Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2130(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0308/2017

Внесени текстове :

A8-0308/2017

Разисквания :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0440

Приети текстове
PDF 588kWORD 65k
Сряда, 15 ноември 2017 г. - Страсбург
Източното партньорство: срещата на високо равнище през ноември 2017 г.
P8_TA(2017)0440A8-0308/2017

Препоръка на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г. (2017/2130(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 2, 3 и 8 и дял V, и по-специално членове 21, 22, 36 и 37 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и Част пета от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид стартирането на Източното партньорство в Прага на 7 май 2009 г. като съвместно усилие на ЕС и източните му партньори Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна,

—  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство през 2011 г. във Варшава, през 2013 г. във Вилнюс и през 2015 г. в Рига,

—  като взе предвид декларацията на ръководителите на 27-те държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия, приета на 25 март 2017 г. в Рим,

—  като взе предвид препоръките и дейностите на Парламентарната асамблея Евронест, Форума на гражданското общество към Източното партньорство, Комитета на регионите и Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP),

—  като взе предвид съобщенията на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно европейската политика за съседство (ЕПС), и по-специално доклада от 2017 г. относно изпълнението на прегледа на ЕПС (JOIN(2017)0018) и преразгледания работен документ от 2017 г., озаглавен „Източното партньорство — 20 резултата за 2020 г.: Фокусиране върху основните приоритети и осезаеми резултати“ (SWD(2017)0300), както и съобщението от 2016 г. относно глобалната стратегия на Европейския съюз за външната политика и политиката на сигурност,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно ЕПС и Източното партньорство,

—  като взе предвид своята препоръка от 5 юли 2017 г. до Съвета относно 72-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации(1), както и своите резолюции, и по–специално резолюциите си от 15 юни 2017 г. относно случая с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан(2) от 6 април 2017 г.(3) и 24 ноември 2016 г.(4) относно положението в Беларус, от 16 март 2017 г. относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.(5), от 13 декември 2016 г. относно правата на жените в държавите от Източното партньорство(6), от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна(7) и от 9 юли 2015 г. относно прегледа на европейската политика за съседство(8),

—  като взе предвид съвместното изявление на парламентите на Грузия, Молдова и Украйна от 3 юли 2017 г.,

—  като взе предвид член 113 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0308/2017),

A.  като има предвид, че Източното партньорство се основава на споделен ангажимент между Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна и Европейския съюз по отношение на задълбочаването на техните отношения и придържането към международното право и основните ценности, включително демокрацията, принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека, основните свободи и равенството между половете, както и по отношение на социалната пазарна икономика, устойчивото развитие и доброто управление;

Б.  като има предвид, че Източното партньорство се стреми към постигането на общите цели — насърчаване на стабилността, изграждане на доверие и сътрудничество, подкрепа за демократичните реформи, добросъседски отношения, мирно разрешаване на конфликти и регионално сътрудничество, засилване на междуличностните контакти и стимулиране на търговията, за да засили политическия диалог и асоцииране, както и икономическото сътрудничество и интеграция;

В.  като има предвид, че чрез глобалната си стратегия и преразгледаната ЕПС ЕС се стреми да установи по-тесни отношения с партньорите си чрез ускорено политическо асоцииране и икономическа интеграция с ЕС, като същевременно цели да насърчи политическата стабилизация, устойчивостта в обществен план и икономическия просперитет в съседните държави и предлага възможности за привилегировани политически и икономически отношения в съответствие със степента на амбициозност на всяка държава партньор;

Г.  като има предвид, че с оглед на факта, че ЕС счита сътрудничеството за ценност само по себе си и е твърдо убеден, че то води до взаимноизгодни ситуации за всички заинтересовани страни, ЕС има ангажимента да продължи да работи с всички държави от Източното партньорство, при условие че не се поставят под съмнение и не се подронват основните европейски ценности;

Д.  като има предвид, че ЕС и неговите партньори трябва да съчетаят ресурсите и инструментите с поетите ангажименти, както и че партньорите трябва да се фокусират в по-голяма степен върху изпълнението на съществуващите споразумения;

Е.  като има предвид, че участниците в срещата на високо равнище в Рига през 2015 г. призоваха да бъде постигнат напредък преди следващата среща на високо равнище в областта на (1) укрепването на институциите и доброто управление, (2) мобилността и междуличностните контакти, (3) икономическото развитие и пазарните възможности, както и (4) свързаността, енергийната ефективност, околната среда и изменението на климата;

Ж.  като има предвид, че е постигнат значителен напредък след последната среща на високо равнище, по-специално със сключването и влизането в сила на три споразумения за асоцииране (СА), включващи задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) с Грузия, Молдова и Украйна, както и безвизовите режими с Грузия и Украйна от 2017 г. (и с Молдова от 2014 г.), приключването на преговорите за споразумение за всеобхватно и засилено партньорство с Армения (което служи като пример за това как членството в Евразийския икономически съюз и участието в стратегиите за съседство на ЕС могат да съществуват съвместно), започването на преговори за ново всеобхватно споразумение с Азербайджан, приемането на важни реформи в редица от тези държави с политическата, техническата и финансовата подкрепа на Европейския съюз и продължаването на политиката на критична ангажираност към Беларус;

З.  като има предвид, че след стартирането на Източното партньорство в Прага при някои от учредителите е налице общо влошаване на положението с правата на човека и връщане назад в развитието към демократизация; като има предвид, че едно от основните предизвикателства ще бъде подпомагането на протичащия понастоящем преход към приобщаващи, отговорни, стабилни и жизнеспособни демокрации;

И.  като има предвид, че увеличената мобилност и подобряването на междуличностните контакти между държавите партньори и ЕС остават незаменим инструмент за насърчаването на европейските ценности;

Й.  като има предвид, че един нов стратегически работен план, който е предложен от Комисията и ЕСВД и който съчетава едновременно двустранното и регионалното сътрудничество, цели да направлява бъдещата работа на ЕС и шестте държави партньори, като се фокусира върху 20 резултата до 2020 г.;

К.  като има предвид, че независимостта, суверенитетът и териториалната цялост на източните партньори на ЕС продължават да бъдат под заплаха от неразрешените регионални конфликти, включително някои, които са започнати и все още активно се поддържат от Руската федерация в противоречие с поетите от нея международни ангажименти за поддържане на международния правен ред; като има предвид, че ЕС следва да играе по-активна роля за мирното разрешаване на всички текущи конфликти в съседните държави; като има предвид, че руската агресия спрямо Украйна, анексирането на Кримския полуостров и продължаващата окупация на два грузински региона, както и хибридните заплахи от страна на Русия, включително дестабилизиращата дейност и пропагандата, застрашават европейската сигурност като цяло;

Л.  като има предвид, че политиката за Източното партньорство се основава на суверенното право на всеки партньор да избере степента на амбициозност, към която се стреми в отношенията си с ЕС; като има предвид, че партньорите, които се стремят към по-близки отношения с ЕС, следва да могат да разчитат на повече подкрепа и помощ за постигането на взаимно определените цели, ако изпълнят съществуващите ангажименти за реформи в съответствие с принципа „повече за повече“;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност:

  

Относно бъдещето на Източното партньорство

   а) да гарантират, че срещата на високо равнище през ноември 2017 г. ще бъде ориентирана към бъдещето, ще влее нов динамизъм и ще определи ясна политическа визия за бъдещето на Източното партньорство като дългосрочна политика; да гарантират, че резултатите от тази среща на високо равнище като пръв приоритет ще осигурят основата за отстояването на основните ценности на Европейския съюз, и по-специално зачитането на демокрацията, правата на човека, основните свободи, принципите на правовата държава, доброто управление, гражданските права, недискриминацията и равенството между половете, върху които се основава Източното партньорство, като подчертава, че тези ценности са в основата на споразуменията за асоцииране, и като признава ангажимента на заинтересованите партньори да прилагат и насърчават тези ценности;
   б) да отговорят на високите очаквания на гражданите във всички държави партньори по отношение на премахването на корупцията, борбата с организираната престъпност и укрепването на принципите на правовата държава и доброто управление; следователно да се стремят към подновен ангажимент от страна на партньорите за приемане и пълно прилагане на реформите, свързани със съдебната власт, публичната администрация и борбата срещу корупцията и организираната престъпност, въз основа на подходящи пътни карти с ясно определени цели и срокове;
   в) да укрепват гражданското общество в държавите партньори и неговата жизненоважна роля в рамките на Източното партньорство както като задължителен участник в процеса на укрепване на демокрацията, така и като платформа за регионално сътрудничество, като се противопоставят безкомпромисно на всички законодателни актове и мерки, които целят да ограничат законната му дейност, и като насърчават по-голямото му участие в изготвянето, упражняването на контрол и мониторинга на изпълнението на реформите, свързани с партньорството, както и като насърчават прозрачността и отчетността на публичните институции;
   г) да насърчават изборните реформи, които гарантират, че правните рамки са в съответствие с международните стандарти, препоръките от ръководените от ОССЕ международни мисии за наблюдение и становищата на Венецианската комисия, и които се постигат чрез прозрачен процес и са предмет на обширни консултации и доколкото е възможно, на консенсус с опозицията и гражданското общество, за да се подобрят изборната уредба без пристрастия към управляващите партии; да гарантират стриктното прилагане от страна на ЕС на съществуващото обвързване с условия във връзка с изборните реформи;
   д) да гарантират, че резултатите от срещата на високо равнище през ноември 2017 г. ще отразят постигнатото, ще подчертаят необходимостта да се изпълнят всички вече поети ангажименти и ще дадат нов импулс за бъдещето на партньорството, включително постигането на осезаеми резултати за гражданите, по-специално от гледна точка на заетостта, намаляването на социално-икономическите различия, транспорта, свързаността, енергийната независимост, мобилността и образованието, като отбелязва, че новият Европейски план за външни инвестиции (ЕПВИ) е важен инструмент в това отношение;
   е) да продължат усилията за борба с безработицата, особено с младежката безработица, включително чрез пакет от мерки за подкрепа за младите хора, като например програмата EU4Youth, и развиване на адаптирани спрямо променящите се потребности на пазара на труда умения, включително чрез професионално образование и обучение, насърчаване на предприемачеството и местната промишленост, подкрепа за устойчивото селско стопанство, развитие на туризма и цифровата икономика, както и разширяване на социалната инфраструктура и публичния и частния сектор на услугите, наред с другото, в сферата на здравеопазването и предоставянето на грижи;
   ж) да насърчат и да окажат активна подкрепа на изпълнението на политиките за борба с дискриминацията във всички сектори на обществото; да осигурят равенство между половете в публичните политики и подкрепата за пригодността за заетост и предприемачеството сред жените, гарантирайки непрекъснатост на политиката след целевата дата 2020 г.;
   з) да се ангажират да работят съвместно за увеличаването на мобилността между ЕС и държавите партньори; да окажат подкрепа на Молдова, Грузия и Украйна при изпълнението на споразумението за либерализация на визовия режим и да осигурят положение, при което механизмите за суспендиране няма да бъдат задействани в бъдеще, по-специално чрез тясно сътрудничество в полицейската и митническата област с цел защита срещу заплахите за сигурността, престъпността и пресрочването на разрешения престой; да започнат диалог относно визовия режим с Армения, да насърчат постигането на напредък от страна на Азербайджан при прилагането на споразуменията за визови облекчения и реадмисия (СВО/РА) с оглед на започването на диалог по въпросите на визовия режим в бъдеще и да приключат преговорите по СВО/РА с Беларус в полза на гражданите му, ако тези страни постигнат значителен напредък в областта на основните ценности и отговорят на точните условия, определени в плановете за действие за либерализиране на визовия режим;
   и) да увеличат допълнително възможностите за по-тясно сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и иновациите, по-конкретно чрез улесняване на участието в програми като „Еразъм +“, „Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието“ и EU4Innovation, както и предоставянето на гаранции за заеми от групата на Европейската инвестиционна банка в рамките на програмата InnovFin; да осигурят подкрепа за реформиране на образованието и преодоляване на различията по отношение на научните изследвания и иновациите;
   й) да гарантират, че резултатите от срещата на високо равнище през ноември 2017 г. също така ще дадат нов тласък за стимулирането на устойчивия икономически растеж, модернизацията на съществуващите сектори, търговията и възможностите за инвестиции, включително вътрешнорегионалните възможности за трансгранично сътрудничество, поставяйки специален акцент върху предприемачеството и малките и средните предприятия (МСП);
   к) да отправят призив за пренастройване на подкрепата на ЕС за програмите за асоцииране и свързаните с тях структурни реформи, и по-конкретно тези, които дават възможност за по-добра конкурентоспособност, по-благоприятна бизнес среда и адекватен достъп до източници на финансиране, включително чрез инициативата EU4business; да наблюдават отблизо изпълнението на ЗВЗСТ с цел да се избегне социален и екологичен дъмпинг; да разработят целенасочена помощ за МСП, за да им се помогне да усвояват в пълна степен потенциала на ЗВЗСТ; да насърчат и подкрепят провеждането на истинска реформа на икономическата система, насочена към постепенното премахване на монополите и ограничаването на ролята на олигарсите чрез въвеждането на адекватни закони, както и провеждането на основна реформа в банковия и финансовия сектор, насочена към борбата с изпирането на пари и отклонението от данъчно облагане;
   л) да подкрепят развитието на необходимата инфраструктура за транспорт и свързаност, включително чрез амбициозен инвестиционен план за основната мрежа TEN-T, и също така да насърчават вътрешнорегионалната търговия; да подкрепят инфраструктурни проекти, които ще осигурят нови възможности за търговия и ще позволят повече комуникация и обмен между ЕС и държавите партньори, както и между партньорите;
   м) да подобрят енергийната независимост и ефективност посредством конкретни инвестиции и диверсификация на енергийните източници, по-специално по отношение на енергията от възобновяеми източници и намаляването на зависимостта от изкопаеми горива, чрез засилено сътрудничество във всички приоритетни области в обхвата на енергийния съюз на ЕС и по-тясна интеграция на енергийните пазари на партньорите с европейския енергиен пазар, с особен акцент върху взаимосвързаността и инфраструктурата; да гарантират, че частите от новата инфраструктура от тръбопроводи в региона, както на сушата, така и в морето, включително газопровода „Северен поток 2“, са изцяло в съответствие със законодателството на ЕС и стратегията за енергийния съюз и не застрашават регионалната енергийна сигурност; да работят с източните партньори за подкрепа на домакинствата, които са най-силно засегнати от покачващите се цени на енергията;
   н) да гарантират пълното спазване на международните споразумения и задължения в областта на ядрената безопасност и опазването на околната среда; да увеличат усилията за изпълнението на ангажиментите във връзка с изменението на климата, включително чрез повишаване на обществената осведоменост и постепенно и устойчиво спиране на остарелите електроцентрали в Армения и Украйна; да следят отблизо развитието на нови проекти, като например атомната електроцентрала в Островец, Беларус;
   о) да гарантират, че резултатите от срещата на високо равнище през ноември 2017 г. също така ще отговорят на заплахите за сигурността и конфликтите, които засягат независимостта, суверенитета, териториалната цялост, основните права на човека и политическата, социалната и икономическата стабилност и развитие на държавите партньори и на региона като цяло;
   п) да поемат ангажимент за поддържане на единството на действията сред държавите – членки на ЕС, по отношение на оказването на продължаващ колективен натиск върху Русия, чието военно присъствие в региона въпреки това нарасна тревожно през последните години, по-конкретно чрез засилени целенасочени ограничителни мерки, за разрешаване на конфликта в Източна Украйна чрез пълно и ефективното прилагане на споразуменията от Минск и чрез запазване на мисията за наблюдение на ОССЕ, за уреждане на конфликта между Русия и Грузия чрез постигането на осезаеми резултати при Международните преговори в Женева и пълното прилагане от Русия на споразумението за прекратяване на огъня от 2008 г., за възстановяване на пълния суверенитет на Украйна в Крим, на Грузия в нейните окупирани територии Абхазия и Южна Осетия, както и на Молдова в Приднестровието, за обръщане на подходящо внимание на опасната екологична ситуация в Източна Украйна, за подкрепа на партньорите си в укрепването на устойчивостта им и за прекратяване на допълнителните заплахи, създавани от подпомаганите от държавата убийства, кибервойната, дезинформацията и другите видове дестабилизация;
   р) да подчертаят, че участието на източен партньор във военни учения, насочени към ЕС и/или някои от неговите партньори, като например ръководеното от Русия учение „Запад 2017“ в Беларус, е неприемливо; да гарантират, че партньори няма да участват отново в подобни учения в бъдеще;
   с) да отправят призив за незабавно прекратяване на военните действия между арменските и азербайджанските сили, които ненужно отнемат живота на цивилни граждани и военнослужещи, като същевременно възпрепятстват социално-икономическото развитие; да потвърдят отново подкрепата си за усилията на съпредседателите на Минската група на ОССЕ за разрешаване на конфликта в Нагорни Карабах и техните основни принципи от 2009 г., които включват териториалната цялост, самоопределянето и неизползването на сила; да призоват Армения и Азербайджан да стартират отново преговорите в дух на добра воля с оглед на прилагането на тези принципи за разрешаването на конфликта, който не може да бъде разрешен чрез използване на военна сила; да призоват правителствата на Армения и Азербайджан да проведат разговори на високо равнище и да поемат ангажимент за мерки за изграждане на истинско доверие и за диалог между арменското и азербайджанското гражданско общество; да обвържат ратификацията на нови споразумения между ЕС и всяка от страните с условието за поемане на конкретни ангажименти и за постигане на значителен напредък за разрешаване на конфликта, като например поддържане на примирието и подкрепа за прилагането на основните принципи от 2009 г.;
   т) да отправят призив за постоянна подкрепа за работата, извършвана от мисиите на ЕС и ОССЕ в Грузия, Молдова и Източна Украйна, които са основни операции за гарантирането на мира и сигурността преди всичко в полза на гражданите по места; да осигурят ефективното изпълнение на мандата на тези мисии и настоятелно да призоват Русия да гарантира техния безпрепятствен достъп; да обмислят възможността за разполагане на въоръжена полицейска мисия на ОССЕ в Източна Украйна; да обмислят, заедно с държавите партньори, възможността за засилване на ролята на ЕС в разрешаването на тези конфликти, включително чрез създаването на амбициозни и напълно функционални мисии по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), натоварени със задачата да засилят сигурността и стабилността;
   у) да призоват партньорите на ЕС да си сътрудничат изцяло с ЕС за справяне с такива предизвикателства като незаконната миграция, тероризма, киберпрестъпността, трафика на хора, контрабандата и незаконната търговия;
   ф) да обмислят в рамките на политиката на Източното партньорство възможността за по-дългосрочен модел „ИП+“, който да бъде привлекателен за асоциираните държави, постигнали значителен напредък при осъществяването на свързаните със СА/ЗВЗСТ реформи, които в крайна сметка биха могли да доведат до присъединяване към митническия съюз, енергийния съюз, цифровия съюз и Шенгенското пространство, по-добър достъп до вътрешния пазар на ЕС, интегриране в транспортните мрежи на ЕС, промишлени партньорства, засилено участие в други програми и агенции на ЕС, по-нататъшно сътрудничество в областта на ОПСО, както и по-непосредствени мерки, като например допълнителни едностранни тарифни преференции, конкретен график за премахването на тарифите за роуминг между партньорите и ЕС и развитието на високоскоростния широколентов достъп; да отворят модела „ИП+“ за други държави от Източното партньорство веднага след като те бъдат готови да поемат подобни нараснали ангажименти и са постигнали значителен напредък при осъществяването на взаимно договорените реформи;
   х) по отношение на неасоциираните държави, да обмислят възможността за нови средства за подкрепа на гражданското общество, предприятията, академичните общности, независимите медии и младите хора, включително чрез допълнително финансиране и партньорства за мобилност;
   ц) да гарантират, че и в двата случая общите цели са както средносрочни, така и дългосрочни при необходимост, като насърчават някои от държавите партньори да надхвърлят логиката на изборните цикли в полза на по-стратегическите визии;
  

Относно прилагането на Източното партньорство

   ч) да изтъкнат отново принципа на диференциация и това, че обхватът и дълбочината на сътрудничеството с ЕС се определят от неговите амбиции и тези на партньорите, както и от темпа и качеството на реформите, които ще се оценяват въз основа на тяхното цялостно и ефективно осъществяване, по-специално по отношение на зачитането на демокрацията, правата на човека, основните свободи, принципите на правовата държава и доброто управление;
   ш) да подчертаят, че целта на Източното партньорство е да създаде необходимите условия за тясно политическо асоцииране и икономическа интеграция, включително участие в програми на ЕС; да заявят отново, че споразуменията за асоцииране с Грузия, Молдова и Украйна не представляват крайната цел в техните отношения с ЕС; да признаят отново европейските стремежи на тези държави; да посочат, че съгласно член 49 от ДЕС и в съответствие с Декларацията от Рим от 25 март 2017 г. всяка европейска държава може да кандидатства да стане член на ЕС, при условие че спазва критериите от Копенхаген и принципите на демокрацията, зачита основните свободи и правата на човека, включително правата на малцинствените групи, и спазва принципите на правовата държава; в тази връзка да призоват настоятелно държавите членки да договорят амбициозна декларация за срещата на високо равнище през 2017 г., която определя съответни дългосрочни цели;
   щ) да приканят Грузия, Молдова и Украйна да се фокусират върху пълното изпълнение на програмите за асоцииране, за да отключат всички налични чрез споразуменията за асоцииране възможности, като също така участват в съвместните разисквания относно напредъка, възможностите и предизвикателствата във връзка със свързаните със СА/ЗВССТ реформи; да изтъкнат отново значението на ефективното прилагане на горепосочените реформи за бъдещата стабилност и развитие на държавите и за благосъстоянието на техните общества; да потвърдят отново, че задълбочаването на отношенията в рамките на модела „ИП+“, както и всяка перспектива за членство в ЕС изискват значителен напредък при прилагането на тези реформи, особено по отношение на принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека и доброто управление;
   аа) да гарантират, че настоящото и бъдещото равнище на сътрудничество и подкрепа за партньорите винаги са обвързани със строги условия, както и че тези условия се спазват; да подчертаят, че финансовата подкрепа от ЕС за неговите партньори ще бъде обвързана с условието за конкретни стъпки за реформа и тяхното ефективно прилагане и че основаният на стимули подход на ЕС ще продължи да облагодетелства онези партньори, които провеждат най-активно амбициозни реформи; да предвидят изплащането на безвъзмездни средства на по-малки вноски, за да се даде възможност на ЕС да реагира по-добре на неочаквани кризи или на липсата на реформи; да подчертаят по-конкретно, че няма да бъде ратифицирано всеобхватно споразумение с държава, която не зачита ценностите на ЕС, в частност чрез неизпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и тормоза, сплашването и преследването на защитници на правата на човека, неправителствени организации и журналисти; също така да изтъкнат, че трябва да бъдат изпълнени ясни показатели преди да започне и приключи какъвто и да било нов диалог относно безвизовите режими; да изтъкнат отново, че отстъплението от вече постигнати резултати систематично ще доведе до прекратяването на действието на споразуменията, включително в областта на безвизовите режими и финансирането от ЕС;
   аб) да подкрепят многостранното измерение на Източното партньорство като средство за увеличаване на многостранните усилия за изграждане на доверие, особено в засегнати от конфликти райони, и създаване на възможности за регионално сътрудничество, включително посредством транснационални платформи на гражданското общество, сътрудничество между местните и регионалните органи и трансгранични проекти, като например програми за насърчаване на междуличностните контакти с междукултурен диалог и с участието на по-младото поколение като фактори за промяна;
   ав) да подчертаят значението на комуникацията относно политиките във връзка с Източното партньорство по един съгласуван и ефективен начин, както във вътрешен, така и във външен план, и на предлагането на комуникационни дейности, които са съобразени с конкретните региони, най-вече с цел преодоляване на недостига на знания по отношение на ЕС и неговите отношения с партньорите му; да признаят извършената до момента отлична работа от страна на Оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация с Източното съседство и да подпомогнат дейността ѝ с допълнително финансиране; да се справят с предизвикателството, свързано с предоставянето на по-добра информация относно конкретните ползи и цели на Източното партньорство, да се борят с дезинформацията посредством основана на факти и достъпна качествена информация на всички езици на държавите партньори и да гарантират пълно спазване на свободата на изразяване;
   аг) да поддържат становището, че подкрепата на ЕС следва да бъде определена съобразно степента на споделената амбиция при сътрудничеството с всеки партньор съгласно принципите „повече за повече“ и „по-малко за по-малко“; да настояват по-специално ЕС да приведе бюджетните инструменти, като например Европейския инструмент за съседство и Европейския фонд за устойчиво развитие, в съответствие с политическите задачи и стратегии за изпълнение, по-конкретно в рамките на годишните и многогодишните си бюджетни процедури;
   ад) да приветстват предложенията на Комисията за предоставяне на макрофинансова помощ (МФП) на партньорите, като същевременно настояват за обвързване на предложенията със строги и ефективни условия, особено по отношение на спазването на принципите на правовата държава (включително наличието на независима съдебна система и многопартийна парламентарна система), гарантирането на доброто управление (включително ефективната борба с корупцията) и защитата на правата на човека и свободата на медиите; да предоставят на Парламента и Съвета подробен писмен доклад на всеки шест месеца относно постигнатия напредък в тези три области за партньорите, които вече се ползват от такава помощ; да призоват Комисията да изготви нови програми за МФП за държавите партньори, които са преминали успешно миналите програми, да включва систематично разпоредба за горепосочените условия в бъдещите предложения за такава помощ и да гарантират тяхното стриктно прилагане, по-конкретно в случая с Молдова;
   ае) да призоват Комисията, Европейската инвестиционна банка и други многостранни финансови институции да работят за успешното прилагане на Плана за инвестиции за Европа и на специален механизъм за подкрепа за държавите от Източното партньорство, които са поели ангажимент за изпълнение на споразуменията за асоцииране; да изискат създаването на доверителен фонд за Украйна, Грузия и Молдова въз основа на най-добрите практики с инструменти с множество донори, като същевременно подчертават, че този доверителен фонд следва да се фокусира върху частните и публичните инвестиции, по-специално в областта на социалната и икономическата инфраструктура, целящи стимулиране на капацитета за усвояване на инвестициите, както и върху координацията на подкрепата от международните финансови институции и международните донори по места; да обмислят възможността за провеждане на конференция на донорите за Украйна в подкрепа на хуманитарните нужди на страната, породени от конфликта в Източна Украйна и анексирането на Крим; да гарантират, че върху използването на всички тези средства също се упражнява строг контрол, за да се предотврати всяка злоупотреба;
   аж) да заявят отново силната си подкрепа за парламентарния принос и контрол на политиката на Източното партньорство, особено що се отнася до въздействието на политиката върху живота на гражданите; в тази връзка да засилят ролята на Парламентарната асамблея Евронест в рамките на новата многостранна структура на Източното партньорство, както и на парламентарните комитети за асоцииране или сътрудничество (ПКА/ПКС) в рамките на съветите за асоцииране или сътрудничество; да приветстват програмите по линия на всеобхватния подход в подкрепа на демокрацията (CDSA), които са в процес на изпълнение; да поканят парламентаристи от държавите партньори да работят заедно с цел да упражняват контрол над изпълнението и да обменят най-добри практики; да увеличат участието на Форума на гражданското общество към Източното партньорство в този процес;
   аз) да вземат под внимание решимостта на Парламента да засили мониторинга си над изпълнението на международните споразумения с източните партньори и да увеличи контрола си по отношение на предоставяната от ЕС подкрепа в това отношение; да отговорят на отправения от Парламента призив към партньорите и Комисията за повишаване на прозрачността на всички бенефициенти на финансиране от ЕС; да призоват Комисията и ЕСВД да представят на Парламента и Съвета подробен писмен доклад относно изпълнението на тези споразумения на всеки шест месеца;
   aи) да вземат под внимание решимостта на Парламента да увеличи контрола си над преговорите по бъдещи международни споразумения с източните партньори; да призоват Съвета да предостави на Парламента незабавно всички съответни указания за водене на преговори в съответствие с приложимото Междуинституционално споразумение(9); да приветстват ефективното сътрудничество на Комисията и ЕСВД с Парламента при предоставянето на информация за тези преговори, но да ги призоват също така да предоставят незабавно проектите на текстове за преговорите и парафираните споразумения в съответствие с приложимото рамково споразумение(10) ;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Европейската комисия и на Европейската служба за външна дейност, както и за сведение, на специалния представител на ЕС за Южен Кавказ и кризата в Грузия, Парламентарната асамблея на ОССЕ, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и на правителствата и парламентите на държавите партньори от Източното партньорство.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0304.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0267.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0126.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0456.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0089.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0487.
(7) Приети текстове, P8_TA(2016)0018.
(8) OВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 110.
(9) OВ C 95, 1.4.2014 г., стр. 1.
(10) OВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

Правна информация - Политика за поверителност