Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2130(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0308/2017

Predkladané texty :

A8-0308/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Hlasovanie :

PV 15/11/2017 - 13.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0440

Prijaté texty
PDF 367kWORD 56k
Streda, 15. novembra 2017 - Štrasburg
Východné partnerstvo: samit v novembri 2017
P8_TA(2017)0440A8-0308/2017

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a ESVČ z 15. novembra 2017 o Východnom partnerstve v rámci príprav na samit v novembri 2017 (2017/2130(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 3 a 8 a na hlavu V, najmä na články 21, 22, 36 a 37 Zmluvy o EÚ (Zmluva o EÚ), ako aj na piatu časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na vytvorenie Východného partnerstva v Prahe 7. mája 2009 ako spoločného úsilia EÚ a jej východných partnerov Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitov Východného partnerstva, ktoré sa uskutočnili v roku 2011 vo Varšave, v roku 2013 vo Vilniuse a v roku 2015 v Rige,

–  so zreteľom na deklaráciu vedúcich predstaviteľov 27 členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ktorá bola prijatá 25. marca 2017 v Ríme,

–  so zreteľom na odporúčania a činnosti Parlamentného zhromaždenia Euronest, fóra občianskej spoločnosti Východného partnerstva a Výboru regiónov a Konferencie regionálnych a miestnych samospráv krajín Východného partnerstva (CORLEAP),

–  so zreteľom na oznámenia Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o európskej susedskej politike (ESP), najmä na správu o vykonávaní preskúmania európskej susedskej politiky (JOIN(2017)0018) z roku 2017 a na revidovaný pracovný dokument s názvom Východné partnerstvo – 20 výstupov do roku 2020: Zameranie sa na kľúčové priority a konkrétne výsledky (SWD(2017)0300), ako aj na oznámenie z roku 2016 s názvom Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o európskej susedskej politike a o Východnom partnerstve,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 5. júla 2017 týkajúce sa 72. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov(1), na svoje uznesenia, najmä uznesenia z 15. júna 2017 o prípade Afgana Mukhtarliho a situácii médií v Azerbajdžane(2), zo 6. apríla 2017(3) a 24. novembra 2016(4) o situácii v Bielorusku, zo 16. marca 2017(5) o prioritách EÚ pre zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017, z 13. decembra 2016 o právach žien v štátoch Východného partnerstva(6), z 21. januára 2016 o dohodách o pridružení/prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou(7) a z 9. júla 2015 o revízii európskej susedskej politiky(8),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie parlamentov Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny z 3. júla 2017,

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0308/2017),

A.  keďže Východné partnerstvo je založené na spoločnom záväzku Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska, Ukrajiny a Európskej únie v súvislosti s prehlbovaním ich vzťahov a dodržiavaním medzinárodného práva a základných hodnôt vrátane demokracie, právneho štátu, dodržiavania ľudských práv, základných slobôd a rodovej rovnosti, ako aj sociálnym trhovým hospodárstvom, trvalo udržateľným rozvojom a dobrou správou vecí verejných;

B.  keďže Východné partnerstvo sa snaží plniť spoločné ciele, ktorými sú podpora stability, budovanie dôvery a spolupráce, podpora demokratických reforiem, dobrých susedských vzťahov, mierového riešenia konfliktov a regionálnej spolupráce, posilňovanie medziľudských kontaktov a posilnenie obchodu v záujme posilnenia politického dialógu a pridruženia, ako aj hospodárskej spolupráce a integrácie;

C.  keďže prostredníctvom svojej globálnej stratégie a revidovanej európskej susedskej politiky sa EÚ usiluje o zblíženie svojich partnerov prostredníctvom zrýchleného politického pridruženia a hospodárskej integrácie s EÚ, a zároveň o podporu politickej stabilizácie, spoločenskej odolnosti a hospodárskej prosperity v jej susedstve, a ponúka príležitosti pre nadštandardné politické a hospodárske vzťahy v súlade s mierou ambície každej partnerskej krajiny;

