Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2130(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0308/2017

Ingivna texter :

A8-0308/2017

Debatter :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0440

Antagna texter
PDF 274kWORD 54k
Onsdagen den 15 november 2017 - Strasbourg
Det östliga partnerskapet: toppmötet i november 2017
P8_TA(2017)0440A8-0308/2017

Europaparlamentets rekommendation av den 15 november 2017 till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017 (2017/2130(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–  med beaktande av artiklarna 2, 3 och 8 samt avdelning V, särskilt artiklarna 21, 22, 36 och 37, i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), och femte delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av lanseringen av det östliga partnerskapet i Prag den 7 maj 2009 som en gemensam strävan för EU och dess östliga partnerländer Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland,

–  med beaktande av de gemensamma förklaringarna från toppmötena inom det östliga partnerskapet i Warszawa 2011, Vilnius 2013 och Riga 2015,

–  med beaktande av förklaringen från ledarna för de 27 medlemsstaterna och från Europeiska rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen som antogs i Rom den 25 mars 2017,

–  med beaktande av rekommendationerna från och verksamheten i den parlamentariska församlingen Euronest, forumet för det civila samhället inom det östliga partnerskapet samt Regionkommittén och konferensen för regionala och lokala myndigheter i länderna inom det östliga partnerskapet (Corleap),

–  med beaktande av Europeiska kommissionens och Europeiska utrikestjänstens meddelanden om den europeiska grannskapspolitiken (EGP), särskilt 2017 års rapport om genomförandet av översynen av den europeiska grannskapspolitiken (JOIN(2017)0018) och 2017 års omarbetade arbetsdokument Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results (SWD(2017)0300), samt 2016 års meddelande om en global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om den europeiska grannskapspolitiken och det östliga partnerskapet,

–  med beaktande av sin rekommendation av den 5 juli 2017 till rådet om FN:s generalförsamlings 72:a session(1), av sina resolutioner, särskilt av den 15 juni 2017 om fallet Afgan Mukhtarli och mediesituationen i Azerbajdzjan(2), av den 6 april 2017(3) och den 24 november 2016(4) om situationen i Vitryssland, av den 16 mars 2017(5) om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017, av den 13 december 2016 om kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet(6), av den 21 januari 2016 om associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina(7) och av den 9 juli 2015 om översynen av den europeiska grannskapspolitiken(8),

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från parlamenten i Georgien, Moldavien och Ukraina av den 3 juli 2017,

–  med beaktande av artikel 113 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8–0308/2017), och av följande skäl:

A.  Det östliga partnerskapet bygger på gemensamma åtaganden mellan Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina, Vitryssland och Europeiska unionen för att fördjupa deras förbindelser och följa internationell rätt och grundläggande värden, såsom demokrati, rättsstatsprincipen, respekten för mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och jämställdhet samt social marknadsekonomi, hållbar utveckling och god förvaltning.

B.  Det östliga partnerskapets gemensamma mål är att främja stabilitet, förtroendeskapande och samarbete, stödja demokratiska reformer, goda grannförbindelser, fredlig konfliktlösning och regionalt samarbete, förbättra mellanmänskliga kontakter och öka handeln i syfte att öka den politiska dialogen och förbindelserna samt det ekonomiska samarbetet och integrationen.

C.  Genom sin globala strategi och den omarbetade europeiska grannskapspolitiken strävar EU efter att föra partnerna närmare varandra via politiska förbindelser och ekonomisk integration med EU, samtidigt som man främjar politisk stabilitet, samhällelig motståndskraft och ekonomiskt välstånd i unionens grannskap samt ger möjligheter till privilegierade politiska och ekonomiska förbindelser anpassade till varje partnerlands ambitionsnivå.

D.  Eftersom EU anser att samarbete har ett egenvärde och är fast övertygat om att det leder till situationer som alla berörda parter vinner på, har EU åtagit sig att fortsätta samarbetet med alla länder inom det östliga partnerskapet, så länge de grundläggande europeiska värdena inte ifrågasätts eller undermineras.

E.  EU och partnerländerna måste matcha resurser och instrument mot de åtaganden som gjorts och partnerna måste fokusera mer på genomförandet av befintliga avtal.

F.  Deltagarna vid toppmötet i Riga 2015 efterlyste framsteg senast vid nästa toppmöte i fråga om 1) förstärkning av institutioner och god förvaltning, 2) rörlighet och mellanmänskliga kontakter, 3) ekonomisk utveckling och marknadsmöjligheter, samt 4) konnektivitet, energieffektivitet, miljön och klimatförändringar.

G.  Det har gjorts betydande framsteg efter det senaste toppmötet, särskilt genom ingåendet och ikraftträdandet av tre associeringsavtal, däribland ett avtal om ett djupgående och omfattande frihandelsområde med Georgien, Moldavien och Ukraina, samt om viseringsfrihet med Georgien och Ukraina sedan 2017 (och med Moldavien sedan 2014), vidare har förhandlingar om ett övergripande och fördjupat partnerskapsavtal med Armenien slutförts (vilket tjänar som exempel för att medlemskap i Eurasiska ekonomiska unionen kan kombineras med deltagande i EU:s grannskapsstrategi), förhandlingar om ett nytt övergripande avtal med Azerbajdzjan har inletts, större reformer har antagits i flera av dessa länder med politiskt, tekniskt och ekonomiskt stöd från Europeiska unionen och EU fortsätter att driva sin kritiska linje i politiken gentemot Vitryssland.

H.  Sedan det östliga partnerskapet inleddes i Prag har en del grundande medlemmar upplevt en övergripande försämring av situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratiseringen har tagit ett steg tillbaka. En av de största utmaningarna kommer att vara att underlätta den pågående övergången till inkluderande, ansvariga, stabila och livskraftiga demokratier.

I.  Ökad rörlighet och främjandet av direkta personkontakter mellan partnerländerna och EU är fortfarande ett oundgängligt sätt att främja europeiska värden.

J.  Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten har föreslagit en ny strategisk arbetsplan som kombinerar både bilateralt och regionalt samarbete och syftar till att vägleda EU och de sex partnerländerna i deras framtida arbete genom att fokusera på tjugo resultat fram till 2020.

K.  De östliga partnerländernas självständighet, suveränitet och territoriella integritet hotas fortfarande av olösta regionala konflikter, varav några inleddes och fortfarande aktivt underblåses av Ryska federationen, trots dess internationella åtaganden att upprätthålla den internationella rättsordningen. EU bör spela en aktivare roll för att nå en fredlig lösning på alla pågående konflikter i unionens grannskap. Rysslands aggression mot Ukraina, annekteringen av Krimhalvön och den fortsatta ockupationen av två georgiska regioner samt ryska hybridhot, däribland destabiliserande verksamhet och propaganda, utgör ett hot mot den europeiska säkerheten som helhet.

L.  Politiken för det östliga partnerskapet bygger på varje partnerlands suveräna rätt att välja ambitionsnivå för förbindelserna med EU. Partnerländer som eftersträvar närmare förbindelser med EU bör kunna räkna med mer stöd och hjälp för att uppnå ömsesidigt uppställda mål om de uppfyller befintliga reformåtaganden i enlighet med ”mer för mer”-principen.

1.  Europaparlamentet rekommenderar rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten

  

Om det östliga partnerskapets framtid

   a) att säkerställa att toppmötet i november 2017 kommer att blicka framåt, ge ny dynamik och fastställa en tydlig politisk vision för det östliga partnerskapets framtid som en långsiktig politisk vision; att säkerställa att resultaten av detta toppmöte i första hand skapar grunden för att upprätthålla Europeiska unionens grundläggande värden, särskilt respekten för demokrati, mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, rättsstatsprincipen, god förvaltning, medborgerliga rättigheter, icke-diskriminering och jämställdhet, som det östliga partnerskapet bygger på, med betoning på att dessa värden utgör kärnan i associeringsavtalen och med erkännande av de berörda partnerländernas åtagande att genomföra och främja dessa värden,
   b) att leva upp till de höga förväntningarna hos medborgarna i alla partnerländer när det gäller att sätta stopp för korruption, bekämpa organiserad brottslighet och stärka rättsstatsprincipen och god förvaltning; att därför eftersträva ett förnyat åtagande från partnerländernas sida om att anta och till fullo genomföra reformer inom rättsväsendet, den offentliga förvaltningen och kampen mot korruption och organiserad brottslighet på grundval av lämpliga färdplaner med tydligt angivna mål och tidsfrister,
   c) att stärka det civila samhället i partnerländerna och dess viktiga funktion inom det östliga partnerskapet, både som oumbärlig aktör i processen att befästa demokratin och som plattform för regionalt samarbete, genom att kompromisslöst motsätta sig all lagstiftning och alla åtgärder som har till syfte att inskränka det civila samhällets berättigade verksamhet och genom att främja dess djupare engagemang i utformningen, granskningen och övervakningen av genomförandet av reformer i samband med partnerskapet samt genom att främja offentliga institutioners öppenhet och ansvarsskyldighet,
   d) att främja valreformer för att säkerställa att regelverk är i linje med internationella standarder, rekommendationer från OSSE-ledda internationella valobservatörsuppdrag och Venedigkommissionens yttranden och att de uppnås genom en öppen process, är föremål för ett brett samråd och, så långt det är möjligt, konsensus med oppositionen och det civila samhället, för att förbättra valramarna utan att regeringspartierna gynnas; att säkerställa att EU strikt tillämpar de befintliga förpliktelser som är förknippade med valreformer,
   e) att säkerställa att resultaten av toppmötet i november 2017 tar hänsyn till det som redan har uppnåtts, framhåller vikten av att uppfylla alla åtaganden som redan har gjorts och ger nya impulser för det östliga partnerskapets framtid, däribland märkbara resultat för medborgarna, särskilt när det gäller sysselsättning, minskade socioekonomiska skillnader, transport, konnektivitet, energioberoende, rörlighet och utbildning, varvid en ny extern investeringsplan är ett viktigt instrument i detta hänseende,
   f) att fortsätta sina strävanden att ta itu med arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten, bland annat genom ett paket med stödåtgärder för ungdomar såsom EU4Youth-programmet, och utveckla kompetens som är anpassad för de föränderliga behoven på arbetsmarknaden, bland annat genom yrkesutbildning, främjande av entreprenörskap och lokala industrier, stöd till hållbart jordbruk, utveckling av turism och den digitala ekonomin samt utbyggnad av den sociala infrastrukturen samt den offentliga och privata tjänstesektorn, bland annat på hälso- och sjukvårdsområdet,
   g) att främja och aktivt stödja genomförandet av politiska åtgärder mot diskriminering i alla delar av samhället; att säkerställa jämställdhet i den offentliga politiken och främja anställbarhet och entreprenörskap bland kvinnor, med garanti för att denna politik fortsätter även efter måldatumet 2020,
   h) att åta sig att gemensamt arbeta för att öka rörligheten mellan EU och partnerländerna; att stödja Moldavien, Georgien och Ukraina vid genomförandet av avtalet om viseringsliberalisering och se till att upphävandemekanismer inte utnyttjas i framtiden, särskilt genom nära samarbete inom polis- och tullområdena som skydd mot säkerhetshot, brottslighet och överskridande av tillåten vistelsetid; att inleda viseringsdialoger med Armenien, främja Azerbajdzjans framsteg i genomförandet av avtal om förenklade viseringsförfaranden och återtagandeavtal i syfte att inleda en viseringsdialog i framtiden, och att slutföra förhandlingarna om avtal om förenklade viseringsförfaranden och återtagandeavtal med Vitryssland som gynnar landets medborgare, om dessa länder skulle göra betydande framsteg i fråga om grundläggande värden och uppfylla de bestämda villkor som definierats i handlingsplanerna för viseringsliberalisering,
   i) att ytterligare öka möjligheterna till närmare samarbete inom utbildning, forskning och innovation, särskilt genom att underlätta deltagande i program såsom Erasmus+, Spridning av spetskompetens och bredare deltagande och EU4Innovation samt tillhandahållande av lånegarantier från Europeiska investeringsbanksgruppen som ett led i dess InnovFin-program; att tillhandahålla stöd för att reformera utbildning och hantera forsknings- och innovationsgapet,
   j) att säkerställa att resultaten av toppmötet i november 2017 även ger nya impulser för att öka möjligheterna till hållbar ekonomisk tillväxt, en modernisering av befintliga sektorer, handel och investeringsmöjligheter, bland annat intraregionala möjligheter till gränsöverskridande samarbete och med särskild tonvikt på entreprenörskap och små och medelstora företag,
   k) att efterlysa justerat EU-stöd till associeringsagendorna och tillhörande strukturreformer, särskilt sådana som möjliggör förbättrad konkurrenskraft, ett gynnsammare företagsklimat och lämplig tillgång till finansieringskällor, bland annat genom EU4Business-initiativet; att noggrant övervaka genomförandet av djupgående och omfattande frihandelsavtal för att undvika social och miljömässig dumpning; att föreskriva riktat stöd till små och medelstora företag för att hjälpa dem att till fullo absorbera de djupgående och omfattande frihandelsavtalens potential; att främja och stödja en verklig reform av det ekonomiska systemet i syfte att fasa ut monopol och kringgå oligarkernas roll genom att införa lämpliga lagar samt en större reform av bank- och finanssektorn i syfte att bekämpa penningtvätt och skatteflykt,
   l) att stödja utvecklingen av nödvändig infrastruktur för transporter och konnektivitet, bland annat genom en investeringsplan med högt ställda mål för det transeuropeiska transportnätets stomnät, och att även främja intraregional handel; att stödja infrastrukturprojekt som kommer att ge nya möjligheter till handel och möjliggöra mer kommunikation och utbyte mellan EU och partnerländerna samt mellan partnerna,
   m) att förbättra både energioberoendet och energieffektiviteten genom särskilda investeringar och diversifieringen av energikällor, särskilt i fråga om förnybar energi och minskat beroende av fossila drivmedel, genom stärkt samarbete inom alla prioriterade områden som omfattas av EU:s energiunion och närmare integrering av partnerländernas energimarknader med EU:s energimarknad, med särskild inriktning på sammanlänkning och infrastruktur; att säkerställa att nya delar av rörledningsinfrastrukturen på land och till havs i regionen, däribland ledningen Nord Stream 2, ligger helt i linje med EU-lagstiftningen och att de inte underminerar den regionala energisäkerheten; att arbeta med de östliga partnerländerna för att stödja de hushåll som drabbas hårdast av stigande energipriser,
   n) att säkerställa fullständig respekt för internationella avtal och skyldigheter om kärnsäkerhet och miljöskydd; att öka insatserna för fullgörandet av klimatåtagandena, bland annat genom insatser för att öka allmänhetens medvetenhet och en gradvis och hållbar utfasning av föråldrade kraftverk i Armenien och Ukraina; att noga följa utvecklingen av nya projekt såsom kärnkraftverket i Ostrovets i Vitryssland,
   o) att säkerställa att resultaten av toppmötet i november 2017 även tar itu med de säkerhetshot och konflikter som påverkar partnerländernas och hela regionens oberoende, suveränitet, territoriella integritet, grundläggande mänskliga rättigheter samt politiska, sociala och ekonomiska stabilitet och utveckling,
   p) att förbinda sig att bevara EU-medlemsstaternas enighet i fråga om att bibehålla det kollektiva trycket på Ryssland – vars militära närvaro i regionen inte desto mindre ökat de senaste åren – särskilt genom förstärkta och riktade restriktiva åtgärder, för att lösa konflikten i östra Ukraina genom ett fullständigt och verkligt genomförande av Minskavtalen och genom att upprätthålla OSSE:s övervakningsuppdrag, för att lösa konflikten mellan Ryssland och Georgien genom påtagliga resultat i de internationella diskussionerna i Genève och Rysslands fullständiga genomförande av 2008 års avtal om vapenvila, för att återställa Ukrainas fulla suveränitet på Krim samt Georgiens suveränitet i landets ockuperade regioner Abchazien och Sydossetien och Moldaviens suveränitet i Transnistrien, för att ägna lika stor uppmärksamhet åt den farliga ekologiska situationen i östra Ukraina, för att stödja partnerländerna genom att stärka deras motståndskraft, och för att sätta stopp för ytterligare hot i form av statsunderstödda lönnmord, it-krigföring, desinformation och andra former av destabilisering,
   q) att understryka att det är oacceptabelt att en östlig partner deltar i militära övningar som är riktade mot EU och/eller dess partnerländer, såsom den ryskledda övningen ”Zapad 2017” i Vitryssland; att säkerställa att en partner inte deltar igen i några sådana övningar i framtiden,
   r) att begära ett omedelbart slut på de militära fientligheterna mellan armeniska och azerbajdzjanska styrkor, vilka i onödan kräver civilas och soldaters liv och hämmar den socioekonomiska utvecklingen; att på nytt bekräfta sitt stöd för det arbete som ordförandena för OSSE:s Minskgrupp gör för att lösa konflikten i Nagorno-Karabach samt för deras grundprinciper från 2009, som omfattar territoriell integritet, självbestämmande och icke-användning av våld; att uppmana Armenien och Azerbajdzjan att återuppta förhandlingarna i god tro i syfte att genomföra dessa principer för att lösa denna konflikt som inte kan lösas genom militärt ingripande; att uppmana regeringarna i Armenien och Azerbajdzjan att föra diskussioner på hög nivå och förplikta sig att bygga upp verkligt förtroende och inleda en dialog mellan de civila samhällena i Armenien och Azerbajdzjan; att göra ratificeringen av nya avtal mellan EU och var och en av parterna avhängig av meningsfulla åtaganden och betydande framsteg i riktning mot att lösa konflikten, genom att till exempel upprätthålla vapenvilan och stödja genomförandet av grundprinciperna från 2009,
   s) att begära fortsatt stöd till det arbete som utförs av EU:s och OSSE:s uppdrag i Georgien, Moldavien och östra Ukraina, eftersom deras verksamhet är viktig för att säkerställa fred och säkerhet för i första hand lokalbefolkningen; att säkerställa ett effektivt genomförande av dessa uppdrags mandat och uppmana Ryssland att garantera dem oinskränkt tillträde; att överväga att stödja utplaceringen av ett väpnat polisuppdrag från OSSE i östra Ukraina; att tillsammans med partnerländerna överväga en stärkt roll för EU för att lösa dessa konflikter, bland annat genom att inleda regelrätta uppdrag med högt ställda mål inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (Gusp) för att öka säkerheten och stabiliteten,
   t) att mana EU:s partner att fullt ut samarbeta med EU för att hantera utmaningar såsom irreguljär migration, terrorism, it-brottslighet, människohandel, smuggling och olaglig handel,
   u) att inom politiken för det östliga partnerskapet överväga en tilltalande utökad modell för det östliga partnerskapet (EaP+) på längre sikt för associerade länder som har gjort väsentliga framsteg i genomförandet av reformer som hör samman med associeringsavtalet och det djupgående och omfattande frihandelsområdet, som slutligen skulle kunna leda till deltagande i tullunionen, energiunionen, den digitala unionen och Schengenområdet, tillträde till EU:s inre marknad, integrering i EU:s transportnät, industriella partnerskap, ökat deltagande i EU:s andra program och organ, fördjupat samarbete inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och mer omedelbara åtgärder såsom fler unilaterala förmånstullar, en konkret tidsplan för slopande av roamingavgifter mellan partnerländerna och EU samt utbyggnad av bredband med hög kapacitet; att öppna denna utökade modell för andra länder inom det östliga partnerskapet när de väl är redo för sådana ökade åtaganden och har gjort väsentliga framsteg i genomförandet av ömsesidigt avtalade reformer,
   v) att för icke-associerade länder överväga nya sätt att stödja det civila samhället, företag, den akademiska världen och oberoende medier samt ungdomar, bland annat genom ytterligare finansiering och partnerskap för rörlighet,
   w) att i båda fallen säkerställa att de gemensamma målen vid behov fastställs både på medellång och lång sikt för att uppmuntra en del av partnerländerna att planera längre än till nästa val för mer strategiska visioner,
  

Om genomförandet av det östliga partnerskapet

   x) att påminna om principen om differentiering och om att omfattningen av och djupet på samarbetet med EU är beroende av både EU:s och partnerländernas ambitioner och reformernas takt och kvalitet, som ska utvärderas mot bakgrund av deras fullständiga och effektiva genomförande, särskilt respekten för demokrati, mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, rättsstatsprincipen och god förvaltning;
   y) att understryka att det östliga partnerskapet syftar till att skapa de nödvändiga förutsättningarna för nära politiska förbindelser och ekonomisk integration, bland annat deltagande i EU-program; att upprepa att associeringsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina inte utgör det slutgiltiga målet för deras förbindelser med EU; att på nytt bekräfta dessa länders EU-ambitioner; att påpeka att varje europeisk stat, enligt artikel 49 i EU-fördraget och i enlighet med Romförklaringen av den 25 mars 2017, kan ansöka om medlemskap i EU, förutsatt att landet ansluter sig till Köpenhamnskriterierna och demokratins principer, respekterar grundläggande friheter och mänskliga rättigheter, däribland minoriteternas rättigheter, samt upprätthåller rättsstatsprincipen; att i detta avseende med eftertryck uppmana medlemsstaterna att enas om en ambitiös förklaring från 2017 års toppmöte som fastställer lämpliga långsiktiga mål,
   z) att uppmana Georgien, Moldavien och Ukraina att fokusera på genomförandet av associeringsagendorna för att utnyttja alla de möjligheter som associeringsavtalen ger och även att delta i de gemensamma diskussionerna om de framsteg, möjligheter och utmaningar som finns i samband med reformer som är förknippade med associeringsavtal eller djupgående och omfattande frihandelsavtal; att påminna om betydelsen av ett verkligt genomförande av ovanstående reformer för ländernas framtida stabilitet och utveckling och samhällenas välstånd; att på nytt bekräfta att fördjupade förbindelserna inom den utökade modellen för det östliga partnerskapet och utsikterna för ett eventuellt EU-medlemskap kräver väsentliga framsteg i genomförandet av dessa reformer, särskilt när det gäller rättsstatsprincipen, respekten för mänskliga rättigheter och god förvaltning,
   aa) att säkerställa att strikta villkor alltid är kopplade till den nuvarande och framtida graden av samarbete och stöd för partnerländerna, och att de också uppfylls; att understryka att EU:s ekonomiska stöd till partnerländerna kommer att vara beroende av konkreta reformer och ett effektivt genomförande av dem, och att EU:s incitamentsbaserade strategi även fortsättningsvis kommer att gynna de partnerländer som satsar mest på ambitiösa reformer; att planera för att utbetalningar av stöd görs i form av mindre delbetalningar, så att EU kan agera bättre på oförutsedda kriser eller uteblivna reformer; att särskilt betona att inget övergripande avtal kommer att ratificeras med ett land som inte respekterar EU:s värden, särskilt vid uteblivet genomförande av beslut från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och vid trakasserier, hot och förföljelse av människorättsförsvarare, icke-statliga organisationer och journalister; att även betona att tydliga riktmärken måste uppnås innan någon ny dialog om viseringsfrihet inleds och slutförs; att påminna om att en tillbakagång från det som uppnåtts tidigare systematiskt kommer att leda till att avtalen upphävs, även i fråga om viseringsfrihet och EU-finansiering,
   ab) att främja den multilaterala dimensionen av det östliga partnerskapet som ett sätt att öka det multilaterala förtroendeskapandet, särskilt i konfliktdrabbade områden, och skapa möjligheter för regionalt samarbete, bland annat genom transnationella plattformar för det civila samhället, samarbete mellan lokala och regionala myndigheter, och gränsöverskridande projekt, som t.ex. program för direkta personkontakter, där interkulturell dialog och den yngre generationen medverkar som förändringsfaktorer,
   ac) att betona vikten av att på ett konsekvent och ändamålsenligt sätt informera om den politik som rör det östliga partnerskapet, både internt och externt, och av att anpassa kommunikationen till enskilda regioner, särskilt för att överbrygga kunskapsklyftan vad gäller EU och EU:s förbindelser med sina partner; att erkänna det utmärkta arbete som hittills har utförts av arbetsgruppen East StratCom och att stödja dess aktiviteter med ytterligare finansiering; att ta itu med utmaningen att informera bättre om det östliga partnerskapets konkreta fördelar och mål, att motverka desinformation genom faktabaserad och tillgänglig information av hög kvalitet på alla partnerländernas språk och att säkerställa full respekt för yttrandefriheten,
   ad) att hålla fast vid att EU-stödet bör skräddarsys till den gemensamma ambitionsnivån för samarbetet med varje partnerland enligt principerna ”mer för mer” och ”mindre för mindre”; att särskilt uppmana EU att anpassa budgetinstrumenten, såsom det europeiska grannskapsinstrumentet och Europeiska fonden för hållbar utveckling, till de politiska uppgifterna och genomförandestrategierna, särskilt inom de årliga och fleråriga budgetförfarandena,
   ae) att välkomna kommissionens förslag att ge partnerländerna makroekonomiskt stöd, samtidigt som man är noga med att strikta och ändamålsenliga villkor ska vara knutna till förslagen, särskilt när det gäller att upprätthålla rättsstatsprincipen (bland annat ett oberoende rättsväsen och ett parlamentariskt system med flera partier), säkerställa god förvaltning (bland annat att bekämpa korruption på ett effektivt sätt) och att försvara de mänskliga rättigheterna och fria medier; att överlämna en detaljerad skriftlig rapport var sjätte månad till parlamentet och rådet om framstegen på dessa tre områden för partnerländer som redan får sådant stöd; att uppmana kommissionen att upprätta nya program för makroekonomiskt stöd till partnerländer som framgångsrikt har slutfört de senaste programmen, att systematiskt ta med dessa ovannämnda villkor i framtida förslag om sådant stöd och att säkerställa att de tillämpas strikt, särskilt i Moldaviens fall;
   af) att uppmana kommissionen, Europeiska investeringsbanken och andra multilaterala finansinstitut att arbeta för ett framgångsrikt genomförande av investeringsplanen för Europa och en särskild stödmekanism för länder inom det östliga partnerskapet som arbetar för att genomföra associeringsavtalen; att begära att en förvaltningsfond för Ukraina, Georgien och Moldavien inrättas baserad på bästa praxis för instrument med flera givare, med samtidig betoning på att denna förvaltningsfond bör vara inriktad på privata och offentliga investeringar, särskilt sådana i social och ekonomisk infrastruktur och som är inriktade på att öka absorptionsförmågan i fråga om investeringar, samt på samordningen av internationella finansinstitut och internationellt givarstöd i praktiken; att överväga att anordna en givarkonferens för Ukraina till stöd för landets humanitära behov till följd av konflikten i öst och annekteringen av Krim; att se till att användningen av alla dessa medel även granskas noga för att undvika alla former av missbruk,
   ag) att bekräfta sitt starka stöd för parlamentets bidrag till och granskning av politiken för det östliga partnerskapet, särskilt vad gäller politikens inverkan på medborgarnas liv; att i detta avseende stärka den parlamentariska församlingen Euronests roll inom det östliga partnerskapets nya multilaterala struktur, och de parlamentariska associerings- eller samarbetskommittéernas roll inom associerings- eller samarbetsråden; att välkomna de program för övergripande demokratistöd som håller på att genomföras; att uppmana parlamentsledamöter från partnerländerna att samarbeta för att granska genomförandet och utbyta bästa praxis; att öka samarbetet med forumet för det civila samhället inom det östliga partnerskapet i denna process,
   ah) att notera parlamentets föresats att öka sin övervakning av genomförandet av de internationella avtalen med de östliga partnerländerna och att öka sin kontroll av det EU-stöd som tillhandahålls i detta avseende; att reagera på parlamentets uppmaning till partnerländerna och till kommissionen att öka öppenheten kring alla mottagare av EU-medel; att uppmana kommissionen och utrikestjänsten att var sjätte månad översända en detaljerad skriftlig rapport om genomförandet av dessa avtal till parlamentet och rådet,
   ai) att notera parlamentets föresats att öka sin kontroll av förhandlingarna om framtida internationella avtal med de östliga partnerländerna; att uppmana rådet att utan dröjsmål överlämna alla tillämpliga förhandlingsdirektiv till parlamentet i enlighet med det tillämpliga interinstitutionella avtalet(9) att välkomna kommissionens och utrikestjänstens effektiva samarbete med parlamentet i fråga om att överlämna upplysningar om dessa förhandlingar, men att uppmana dem att utan dröjsmål även tillhandahålla utkasten till förhandlingstexter och paraferade avtal, i enlighet med tillämpligt ramavtal(10).

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten samt för kännedom till EU:s särskilda representant för Sydkaukasien och för krisen i Georgien, OSSE:s parlamentariska församling, Europarådets parlamentariska församling och de östliga partnerskapsländernas regeringar och parlament.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0304.
(2) Antagna texter, P8_TA(2017)0267.
(3) Antagna texter, P8_TA(2017)0126.
(4) Antagna texter, P8_TA(2016)0456.
(5) Antagna texter, P8_TA(2017)0089.
(6) Antagna texter, P8_TA(2016)0487.
(7) Antagna texter, P8_TA(2016)0018.
(8) EUT C 265, 11.8.2017, s. 110.
(9) EUT C 95, 1.4.2014, s. 1.
(10) EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy