, в частност чрез неизпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и тормоза, сплашването и преследването на защитници на правата на човека, неправителствени организации и журналисти; също така да изтъкнат, че трябва да бъдат изпълнени ясни показатели преди да започне и приключи какъвто и да било нов диалог относно безвизовите режими; да изтъкнат отново, че отстъплението от вече постигнати резултати систематично ще доведе до прекратяването на действието на споразуменията, включително в областта на безвизовите режими и финансирането от ЕС;
   аб) да подкрепят многостранното измерение на Източното партньорство като средство за увеличаване на многостранните усилия за изграждане на доверие, особено в засегнати от конфликти райони, и създаване на възможности за регионално сътрудничество, включително посредством транснационални платформи на гражданското общество, сътрудничество между местните и регионалните органи и трансгранични проекти, като например програми за насърчаване на междуличностните контакти с междукултурен диалог и с участието на по-младото поколение като фактори за промяна;
   ав) да подчертаят значението на комуникацията относно политиките във връзка с Източното партньорство по един съгласуван и ефективен начин, както във вътрешен, така и във външен план, и на предлагането на комуникационни дейности, които са съобразени с конкретните региони, най-вече с цел преодоляване на недостига на знания по отношение на ЕС и неговите отношения с партньорите му; да признаят извършената до момента отлична работа от страна на Оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация с Източното съседство и да подпомогнат дейността ѝ с допълнително финансиране; да се справят с предизвикателството, свързано с предоставянето на по-добра информация относно конкретните ползи и цели на Източното партньорство, да се борят с дезинформацията посредством основана на факти и достъпна качествена информация на всички езици на държавите партньори и да гарантират пълно спазване на свободата на изразяване;
   аг) да поддържат становището, че подкрепата на ЕС следва да бъде определена съобразно степента на споделената амбиция при сътрудничеството с всеки партньор съгласно принципите „повече за повече“ и „по-малко за по-малко“; да настояват по-специално ЕС да приведе бюджетните инструменти, като например Европейския инструмент за съседство и Европейския фонд за устойчиво развитие, в съответствие с политическите задачи и стратегии за изпълнение, по-конкретно в рамките на годишните и многогодишните си бюджетни процедури;
   ад) да приветстват предложенията на Комисията за предоставяне на макрофинансова помощ (МФП) на партньорите, като същевременно настояват за обвързване на предложенията със строги и ефективни условия, особено по отношение на спазването на принципите на правовата държава (включително наличието на независима съдебна система и многопартийна парламентарна система), гарантирането на доброто управление (включително ефективната борба с корупцията) и защитата на правата на човека и свободата на медиите; да предоставят на Парламента и Съвета подробен писмен доклад на всеки шест месеца относно постигнатия напредък в тези три области за партньорите, които вече се ползват от такава помощ; да призоват Комисията да изготви нови програми за МФП за държавите партньори, които са преминали успешно миналите програми, да включва систематично разпоредба за горепосочените условия в бъдещите предложения за такава помощ и да гарантират тяхното стриктно прилагане, по-конкретно в случая с Молдова;
   ае) да призоват Комисията, Европейската инвестиционна банка и други многостранни финансови институции да работят за успешното прилагане на Плана за инвестиции за Европа и на специален механизъм за подкрепа за държавите от Източното партньорство, които са поели ангажимент за изпълнение на споразуменията за асоцииране; да изискат създаването на доверителен фонд за Украйна, Грузия и Молдова въз основа на най-добрите практики с инструменти с множество донори, като същевременно подчертават, че този доверителен фонд следва да се фокусира върху частните и публичните инвестиции, по-специално в областта на социалната и икономическата инфраструктура, целящи стимулиране на капацитета за усвояване на инвестициите, както и върху координацията на подкрепата от международните финансови институции и международните донори по места; да обмислят възможността за провеждане на конференция на донорите за Украйна в подкрепа на хуманитарните нужди на страната, породени от конфликта в Източна Украйна и анексирането на Крим; да гарантират, че върху използването на всички тези средства също се упражнява строг контрол, за да се предотврати всяка злоупотреба;
   аж) да заявят отново силната си подкрепа за парламентарния принос и контрол на политиката на Източното партньорство, особено що се отнася до въздействието на политиката върху живота на гражданите; в тази връзка да засилят ролята на Парламентарната асамблея Евронест в рамките на новата многостранна структура на Източното партньорство, както и на парламентарните комитети за асоцииране или сътрудничество (ПКА/ПКС) в рамките на съветите за асоцииране или сътрудничество; да приветстват програмите по линия на всеобхватния подход в подкрепа на демокрацията (CDSA), които са в процес на изпълнение; да поканят парламентаристи от държавите партньори да работят заедно с цел да упражняват контрол над изпълнението и да обменят най-добри практики; да увеличат участието на Форума на гражданското общество към Източното партньорство в този процес;
   аз) да вземат под внимание решимостта на Парламента да засили мониторинга си над изпълнението на международните споразумения с източните партньори и да увеличи контрола си по отношение на предоставяната от ЕС подкрепа в това отношение; да отговорят на отправения от Парламента призив към партньорите и Комисията за повишаване на прозрачността на всички бенефициенти на финансиране от ЕС; да призоват Комисията и ЕСВД да представят на Парламента и Съвета подробен писмен доклад относно изпълнението на тези споразумения на всеки шест месеца;
   aи) да вземат под внимание решимостта на Парламента да увеличи контрола си над преговорите по бъдещи международни споразумения с източните партньори; да призоват Съвета да предостави на Парламента незабавно всички съответни указания за водене на преговори в съответствие с приложимото Междуинституционално споразумение(9); да приветстват ефективното сътрудничество на Комисията и ЕСВД с Парламента при предоставянето на информация за тези преговори, но да ги призоват също така да предоставят незабавно проектите на текстове за преговорите и парафираните споразумения в съответствие с приложимото рамково споразумение(10) ;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Европейската комисия и на Европейската служба за външна дейност, както и за сведение, на специалния представител на ЕС за Южен Кавказ и кризата в Грузия, Парламентарната асамблея на ОССЕ, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и на правителствата и парламентите на държавите партньори от Източното партньорство.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0304.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0267.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0126.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0456.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0089.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0487.
(7) Приети текстове, P8_TA(2016)0018.
(8) OВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 110.
(9) OВ C 95, 1.4.2014 г., стр. 1.
(10) OВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

Правна информация - Политика за поверителност