D.  keďže EÚ považuje spoluprácu za hodnotu samu osebe a je pevne presvedčená, že nastolí stav výhodný pre všetky dotknuté strany, zaväzuje sa naďalej spolupracovať so všetkými krajinami Východného partnerstva, pokiaľ sa európske základné hodnoty nebudú spochybňovať či podkopávať;

E.  keďže EÚ a jej partneri musia zosúladiť zdroje a nástroje s prijatými záväzkami, a keďže partneri sa potrebujú viac zamerať na vykonávanie existujúcich dohôd;

F.  keďže účastníci samitu v Rige v roku 2015 žiadali, aby sa do ďalšieho samitu dosiahol pokrok v týchto oblastiach: (1) posilnenie inštitúcií a dobrá správa vecí verejných, (2) mobilita a medziľudské kontakty, (3) hospodársky rozvoj a trhové príležitosti a (4) prepojenosť, energetická účinnosť, životné prostredie a zmena klímy;

G.  keďže sa od posledného samitu dosiahol významný pokrok, najmä pokiaľ ide o uzavretie a nadobudnutie platnosti troch dohôd o pridružení (DP) vrátane prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (DCFTA) s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou, ako aj bezvízových režimov s Gruzínskom a Ukrajinou od roku 2017 (a s Moldavskom od roku 2014), uzavretie rokovaní o komplexnej a posilnenej dohode o partnerstve s Arménskom, ktoré slúžia ako príklad toho, ako môže súčasne existovať členstvo v Eurázijskej hospodárskej únii a účasť na stratégii susedských vzťahov EÚ, začatie rokovaní o novej komplexnej dohode s Azerbajdžanom, prijatie významných reforiem v mnohých z týchto krajín s politickou, technickou a finančnou podporou zo strany Európskej únie a pokračovanie v politike kritickej angažovanosti voči Bielorusku;

H.  keďže od založenia Východného partnerstva v Prahe niektorí zakladajúci členovia zažívajú celkové zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv a zvrátenie trendov demokratizácie; keďže jednou z hlavných výziev bude uľahčenie prebiehajúceho prechodu k inkluzívnym, zodpovedným, stabilným a životaschopným demokraciám;

I.  keďže zvýšená mobilita a zlepšenie medziľudských kontaktov medzi partnerskými krajinami a EÚ sú naďalej nevyhnutnými nástrojmi na presadzovanie európskych hodnôt;

J.  keďže cieľom nového strategického pracovného plánu, ktorý navrhla Komisia a ESVČ a ktorý kombinuje dvojstrannú a regionálnu spoluprácu, je riadiť budúcu činnosť EÚ a šiestich partnerských krajín prostredníctvom zamerania sa na dvadsať výstupov do roku 2020;

K.  keďže nezávislosť, zvrchovanosť a územná celistvosť východných partnerov EÚ je naďalej ohrozovaná nevyriešenými regionálnymi konfliktmi vrátane niektorých, ktoré vyvolala a stále aktívne podporuje Ruská federácia v rozpore s jej medzinárodnými záväzkami dodržiavať medzinárodný právny poriadok; keďže EÚ by mala zohrávať aktívnejšiu úlohu v mierovom riešení všetkých pretrvávajúcich konfliktov vo svojom susedstve; keďže ruská agresia voči Ukrajine, anexia Krymského polostrova a pokračujúca okupácia dvoch gruzínskych regiónov, ako aj ruské hybridné hrozby vrátane destabilizácie a propagandy ohrozujú bezpečnosť Európy ako celku;

L.  keďže politika Východného partnerstva vychádza zo zvrchovaného práva každého partnera zvoliť si úroveň ambícií, ktoré chce dosiahnuť vo svojom vzťahu k EÚ; keďže partneri, ktorí sa snažia o užšie vzťahy s EÚ, by mali mať možnosť spoľahnúť sa na väčšiu podporu a pomoc pri dosahovaní spoločne stanovených cieľov, ak spĺňajú platné reformné záväzky, a to v súlade so zásadou „viac za viac“;

1.  adresuje Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť tieto odporúčania:

V súvislosti s budúcnosťou Východného partnerstva

V súvislosti s realizáciou Východného partnerstva

   a) zabezpečiť, aby samit v novembri 2017 bol orientovaný na budúcnosť a poskytol novú dynamiku a stanovil jasnú politickú víziu budúcnosti Východného partnerstva ako dlhodobej politiky; zabezpečiť, aby výsledky tohto samitu v prvom rade poskytovali základ na presadzovanie základných hodnôt Európskej únie, najmä rešpektovanie demokracie, základných slobôd, právneho štátu, dobrej správy, občianskych práv, nediskriminácie a rodovej rovnosti, na ktorých je Východné partnerstvo založené, pričom je potrebné zdôrazniť, že tieto hodnoty sú základom DP, a uznať záväzok dotknutých partnerov tieto hodnoty uplatňovať a presadzovať;
   b) plniť vysoké očakávania občanov vo všetkých partnerských krajinách, pokiaľ ide o boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti a posilnenie právneho štátu a dobrej správy vecí verejných; usilovať sa preto o obnovený záväzok partnerov prijať a plne vykonávať reformy týkajúce sa súdnictva, verejnej správy a boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti na základe adekvátnych plánov s jasne definovanými cieľmi a termínmi;
   c) posilniť občiansku spoločnosť v partnerských krajinách a jej zásadnú úlohu v rámci Východného partnerstva ako nenahraditeľného aktéra v procese demokratickej konsolidácie a zároveň ako platformy na regionálnu spoluprácu prostredníctvom nekompromisného odporu voči všetkým právnym predpisom a opatreniam, ktoré chcú obmedziť jej legitímnu činnosť, podpory jej intenzívnejšieho zapojenia do vypracúvania, kontroly a monitorovania uskutočňovania reforiem týkajúcich sa partnerstva, ako aj presadzovania transparentnosti a zodpovednosti verejných inštitúcií;
   d) podporiť reformy volebného systému, ktorými sa zabezpečí, že právne rámce budú v súlade s medzinárodnými normami, odporúčaniami medzinárodných pozorovateľských misií, ktoré vedie OBSE, a stanoviskami Benátskej komisie, a ktoré sa dosiahnu transparentným procesom a budú predmetom rozsiahlych konzultácií a čo najväčšieho konsenzu s opozíciou a občianskou spoločnosťou s cieľom zlepšiť volebné rámce bez zaujatosti voči vládnucim stranám; zabezpečiť dôsledné uplatňovanie platných podmienok EÚ týkajúcich sa volebných reforiem;
   e) zabezpečiť, aby výsledky samitu v novembri 2017 zohľadnili to, čo sa už dosiahlo, zdôraznili potrebu splniť všetky prijaté záväzky a poskytli nový podnet pre ďalší rozvoj Východného partnerstva a priniesli hmatateľné výsledky pre občanov, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť, zníženie sociálnoekonomických rozdielov, dopravu, prepojenosť, energetickú nezávislosť, mobilitu a vzdelávanie, pričom treba vziať do úvahy, že v tejto súvislosti je dôležitým nástrojom nový európsky vonkajší investičný plán (EEIP);
   f) vyvíjať úsilie zamerané na boj proti nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mladých ľudí, a to aj prostredníctvom súboru opatrení na podporu mladých ľudí, ako je napríklad program EU4Youth, a rozvoj zručností prispôsobených vyvíjajúcim sa potrebám na trhu práce, a to aj prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy, podpory podnikania a miestnych odvetví, podpory udržateľného poľnohospodárstva a rozvoja cestovného ruchu a digitálneho hospodárstva, budovania sociálnej infraštruktúry, sektora verejných a súkromných služieb, okrem iného v oblasti zdravia a starostlivosti;
   g) presadzovať a aktívne podporovať vykonávanie politík boja proti diskriminácii vo všetkých sektoroch spoločnosti; zabezpečiť presadzovanie rodovej rovnosti vo verejných politikách a podporu zamestnateľnosti a podnikania žien, pričom musí byť zaručená kontinuita politiky po cieľovom dátume 2020;
   h) zaviazať sa k spoločnému úsiliu o zvýšenú mobilitu medzi EÚ a partnerskými krajinami; podporovať Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajinu pri vykonávaní dohody o liberalizácii vízového režimu a zabezpečiť, aby v budúcnosti neboli aktivované mechanizmy pozastavenia, najmä prostredníctvom úzkej spolupráce v policajnej a colnej oblasti s cieľom chrániť pred bezpečnostnými hrozbami, kriminalitou a prekročením povolenej dĺžky pobytu; začať dialóg o vízach s Arménskom, podporiť pokrok Azerbajdžanu pri vykonávaní dohody o zjednodušení udeľovania víz a dohody o readmisii s cieľom začať dialóg o vízach v budúcnosti a ukončiť rokovania o dohode o zjednodušení udeľovania víz a dohode o readmisii s Bieloruskom v prospech občanov, ak tieto krajiny dosiahnu významný pokrok v oblasti základných hodnôt a splnia presné podmienky stanovené v akčných plánoch liberalizácie vízového režimu;
   i) posilniť možnosti užšej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácie, a to najmä prostredníctvom uľahčenia účasti na programoch ako Erasmus +, Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti a EU4Innovation, a poskytnutím záruky za úvery prostredníctvom skupiny Európskej investičnej banky (EIB) v rámci jej programu InnovFin; poskytovať podporu v záujme reformy vzdelávania a riešiť medzeru v oblasti výskumu a inovácií;
   j) zabezpečiť, aby výsledky samitu z novembra 2017 poskytli aj nový impulz, pokiaľ ide o oživenie príležitostí na udržateľný hospodársky rast, modernizáciu existujúcich sektorov, obchod a investície vrátane príležitostí cezhraničnej spolupráce v rámci regiónu, s osobitným dôrazom na podnikanie a malé a stredné podniky (MSP);
   k) žiadať o prehodnotenie podpory, ktorú EÚ poskytuje programom pridruženia a súvisiacim štrukturálnym reformám, najmä tým, ktoré umožňujú lepšiu konkurencieschopnosť, priaznivejšie podnikateľské prostredie a náležitý prístup k finančným zdrojom, a to aj prostredníctvom iniciatívy EU4business; pozorne monitorovať vykonávanie prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu (DFCTA), aby sa prechádzalo sociálnemu a environmentálnemu dampingu; vypracovať cielenú pomoc pre MSP s cieľom umožniť im v plnej miere absorbovať potenciál DCFTA; presadzovať a podporovať skutočnú reformu hospodárskeho systému zameranú na postupné zrušenie monopolov a obmedzenie úlohy oligarchov zavedením primeraných zákonov, ako aj hlbokú reformu bankového a finančného sektora zameranú na boj proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom;
   l) podporiť rozvoj nevyhnutnej dopravnej infraštruktúry a infraštruktúry prepojenia, a to aj prostredníctvom ambiciózneho investičného plánu pre základnú sieť TEN-T, a tiež posilniť obchod v rámci regiónu; podporiť projekty infraštruktúry, ktoré poskytnú nové príležitosti obchodu a umožnia intenzívnejšiu komunikáciu a výmeny medzi EÚ a partnerskými krajinami, ako aj medzi partnermi;
   m) zlepšiť energetickú nezávislosť a účinnosť prostredníctvom osobitných investícií a diverzifikácie zdrojov energie, najmä pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie a znižovanie závislosti od fosílnych palív, prostredníctvom posilnenej spolupráce vo všetkých prioritných oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti energetickej únie EÚ, a užšej integrácie trhov s energiou partnerských krajín na európskom trhu s energiou s osobitným zameraním na prepojenosť a infraštruktúru; zabezpečiť, aby časti novej plynovodnej infraštruktúry v regióne vrátane plynovodu Nord Stream 2 na pobreží a na mori boli v riadnom súlade s právnymi predpismi EÚ a stratégiou energetickej únie a aby neoslabovali regionálnu energetickú bezpečnosť; spolupracovať s východnými partnermi na podpore domácností, ktoré sú najviac zasiahnuté zvyšujúcimi sa cenami energií;
   n) zabezpečiť riadne dodržiavanie medzinárodných dohôd a záväzkov v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany životného prostredia; zvýšiť úsilie o splnenie záväzkov v oblasti zmeny klímy, a to aj prostredníctvom zvyšovania informovanosti verejnosti a postupného a udržateľného vyraďovania zastaraných elektrární v Arménsku a na Ukrajine; podrobne sledovať vývoj nových projektov, ako je napríklad jadrová elektráreň Ostrovec v Bielorusku;
   o) zabezpečiť, aby výsledky samitu z novembra 2017 riešili aj bezpečnostné hrozby, ktoré vplývajú na nezávislosť, zvrchovanosť, jednotu, územnú celistvosť, základné ľudské práva a politický, sociálny a hospodársky rozvoj a stabilitu partnerských krajín a regiónu ako celku;
   p) zaviazať sa podporovať jednotu konania členských štátov EÚ pri udržiavaní kolektívneho tlaku na Rusko, ktorého vojenská prítomnosť regióne v posledných rokoch znepokojivo vzrástla, a to najmä prostredníctvom posilnených cielených reštriktívnych opatrení na vyriešenie konfliktu na východnej Ukrajine prostredníctvom úplného a skutočného vykonávania dohôd z Minska a zachovaním monitorovacej misie OBSE, riešiť konflikt Ruska a Gruzínska prostredníctvom hmatateľných výsledkov medzinárodných rokovaní v Ženeve a úplného vykonávania dohody o prímerí z roku 2008 zo strany Ruska, obnoviť plnú zvrchovanosť Ukrajiny na Kryme a Gruzínska na jeho okupovaných územiach Abcházska a regiónu Južného Osetska a Moldavska v Podnestersku, venovať náležitú pozornosť nebezpečnej ekologickej situácii na východe Ukrajiny, posilňovať partnerov v zvyšovaní ich odolnosti a ukončiť dodatočné hrozby štátom podporovaných vrážd, kybernetických vojen, dezinformácií a iných typov destabilizácie;
   q) zdôrazniť, že účasť východných partnerov na vojenských cvičeniach zameraných na EÚ a/alebo niektorých z jeho partnerov, napr. na cvičení Západ 2017 pod vedením Ruska v Bielorusku, je neprijateľná; zabezpečiť, aby sa partneri na takýchto cvičeniach v budúcnosti nezúčastňovali;
   r) požadovať okamžité ukončenie vojenských konfliktov medzi arménskymi a azerbajdžanskými vojskami, pri ktorých zbytočne prichádzajú o život civilisti a vojaci a zároveň sa bráni sociálno-ekonomickému rozvoju; opätovne zdôrazniť podporu snahám spolupredsedov Minskej skupiny OBSE vyriešiť konflikt v Náhornom Karabachu a ich základným zásadám z roku 2009, ktoré zahŕňajú územnú celistvosť, právo na sebaurčenie a nepoužívanie sily; vyzvať Arménsko a Azerbajdžan, aby v dobrej viere obnovili rokovania s cieľom dodržiavať tieto zásady a vyriešiť tak konflikt, ktorý nemá vojenské riešenie; vyzvať vlády Arménska a Azerbajdžanu, aby uskutočnili rozhovory na vysokej úrovni a zaviazali sa prijať opatrenia skutočného posilňovania dôvery a umožniť dialóg medzi občianskymi spoločnosťami v Arménsku a Azerbajdžane; zabezpečiť, aby ratifikácia nových dohôd medzi EÚ a jednotlivými stranami bola podmienená zmysluplnými záväzkami a výrazným pokrokom smerujúcimi k vyriešeniu konfliktu, napríklad zachovaním prímeria, a podpore vykonávania základných zásad z roku 2009;
   s) požadovať trvalú podporu činnosti, ktorú vykonávajú misie EÚ a OBSE v Gruzínsku, Moldavsku a na východnej Ukrajine, ako podstatných operácií na zabezpečenie mieru a bezpečnosti predovšetkým v prospech miestnych občanov; zabezpečiť účinné vykonávanie mandátov týchto misií a vyzvať Rusko, aby zaručilo ich neobmedzený prístup; zvážiť podporu nasadenia ozbrojenej policajnej misie OBSE na východnej Ukrajine; premýšľať spolu s partnerskými krajinami o možnostiach posilnenej úlohy EÚ pri riešení týchto konfliktov, a to aj začatím ambicióznych plnohodnotných misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) s cieľom posilniť bezpečnosť a stabilitu;
   t) vyzvať krajiny partnerov EÚ, aby v plnej miere spolupracovali s EÚ, pokiaľ ide o riešenie problémov, ako je nelegálna migrácia, terorizmus, počítačová kriminalita, obchodovanie s ľuďmi, pašovanie a nezákonný obchod;
   u) zvážiť, v rámci politiky Východného partnerstva, atraktívny, dlhodobejší model Východného partnerstva+ pre pridružené krajiny, ktoré dosiahli výrazný pokrok v vykonávaní reforiem súvisiacich s DP/DCFTA, ktorý by mohol prípadne viesť k pristúpeniu k colnej únii, energetickej únii, digitálnej únii a schengenskému priestoru, rozšíreniu prístupu na vnútorný trh EÚ, integrácii do dopravných sietí EÚ, k priemyselným partnerstvám, účasti na ďalších programoch a agentúrach EÚ, intenzívnejšej spolupráci v oblasti SBOP, ako aj bezprostrednejším opatreniam, ako sú dodatočné jednostranné colné preferencie, konkrétny rámec pre zrušenie roamingových sadzieb medzi partnerskými krajinami a EÚ a rozvoj vysokokapacitného širokopásmového prístupu; sprístupniť model Východného partnerstva+ ďalším krajinám Východného partnerstva, akonáhle budú na takéto posilnené záväzky pripravené a urobia výrazný pokrok vo vykonávaní vzájomne dohodnutých reforiem;
   v) zvážiť možnosť poskytnúť nepridruženým krajinám nové formy podpory občianskej spoločnosti, podnikov, akademických obcí, komunít nezávislých médií a mladých ľudí, a to aj prostredníctvom dodatočného financovania a partnerstiev v oblasti mobility;
   w) zabezpečiť, aby boli spoločné ciele v oboch prípadoch a podľa potreby strednodobé aj dlhodobé s cieľom povzbudiť niektoré partnerské krajiny, aby namiesto striktného držania sa logiky volebných cyklov vo väčšej miere nasledovali strategické vízie;
   x) znovu zdôrazniť zásadu diferenciácie a skutočnosť, že rozsah a hĺbka spolupráce s EÚ sa riadi ambíciami EÚ a partnerských krajín, ako aj tempom a kvalitou reforiem, ktoré sa majú posúdiť na základe ich úplného a účinného vykonávania, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie demokracie, ľudských práv, základných slobôd, zásad právneho štátu a dobrej správy vecí verejných;
   y) zdôrazniť, že cieľom Východného partnerstva je vytvoriť nevyhnutné podmienky pre úzke politické pridruženie a hospodársku integráciu vrátane účasti na programoch EÚ; znovu zdôrazniť, že dohody o pridružení s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou nepredstavujú konečný cieľ v ich vzťahoch s EÚ; opätovne uznať európske ambície týchto krajín; pripomenúť, že podľa článku 49 Zmluvy o EÚ a v súlade s Rímskou deklaráciou z 25. marca 2017 môže každý európsky štát požiadať o členstvo v EÚ pod podmienkou, že spĺňa kodanské kritériá a zásady demokracie, dodržiava základné slobody a ľudské práva vrátane práv menšín a že dodržiava zásady právneho štátu; naliehať na členské štáty, aby sa v tejto súvislosti dohodli na ambicióznom vyhlásení na samite v roku 2017, ktorým stanovia príslušné dlhodobé ciele;
   z) vyzvať Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu, aby sa zamerali na riadne vykonávanie programov pridruženia, čím by sa im otvorili všetky príležitosti, ktoré majú na základe DP k dispozícii, a zapojili sa aj do spoločných diskusií o pokroku, príležitostiach a výzvach v oblasti reforiem týkajúcich sa DP/DFCTA; opäť zdôrazniť význam skutočnej realizácie hore uvedených reforiem pre budúcu stabilitu a rozvoj krajín a blahobyt ich spoločností; znovu potvrdiť, že prehĺbenie vzťahov v rámci modelu Východného partnerstva+, ako aj akákoľvek perspektíva členstva v EÚ si vyžaduje výrazný pokrok z hľadiska vykonávania týchto reforiem, najmä pokiaľ ide o právny štát, dodržiavanie ľudských práv a dobrú správu vecí verejných;
   aa) zabezpečiť, aby prísna podmienenosť bola vždy spojená so súčasnou a budúcou úrovňou spolupráce a podpory partnerov a zároveň bola vždy dodržiavaná; zdôrazniť, že finančná podpora EÚ poskytovaná jej partnerom bude podmienená konkrétnymi reformnými krokmi a ich skutočným vykonávaním a že prístup EÚ založený na stimuloch bude aj naďalej prinášať prospech partnerom s najväčšou mierou účasti na ambicióznych reformách; zvážiť možnosť vyplácania grantov v menších splátkach s cieľom umožniť EÚ lepšie reagovať na neočakávané krízy alebo nedostatočné reformy; zdôrazniť najmä to, že nebude ratifikovaná žiadna komplexná dohoda s krajinou, ktorá nedodržuje hodnoty EÚ, a to najmä tým, že nevykonáva rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a obťažuje, zastrašuje a prenasleduje obhajcov ľudských práv, MVO a novinárov; zároveň zdôrazniť, že predtým, ako bude začatý a uzavretý akýkoľvek nový dialóg o bezvízovom režime, je potrebné dosiahnuť jasné referenčné hodnoty; pripomenúť, že krok späť k výsledkom z minulosti systematicky povedie k pozastaveniu platnosti dohôd, a to aj v oblasti bezvízových režimov a financovania EÚ;
   ab) podporiť viacstranný rozmer Východného partnerstva ako prostriedok zvýšenia viacstranného budovania dôvery, a to najmä v oblastiach postihnutých konfliktmi, a vytvárať príležitosti na regionálnu spoluprácu, a to aj prostredníctvom nadnárodnej platformy občianskej spoločnosti, spolupráce medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi a cezhraničných projektov, ako sú medziľudské programy zahŕňajúce medzikultúrny dialóg a mladšiu generáciu ako faktory zmeny;
   ac) zdôrazniť význam poskytovania informácií o politikách týkajúcich sa Východného partnerstva na vnútornej aj vonkajšej úrovni súdržne a účinne a zabezpečovania komunikačných činností prispôsobených konkrétnym regiónom s cieľom prekonať súčasný nedostatok poznatkov o EÚ a jej vzťahoch s jej partnermi; uznať vynikajúcu prácu, ktorú doteraz odviedla pracovná skupina East StratCom a podporiť jej činnosť dodatočným financovaním; riešiť výzvy spojené s lepším poskytovaním informácií o konkrétnych výhodách a cieľoch Východného partnerstva, zamerať sa na dezinformácie zabezpečením kvalitných, podložených a prístupných informácií vo všetkých jazykoch partnerských krajín a zaručením úplného dodržiavania slobody prejavu;
   ad) zabezpečiť, aby podpora EÚ bola individuálne prispôsobená tak, aby zodpovedala úrovni spoločných ambícií vo veci spolupráce s jednotlivými partnermi na základe zásad „viac za viac“ a „menej za menej“; požadovať najmä, aby EÚ zladila svoje rozpočtové nástroje, ako je nástroj európskeho susedstva a Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj, s politickými úlohami a stratégiami vykonávania, najmä v rámci svojich ročných a viacročných rozpočtových postupov;
   ae) uvítať návrhy Komisie týkajúce sa poskytnutia makrofinančnej pomoci partnerom a súčasne trvať na prísnej a účinnej podmienenosti spojenej s návrhmi, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie zásad právneho štátu (vrátane nezávislého súdnictva), zabezpečenie riadnej správy vecí verejných (vrátane účinného boja proti korupcii a parlamentného systému viacerých strán) a ochranu ľudských práv a slobody médií; predložiť Európskemu parlamentu a Rade každých šesť mesiacov podrobnú písomnú správu o pokroku, ktorý už v týchto troch oblastiach dosiahli partneri, ktorí túto pomoc už využívajú; vyzvať Komisiu, aby vypracovala nové programy makrofinančnej pomoci pre partnerské krajiny, ktoré úspešne dokončili minulé programy, aby túto podmienenosť systematicky stanovovala v budúcich návrhoch tejto pomoci, a zabezpečila jej prísne uplatňovanie, a to najmä v prípade Moldavska;
   af) požiadať Komisiu, Európsku investičnú banku a iné mnohostranné finančné inštitúcie, aby sa usilovali o úspešnú realizáciu Investičného plánu pre Európu a osobitného podporného mechanizmu pre krajiny Východného partnerstva, ktoré sa zaviazali vykonávať DP; požiadať o zriadenie trustového fondu pre Ukrajinu, Gruzínsko a Moldavsko na základe najlepších postupov nástrojov viacerých darcov, pričom sa zdôrazňuje, že tento trustový fond by sa mal sústrediť na súkromné a verejné investície, najmä na sociálnu a hospodársku infraštruktúru a na investície zamerané na zvýšenie kapacity absorpcie investícií, a na koordináciu medzinárodných finančných inštitúcií a medzinárodnú podporu darcov v praxi; zohľadniť možnosť usporiadať konferenciu darcov pre Ukrajinu na podporu jej humanitárnych potrieb vyvolaných konfliktom na východe krajiny a anexiou Krymu; zabezpečiť, aby sa využívanie všetkých týchto európskych prostriedkov prísne kontrolovalo s cieľom predísť akémukoľvek zneužitiu;
   ag) opätovne zdôrazniť svoju rozhodnú podporu parlamentnej účasti a kontrole v oblasti politiky Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o vplyv politiky na životy občanov; posilniť v tejto súvislosti úlohu Parlamentného zhromaždenia Euronest v rámci novej multilaterálnej štruktúry Východného partnerstva, ako aj úlohu parlamentných výborov pre pridruženie alebo parlamentných výborov pre spoluprácu v rámci Rady pre pridruženie alebo Rady pre spoluprácu; uvítať programy komplexného prístupu k podpore demokracie, ktoré sa uskutočňujú; vyzvať poslancov parlamentov z partnerských krajín, aby spolupracovali na sledovaní vykonávania a na výmene najlepších postupov; zintenzívniť zapojenie fóra občianskej spoločnosti krajín Východného partnerstva do tohto procesu;
   ah) vziať na vedomie odhodlanie Európskeho parlamentu posilniť sledovanie uskutočňovania medzinárodných dohôd s východnými partnermi a zvýšiť kontrolu podpory EÚ poskytovanej v tejto veci; reagovať na výzvu Európskeho parlamentu určenú partnerom a Komisii, ktorá sa týka zvýšenia transparentnosti všetkých príjemcov financovania EÚ; vyzvať Komisiu a ESVČ, aby každých šesť mesiacov predložili Európskemu parlamentu a Rade podrobnú písomnú správu o uskutočňovaní týchto dohôd;
   ai) vziať na vedomie odhodlanie Európskeho parlamentu zvýšiť kontrolu rokovaní o budúcich medzinárodných dohodách s východnými partnermi; vyzvať Radu, aby Európskemu parlamentu v súlade s príslušnou medziinštitucionálnou dohodou(9) bezodkladne predložila všetky príslušné smernice na rokovania; uvítať účinnú spoluprácu Komisie a ESVČ s Európskym parlamentom pri poskytovaní informácií o týchto rokovaniach, ale zároveň ich vyzvať, aby v súlade s príslušnou rámcovou dohodou(10) bezodkladne predložili návrhy prerokúvaných textov a parafované dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Európskej komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a pre informáciu osobitnému zástupcovi EÚ pre Zakaukazsko a krízu v Gruzínsku, Parlamentnému zhromaždeniu OBSE, Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy a vládam a parlamentom krajín Východného partnerstva.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0304.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0267.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0126.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2016)0456.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2017)0089.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2016)0487.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2016)0018.
(8) Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 110.
(9) Ú. v. EÚ C 95, 1.4.2014, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia