Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2130(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0308/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0308/2017

Keskustelut :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Äänestykset :

PV 15/11/2017 - 13.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0440

Hyväksytyt tekstit
PDF 199kWORD 58k
Keskiviikko 15. marraskuuta 2017 - Strasbourg
Itäinen kumppanuus: marraskuun 2017 huippukokous
P8_TA(2017)0440A8-0308/2017

Euroopan parlamentin suositus 15. marraskuuta 2017 neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle itäisestä kumppanuudesta ennen marraskuussa 2017 pidettävää huippukokousta (2017/2130(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3 ja 8 artiklan ja V osaston, erityisesti sen 21, 22, 36 ja 37 artiklan, sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) viidennen osan,

–  ottaa huomioon itäisen kumppanuuden käynnistämisen Prahassa 7. toukokuuta 2009 EU:n ja sen itäisten kumppanien Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan, Ukrainan ja Valko-Venäjän yhteisenä hankkeena,

–  ottaa huomioon Varsovassa vuonna 2011, Vilnassa vuonna 2013 ja Riiassa vuonna 2015 pidettyjen itäistä kumppanuutta käsitelleiden huippukokousten yhteiset julkilausumat,

–  ottaa huomioon 27 jäsenvaltion sekä Eurooppa-neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission johtajien 25. maaliskuuta 2017 antaman Rooman julistuksen,

–  ottaa huomioon Euronestin parlamentaarisen edustajakokouksen, itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin, alueiden komitean sekä EU:n ja itäisten kumppanimaiden paikallis- ja alueviranomaisten konferenssin (CORLEAP) suositukset ja toimet,

–  ottaa huomioon komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedonannot Euroopan naapuruuspolitiikasta (ENP), erityisesti vuonna 2017 julkaistun kertomuksen tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpanosta (JOIN(2017)0018) ja vuonna 2017 julkaistun tarkistetun valmisteluasiakirjan ”Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results” (SWD(2017)0300), sekä vuonna 2016 julkaistun tiedonannon ”Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”,

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston päätelmät Euroopan naapuruuspolitiikasta ja itäisestä kumppanuudesta,

–  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 72. istunnosta(1), 15. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman Afgan Mukhtarlin tapauksesta ja tiedotusvälineiden tilanteesta Azerbaidžanissa(2), 6. huhtikuuta 2017(3) ja 24. marraskuuta 2016(4) antamansa päätöslauselmat Valko-Venäjän tilanteesta, 16. maaliskuuta 2017 antamansa päätöslauselman EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017(5), 13. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman naisten oikeuksista itäisen kumppanuuden valtioissa(6), 21. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista(7) ja 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta(8),

–  ottaa huomioon Georgian, Moldovan ja Ukrainan parlamenttien 3. heinäkuuta 2017 antaman yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 113 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0308/2017),

A.  toteaa, että itäinen kumppanuus perustuu Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan, Ukrainan, Valko-Venäjän ja Euroopan unionin yhteiseen sitoumukseen syventää suhteitaan ja noudattaa kansainvälistä oikeutta ja perusarvoja, mukaan luettuina demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja sukupuolten tasa-arvon kunnioittaminen, sekä sosiaalista markkinataloutta, kestävää kehitystä ja hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että itäisessä kumppanuudessa yhteisiä tavoitteita ovat vakauden edistäminen, luottamuksen lisääminen ja yhteistyö, demokraattisten uudistusten tukeminen, hyvät naapuruussuhteet, rauhanomainen konfliktien ratkaisu ja alueellinen yhteistyö sekä ihmisten välisten yhteyksien ja kaupan edistäminen, joilla pyritään lisäämään poliittista vuoropuhelua ja assosiaatiota sekä taloudellista yhteistyötä ja yhdentymistä;

C.  toteaa, että EU pyrkii globaalistrategian ja tarkistetun ENP:n avulla lähentämään kumppaneitaan nopeutetulla poliittisella assosiaatiolla ja taloudellisella yhdentymisellä EU:n kanssa, samalla kun se pyrkii edistämään poliittista vakautta, yhteiskunnan selviytymiskykyä ja taloudellista vaurautta naapurialueillaan ja tarjoamaan mahdollisuuksia etuoikeutetuille poliittisille ja taloudellisille suhteille kunkin kumppanimaan tavoitteiden mukaan;

D.  toteaa, että koska EU pitää yhteistyötä arvokkaana sinänsä ja katsoo sen hyödyttävän kaikkia osapuolia, se on sitoutunut jatkamaan yhteistyötä kaikkien itäisen kumppanuuden maiden kanssa, mikäli eurooppalaisia ydinarvoja ei kyseenalaisteta eikä heikennetä;

E.  toteaa, että EU:n ja sen kumppaneiden on saatava resurssit ja välineet vastaamaan tehtyjä sitoumuksia ja että kumppaneiden on keskityttävä tiiviimmin nykyisten sopimusten täytäntöönpanoon;

F.  toteaa, että vuonna 2015 Riiassa pidetyn huippukokouksen osallistujat vaativat seuraavaan huippukokoukseen mennessä edistymistä seuraavilla aloilla: 1) instituutioiden vahvistaminen ja hyvä hallintotapa, 2) liikkuvuus ja ihmisten väliset yhteydet, 3) taloudellinen kehitys ja markkinamahdollisuudet sekä 4) liitettävyys, energiatehokkuus, ympäristö ja ilmastonmuutos;

G.  toteaa, että edellisen huippukokouksen jälkeen on edistytty huomattavasti, minkä osoittavat erityisesti kolmen assosiaatiosopimuksen tekeminen ja voimaantulo, mukaan luettuna pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa sekä viisumivapaus Georgian ja Ukrainan kanssa vuodesta 2017 (ja Moldovan kanssa vuodesta 2014), laaja-alaista ja tehostettua kumppanuussopimusta koskevien neuvottelujen loppuunsaattaminen Armenian kanssa, mikä toimii esimerkkinä siitä, miten Euraasian talousunionin jäsenyys ja osallistuminen EU:n naapuruushankkeisiin ovat mahdollisia yhtä aikaa, neuvottelujen aloittaminen uudesta laaja-alaisesta sopimuksesta Azerbaidžanin kanssa, merkittävät uudistukset monissa näistä maista EU:n poliittisella, teknisellä ja taloudellisella tuella ja Valko-Venäjää koskevan kriittisen lähentymispolitiikan jatkaminen;

H.  ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun itäinen kumppanuus käynnistettiin Prahassa, joidenkin perustajajäsenten ihmisoikeustilanne on huonontunut yleisesti ja demokraattiset suuntaukset ovat kääntyneet päinvastaisiksi; katsoo, että päähaasteena on meneillään olevan siirtymän helpottaminen, jotta saavutetaan osallistavia, vastuuvelvollisia, vakaita ja elinkelpoisia demokratioita;

I.  toteaa, että lisääntynyt liikkuvuus ja ihmisten välisten yhteyksien edistäminen kumppanimaiden ja EU:n välillä ovat välttämättömiä eurooppalaisten arvojen edistämiseksi;

J.  toteaa, että komission ja ulkosuhdehallinnon ehdottamalla uudella strategisella työsuunnitelmalla, jossa yhdistetään kahdenvälinen ja alueellinen yhteistyö, pyritään ohjaamaan EU:n ja kuuden kumppanimaan tulevaa työtä keskittymällä vuodeksi 2020 asetettuihin 20 tavoitteeseen;

K.  toteaa, että ratkaisemattomat alueelliset konfliktit uhkaavat EU:n itäisen kumppanuuden maiden itsenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta ja Venäjän federaatio aloitti ja pitää edelleen aktiivisesti yllä joitakin niistä vastoin kansainvälistä sitoumustaan tukea kansainvälistä oikeusjärjestystä; toteaa, että EU:lla olisi oltava aktiivisempi rooli sen naapurustossa käynnissä olevien konfliktien rauhanomaisessa ratkaisemisessa; katsoo, että Venäjän Ukrainaan kohdistamat hyökkäystoimet, Krimin niemimaan liittäminen Venäjään, Georgian kahden alueen miehittämisen jatkaminen ja Venäjän aiheuttamat hybridiuhat, kuten epävakautta luova toiminta ja propaganda, uhkaavat koko Euroopan turvallisuutta;

L.  toteaa, että itäistä kumppanuutta koskeva politiikka perustuu kunkin kumppanin täysivaltaiseen oikeuteen valita tavoitetaso, johon se pyrkii suhteissaan EU:hun; katsoo, että tiiviimpiin EU-suhteisiin pyrkivien kumppaneiden olisi ”enemmällä enemmän” ‑periaatteen mukaisesti voitava luottaa siihen, että ne saavat enemmän tukea ja apua yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, jos ne täyttävät uudistuksia koskevat lupauksensa;

1.  suosittaa neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle, että

  

Itäisen kumppanuuden tulevaisuus

   a) varmistetaan, että marraskuun 2017 huippukokouksessa painotutaan tulevaisuuteen, luodaan uutta dynamiikkaa ja määritellään selkeä poliittinen visio itäisen kumppanuuden tulevaisuudesta pitkän aikavälin politiikkana; varmistetaan, että huippukokouksen tuloksilla tuetaan ensisijaisesti Euroopan unionin perusarvoja ja niissä kunnioitetaan erityisesti demokratiaa, ihmisoikeuksia, perusvapauksia, oikeusvaltioperiaatetta, hyvää hallintotapaa, kansalaisoikeuksia, syrjimättömyyttä ja sukupuolten tasa-arvoa, joihin itäinen kumppanuus perustuu, ja korostetaan, että kyseiset arvot ovat assosiaatiosopimusten ytimessä, sekä tunnustetaan kumppanien sitoutuminen kyseisten arvojen toteuttamiseen ja edistämiseen,
   b) vastataan kaikkien kumppanimaiden kansalaisten suuriin odotuksiin, jotka koskevat korruption kitkemistä, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa sekä oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän hallintotavan edistämistä; varmistetaan, että kumppanit sitoutuvat edelleen hyväksymään ja toteuttamaan täysimääräisesti oikeuslaitokseen, julkishallintoon ja korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyviä uudistuksia hyödyntäen asiaa koskevia etenemissuunnitelmia, joissa on selkeästi määriteltyjä tavoitteita ja määräaikoja,
   c) vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa kumppanimaissa ja sen olennaisen tärkeää asemaa itäisessä kumppanuudessa sekä välttämättömänä toimijana demokraattisessa vahvistamisprosessissa että alueellisen yhteistyön foorumina vastustamalla tinkimättömästi kaikkea lainsäädäntöä ja toimenpiteitä, joilla pyritään rajoittamaan sen oikeutettua toimintaa, ja kannustamalla sitä osallistumaan entistä enemmän kumppanuuteen liittyvien uudistusten suunnittelemiseen ja toteuttamisen valvontaan ja seurantaan sekä edistämällä julkisten elinten avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta,
   d) tuetaan vaaliuudistuksia, joilla varmistetaan, että oikeudelliset kehykset ovat kansainvälisten normien, Etyjin johtamien kansainvälisten vaalitarkkailuvaltuuskuntien suositusten ja Venetsian komission lausuntojen mukaisia, jotka toteutetaan avoimen prosessin avulla ja joista järjestetään laaja kuuleminen ja joista vallitsee mahdollisuuksien mukaan yhteisymmärrys opposition ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta vaalijärjestelmiä voidaan kehittää hallitsevia puolueita suosimatta; varmistetaan, että vaaliuudistuksia koskevaa EU:n nykyistä ehdollisuutta sovelletaan tiukasti,
   e) varmistetaan, että marraskuussa 2017 pidettävä huippukokous ottaa huomioon siihenastiset saavutukset, korostaa tarvetta noudattaa jo tehtyjä sitoumuksia ja antaa uusia virikkeitä itäisen kumppanuuden edelleen kehittämiseen, mukaan lukien konkreettisten tulosten tuottaminen kansalaisille erityisesti työllisyyden, sosiaalis-taloudellisten erojen tasaamisen, liikenteen ja yhteenliitettävyyden, energiaomavaraisuuden sekä liikkuvuuden ja koulutuksen aloilla, kun otetaan huomioon, että uusi Euroopan ulkoinen investointiohjelma on tärkeä väline tässä yhteydessä,
   f) toteutetaan toimia työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, myös sellaisilla nuorten tukitoimilla kuin EU4Youth-ohjelma, ja työmarkkinoiden kehittyvien tarpeiden mukaisiksi räätälöityjen tarvittavien taitojen kehittämiseksi, myös ammattikoulutuksella, tukemalla yrittäjyyttä, paikallista teollisuustoimintaa ja kestävää maataloutta, kehittämällä matkailua ja digitaalitaloutta sekä rakentamalla julkisen ja yksityisen palvelusektorin, muun muassa terveys- ja sosiaalialan, ja matkailun sosiaalista infrastruktuuria,
   g) edistetään ja tuetaan aktiivisesti syrjinnän vastaisten toimintalinjojen täytäntöönpanoa kaikilla yhteiskunnan aloilla; varmistetaan sukupuolten tasa-arvo julkisen vallan toimissa ja naisten työllistettävyyden ja yrittäjyyden tukeminen sekä politiikan jatkuvuus vuodeksi 2020 asetetun tavoitteen jälkeen,
   h) tehdään yhteistyötä liikkuvuuden lisäämiseksi EU:n ja kumppanimaiden välillä; tuetaan Moldovaa, Georgiaa ja Ukrainaa viisumivapaussopimuksen täytäntöönpanossa ja varmistetaan, että keskeyttämismekanismia ei käytetä tulevaisuudessa, erityisesti tiiviillä poliisi- ja tulliyhteistyöllä turvallisuusuhkien, rikollisuuden ja oleskeluajan ylitysten torjumiseksi; käynnistetään viisumivapautta koskeva vuoropuhelu Armenian kanssa, kannustetaan Azerbaidžania etenemään viisumihelpotus- ja takaisinottosopimusten täytäntöönpanossa, niin että viisumivapautta koskeva vuoropuhelu voidaan aloittaa tulevaisuudessa, ja saatetaan päätökseen viisumihelpotus- ja takaisinottosopimuksia koskevat neuvottelut Valko-Venäjän kanssa sen kansalaisten edun vuoksi, jos nämä maat edistyvät huomattavasti perusarvojen alalla ja täyttävät viisumivapautta koskevien toimintasuunnitelmien täsmälliset ehdot,
   i) lisätään edelleen tiiviin yhteistyön mahdollisuuksia koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin aloilla, erityisesti helpottamalla osallistumista sellaisiin ohjelmiin kuin Erasmus+, Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen ja EU4Innovation sekä Euroopan investointipankkiryhmän lainatakuilla osana sen InnovFin-ohjelmaa; annetaan tukea koulutusalan uudistuksiin ja paneudutaan tutkimuksen ja innovoinnin kuilun kaventamiseen,
   j) varmistetaan, että marraskuussa 2017 pidettävän huippukokouksen tuloksilla lisätään myös entistä enemmän kestävään talouskasvuun, nykyisten alojen nykyaikaistamiseen, kauppaan ja investointeihin liittyviä mahdollisuuksia, myös rajatylittävän yhteistyön mahdollisuuksia alueiden sisällä ja erityisesti yrittäjyyden ja pk-yritysten osalta,
   k) vaaditaan tarkistettua EU:n tukea assosiaatio-ohjelmille ja niihin liittyville rakenneuudistuksille, erityisesti niille, joilla parannetaan kilpailukykyä, liiketoimintaympäristöä ja pääsyä rahoituslähteisiin, myös EU4Business-aloitteen kautta; seurataan tiiviisti pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden täytäntöönpanoa sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän polkumyynnin välttämiseksi; laaditaan pk-yrityksille kohdennettua tukea, jolla autetaan niitä hyödyntämään täysimääräisesti pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppa-alueita; edistetään ja tuetaan talousjärjestelmän aitoa uudistusta, jonka tarkoituksena on lopettaa asteittain monopolit ja rajoittaa oligarkkien valtaa ottamalla käyttöön asianmukaiset lait ja tekemällä merkittävä pankki- ja rahoitusalan uudistus, jonka tarkoituksena on torjua rahanpesua ja veropetoksia,
   l) tuetaan tarvittavan liikenne- ja yhteysinfrastruktuurin kehittämistä, myös TEN-T-runkoverkkoa koskevalla kunnianhimoisella investointiohjelmalla, ja edistetään myös alueiden sisäistä kauppaa; tuetaan infrastruktuurihankkeita, joilla luodaan uusia kaupankäyntimahdollisuuksia ja lisätään viestintää ja vaihtoja EU:n ja kumppanimaiden välillä sekä kumppanien kesken,
   m) parannetaan energiaomavaraisuutta ja -tehokkuutta erityisillä investoinneilla ja monipuolistamalla energialähteitä, erityisesti uusiutuvien energialähteiden saralla ja vähentämällä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, vahvistamalla yhteistyötä kaikilla EU:n energiaunionin painopistealoilla ja yhdentämällä kumppanien energiamarkkinat EU:n energiamarkkinoihin kiinnittäen erityistä huomiota yhteenliitettävyyteen ja infrastruktuuriin; varmistetaan, että kaikki alueen uusien putkistoinfrastruktuurien offshore- ja onshore-osat, mukaan lukien Nord Stream 2 -kaasuputki, ovat täysin unionin lainsäädännön ja energiaunionia koskevan strategian mukaisia ja etteivät ne vesitä alueellista energiaturvallisuutta; työskennellään itäisten kumppaneiden kanssa, jotta voidaan tukea kotitalouksia, joihin energian hintojen kasvu vaikuttaa eniten,
   n) varmistetaan ydinturvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevien kansainvälisten sopimusten ja velvoitteiden täysimääräinen noudattaminen; tehostetaan toimia ilmastonmuutosta koskevien sitoumusten noudattamiseksi, mukaan lukien yleinen valistus ja Armenian ja Ukrainan vanhentuneiden voimaloiden vaiheittainen ja kestävä käytöstä poistaminen; seurataan tiiviisti uusien hankkeiden, kuten Valko-Venäjän Ostrovetsin ydinvoimalan, edistymistä,
   o) varmistetaan, että marraskuussa 2017 pidettävässä huippukokouksessa käsitellään myös turvallisuusuhkia ja konflikteja, jotka vaikuttavat kumppanien ja koko alueen itsenäisyyteen, suvereniteettiin, alueelliseen koskemattomuuteen, ihmisen perusoikeuksiin sekä poliittiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vakauteen ja kehitykseen,
   p) sitoudutaan yhtenäisyyteen EU:n jäsenvaltioiden painostaessa yhdessä Venäjää, jonka sotilaallinen läsnäolo on kuitenkin voimistunut viime vuosina, erityisesti tehostetuilla ja kohdennetuilla rajoittavilla toimenpiteillä, Ukrainan konfliktin ratkaisemiseen panemalla Minskin sopimukset kokonaisuudessaan ja aidosti täytäntöön ja jatkamalla Etyjin seurantatehtäviä, Venäjän ja Georgian välisen konfliktin ratkaisemiseen Geneven kansainvälisten keskustelujen konkreettisten tulosten nojalla ja siten, että Venäjä panee täysimääräisesti täytäntöön vuoden 2008 tulitaukosopimuksen, Ukrainan täyden suvereniteetin palauttamiseen Krimillä, Georgian täyden suvereniteetin palauttamiseen sen Abhasian ja Etelä-Ossetian miehitetyillä alueilla, Moldovan täyden suvereniteetin palauttamiseen Transnistriassa, Itä-Ukrainan vaarallisen ekologisen tilanteen asianmukaiseen huomioon ottamiseen, kumppanien sietokyvyn vahvistamiseen sekä valtion tukemien murhien, kybersodankäynnin, disinformaation ja muunlaisen vakauden horjuttamisen muodostamien uhkien lopettamiseen,
   q) korostetaan, ettei voida hyväksyä minkään itäisen kumppanin osallistumista EU:ta ja/tai sen kumppaneita vastaan tähdättyihin sotilasharjoituksiin, kuten Venäjän johtamaan Zapad 2017 -harjoitukseen Valko-Venäjällä; varmistetaan, ettei mikään kumppani osallistu enää jatkossa tällaisiin harjoituksiin,
   r) vaaditaan Armenian ja Azerbaidžanin joukkoja lopettamaan välittömästi sotatoimet, joissa menehtyy tarpeettomasti siviilejä ja sotilaita ja jotka haittaavat sosioekonomista kehitystä; vahvistetaan tukea Etyjin Minskin ryhmän puheenjohtajien pyrkimyksille ratkaista Vuoristo-Karabahin konflikti ja heidän vuonna 2009 esittämilleen perusperiaatteille, joihin kuuluvat alueellinen koskemattomuus, itsemääräämisoikeus ja voimankäytöstä pidättyminen; kehotetaan Armeniaa ja Azerbaidžania käynnistämään neuvottelut uudelleen vilpittömin mielin ja soveltamaan kyseisiä periaatteita ratkaistaessa konfliktia, joka ei ole ratkaistavissa sotilaallista voimaa käyttämällä; kehotetaan Armenian ja Azerbaidžanin hallituksia käymään korkean tason neuvotteluja ja sitoutumaan aidon luottamuksen rakentamista koskeviin toimenpiteisiin ja vuoropuheluun Armenian ja Azerbaidžanin kansalaisyhteiskuntien välillä; asetetaan EU:n ja kummankin osapuolen välisten uusien sopimusten ratifioinnin ehdoksi vahva sitoutuminen konfliktin ratkaisemiseen ja konkreettinen edistyminen siinä muun muassa ylläpitämällä aselepoa ja tukemalla vuoden 2009 perusperiaatteiden noudattamista,
   s) vaaditaan edelleen tukea EU:n ja Etyjin valtuuskuntien työlle Georgiassa, Moldovassa ja Itä-Ukrainassa välttämättöminä operaatioina, joilla varmistetaan ennen kaikkea rauha ja turvallisuus maiden kansalaisten edun vuoksi; varmistetaan näiden valtuuskuntien valtuuksien tehokas täytäntöönpano ja vaaditaan Venäjää takaamaan niille esteetön pääsy; harkitaan aseistettujen Etyjin poliisijoukkojen konfliktialueelle lähettämisen tukemista; pohditaan yhdessä kumppanimaiden kanssa mahdollisuutta vahvistaa EU:n roolia kyseisten konfliktien ratkaisemisessa, myös käynnistämällä täysimittaisia yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) operaatioita, joilla edistetään turvallisuutta ja vakautta,
   t) kehotetaan EU:n kumppaneita tekemään täysipainoista yhteistyötä EU:n kanssa reagoitaessa eri haasteisiin, kuten laittomaan muuttoliikkeeseen, terrorismiin, kyberrikollisuuteen, ihmiskauppaan, salakuljetukseen ja laittomaan kauppaan,
   u) harkitaan itäisen kumppanuuden puitteissa sellaisille assosioituneille maille, jotka ovat edistyneet merkittävästi assosiaatiosopimuksiin / pitkälle meneviin ja laaja-alaisiin vapaakauppa-alueisiin liittyvien uudistusten täytäntöönpanossa, houkuttelevaa pidemmän aikavälin EaP+-mallia, joka voisi loppujen lopuksi johtaa tulliliittoon ja Schengen-alueeseen liittymiseen, entistä parempaan pääsyyn EU:n sisämarkkinoille, liittymiseen EU:n liikenneverkkoihin, teollisuuskumppanuuksiin, osallistumiseen muihin EU:n ohjelmiin ja virastoihin, yhteistyön lisäämiseen YTPP:n alalla sekä välittömiin toimenpiteisiin, kuten uusiin yksipuolisiin tullietuuksiin, konkreettisen aikataulun vahvistamiseen kumppanien ja EU:n välisten verkkovierailumaksujen poistamiselle ja nopean laajakaistan kehittämiseen; avataan EaP+-malli muille itäisen kumppanuuden maille, kun ne ovat valmiita entistä vahvempiin sitoumuksiin ja kun ne ovat myös edistyneet merkittävästi keskinäisesti sovittujen uudistusten toteuttamisessa,
   v) harkitaan assosioitumattomille maille uusia keinoja kansalaisyhteiskunnan, yritysten, akateemisen yhteisön, riippumattomien tiedotusvälineiden ja nuorten tukemiseksi, myös lisärahoituksen ja liikkuvuuskumppanuuksien avulla,
   w) varmistetaan, että yhteiset tavoitteet koskevat kummassakin tapauksessa tarvittaessa keskipitkää ja pitkää aikaväliä ja kannustavat joitakin kumppanimaita siirtymään vaalikausia koskevasta ajattelutavasta strategisiin visioihin,
  

Itäisen kumppanuuden täytäntöönpano

   x) muistutetaan eriyttämisperiaatteesta ja siitä, että EU:n kanssa tehtävän yhteistyön laajuus ja syvyys määräytyvät EU:n ja kumppanien tavoitteiden sekä uudistusten vauhdin ja laadun mukaan ja että ne arvioidaan niiden täysimääräisen ja tehokkaan täytäntöönpanon perusteella, erityisesti demokratian, ihmisoikeuksien, perusvapauksien, oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän hallintotavan saralla,
   y) korostetaan, että itäisellä kumppanuudella pyritään luomaan tarvittavat edellytykset tiiviille poliittiselle assosiaatiolle ja taloudelliselle yhdentymiselle, mukaan luettuna osallistuminen EU:n ohjelmiin; toistetaan, että assosiaatiosopimukset Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa eivät ole lopullinen tavoite niiden suhteissa EU:hun; arvostetaan jälleen kerran näiden maiden Eurooppaan suuntautuvia pyrkimyksiä; todetaan, että SEU:n 49 artiklan nojalla ja 25. maaliskuuta 2017 annetun Rooman julistuksen mukaisesti jokainen Euroopan valtio voi hakea unionin jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että se noudattaa Kööpenhaminan kriteereitä ja demokratian periaatteita, kunnioittaa perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä noudattaa oikeusvaltioperiaatetta; kehotetaan tässä yhteydessä jäsenvaltioita sopimaan kunnianhimoisesta julistuksesta vuoden 2017 huippukokouksessa, jossa asetetaan asiaa koskevia pitkän aikavälin tavoitteita,
   z) kehotetaan Georgiaa, Moldovaa ja Ukrainaa keskittymään assosiaatio-ohjelmien täysimääräiseen täytäntöönpanoon assosiaatiosopimusten kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja osallistumaan myös yhteisiin keskusteluihin assosiaatiosopimuksiin / pitkälle meneviin ja laaja-alaisiin vapaakauppa-alueisiin liittyvien uudistusten etenemisestä, mahdollisuuksista ja haasteista; muistutetaan, että edellä mainittujen uudistusten tehokas täytäntöönpano on tärkeää maiden tulevan vakauden ja kehityksen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin kannalta; vahvistetaan, että suhteiden syventäminen EaP+-mallissa sekä mikä tahansa mahdollisuus EU:n jäsenyyteen edellyttää konkreettista edistymistä kyseisten uudistusten täytäntöönpanossa, erityisesti oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja hyvän hallintotavan osalta,
   aa) varmistetaan, että nykyisen ja korkeamman tasoiseen yhteistyöhön ja kumppaneille annettavaan tukeen liittyy aina tiukkoja ehtoja, joita myös noudatetaan; korostetaan, että EU:n kumppaneilleen antaman taloudellisen tuen ehtona ovat konkreettiset uudistukset ja niiden tehokas toteuttaminen ja että EU:n kannustinpohjainen lähestymistapa hyödyttää edelleen niitä kumppaneita, jotka toteuttavat eniten kunnianhimoisia uudistuksia; kannustetaan avustusten maksamiseen pienemmissä erissä, jotta EU voi reagoida paremmin odottamattomiin kriiseihin tai uudistusten puuttumiseen; korostetaan erityisesti sitä, että laaja-alaista sopimusta ei ratifioida sellaisen maan kanssa, joka ei pitäydy EU:n arvoissa tai joka ei pane täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja tai joka häiritsee, pelottelee tai vainoaa ihmisoikeuksien puolustajia, kansalaisjärjestöjä ja toimittajia; korostetaan myös, että on täytettävä selvät edellytykset ennen uuden viisumivapautta koskevan vuoropuhelun käynnistämistä ja päätökseen saattamista; muistutetaan, että aiemmista saavutuksista perääntyminen johtaa järjestelmällisesti sopimusten soveltamisen keskeyttämiseen, mukaan luettuina viisumivapaus ja EU:n rahoitus,
   ab) tuetaan itäisen kumppanuuden monenvälistä ulottuvuutta keinona lisätä monenvälistä luottamusta etenkin konfliktialueilla, luoda mahdollisuuksia alueelliselle yhteistyölle, muun muassa kansainvälisten kansalaisjärjestöfoorumien, alue- ja paikallisviranomaisten yhteistyön ja rajat ylittävien hankkeiden avulla, kuten ihmisten välisiä yhteyksiä kehittävissä ohjelmissa, joihin kuuluu kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja nuorempi sukupolvi muutosvoimina,
   ac) korostetaan itäiseen kumppanuuteen liittyvän viestintäpolitiikan merkitystä johdonmukaisesti ja tehokkaasti sekä sisäisesti ja ulkoisesti ja toteutetaan kullekin alueelle mukautettuja viestintätoimia, joilla pyritään erityisesti korjaamaan nykyinen puutteellinen tietämys EU:sta ja sen suhteista kumppaneihinsa; annetaan tunnustusta East Stratcom -työryhmän tähän mennessä tekemälle erinomaiselle työlle ja tuetaan sen toimia lisärahoituksella; käsitellään itäisen kumppanuuden konkreettisia hyötyjä ja tavoitteita koskevaan parempaan tiedotukseen liittyvää haastetta ja torjutaan disinformaatiota helposti saatavilla, tosiasioihin perustuvilla ja laadukkailla tiedoilla kaikilla kumppanimaiden kielillä ja varmistetaan sananvapauden täysimääräinen noudattaminen,
   ad) vaaditaan, että EU:n tuki mukautetaan vastaamaan yhteistä kunnianhimon tasoa kunkin kumppanin kanssa tehtävässä yhteistyössä ”enemmällä enemmän”- ja ”vähemmällä vähemmän” -periaatteiden mukaisesti; kehotetaan erityisesti EU:ta mukauttamaan rahoitusvälineitä, kuten Euroopan naapuruusvälinettä ja Euroopan kestävän kehityksen rahastoa, toimintapolitiikan tehtäviin ja täytäntöönpanostrategioihin, erityisesti sen vuotuisissa ja monivuotisissa talousarviomenettelyissä,
   ae) suhtaudutaan myönteisesti komission ehdotuksiin makrotaloudellisen avun antamisesta kumppaneille niihin liittyvien tiukkojen ehtojen mukaisesti, mikä koskee erityisesti oikeusvaltioperiaatteen noudattamista (mukaan luettuna riippumaton oikeuslaitos ja parlamentaarinen monipuoluejärjestelmä), hyvän hallintotavan varmistamista (mukaan luettuna tehokas korruption torjunta) ja ihmisoikeuksien puolustamista ja tiedotusvälineiden vapautta; annetaan parlamentille ja neuvostolle yksityiskohtainen kirjallinen kertomus kuuden kuukauden välein näillä kolmella alalla saavutetusta edistyksestä kumppanimaissa, jotka saavat jo tällaista apua; kehotetaan komissiota laatimaan uusia makrotaloudellisen avun ohjelmia kumppanimaille, jotka ovat toteuttaneet aiempia ohjelmia menestyksekkäästi, soveltamaan kyseisiä ehtoja järjestelmällisesti tulevissa tällaista apua koskevissa ehdotuksissa ja varmistamaan, että niitä sovelletaan tinkimättömästi, erityisesti Moldovan tapauksessa,
   af) pyydetään komissiota, Euroopan investointipankkia ja muita monenvälisiä rahoituslaitoksia pyrkimään Euroopan investointisuunnitelman ja kohdennetun tukimekanismin menestyksekkääseen toteuttamiseen niitä itäisen kumppanuuden maita varten, jotka ovat sitoutuneet assosiaatiosopimusten toteuttamiseen; pyydetään perustamaan Ukrainaa, Georgiaa ja Moldovaa varten erityisrahasto, joka perustuu monenvälisten välineiden parhaisiin käytäntöihin, ja korostetaan, että kyseisen erityisrahaston olisi keskityttävä yksityisiin ja julkisiin investointeihin, joita tehdään erityisesti sosiaaliseen ja taloudelliseen infrastruktuuriin ja investointien vastaanottokyvyn parantamiseksi, sekä kansainvälisten rahoituslaitosten ja avunantajien tuen koordinointiin kentällä; harkitaan Ukrainaa koskevaa avunantajakonferenssia, jossa tuettaisiin idän konfliktista ja Krimin Venäjään liittämisestä aiheutuneita humanitaarisia tarpeita; varmistetaan, että kaikkia näiden rahastojen käyttöä valvotaan tiukasti, jotta voidaan ehkäistä kaikki väärinkäytökset,
   ag) toistetaan voimakas tuki parlamentaariselle panokselle itäistä kumppanuutta koskevaan politiikkaan ja sen seurantaan, etenkin kun on kyse tämän politiikan vaikutuksista kansalaisten arkeen; vahvistetaan tässä yhteydessä Euronestin parlamentaarisen edustajakokouksen asemaa itäisen kumppanuuden uudessa monenvälisessä rakenteessa sekä parlamentaaristen assosiaatio- tai yhteistyövaliokuntien asemaa assosiaatio- tai yhteistyöneuvostoissa; suhtaudutaan myönteisesti parhaillaan toteutettaviin kattavan demokratian tukemisen toimintamallin ohjelmiin; kehotetaan kumppanimaiden parlamenttien jäseniä tekemään yhteistyötä täytäntöönpanon valvomiseksi ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi; vauhditetaan itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin osallistumista tähän prosessiin,
   ah) otetaan huomioon parlamentin päätös lisätä itäisen kumppanuuden maiden kanssa tehtyjen kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanon seurantaa ja tässä yhteydessä annetun EU:n tuen valvontaa; vastataan parlamentin kumppaneille ja komissiolle esittämään kehotukseen lisätä kaikkien EU:n rahoituksen saajien avoimuutta; kehotetaan komissiota ja ulkosuhdehallintoa toimittamaan parlamentille ja neuvostolle yksityiskohtainen kirjallinen kertomus kyseisten sopimusten täytäntöönpanosta kuuden kuukauden välein,
   ai) otetaan huomioon parlamentin päätös lisätä itäisen kumppanuuden maiden kanssa tehtäviä tulevia kansainvälisiä sopimuksia koskevien neuvottelujen valvontaa; kehotetaan neuvostoa toimittamaan parlamentille viipymättä kaikki tarvittavat neuvotteluohjeet asiaa koskevan toimielinten sopimuksen(9) mukaisesti; suhtaudutaan myönteisesti komission ja ulkosuhdehallinnon tehokkaaseen yhteistyöhön parlamentin kanssa kyseisistä neuvotteluista tiedottamisessa, mutta kehotetaan niitä toimittamaan viipymättä myös neuvottelutekstien luonnokset ja parafoidut sopimukset asiaa koskevan puitesopimuksen(10) mukaisesti;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä tiedoksi Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten nimitetylle EU:n erityisedustajalle, Etyjin parlamentaariselle yleiskokoukselle, Euroopan neuvoston parlamentaariselle yleiskokoukselle sekä itäisen kumppanuuden maiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0304.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0267.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0126.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0456.
(5)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0089.
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0487.
(7)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0018.
(8)EUVL C 265, 11.8.2017, s. 110.
(9)EUVL C 95, 1.4.2014, s. 1.
(10)EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö