Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2130(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0308/2017

Indgivne tekster :

A8-0308/2017

Forhandlinger :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Afstemninger :

PV 15/11/2017 - 13.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0440

Vedtagne tekster
PDF 202kWORD 61k
Onsdag den 15. november 2017 - Strasbourg
Det Østlige Partnerskab: Topmødet i november 2017
P8_TA(2017)0440A8-0308/2017

Europa-Parlamentets henstilling af 15. november 2017 til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017 (2017/2130(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2, 3 og 8 og til afsnit V, særlig artikel 21, 22, 36 og 37, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) samt til del V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til lanceringen af Det Østlige Partnerskab i Prag den 7. maj 2009 som et fælles projekt mellem EU og dets østlige partnere, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova og Ukraine,

–  der henviser til de fælles erklæringer fra topmøderne i Det Østlige Partnerskab i 2011 i Warszawa, i 2013 i Vilnius og i 2015 i Riga,

–  der henviser til erklæringen fra lederne af 27 medlemsstater og Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, som blev vedtaget den 25. marts 2017 i Rom,

–  der henviser til henstillingerne fra og aktiviteterne i Den Parlamentariske Forsamling Euronest, Det Østlige Partnerskabs civilsamfundsforum og fra Regionsudvalget og Konferencen af Regionale og Lokale Myndigheder i Østpartnerskabet (CORLEAP),

–  der henviser til meddelelserne fra Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om den europæiske naboskabspolitik (ENP), navnlig rapporten fra 2017 om gennemførelsen af revisionen af den europæiske naboskabspolitik (JOIN(2017)0018) og det reviderede arbejdsdokument fra 2017 med titlen "Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results" (SWD(2017)0300) og meddelelsen fra 2016 om "Den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik",

–  der henviser til konklusionerne fra Udenrigsrådets møde om ENP og Det Østlige Partnerskab,

–  der henviser til sin henstilling af 5. juli 2017 til Rådet om den 72. samling i FN's Generalforsamling(1), til sine beslutninger, navnlig beslutningerne af 15. juni 2017 om sagen vedrørende den aserbajdsjanske journalist Afgan Mukhtarli(2), af 6. april 2017(3) og 24. november 2016(4) om situationen i Hviderusland, af 16. marts 2017 om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017(5), af 13. december 2016 om kvinders rettigheder i de østlige partnerskabslande(6), af 21. januar 2016 om associeringsaftaler/vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova og Ukraine(7) og af 9. juli 2015 om revision af den europæiske naboskabspolitik(8),

–  der henviser til den fælles erklæring fra parlamenterne i Georgien, Moldova og Ukraine af 3. juli 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 113,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0308/2017),

A.  der henviser til, at Det Østlige Partnerskab er baseret på et fælles tilsagn mellem Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova, Ukraine og Den Europæiske Union til at uddybe deres forbindelser og overholde folkeretten og grundlæggende værdier, herunder demokrati, retsstatsprincippet, respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og ligestilling mellem kønnene, samt i social markedsøkonomi, bæredygtig udvikling og god regeringsførelse;

B.  der henviser til, at Det Østlige Partnerskab efterstræber de fælles mål at fremme stabilitet, tillidsopbygning og samarbejde, støtte demokratiske reformer, gode naboskabsforbindelser, fredelig konfliktløsning og regionalt samarbejde, forbedre mellemfolkelige kontakter og fremme samhandelen for at øge den politiske dialog og tilknytning samt økonomisk samarbejde og integration;

C.  der henviser til, at EU ved hjælp af sin globale strategi og den reviderede europæiske naboskabspolitik søger at bringe sine partnere nærmere gennem en fremskyndet politisk associering og økonomisk integration med EU, men samtidig sigter mod at fremme politisk stabilisering, modstandsdygtige samfund og økonomisk fremgang i sit naboskabsområde og tilbyder muligheder for privilegerede politiske og økonomiske forbindelser i overensstemmelse med det enkelte partnerlands ambitionsniveau;

D.  der henviser til, at der, i og med at EU betragter samarbejde som en værdi i sig selv og er overbevist om, at det fører til en win-win-situation for alle berørte parter, er en forpligtelse fra EU's side til at fortsætte arbejdet med alle landene i Det Østlige Partnerskab, så længe de europæiske kerneværdier ikke anfægtes eller undergraves;

E.  der henviser til, at EU og dets partnere er nødt til at afstemme ressourcerne og instrumenterne med de forpligtelser, der er indgået, og til, at partnerne er nødt til at fokusere mere på gennemførelsen af de eksisterende aftaler;

F.  der henviser til, at deltagerne i topmødet i Riga i 2015 opfordrede til, at der inden det næste topmøde blev gjort fremskridt med hensyn til 1) styrkelse af institutioner og god regeringsførelse, 2) mobilitet og mellemfolkelige kontakter, 3) økonomisk udvikling og markedsmuligheder og 4) konnektivitet, energieffektivitet, miljø og klimaforandringer;

G.  der henviser til, at der er gjort betydelige fremskridt siden det sidste topmøde, navnlig med indgåelsen og ikrafttrædelsen af tre associeringsaftaler (AA'er), der omfatter et vidtgående og bredt frihandelsområde (DCFTA) med Georgien, Moldova og Ukraine, samt visumfri ordninger med Georgien og Ukraine siden 2017 (og med Moldova siden 2014), afslutningen af forhandlingerne om en omfattende og udvidet partnerskabsaftale med Armenien (der tjener som et eksempel på, hvordan medlemsskabet af Den Eurasiske Økonomiske Union og deltagelsen i EU's naboskabskoncept kan eksistere side om side), indledningen af forhandlinger om en ny, omfattende aftale med Aserbajdsjan og vedtagelsen af vigtige reformer i en række af disse lande med politisk, teknisk og finansiel støtte fra Den Europæiske Union samt videreførelsen af politikken med "kritisk engagement" over for Hviderusland;

H.  der henviser til, at nogle stiftende medlemmer har oplevet en generel forværring af menneskerettighedssituationen og et tilbageslag for demokratiseringstendenserne siden lanceringen af Det Østlige Partnerskab i Prag; der henviser til, at en af de største udfordringer vil være at lette den igangværende overgang til rummelige, ansvarlige, stabile og levedygtige demokratier;

I.  der henviser til, at øget mobilitet og forbedringen af mellemfolkelige kontakter mellem partnerlandene og EU fortsat er et uundværligt redskab til fremme af europæiske værdier;

J.  der henviser til, at en ny strategisk arbejdsplan foreslået af Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten, som kombinerer både bilateralt og regionalt samarbejde, har til formål at udstikke retningslinjerne for det fremtidige arbejde i EU og de seks partnerlande ved at fokusere på tyve resultater inden udgangen af 2020;

K.  der henviser til, at EU's østlige partneres uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet fortsat er truet af uløste regionale konflikter, herunder nogle, som blev startet og stadig understøttes aktivt af Den Russiske Føderation i strid med dets internationale forpligtelser til at opretholde den internationale retsorden; der henviser til, at EU bør spille en mere aktiv rolle med hensyn til at finde en fredelig løsning på alle igangværende konflikter i dets naboskabsområde; der henviser til, at den russiske aggression overfor Ukraine, annekteringen af Krimhalvøen og den fortsatte besættelse af to georgiske regioner såvel som russiske hybride trusler, herunder destabiliseringsvirksomhed og propaganda, samlet set truer den europæiske sikkerhed;

L.  der henviser til, at politikken for Det Østlige Partnerskab er baseret på den enkelte partners suveræne ret til at vælge det ambitionsniveau, den efterstræber i sine forbindelser med EU; der henviser til, at partnere, der ønsker tættere forbindelser med EU, bør kunne regne med større støtte og bistand til at opfylde mål, der er fastsat i fællesskab, hvis de lever op til de eksisterende reformtilsagn, i overensstemmelse med princippet om "mere for mere";

1.  henstiller følgende til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil:

  

Om fremtiden for Det Østlige Partnerskab

   a) at sikre, at topmødet i november 2017 bliver fremadrettet, tilfører ny dynamik til og fastsætter en klar politisk vision for fremtiden for Det Østlige Partnerskab som en langsigtet politik; at sikre, at resultaterne af dette topmøde først og fremmest vil skabe grundlaget for opretholdelse af Den Europæiske Unions centrale værdier, navnlig respekten for demokratiet, menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder, retsstatsprincippet, god regeringsførelse, borgerrettigheder, ikkeforskelsbehandling og ligestilling mellem kønnene, som Det Østlige Partnerskab er baseret på, idet det understreges, at disse værdier er kernen i AA'erne, og i anerkendelse af de berørte partneres tilsagn om at implementere og fremme disse værdier
   b) at leve op til de høje forventninger fra borgerne i alle partnerlandene for så vidt angår udryddelse af korruption, bekæmpelse af organiseret kriminalitet samt styrkelse af retsstaten og god regeringsførelse; derfor at søge et fornyet tilsagn fra partnerne om at vedtage og fuldt ud gennemføre reformer vedrørende retsvæsenet, den offentlige forvaltning og bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet på grundlag af passende køreplaner med klart definerede mål og tidsfrister
   c) at styrke civilsamfundet i partnerlandene og dets afgørende rolle i Det Østlige Partnerskab, både som en uundværlig aktør i processen med demokratisk konsolidering og som en platform for regionalt samarbejde, ved ubetinget at modsætte sig al lovgivning og alle foranstaltninger, der sigter mod at begrænse dets lovlige aktiviteter, og ved at tilskynde til, at det involveres dybere i udarbejdelsen af, kontrollen med og overvågningen af gennemførelsen af reformer i forbindelse med partnerskabet, samt ved at fremme gennemsigtighed og ansvarlighed i de offentlige institutioner
   d) at tilskynde til valgreformer, som sikrer, at de retlige rammer er i overensstemmelse med internationale standarder, henstillingerne fra OSCE-ledede internationale observationsmissioner og Venedigkommissionens udtalelser, og som opnås gennem en åben proces og er genstand for en bred høring af, og så vidt muligt konsensus med, oppositionen og civilsamfundet, med henblik på at forbedre valgsystemets rammer uden partiskhed til fordel for de regerende partier; at sikre, at EU nøje holder sig til den eksisterende konditionalitet vedrørende valgreformer
   e) at sikre, at resultaterne af topmødet i november 2017 gør status over, hvad der allerede er opnået, fremhæver behovet for at leve op til alle de tilsagn, der allerede er givet, og giver ny drivkraft til det fremtidige partnerskab, herunder levering af håndgribelige resultater for borgerne, navnlig hvad angår beskæftigelse, mindskelse af sociale forskelle, transport og konnektivitet, energiuafhængighed, mobilitet og uddannelse, idet det bemærkes, at en ny europæisk ekstern investeringsplan (EEIP) er et vigtigt redskab i denne henseende
   f) at fortsætte indsatsen for at tackle arbejdsløsheden, navnlig ungdomsarbejdsløsheden, bl.a. gennem en pakke af støtteforanstaltninger for unge, såsom programmet EU4Youth, og udvikling af færdigheder, der er tilpasset arbejdsmarkedets foranderlige behov, herunder gennem erhvervsuddannelse, fremme af iværksættervirksomhed og lokal industri, støtte til bæredygtigt landbrug, udvikling af turismen og den digitale økonomi samt udvidelse af den sociale infrastruktur og den offentlige og private servicesektor, bl.a. på sundheds- og plejeområdet
   g) at fremme og aktivt støtte gennemførelsen af politikker for ikkeforskelsbehandling i alle samfundets sektorer; at sikre ligestilling mellem kønnene i de offentlige politikker og støtte til kvinders beskæftigelsesegnethed og iværksættervirksomhed, således at der garanteres kontinuitet i politikken efter målåret 2020
   h) at forpligte sig til at arbejde sammen om øget mobilitet mellem EU og partnerlandene; at støtte Moldova, Georgien og Ukraine i gennemførelsen af visumliberaliseringsaftalen, og sikre, at suspensionsmekanismerne ikke udløses i fremtiden, navnlig gennem et tæt samarbejde på politi- og toldområdet for at sikre sig mod sikkerhedstrusler, kriminalitet og ophold i EU efter visumudløb; at indlede visumdialoger med Armenien og tilskynde Aserbajdsjan til at gøre fremskridt med gennemførelsen af visumlempelses- og tilbagetagelsesaftalerne med henblik på at indlede en visumdialog i fremtiden, og at færdiggøre forhandlingerne om visumlempelses- og tilbagetagelsesaftaler med Hviderusland til gavn for dets borgere, såfremt disse lande gør betydelige fremskridt med hensyn til grundlæggende værdier og opfylder de præcise betingelser, der er fastsat i handlingsplanerne for visumliberalisering
   i) yderligere at øge mulighederne for et tættere samarbejde inden for uddannelse, forskning og innovation, navnlig ved at gøre det lettere at deltage i programmer som Erasmus+, "Udbredelse af ekspertise og bredere deltagelse" og EU4Innovation, og fremskaffe lånegarantier fra Den Europæiske Investeringsbank-Gruppen som led i dens InnovFin-program; at yde støtte med henblik på at reformere uddannelse og tackle forsknings- og innovationskløften
   j) at sikre, at resultaterne af topmødet i november 2017 også vil give et fornyet incitament til at fremme bæredygtig økonomisk vækst, modernisering af eksisterende sektorer, handels- og investeringsmuligheder, herunder mulighederne internt i regionen for grænseoverskridende samarbejde, og med særlig vægt på iværksættere og små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
   k) at opfordre til en omjusteret EU-støtte til associeringsdagsordenerne og de dermed forbundne strukturreformer, navnlig dem, der giver mulighed for en forbedret konkurrenceevne, et mere gunstigt erhvervsklima og tilstrækkelig adgang til finansieringskilder, herunder gennem initiativet EU4business; nøje at overvåge gennemførelsen af DCFTA'er for at undgå social og miljømæssig dumping; at udtænke målrettet bistand til SMV'er for at hjælpe dem til at udnytte potentialet i DCFTA'erne fuldt ud; at fremme og støtte en reel reform af det økonomiske system med henblik på udfasning af monopoler og begrænsning af oligarkernes rolle gennem indførelse af passende love samt en gennemgribende reform af banksektoren og finanssektoren med det formål at bekæmpe hvidvaskning af penge og skatteunddragelse
   l) at støtte udviklingen af den nødvendige transport- og forbindelsesinfrastruktur, bl.a. gennem en ambitiøs investeringsplan for TEN-T-hovednettet, og ligeledes at fremme den intraregionale samhandel; at støtte infrastrukturprojekter, der vil give nye handelsmuligheder og muliggøre øget kommunikation og udveksling mellem EU og partnerlandene og mellem partnerne indbyrdes
   m) at forbedre både energiuafhængigheden og -effektiviteten gennem specifikke investeringer og diversificering af energikilder, navnlig med henblik på vedvarende energi og nedbringelse af afhængigheden af fossile brændstoffer, gennem styrket samarbejde inden for alle de prioriterede områder, der er omfattet af EU's energiunion, og en bedre integration af partnernes energimarkeder med det europæiske energimarked, med særligt fokus på sammenkobling og infrastruktur; at sikre, at de landbaserede dele og offshore-delene af den nye rørledningsinfrastruktur i regionen, herunder rørledningen Nord Stream 2, fuldt ud lever op til EU-lovgivningen og ikke underminerer den regionale energisikkerhed; at samarbejde med de østlige partnerlande om at støtte de husstande, der er hårdest ramt af stigende energipriser
   n) at sikre en fuldstændig overholdelse af internationale aftaler og forpligtelser vedrørende nuklear sikkerhed og miljøbeskyttelse; at øge indsatsen for at leve op til forpligtelserne i forbindelse med klimaforandringer, bl.a. gennem offentlige oplysningskampagner og en gradvis og bæredygtig udfasning af forældede kraftværker i Armenien og Ukraine; nøje at følge med i udviklingen af nye projekter som atomkraftværket i Ostrovets i Hviderusland
   o) at sikre, at resultaterne af topmødet i november 2017 også imødegår de sikkerhedstrusler og konflikter, der berører partnernes uafhængighed, suverænitet, territoriale integritet og grundlæggende menneskerettigheder såvel som deres og hele regionens politiske, sociale og økonomiske stabilitet og udvikling
   p) at forpligte sig til at fastholde harmoniseringen mellem medlemsstaternes tiltag i forhold til at opretholde det kollektiv pres på Rusland – hvis militære tilstedeværelse i regionen ikke desto mindre er vokset i de senere år – navnlig ved hjælp af styrkede, målrettede restriktive foranstaltninger, for at løse konflikten i det østlige Ukraine gennem en fuldstændig og reel gennemførelse af Minskaftalerne og ved at opretholde OSCE's overvågningsmission, for at løse konflikten mellem Rusland og Georgien gennem håndgribelige resultater i de internationale Genèvedrøftelser og Ruslands fuldstændige gennemførelse af våbenstilstandsaftalen fra 2008, for at genoprette Ukraines fuldstændige suverænitet på Krim og Georgiens i dets besatte områder i Abkhasien og Sydossetien og Moldovas i Transdnestrien, for at sætte tilstrækkeligt fokus på den farlige miljøsituation i det østlige Ukraine, for at støtte EU's partnere i at styrke deres modstandsdygtighed og for at sætte en stopper for de nye trusler i form af statsstøttede snigmord, cyberkrig, disinformation og andre former for destabilisering
   q) at understrege, at en østlig partners deltagelse i militære øvelser rettet mod EU og/eller nogle af dets partnere, som f.eks. den russiskledede Zapad 2017-øvelse i Hviderusland, er uacceptabel; at sikre sig, at ingen partner deltager i sådanne øvelser i fremtiden
   r) at kræve øjeblikkeligt ophør af militære fjendtligheder mellem armenske og aserbajdsjanske styrker, som unødigt koster civile og soldater livet og samtidig hæmmer den socioøkonomiske udvikling; på ny at bekræfte støtten til formændene for OSCE's Minskgruppe i deres bestræbelser på at løse Nagorno-Karabakh-konflikten og til deres grundlæggende principper fra 2009, som omfatter territorial integritet, selvbestemmelse og afkald på magtanvendelse; at opfordre Armenien og Aserbajdsjan til at genoptage forhandlingerne i god tro med henblik på at gennemføre disse principper for at få løst konflikten, som ikke kan løses ved brug af militær magt; at opfordre regeringerne i Armenien og Aserbajdsjan til at afholde drøftelser på højt niveau og forpligte sig til reelle tillidsskabende foranstaltninger og en reel dialog mellem det armenske og det aserbajdsjanske civilsamfund; at gøre ratificering af nye aftaler mellem EU og hver af parterne betinget af meningsfulde tilsagn om og væsentlige fremskridt i retning af at løse konflikten, såsom opretholdelse af våbenstilstanden og støtte til gennemførelsen af de grundlæggende principper fra 2009
   s) at opfordre til fortsat støtte til det arbejde, der udføres af EU's og OSCE's missioner i Georgien, Moldova og det østlige Ukraine som afgørende operationer for at sikre fred og sikkerhed, først og fremmest til gavn for borgerne i disse lande; at sikre en effektiv gennemførelse af disse missioners mandater og indtrængende henstille til Rusland at sikre dem uhindret adgang; at overveje at støtte deployeringen af en væbnet OSCE-politimission i det østlige Ukraine; sammen med partnerlandene at overveje muligheden af en forstærket rolle for EU med hensyn til at løse disse konflikter, herunder ved at iværksætte ambitiøse, fuldt udbyggede missioner under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), som skal have til opgave at øge sikkerheden og stabiliteten
   t) at opfordre EU's partnere til at samarbejde fuldt ud med EU om at tackle udfordringer som ulovlig migration, terrorisme, IT-kriminalitet, menneskehandel, smugling og ulovlig handel
   u) inden for politikken for Det Østlige Partnerskab at overveje en attraktiv, mere langsigtet "Østpartnerskab+"-model for associerede lande der har gjort væsentlige fremskridt med gennemførelsen af AA/DCFTA-relaterede reformer, som i sidste ende kan føre til optagelse i toldunionen, energiunionen, den digitale union og Schengenområdet, yderligere adgang til EU's indre marked, integration i EU's transportnet, industrielle partnerskaber, øget deltagelse i andre EU-programmer og ‑agenturer, øget samarbejde på FSFP-området samt mere umiddelbare foranstaltninger, såsom yderligere ensidige toldpræferencer, en konkret tidsramme for afskaffelse af roamingtakster mellem partnerne og EU og udvikling af højkapacitetsbredbåndsforbindelser; at åbne "Østpartnerskab+"-modellen for andre lande i Det Østlige Partnerskab, når de er klar til sådanne øgede forpligtelser og har gjort væsentlige fremskridt i retning af at gennemføre reformer, der er aftalt i fællesskab
   v) for så vidt angår ikkeassocierede lande at tænke over nye muligheder for at støtte civilsamfundet, erhvervslivet, det akademiske miljø, uafhængige medier og unge, bl.a. gennem yderligere finansiering og mobilitetspartnerskaber
   w) at sikre, at de fælles mål i begge tilfælde er både mellemlang- og langsigtede, når det er nødvendigt, og tilskynde nogle af partnerlandene til at sætte sig ud over "valgcykluslogikken" og fastsætte mere strategiske visioner
  

Om gennemførelsen af Det Østlige Partnerskab

   x) at fastholde princippet om differentiering, og at omfanget og dybden af samarbejdet med EU bestemmes af EU's og partnernes ambitioner såvel som af hastigheden og kvaliteten af reformerne, der skal evalueres på grundlag af deres fuldstændige og effektive gennemførelse, navnlig hvad angår respekten for demokratiet, menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder, retsstatsprincippet og god regeringsførelse
   y) at understrege, at Det Østlige Partnerskab tager sigte på at skabe de nødvendige betingelser for tætte politiske forbindelser og økonomisk integration, herunder deltagelse i EU-programmer; at gentage, at associeringsaftalerne med Georgien, Moldova og Ukraine ikke udgør det endelig mål for deres forbindelser med EU; endnu en gang at anerkende disse landes europæiske ambitioner; at påpege, at enhver europæisk stat i henhold til artikel 49 i TEU og i overensstemmelse med Romtraktaten af 25. marts 2017 kan ansøge om at blive medlem af EU, forudsat at den overholder Københavnskriterierne og demokratiets principper, at den respekterer de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne, herunder minoritetsgruppers rettigheder, og at den værner om retsstaten; indtrængende at opfordre medlemsstaterne til i denne forbindelse at blive enige om en ambitiøs erklæring til topmødet i 2017, som opstiller relevante langsigtede mål
   z) at anmode Georgien, Moldova og Ukraine om at fokusere på den fuldstændige gennemførelse af associeringsdagsordenerne for at udnytte alle de muligheder, der er til rådighed via AA'erne, og at deltage i de fælles drøftelser om fremskridt, muligheder og udfordringer i forbindelse med de AA/DCFTA-relaterede reformer; på ny at gøre opmærksom på vigtigheden af en reel gennemførelse af ovennævnte reformer for den fremtidige stabilitet og udvikling i disse lande og velfærden i deres samfund; endnu en gang at bekræfte, at en uddybning af forbindelserne inden for "Østpartnerskab+"-modellen såvel som enhver udsigt til EU-medlemskab kræver væsentlige fremskridt med hensyn til gennemførelsen af disse reformer, navnlig hvad angår retsstatsforhold, respekten for menneskerettighederne og god regeringsførelse
   aa) at sikre, at der altid er knyttet streng konditionalitet til nuværende og yderligere samarbejdsniveauer og støtte til partnerne, og at den også overholdes; at understrege, at EU's økonomiske støtte til dets partnere vil være betinget af konkrete reformtiltag og en reel gennemførelse heraf, og at EU's incitamentsbaserede tilgang fortsat vil være til fordel for de partnere, der er mest engageret i ambitiøse reformer; at se på muligheden af at udbetale tilskud i mindre rater for at sætte EU i stand til bedre at kunne reagere på uventede kriser eller manglende reformer; i særdeleshed at understrege, at der ikke vil blive ratificeret nogen omfattende aftale med et land, der ikke respekterer EU's værdier, navnlig ved ikke at gennemføre afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og ved chikane, intimidering og forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere, NGO'er og journalister; ligeledes at fremhæve, at klare benchmarks skal være opfyldt, før der kan indledes og afsluttes en ny dialog om visumfri ordninger; at gentage, at tilbageskridt i forhold til tidligere resultater systematisk vil føre til suspension af aftaler, herunder hvad angår visumfri ordninger og EU-finansiering
   ab) at støtte den multilaterale dimension af Det Østlige Partnerskab som et middel til at øge opbygningen af tillid på multilateralt plan, navnlig i konfliktramte områder, og skabe muligheder for regionalt samarbejde, bl.a. gennem tværnationale civilsamfundsplatforme, samarbejde mellem lokale og regionale myndigheder og grænseoverskridende projekter, som f.eks. mellemfolkelige programmer, der involverer interkulturel dialog og den yngre generation som medvirkende faktorer til forandring
   ac) at fremhæve betydningen af kommunikationspolitikker i forbindelse med Det Østlige Partnerskab på en sammenhængende og effektiv måde, internt såvel som eksternt, og af at sørge for kommunikationsaktiviteter, der er skræddersyet til specifikke regioner, navnlig med henblik på at slå bro over videnkløften for så vidt angår EU og dets forbindelser med partnerne; at anerkende det fremragende arbejde, som East StratCom-taskforcen indtil videre har udført, og støtte dens aktiviteter med supplerende finansiering; at håndtere udfordringen med hensyn til bedre information om de konkrete fordele ved og mål for Det Østlige Partnerskab, sætte ind over for disinformation ved hjælp af faktabaseret og tilgængelig information af høj kvalitet på alle partnerlandenes sprog og sikre fuld respekt for ytringsfriheden
   ad) at fastholde, at EU's støtte bør være skræddersyet til at modsvare det fælles ambitionsniveau om samarbejde med hver enkelt partner efter princippet om både "mere for mere" og "mindre for mindre"; navnlig at opfordre EU til at bringe budgetinstrumenter som det europæiske naboskabsinstrument og Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling i overensstemmelse med de politiske opgaver og gennemførelsesstrategier, navnlig inden for dets årlige og flerårige budgetprocedurer
   ae) at udtrykke tilfredshed med Kommissionens forslag om at give partnerne makrofinansiel bistand og samtidig insistere på, at der er knyttet streng og reel konditionalitet til forslagene, navnlig med hensyn til at værne om retsstaten (herunder et uafhængigt retsvæsen og et parlamentarisk flerpartisystem), sikre god regeringsførelse (herunder effektiv bekæmpelse af korruption) og forsvare menneskerettighederne og pressefriheden; at forelægge Parlamentet og Rådet en detaljeret skriftlig rapport hver sjette måned om, hvilke fremskridt der er gjort på disse tre områder for partnere, der allerede modtager denne form for bistand; at opfordre Kommissionen til at udarbejde et nyt program for makrofinansiel bistand til partnerlande, der har afsluttet de tidligere programmer med et positivt resultat, til systematisk at tilsikre ovennævnte konditionalitet i forbindelse med fremtidige forslag om denne form for bistand, og til at sikre, at den anvendes strengt, navnlig over for Moldova
   af) at anmode Kommissionen om sammen med Den Europæiske Investeringsbank og andre multilaterale finansielle institutioner at arbejde hen imod en vellykket gennemførelse af investeringsplanen for Europa og en særlig støttemekanisme for lande i Det Østlige Partnerskab, der er engageret i at gennemføre associeringsaftalerne; at anmode om, at der oprettes en trustfond for Ukraine, Georgien og Moldova, som er baseret på bedste praksis inden for multidonorinstrumenter, men samtidig understrege, at denne trustfond bør fokusere på private og offentlige investeringer, navnlig investeringer i social og økonomisk infrastruktur, og sigte på at styrke absorptionskapaciteten for investeringer, samt på koordinering af de internationale finansielle institutioner og den internationale donorstøtte på stedet; at overveje at afholde en donorkonference for Ukraine for at støtte landets humanitære behov som følge af konflikten i den østlige del og annekteringen af Krim; at sikre, at anvendelsen af alle disse midler også kontrolleres nøje for at undgå uretmæssig anvendelse
   ag) at gentage sin stærke støtte til parlamentarisk input til og kontrol med politikken for Det Østlige Partnerskab, navnlig hvad angår dens indvirkning på borgernes liv; i denne forbindelse at forbedre Den Parlamentariske Forsamling Euronests rolle inden for Det Østlige Partnerskabs nye multilaterale struktur såvel som de parlamentariske associeringsudvalgs eller samarbejdsudvalgs rolle i associerings- eller samarbejdsrådene; at udtrykke tilfredshed med de programmer, der gennemføres under den samlede strategi for demokratistøtte (CDSA); at opfordre parlamentsmedlemmer fra partnerlandene til at arbejde sammen om at kontrollere gennemførelsen og udveksle bedste praksis; at styrke inddragelsen af Det Østlige Partnerskabs civilsamfundsforum i denne proces
   ah) at notere sig Parlamentets beslutsomhed med hensyn til at øge sin overvågning af gennemførelsen af internationale aftaler med de østlige partnere og sin kontrol af den støtte, EU yder i denne henseende; at reagere på Parlamentets opfordring til partnerne og Kommissionen om at øge gennemsigtigheden for så vidt angår alle modtagere af EU-midler; at opfordre Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at sende Parlamentet og Rådet en detaljeret skriftlig rapport om gennemførelsen af disse aftaler hver sjette måned
   ai) at notere sig Parlamentets beslutsomhed med hensyn til at øge sin overvågning af forhandlingerne om fremtidige internationale aftaler med de østlige partnere; at opfordre Rådet til omgående at forsyne Parlamentet med alle relevante forhandlingsdirektiver i overensstemmelse med den relevante interinstitutionelle aftale(9); at glæde sig over Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens effektive samarbejde med Parlamentet i forbindelse med tilvejebringelsen af oplysninger om disse forhandlinger, men opfordre dem til også straks at forelægge udkast til forhandlingstekster og paraferede aftaler i overensstemmelse med den relevante rammeaftale(10);

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil samt til orientering til EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien, OSCE's Parlamentariske Forsamling, Europarådets Parlamentariske Forsamling og regeringerne og parlamenterne i landene i Det Østlige Partnerskab.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0304.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0267.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0126.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0456.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0089.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0487.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0018.
(8) EUT C 265 af 11.8.2017, s. 110.
(9) EUT C 95 af 1.4.2014, s. 1.
(10) EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik