Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2130(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0308/2017

Předložené texty :

A8-0308/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Hlasování :

PV 15/11/2017 - 13.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0440

Přijaté texty
PDF 443kWORD 56k
Středa, 15. listopadu 2017 - Štrasburk
Východního partnerství: summit v listopadu 2017
P8_TA(2017)0440A8-0308/2017

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v listopadu 2017 (2017/2130(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2, 3 a 8 a na hlavu V, zejména články 21, 22, 36 a 37 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na část pátou Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na zahájení Východního partnerství v Praze dne 7. května 2009 coby společného úsilí EU a jejích východních partnerů Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny,

–  s ohledem na společná prohlášení vydaná na summitech Východního partnerství v roce 2011 ve Varšavě, v roce 2013 ve Vilniusu a v roce 2015 v Rize,

–  s ohledem na Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států a Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise, které bylo přijato dne 25. března 2017 v Římě,

–  s ohledem na doporučení Parlamentního shromáždění Euronest, Fóra občanské společnosti v rámci Východního partnerství, Evropského výboru regionů a Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP) a jejich činnost,

–  s ohledem na sdělení Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) o evropské politice sousedství (EPS), zejména zprávu o provádění přezkumu EPS z roku 2017 (JOIN(2017)0018) a revidovaný pracovní dokument z roku 2017 nazvaný „Východní partnerství – 20 výstupů do roku 2020: Zaměření se na hlavní priority a hmatatelné výsledky“ (Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results) (SWD(2017)0300), jakož i sdělení z roku 2016 o globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci týkající se EPS a Východního partnerství,

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 5. července 2017 týkající se 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů(1), na sváusnesení, zejména usnesení ze dne 15. června 2017 o případu Afgana Muhtarliho a situaci v oblasti sdělovacích prostředků v Ázerbájdžánu(2), ze dne 6. dubna 2017(3) a 24. listopadu 2016(4) o situaci v Bělorusku, ze dne 16. března 2017 o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017(5), ze dne 13. prosince 2016 o právech žen ve státech Východního partnerství(6), ze dne 21. ledna 2016 o dohodách o přidružení a prohloubených a komplexních zónách volného obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou(7) a ze dne 9. července 2015 o přezkumu evropské politiky sousedství(8),

–  s ohledem na společné prohlášení parlamentů Gruzie, Moldavska a Ukrajiny ze dne 3. července 2017,

–  s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0308/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Východní partnerství je založeno na společném závazku Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ukrajiny a Evropské unie k prohlubování vzájemných vztahů a dodržování mezinárodního práva a základních hodnot, včetně demokracie, právního státu, dodržování lidských práv, základních svobod a rovnosti žen a mužů, jakož i závazku k podpoře sociálně tržního hospodářství, udržitelného rozvoje a řádné správy věcí veřejných;

B.  vzhledem k tomu, že Východní partnerství usiluje o společné cíle, kterými jsou podpora stability, budování důvěry a spolupráce, podpora demokratických reforem, dobrých sousedských vztahů, mírového řešení konfliktů a regionální spolupráce, posilování mezilidských kontaktů a rozvoj obchodu, a to s cílem prohloubit politický dialog, přidružení a hospodářskou spolupráci a integraci;

C.  vzhledem k tomu, že EU se prostřednictvím své globální strategie a revidované EPS snaží přiblížit své partnery pomocí urychleného procesu politického přidružení k EU a hospodářské integrace s ní, přičemž se současně zaměřuje na podporu politické stabilizace, společenské odolnosti a hospodářské prosperity ve svém sousedství a nabízí příležitosti pro privilegované politické a hospodářské vztahy v souladu s mírou ambicí jednotlivých partnerských zemí;

D.  vzhledem k tomu, že na straně EU existuje závazek pokračovat ve spolupráci se všemi zeměmi Východního partnerství, pokud nebudou zpochybňovány nebo ohrožovány základní evropské hodnoty, neboť se EU domnívá, že spolupráce je hodnota sama o sobě, a je pevně přesvědčena, že vede k situacím prospěšným pro všechny zúčastněné strany;

E.  vzhledem k tomu, že EU a její partneři potřebují sladit zdroje a nástroje s přijatými závazky a že je nutné, aby se partneři více zaměřili na provádění stávajících dohod;

F.  vzhledem k tomu, že účastníci summitu v Rize konaném v roce 2015 požadovali, aby bylo do příštího summitu dosaženo pokroku v oblasti 1) posilování institucí a řádné správy věcí veřejných, 2) mobility a mezilidských kontaktů, 3) hospodářského rozvoje a tržních příležitostí a 4) konektivity, energetické účinnosti, životního prostředí a změny klimatu;

G.  vzhledem k tomu, že od posledního summitu bylo dosaženo významného pokroku, zejména díky tomu, že byly uzavřeny a vstoupily v platnost tři dohody o přidružení zahrnující prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu, a to s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou, a že byl v roce 2017 zaveden bezvízový režim s Gruzií a Ukrajinou (s Moldavskem v roce 2014), uzavřena jednání o dohodě o komplexním a posíleném partnerství s Arménií (která slouží jako příklad, jak může být jedna země členem Euroasijské hospodářské unie a současně se podílet na unijních strategiích sousedství), zahájena jednání o nové komplexní dohodě s Ázerbájdžánem, přijaty zásadní reformy v řadě těchto zemí s politickou, technickou a finanční podporou Evropské unie a nadále se pokračovalo v politice „kritické angažovanosti“ vůči Bělorusku;

H.  vzhledem k tomu, že od zahájení projektu Východního partnerství v Praze došlo u některých jeho zakládajících členů k celkovému zhoršení situace v oblasti lidských práv a ke zvrácení demokratizačních trendů; vzhledem k tomu, že jednou z hlavních výzev bude usnadnění probíhajícího přechodu k otevřené, odpovědné, stabilní a životaschopné demokracii;

I.  vzhledem k tomu, že zvýšená mobilita mezi partnerskými zeměmi a EU a zlepšení mezilidských kontaktů zůstávají nepostradatelným nástrojem prosazování evropských hodnot;

J.  vzhledem k tomu, že cílem nového strategického pracovního plánu, který předložily Komise a ESVČ a který spojuje dvoustrannou a regionální spolupráci, je řídit budoucí činnost EU a šesti partnerských zemí tím, že se zaměří na splnění dvaceti požadavků do roku 2020;

K.  vzhledem k tomu, že nezávislost, svrchovanost a územní celistvost východních partnerů EU zůstávají ohroženy nevyřešenými regionálními konflikty, včetně několika, které zahájila a stále aktivně udržuje Ruská federace v rozporu se svým mezinárodním závazkem prosazovat mezinárodní právní řád; vzhledem k tomu, že by se EU měla aktivněji zapojit do úsilí o mírové řešení všech konfliktů, které probíhají v jejím sousedství; vzhledem k tomu, že ruská agrese vůči Ukrajině, anexe poloostrova Krym a pokračující okupace dvou gruzínských regionů spolu s ruskými hybridními hrozbami, mezi něž patří také činnosti zaměřené na destabilizaci a propaganda, ohrožují bezpečnost Evropy jako celku;

L.  vzhledem k tomu, že politika Východního partnerství je založena na svrchovaném právu jednotlivých partnerů zvolit si úroveň cílů, o jejichž dosažení usilují ve svých vztazích s EU; vzhledem k tomu, že země, které usilují o navázání užších vztahů s EU, by měly mít možnost počítat s intenzivnější pomocí a podporou při dosahování společně stanovených cílů, pokud splní stávající reformní závazky, a to v souladu se zásadou „více za více“;

1.  dává Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost následující doporučení:

  

K budoucnosti Východního partnerství

   a) zajistit, aby summit, který se bude konat v listopadu 2017, byl zaměřený na budoucnost, přinesl novou dynamiku a stanovil jasnou politickou vizi pro budoucnost Východního partnerství jako dlouhodobé politiky; zajistit, aby výsledky tohoto summitu prioritně poskytly půdu k prosazování základních hodnot Evropské unie, zejména dodržování demokracie, lidských práv, základních svobod, právního státu, zákazu diskriminace a rovnosti žen a mužů, z nichž vychází Východní partnerství, přičemž je třeba zdůraznit, že tyto hodnoty jsou jádrem dohod o přidružení, a také uznat závazek dotčených partnerů tyto hodnoty uplatňovat a prosazovat;
   b) dostát velkým očekáváním občanů ve všech partnerských zemích, pokud jde o vymýcení korupce, boj proti organizované trestné činnosti a upevnění právního státu a řádné správy věcí veřejných; usilovat tedy o to, aby se partneři opětovně zavázali k přijetí a plnému provedení reforem v oblasti soudnictví, veřejné správy a boje proti korupci a organizované trestné činnosti, a to na základě vhodných plánů s jasně vymezenými cíli a časovým rámcem;
   c) posílit občanskou společnost v partnerských zemích a její klíčovou úlohu v rámci Východního partnerství jakožto nepostradatelný prvek v procesu upevňování demokracie a rovněž jako platformu pro regionální spolupráci, a to nekompromisním odmítáním veškerých zákonů a opatření, které se snaží omezit její legitimní činnost, podporou jejího hlubšího zapojení do vymezování, kontroly a sledování způsobu provádění reforem souvisejících s tímto partnerstvím, jakož i prosazováním transparentnosti a odpovědnosti veřejných orgánů;
   d) podpořit reformy volebního systému, které zajistí soulad právních úprav s mezinárodními normami, doporučeními mezinárodních pozorovatelských misí vedených OBSE a stanovisky Benátské komise, kterých bude dosaženo prostřednictvím transparentního procesu a které budou předmětem širší konzultace a co možná největší shody s opozicí a občanskou společností, a to s cílem zlepšit volební systémy bez zaujatosti ve prospěch vládnoucích stran; zajistit důsledné uplatňování stávajícího hlediska podmíněnosti ze strany EU v případě reforem volebního systému;
   e) zajistit, aby v závěrech summitu, který se bude konat v listopadu 2017, byly vyhodnoceny dosavadní úspěchy, byla v nich zdůrazněna potřeba splnit všechny již přijaté závazky a aby v nich byly představeny nové podněty pro budoucnost partnerství, včetně hmatatelných výsledků pro občany, zejména z hlediska zaměstnanosti, snížení socioekonomické nerovnosti, dopravy, konektivity, energetické nezávislosti, mobility a vzdělávání, přičemž je třeba vzít na vědomí, že důležitým nástrojem je v tomto ohledu nový evropský plán vnějších investic (EEIP);
   f) usilovat o řešení problému nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých lidí, a to mimo jiné pomocí balíčku podpůrných opatření pro tyto lidi, jako je program EU4Youth, a prostřednictvím rozvoje dovedností přizpůsobených měnícím se požadavkům trhu práce vedle dalšího pomocí odborného vzdělávání a přípravy, podporou podnikání, místních odvětví a udržitelného zemědělství, rozvojem cestovního ruchu a digitální ekonomiky a taktéž rozšířením sociální infrastruktury a odvětví veřejných a soukromých služeb, kam patří i odvětví zdravotní péče a pečovatelských služeb;
   g) prosazovat a aktivně podporovat provádění antidiskriminační politiky na všech úrovních společnosti; zajistit začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do veřejných politik a podporovat zaměstnatelnost a podnikání žen, přičemž kontinuita této politiky musí být zaručena i v období po cílovém roce 2020;
   h) zavázat se ke spolupráci na zvýšené mobilitě mezi EU a partnerskými zeměmi; podporovat Moldavsko, Gruzii a Ukrajinu při provádění dohody o uvolnění vízového režimu a zajistit, aby v budoucnu nebyly aktivovány mechanismy pozastavení, zejména prostřednictvím úzké spolupráce v policejní a celní oblasti za účelem ochrany proti bezpečnostním hrozbám, kriminalitě a překračováním doby povoleného pobytu; zahájit dialog o vízech s Arménií, podpořit pokrok Ázerbájdžánu při provádění dohody o zjednodušení vízového režimu a dohody o zpětném přebírání s cílem zahájit dialog o vízech v budoucnosti a uzavřít jednání o dohodě o zjednodušení vízového režimu a dohodě o zpětném přebírání s Běloruskem ku prospěchu jeho občanů, a to za předpokladu, že tyto země dosáhnou významného pokroku v oblasti základních hodnot a splní přesné podmínky stanovené v akčních plánech pro uvolnění vízového režimu;
   i) dále zvýšit příležitosti pro užší spolupráci v oblastech vzdělávání, výzkumu a inovací, zejména pomocí usnadnění účasti na programech, jako je Erasmus+, Šíření excelence a rozšiřování účasti a EU4Innovation, a poskytnutím úvěrových záruk skupinou Evropské investiční banky v rámci jejího programu InnovFin; poskytnout podporu v zájmu reformy systému vzdělávání a zaplnění mezery v oblasti výzkumu a inovací;
   j) zajistit, aby výsledky summitu, který se bude konat v listopadu 2017, přinesly také obnovený impuls k oživení příležitostí k udržitelnému hospodářskému růstu, modernizaci stávajících odvětví, obchodní a investiční příležitosti, včetně vnitroregionálních příležitostí pro přeshraniční spolupráci, přičemž by zvláštní důraz měl být kladen na podnikatelského ducha a malé a střední podniky;
   k) požadovat přehodnocenou podporu EU pro programy pro přidružení a související strukturální reformy, zejména ty, které umožňují lepší konkurenceschopnost, příznivější podnikatelské prostředí a odpovídající přístup ke zdrojům financování, mimo jiné pomocí iniciativy EU4Business; pozorně sledovat provádění prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s cílem předejít sociálnímu a environmentálnímu dumpingu; vypracovat cílenou formu podpory malých a středních podniků s cílem pomoci jim plně absorbovat potenciál ukrytý v prohloubených a komplexních dohodách o volném obchodu; prosazovat a podporovat skutečnou reformu hospodářského systému, jejímž cílem bude postupné ukončování monopolů a omezování úlohy oligarchů, a to přijetím vhodných právních předpisů, jakož i pomocí rozsáhlé reformy bankovního a finančního odvětví zaměřené na boj proti praní peněz a daňovým únikům;
   l) podporovat rozvoj nezbytné dopravní infrastruktury a infrastruktury pro připojení, mimo jiné pomocí ambiciózního investičního plánu týkajícího se hlavní transevropské dopravní sítě, a podporovat rovněž vnitroregionální obchod; podporovat infrastrukturní projekty, které vytvoří nové příležitosti pro obchod a umožní intenzivnější komunikaci a výměnu mezi EU a partnerskými zeměmi, jakož i mezi partnery navzájem;
   m) posílit energetickou nezávislost i účinnost pomocí zvláštních investic a diverzifikace zdrojů energií, zejména pokud jde o energii z obnovitelných zdrojů a snížení závislosti na fosilních palivech, a to prostřednictvím posílené spolupráce ve všech prioritních oblastech, které pokrývá energetická unie EU, a užšího začlenění trhů s energií partnerských zemí do evropského trhu s energií, přičemž by zvláštní pozornost měla být věnována propojenosti energetických soustav a infrastruktuře; zajistit, aby všechny části nové potrubní infrastruktury v regionu, ať už na pevnině, či v moři, včetně plynovodu Nord Stream 2, plně odpovídaly právním předpisům EU, byly v souladu se strategií energetické unie a neohrožovaly energetickou bezpečnost regionu; spolupracovat s východními partnery za účelem podpory domácností, na které nejvíce dopadají vzrůstající ceny energií;
   n) zajistit, aby byly mezinárodní dohody a závazky v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany životního prostředí respektovány v plné míře; vystupňovat úsilí o splnění závazků v oblasti změny klimatu, a to i prostřednictvím informování veřejnosti a postupného a udržitelného ukončování provozu zastaralých elektráren v Arménii a na Ukrajině; pečlivě sledovat rozvoj nových projektů, jako je jaderná elektrárna v běloruském Ostrovci;
   o) zajistit, aby se závěry summitu, který se bude konat v listopadu 2017, zabývaly také bezpečnostními hrozbami a konflikty, které mají dopad na nezávislost, svrchovanost, územní celistvost, základní lidská práva, politickou, sociální a hospodářskou stabilitu a rozvoj partnerských zemí a celého regionu jako celku;
   p) zavázat se k tomu, že budou zachovávat jednotnost postupu členských států EU při udržování kolektivního tlaku na Rusko, jehož vojenská přítomnost v regionu za poslední roky posílila, a to především prostřednictvím posílených a cíleně zaměřených restriktivních opatření, že budou prosazovat řešení konfliktu na východní Ukrajině pomocí řádného provedení dohod z Minsku a zachováním pozorovatelské mise OSCE, že budou prosazovat řešení konfliktu mezi Ruskem a Gruzií dosažením hmatatelných výsledků při ženevských mezinárodních jednáních a tím, že se Rusko bude plně řídit dohodou o příměří z roku 2008, že budou prosazovat obnovu plné svrchovanosti Ukrajiny nad územím krymského poloostrova, Gruzie nad okupovanými územími Abcházie a Jižní Osetie a v případě Moldavska nad Podněstřím, že budou věnovat náležitou pozornost nebezpečné situaci na východní Ukrajině z hlediska ekologie, že budou podporovat své partnery při upevňování jejich odolnosti a že skoncují s dalšími hrozbami státem podporovaných vražd, kybernetické války, dezinformací a dalších druhů destabilizace;
   q) zdůraznit, že je nepřijatelné, aby se východní partner zúčastnil vojenského cvičení zaměřeného proti EU nebo některým z jejích partnerů, jako bylo například Ruskem vedené cvičení „Zapad 2017“ v Bělorusku; zajistit, aby se partnerská země takových cvičení v budoucnu opětovně neúčastnila;
   r) vyzvat k okamžitému ukončení ozbrojených konfliktů mezi arménskými a ázerbájdžánskými vojenskými jednotkami, které zbytečně vedou k obětem z řad civilního obyvatelstva a vojáků a současně brání sociálně-ekonomickému rozvoji; potvrdit podporu snahám spolupředsedů Minské skupiny OBSE vyřešit konflikt o Náhorní Karabach a jejich základním zásadám z roku 2009, které zahrnují zásady územní celistvosti, sebeurčení a zdržení se silového řešení; vyzvat Arménii a Ázerbájdžán, aby opětovně zahájily jednání v dobré víře s cílem uplatnit tyto zásady, a vyřešit tak konflikt, který nemá vojenské řešení; vyzývá vlády Arménie a Ázerbájdžánu, aby uspořádaly rozhovory na vysoké úrovni a zavázaly se k přijetí opatření k vybudování skutečné důvěry a k vedení dialogu mezi arménskou a ázerbájdžánskou občanskou společností; podmínit ratifikaci nových dohod mezi EU a jednotlivými stranami přijetím smysluplných závazků a podstatným pokrokem k vyřešení konfliktu, například zachováním příměří a podporou provádění základních zásad z roku 2009;
   s) požadovat nepřetržitou podporu činností, které vykonávají mise EU a OBSE v Gruzii, Moldavsku a na východní Ukrajině, coby zásadních operací za účelem zajištění míru a bezpečnosti především pro občany v daných místech; zajistit účinné naplňování mandátu těchto misí a požadovat po Rusku, aby jim zaručilo neomezených přístup; zvážit podporu vyslání ozbrojené policejní mise OBSE na východní Ukrajinu; zvážit spolu s partnerskými zeměmi možnosti posílené úlohy EU při řešení těchto konfliktů, mimo jiné prostřednictvím zahájení ambiciózních plnohodnotných misí společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) pověřených posílením bezpečnosti a stability;
   t) vyzvat země Východního partnerství k plné spolupráci s EU, pokud jde o řešení výzev, jež představují například nelegální migrace, terorismus, kybernetická kriminalita, obchodování s lidmi, pašeráctví a nelegální obchod;
   u) v rámci politiky Východního partnerství zvážit atraktivní dlouhodobější model „Východní partnerství+“ pro přidružené země, které dosáhly podstatného pokroku při provádění reforem v souvislosti s dohodou o přidružení a prohloubenou a komplexní dohodou o volném obchodu, jež by mohly v konečném důsledku vést k připojení k celní unii, energetické unii, digitální unii a schengenskému prostoru, širšímu přístupu na vnitřní trh EU, zapojení do dopravních sítí EU, průmyslovým partnerstvím, vyšší účasti na dalších programech a agenturách EU, zvýšené spolupráci v oblasti SBOP a bezprostřednějším opatřením, jako jsou dodatečné jednostranné celní preference, konkrétní časový rámec pro zrušení roamingových tarifů mezi partnerskými zeměmi a EU a rozvoj vysokokapacitního širokopásmového přístupu; zpřístupnit model „Východní partnerství+“ dalším zemím Východního partnerství, jakmile budou na tyto posílené závazky připraveny a jakmile dosáhnou výrazného pokroku při provádění vzájemně dohodnutých reforem;
   v) zvážit pro nepřidružené země nové prostředky podpory občanské společnosti, podnikání, akademických obcí, komunit nezávislých médií a mladých lidí, mimo jiné pomocí dodatečného financování a partnerství v oblasti mobility;
   w) zajistit, aby společné cíle byly v obou případech podle potřeby střednědobé a dlouhodobé, a současně podpořit některé z partnerských zemí, aby přesáhly mentální rozměr volebních cyklů ve prospěch strategičtějších vizí;
  

K provádění Východního partnerství

   x) opětovně zdůraznit zásadu diferenciace a skutečnost, že rozsah a hloubka spolupráce s EU se řídí ambicemi Unie a dané partnerské země, jakož i rychlostí a kvalitou reforem, které mají být hodnoceny na základě toho, zda jsou prováděny v plném rozsahu a účinným způsobem, především pokud jde o respektování demokratického zřízení, lidských práv, základních svobod, právního státu a řádné správy věcí veřejných;
   y) zdůraznit, že cílem Východního partnerství je vytvořit nezbytné podmínky pro úzké politické přidružení a hospodářskou integraci, včetně účasti na unijních programech; opětovně zdůraznit, že dohody o přidružení uzavřené s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou nepředstavují konečný cíl v rámci vztahů těchto zemí s EU; opětovně vyjádřit uznání evropským aspiracím těchto zemí; poukázat na to, že podle článku 49 SEU a v souladu s římským prohlášením učiněným dne 25. března 2017 může kterýkoli evropský stát požádat o členství v Evropské unii, pokud splní kodaňská kritéria a respektuje zásady demokracie, ctí základní svobody a lidská práva, včetně práv menšin, a dodržuje zásady právního státu; s naléhavostí v této souvislosti vyzvat členské státy, aby vyslovily souhlas s ambiciózní deklarací pro summit konaný v roce 2017, v níž budou vytyčeny relevantní dlouhodobé cíle;
   z) vyzvat Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu, aby se zaměřily na plné provedení programů pro přidružení s cílem odblokovat všechny příležitosti, které jsou na základě těchto dohod k dispozici, a zapojily se také do společných debat o pokroku, příležitostech a výzvách v oblasti reforem týkajících se dohod o přidružení a prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu; připomenout, že skutečné provedení výše uvedených reforem je důležité pro budoucí stabilitu a rozvoj zemí a pro dobré životní podmínky jejich společností; potvrdit, že prohloubení vztahů v rámci modelu Východní partnerství+ i jakékoli vyhlídky na členství v EU vyžadují podstatný pokrok z hlediska provedení těchto reforem, zejména pokud jde o právní stát, dodržování lidských práv a řádnou správu věcí veřejných;
   aa) zajistit, aby přísná podmíněnost byla vždy spojena se současnou a další mírou spolupráce a podpory pro partnery a byla také vždy dodržována; zdůraznit, že finanční podpora EU poskytovaná jejím partnerům bude podmíněna konkrétními reformními kroky a jejich účinným provedením a že přístup EU založený na pobídkách bude i nadále přinášet prospěch partnerům, kteří se do ambiciózních reforem nejvíce zapojí; počítat s vyplácením grantů v menších částkách, aby mohla EU lépe reagovat na neočekávané krize nebo nedostatečné reformy; zdůraznit zejména, že nebude ratifikována žádná komplexní dohoda se zemí, která nerespektuje hodnoty EU, zejména tím, že neprovádí rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a obtěžuje, zastrašuje nebo pronásleduje obránce lidských práv, nevládní organizace a novináře; dále zdůraznit, že před tím, než bude zahájen a uzavřen jakýkoli nový dialog o bezvízovém režimu, je třeba dosáhnout jasných referenčních hodnot; připomenout, že zvrácení již dříve dosaženého pokroku systematicky povede k pozastavení dohod, a to i v oblasti bezvízových režimů a financování ze strany EU;
   ab) podporovat vícestranný rozměr Východního partnerství coby prostředek posílení vícestranného budování důvěry, zejména v oblastech postižených konflikty, vytváření příležitostí k regionální spolupráci, a to i prostřednictvím nadnárodních platforem občanské společnosti, spolupráce mezi místními a regionálními orgány a přeshraničními projekty, jako jsou programy na podporu mezilidských kontaktů zahrnující mezikulturní dialog a mladší generaci jako prvky změny;
   ac) zdůraznit, že je důležité sdělovat informace o politikách týkajících se Východního partnerství na interní i externí úrovni souvislým a účinným způsobem a zpřístupnit možnosti v oblasti komunikace přizpůsobené konkrétním regionům, zejména za účelem zaplnění mezery v informovanosti, pokud jde o EU a vztahy s jejími partnery; uznat znamenitou práci, kterou doposud odvedla pracovní skupina East StratCom, a podpořit její činnost dalšími finančními prostředky; zabývat se otázkou poskytování lepších informací o konkrétních výhodách a cílech Východního partnerství, vyvracet dezinformace poskytováním podložených, přístupných a kvalitních informací ve všech jazycích partnerských zemí a zaručit plné dodržování svobody projevu;
   ad) zajistit, aby podpora EU byla individuálně přizpůsobena tak, aby odpovídala úrovni společných ambicí ve věci spolupráce s jednotlivými partnery na základě zásad „více za více“ a „méně za méně“; požadovat zejména, aby EU sladila své rozpočtové nástroje, jako je evropský nástroj sousedství a Evropský fond pro udržitelný rozvoj, s politickými úkoly a prováděcími strategiemi, a to především v rámci svých výročních a víceletých rozpočtových postupů;
   ae) uvítat návrhy Komise týkající se poskytování makrofinanční pomoci partnerům a současně trvat na přísné a účinné podmíněnosti spojené s návrhy, zejména pokud jde o dodržování zásad právního státu (včetně nezávislého soudnictví a parlamentního systému více politických stran), zajištění řádné správy věcí veřejných (včetně účinného boje proti korupci), obranu lidských práv a svobodu sdělovacích prostředků; předkládat Parlamentu a Radě každých šest měsíců podrobnou písemnou zprávu o pokroku, kterého bylo dosaženo v těchto třech oblastech v případě partnerů, kteří z této pomoci již těží; vyzvat Komisi, aby navrhla nové programy makrofinanční pomoci pro partnerské země, které úspěšně minulé programy dokončily, výše uvedenou podmíněnost v budoucích návrzích na poskytování takové pomoci systematicky zajistit a rovněž zajistit, aby se důsledně uplatňovala, především v případě Moldavska;
   af) požádat Komisi, Evropskou investiční banku a další multilaterální finanční instituce, aby vyvíjely činnost směrem k úspěšnému uplatňování investičního plánu pro Evropu a podpůrného mechanismu určeného pro země Východního partnerství, které se zavázaly k provedení dohod o přidružení; požadovat vytvoření svěřenského fondu pro Ukrajinu, Gruzii a Moldavsko založeného na osvědčených postupech získaných v souvislosti s nástroji několika investorů, přičemž je třeba zdůraznit, že tento svěřenský fond by se měl zaměřit na soukromé a veřejné investice, zejména na ty, které jsou určeny na sociální a hospodářskou infrastrukturu a na oživení schopnosti využívat investice, a na koordinaci podpory mezinárodních finančních institucí a mezinárodních dárců v konkrétním místě; zvážit uspořádání konference investorů zaměřené na Ukrajinu v zájmu podpory humanitárních potřeb země, které byly vyvolány konfliktem v její východní části a anexí Krymu; zajistit, aby využívání všech těchto finančních prostředků rovněž podléhalo důsledné kontrole, aby se předcházelo jakémukoli jejich zneužití;
   ag) zopakovat svou rozhodnou podporu příspěvkům Parlamentu k politice Východního partnerství a její kontrole, zejména pokud jde o dopad této politiky na životy občanů; posílit v tomto ohledu úlohu Parlamentního shromáždění Euronest v rámci nové vícestranné struktury Východního partnerství a úlohu Parlamentních výborů pro přidružení, jakož i Výborů pro parlamentní spolupráci v rámci Rady přidružení nebo Rady pro spolupráci; uvítat programy komplexního přístupu k poskytování demokratické podpory, které se nyní provádějí; vyzvat poslance parlamentů z partnerských zemí, aby spolupracovali na kontrole provádění a na výměně osvědčených postupů; posílit zapojení Fóra občanské společnosti Východního partnerství do tohoto procesu;
   ah) vzít na vědomí odhodlání Parlamentu posílit monitorování toho, jak jsou prováděny mezinárodní dohody s východními partnery, a zvýšit kontrolu podpory EU poskytované za tímto účelem; reagovat na výzvu Parlamentu určenou partnerům a Komisi, která se týká zvýšení transparentnosti všech příjemců financování EU; vyzvat Komisi a ESVČ, aby každých šest měsíců předkládaly Radě a Parlamentu podrobnou písemnou zprávu o provádění těchto dohod;
   ai) vzít na vědomí odhodlání Parlamentu zvýšit kontrolu jednání o budoucích mezinárodních dohodách s východními partnery; vyzvat Radu, aby Parlamentu v souladu s příslušnou interinstitucionální dohodou(9) bezodkladně předložila veškeré náležité směrnice pro vyjednávání; uvítat účinnou spolupráci Komise a ESVČ s Parlamentem při poskytování informací o těchto jednáních, ale vyzvat je, aby také v souladu s příslušnou rámcovou dohodou(10) bezodkladně předložily návrhy textů k jednání a parafované dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto doporučení předal Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost a pro informaci zvláštnímu zástupci EU pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii, Parlamentnímu shromáždění OBSE, Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy a vládám a parlamentům zemí Východního partnerství.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0304.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0267.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0126.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2016)0456.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2017)0089.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2016)0487.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2016)0018.
(8) Úř. věst. C 265, 11.8.2017, s. 110.
(9) Úř. věst. C 95, 1.4.2014, s. 1.
(10) Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.

Právní upozornění - Ochrana soukromí