Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2819(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0589/2017

Внесени текстове :

B8-0589/2017

Разисквания :

PV 14/11/2017 - 17
CRE 14/11/2017 - 17

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0441

Приети текстове
PDF 577kWORD 58k
Сряда, 15 ноември 2017 г. - Страсбург
План за действие за природата, хората и икономиката
P8_TA(2017)0441B8-0589/2017

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно План за действие за природата, хората и икономиката (2017/2819(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие за природата, хората и икономиката“ (COM(2017)0198),

—  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2016 г. относно средносрочния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие(1),

—  като взе предвид проверката за пригодност на законодателството на ЕС в областта на опазването на природата (Директива за местообитанията и Директива за птиците) (SWD(2016)0472),

—  като взе предвид Специален доклад № 1/2017 на Европейската сметна палата, озаглавен „Необходими са повече усилия за осъществяване на пълния потенциал на мрежата „Натура 2000““,

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Докладване съгласно директивите на ЕС за местообитанията и за птиците за периода 2007—2012 г.: Състоянието на природата в ЕС“,

—  като взе предвид статистиката на Евростат за биологичното разнообразие от ноември 2016 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 19 юни 2017 г. относно Плана за действие на ЕС за природата, хората и икономиката(2),

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно План за действие за природата, хората и икономиката (O-000067/2017 – B8‑0608/2017),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че понастоящем приблизително само половината от защитените видове птици и по-малък брой от другите защитени видове и местообитания в Съюза имат добър природозащитен статус, и като има предвид, че едва 50% от всички обекти по „Натура 2000“ имат планове за управление, съдържащи цели и мерки за опазване;

Б.  като има предвид, че директивите в областта на опазването на природата следва да играят важна роля, като способстват за постигането на целите на стратегическия план за биологичното разнообразие за периода 2011—2020 г. в рамките на Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР), на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на Парижкото споразумение относно изменението на климата;

В.  като има предвид, че в оценката на Европейската агенция за околна среда, озаглавена: „Състоянието на природата в ЕС за 2015 г.“, се посочва, че основните източници на натиск и заплахи за сухоземните екосистеми, докладвани от държавите членки, са измененията на природните условия и селското стопанство, а за морските екосистеми – използването на живи ресурси (риболов) и замърсяването; като има предвид, че всички посочени фактори са човешки дейности и имат съществено и вредно въздействие върху природата;

Г.  като има предвид, че статистиката на Евростат за биологичното разнообразие от 2016 г. показва цялостен спад на популациите на всичките 167 обичайни за ЕС видове птици за периода между 1990 и 2014 г.(3);

Общи бележки

1.  приветства Плана за действие за природата, хората и икономиката като стъпка в правилната посока с оглед на постигането на целите на директивите в областта на опазването на природата;

2.  отбелязва със загриженост обаче, че целите на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и на Конвенцията за биологичното разнообразие няма да бъдат изпълнени без незабавни, значителни допълнителни усилия; подчертава, че целите на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2010 г. не бяха изпълнени;

3.  отбелязва, че здравите и устойчиви екосистеми са способни в по-голяма степен да смекчават последиците от изменението на климата и да се адаптират към него, а следователно и да ограничават затоплянето на климата; отбелязва, че те са по-устойчиви и че се възстановяват по-лесно от екстремните метеорологични условия, както и че предоставят широк спектър от ползи, от които хората зависят;

4.  отбелязва, че понастоящем в Европа около една четвърт от дивите видове са застрашени от изчезване и че повечето екосистеми са нарушени до такава степен, че вече не могат да изпълняват своите ценни функции; отбелязва, че това нарушаване води до огромни социални и икономически щети за ЕС, тъй като се увеличават основните причини за загуба на биологично разнообразие, като например нарушаването на местообитанията, свръхексплоатацията на природните ресурси, появата и разпространението на инвазивни чужди видове и изменението на климата, което заличава положителните ефекти от инициативите, целящи предотвратяване на загубата на биологично разнообразие;

5.  отбелязва, че планът за действие има за цел „ускоряване на напредъка към постигането на целта на „Европа 2020“ за спиране и обръщане на процеса на загуба на биологично разнообразие и екосистемни услуги“; изразява съжаление обаче, че няма друго позоваване на Стратегията за биологично разнообразие до 2020 г. или на заключенията от нейния средносрочен преглед;

6.  отново заявява необходимостта от извършването на допълнителни, значителни и непрекъснати усилия, за да се постигнат целите за 2020 г., и призовава Комисията и държавите членки да отдадат на това по-голям политически приоритет;

7.  подчертава необходимостта да се гарантира, че законодателството на Съюза в областта на опазването на природата се прилага цялостно и правилно;

8.  подчертава, че постигането на значителен напредък в намаляването на емисиите от парникови газове, на замърсяването на въздуха и редуцирането на други замърсители, както и в подобряването на енергийната и ресурсната ефикасност, трябва да бъде допълнено с по-нататъшни действия от страна на държавите членки, за да бъдат приложени в тяхната цялост договорените политики за по-добро опазване на биологичното разнообразие, природните ресурси и общественото здраве;

9.  подчертава необходимостта от по-нататъшно интегриране на политиките и познанията, за да се постигне целта за благоденствие в рамките на нашата планета, каквато е дългосрочната визия на Седмата програма за действие за околната среда;

10.  изразява съжаление във връзка с ограничената времева рамка на плана за действие и призовава Комисията да започне работа без забавяне по следващата стратегия за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.;

Ангажиране на всички участници

11.  приветства четирите приоритетни области, определени в плана за действие, и подчертава необходимостта от активно участие на всички съответни участници на национално, регионално и местно ниво, така че конкретните действия, които следва да бъдат предприети, да могат ефективно да се справят с недостатъците при прилагането на директивите за птиците и за местообитанията;

12.  припомня, че Европейската сметна палата, в своя Специален доклад № 1/2017, посочи, че не е достатъчно развита координацията между отговорните органи и другите заинтересовани страни в държавите членки;

13.  призовава Комисията да осигури ефективна подкрепа за националните и регионалните участници в прилагането на законодателството в областта на опазването на природата и подобряването на екологичните инспекции, включително чрез изграждане на умения и капацитет и по-добро разпределение на ресурсите;

14.  приветства факта, че Комисията възнамерява да актуализира и доразвие документи с насоки на всички официални езици на ЕС, за да се спомогне за по-доброто разбиране на законодателството по места и да се помогне на публичните органи да го прилагат правилно, като във връзка с това призовава Комисията да включи всички заинтересовани страни в този процес и да проведе консултации с тях;

15.  подчертава ролята на гражданското общество за осигуряване на по-добро изпълнение на законодателството на Съюза в областта на опазването на природата и значението на разпоредбите на Конвенцията от Орхус в това отношение;

16.  призовава Комисията да представи ново законодателно предложение относно минималните стандарти за достъп до съдебен контрол и да преразгледа Регламента относно Конвенцията от Орхус, с който се прилага Конвенцията, що се отнася до действията на Съюза, за да се вземе предвид последната препоръка на Комитета за преглед на съответствието с разпоредбите на Конвенцията от Орхус;

17.  приветства факта, че без да се застрашават целите и изискванията за опазване, установени в директивите за опазване на природата, гъвкавите подходи към прилагането, които отчитат специфичните национални обстоятелства, спомагат за намаляването и поетапното преодоляване на ненужни конфликти и проблеми, възникнали между дейностите по опазване на природата и социално-икономическите дейности, и също така се справят с практическите предизвикателства, произтичащи от прилагането на приложенията към директивите;

18.  призовава Комисията да изясни ролята на Комитета на регионите с оглед на повишаването на осведомеността и насърчаването на участието и обмена на знания на местно равнище;

Защитени видове и местообитания

19.  подчертава, че държавите членки трябва да гарантират, че не настъпва влошаване на състоянието на територии по „Натура 2000“, и трябва да прилагат мерки за опазване, за да поддържат или възстановяват благоприятния природозащитен статус на защитени видове и местообитания;

20.  призовава за пълно прилагане на директивите за опазването на природата, за да се гарантира, че действията по опазване са предприети в съответствие с най-новите постижения в областта на науката и техниката;

21.  изразява съжаление във връзка с факта, че в плана за действие не се посочва приоритетна стратегия и конкретни действия с оглед на подобряването на: опазването на опрашителите, по-специално с оглед на усилията за справяне с рисковете за здравето и с паразитните видове (по-специално акара Varroa), координацията на научноизследователската работа, хармонизацията на методите за анализ и споделянето на научни данни за опрашителите на европейско равнище, както се изисква в по-ранна резолюция на Европейския парламент;

22.  настоятелно и отново призовава Комисията да представи стратегия на ЕС за защита и опазване на застрашените опрашители, която като използва междусекторен подход да предлага цялостни мерки за справяне с основополагащия въпрос за отчайващите нива на смъртност на опрашителите в Европа, особено на пчелите, които предоставят безценни екологични и икономически услуги;

23.  предлага мерките срещу акара Varroa да бъдат задължителни на равнище ЕС, да се подкрепи обучението на пчеларите в областта на методите за защита на пчелите, и предлага местните и регионалните органи, както и земеделските стопани и всички други граждани да бъдат насърчавани да поощряват развитието на растителни видове, особено цветни растения, в селските и градските райони, за да се увеличи наличието на медоносни растения;

24.  припомня, че незаконното избиване на птици, и по-специално на мигриращи видове в Средиземно море, а също така и на грабливи птици в някои държави членки, продължава да бъде повод за безпокойство; подчертава необходимостта от план, координиран на европейско равнище, въз основа на научни данни, за да се управляват мигриращите видове птици, които преминават през повече от една държава членка;

25.  призовава Регламентът за инвазивните чужди видове да бъде изцяло и ефективно приложен и бюджетът на ЕС за тази цел да бъде адекватно финансиран; подчертава, че включването на видове в списъка на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, трябва да се основава на стандартизирана и хармонизирана оценка на риска; счита, че управлението на инвазивните чужди видове е неотложен приоритет, по-специално в обектите от „Натура 2000“; приветства онлайн платформата Европейска информационна мрежа за чужди видове (EASIN), която улеснява достъпа до данни за чуждоземни видове;

26.  подчертава, че опазването на общата ни природна среда в Европа е от съществено значение за нашите икономики и благополучие и че според оценките мрежата „Натура 2000“ има икономическа стойност в размер на 200—300 милиарда евро годишно и може да генерира приходи за местните общности чрез туризъм и развлечения, и че здравите екосистеми предоставят крайно необходими услуги като прясна вода, съхранение на въглерод, опрашващи насекоми, защита срещу наводнения, лавини и ерозия на бреговете(4); поради това посочва, че инвестициите в мрежата „Натура 2000“ имат силен икономически смисъл;

27.  припомня, че морските обекти от мрежата „Натура 2000“ са значително по-слабо развити от сухоземните обекти; призовава засегнатите държави членки да решат този въпрос, а Комисията да улесни необходимото сътрудничество с трети държави, с цел подобряване на защитата на околната среда в морските зони;

28.  приветства действията, насочени към интеграцията на екосистемните услуги в процеса на вземане на решения; при все това, изразява съжаление относно липсата на конкретна инициатива за нулева нетна загуба на биологично разнообразие в плана за действие;

Връзки с други области на политика

29.  подчертава спешната необходимост от предприемане на действия за справяне с основните причини за загуба на биологично разнообразие, а именно разрушаването и влошаването на качеството на местообитания, предизвикано предимно от прекомерно усвояване на земи, замърсяване, интензивно земеделие, използването на синтетични химически пестициди, разпространяването на чужди видове и изменението на климата, и също така подчертава необходимостта да се гарантира съгласуваност между различните политики на Европейския съюз;

30.  изтъква, че проверката за пригодност подчертава необходимостта от подобряване на съгласуването с Общата селскостопанска политика (ОСП), и подчертава тревожното влошаване на състоянието на видовете и местообитанията, свързани със селското стопанство; призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на ОСП върху биологичното разнообразие;

31.  отново заявява, че един от шестте основни приоритета за развитието на селските райони в ЕС е възстановяването, опазването и укрепването на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, включително в зоните по „Натура 2000“; припомня многобройните усилия, извършени от лицата, ангажирани със селското стопанство, особено във връзка с прилагането на мерките за екологизиране, въведени при преразглеждането на ОСП през 2013 г.;

32.  потвърждава отново призива си към Комисията и държавите членки да гарантират, че финансовите средства по ОСП се пренасочват от субсидирането на дейности, свързани с намаляването на биологичното разнообразие, към финансиране на екологично устойчиви селскостопански практики и поддържане на свързаното биологично разнообразие;

33.  призовава Комисията и държавите членки допълнително, в сътрудничество със собствениците и ползвателите на земи, да проучат възможността за „зелени и сини услуги“ (управление на ландшафта, природата и водите) срещу заплащане на базата на пазарни условия;

34.  отбелязва, че в някои региони на Европа видовете, които са определени като нуждаещи се от специална защита в Директивата за местообитанията, постигнаха добър природозащитен статус и съответно могат да застрашат други диви видове и домашни животни, като по този начин смущават естествения баланс на екосистемата; призовава Комисията да разработи процедура за оценка, за да даде възможност статусът на защита на видовете в определени региони да бъде изменен веднага щом бъде постигнат желаният природозащитен статус;

35.  припомня, че съвместното съществуване на хора и големи хищници, особено вълци, може да има отрицателно въздействие в някои региони върху устойчивото развитие на екосистеми и населени селски райони, особено по отношение на традиционното селско стопанство и устойчивия туризъм, както и във връзка с други социално-икономически дейности; призовава Комисията и държавите членки да предприемат конкретни мерки за справяне с тези въпроси, за да не се застрашава устойчивото развитие на селските райони, като същевременно признава съществуващата гъвкавост в рамките на Директивата за местообитанията;

36.  призовава Комисията да подкрепи мерки като обучението на земеделските стопани по отношение на защитата на добитъка от големи хищници и обмена на най-добри практики относно защитата на добитъка в държавите членки;

37.  изразява съжаление, че ОСП не е разработена за защита на изчезващите традиционни селскостопански практики на скотовъдството, което е важен исторически инструмент за управление на местообитанията и опазване на природата; призовава за план за действие в подкрепа на развитието на рамка за скотовъдството в мрежата „Натура 2000“;

38.  призовава Комисията да разгледа по-специално адаптивното управление на улова като най-добрия практически инструмент за устойчиво управление на тези популации водолюбиви птици, които са достатъчно многобройни в рамките на ЕС, и за запазване на тези, които намаляват;

39.  подчертава, че в морските зони настъпват значителни загуби на биологично разнообразие и счита, че общата политика в областта на рибарството (ОПОР) следва да насърчава биологичното разнообразие и моделите за устойчиво производство и потребление; призовава за оценка на въздействието на ОПОР върху биологичното разнообразие;

Финансиране

40.  приветства доклада на Европейската сметна палата относно мрежата „Натура 2000“ и споделя нейната оценка, че финансовите средства от ЕС не са били достатъчно мобилизирани в подкрепа на управлението на мрежата;

41.  подчертава, че финансирането на зоните по „Натура 2000“ е отговорност преди всичко на държавите членки и подчертава факта, че липсата на финансиране вероятно е допринесла в най-голяма степен за пропуските в прилагането на директивите в областта на опазването на природата, както беше посочено в проверката за пригодност на законодателството;

42.  подчертава, че възможността за създаване на нови финансови механизми за опазване на биологичното разнообразие с оглед на постигането на целите до 2020 г. е слабо вероятно предвид времевата рамка на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР); призовава за максимално използване на съществуващите средства, включително L’Instrument Financier pour l’Environnement (Финансов инструмент за околна среда (LIFE)), ОСП и структурните фондове;

43.  приветства предстоящото предложение на Комисията за увеличаване на пакета „Природа и биологично разнообразие“ с 10% в рамките на програма LIFE;

44.  заявява, че е нужна още подготвителна работа с оглед на следващата МФР от гледна точка на извършването на преглед и прогнозирането, за да се осигури подходящо финансиране за опазването на природата, за биологичното разнообразие и за устойчиво селско стопанство в зоните по „Натура 2000“; счита, че в това отношение ще бъде ключово да се извърши цялостен преглед на предишните разходи, както и да се очертаят извлечените поуки от гледна точка на резултатите от мерките, предприети в миналото;

45.  призовава в следващата МФР да бъдат включени нови финансови механизми за опазване на биологичното разнообразие; призовава Комисията да гарантира, че бъдещите финансови инструменти в областта на селското стопанство, развитието на селските райони и регионалното развитие съдържат специални пакети за биологичното разнообразие и за управлението на мрежата „Натура 2000“, които да се управляват съвместно от националните и регионалните органи по опазване на околната среда;

46.  призовава Комисията да приспособи по-ефективно схемите за финансиране към целите на „Натура 2000“ и да определи за всички релевантни фондове на ЕС междусекторни показатели за постигнати резултати от гледна точка на „Натура 2000“; призовава Комисията също така да създаде механизъм за проследяване на разходите по „Натура 2000“ с цел подобряване на прозрачността, отчетността и ефективността, както и да го включи в следващата МФР;

47.  заявява отново, че програмата „Натура 2000“ обикновено се финансира чрез съфинансиране; призовава държавите членки да увеличат съществено своето финансиране за „Натура 2000“, за да бъде определено по-привлекателно съотношение за съфинансиране и в резултат да се подобри използването на фонда, както и да се въведат мерки за намаляване на административната тежест за заявителите и бенефициентите по проекти;

48.  подчертава потенциала на публично-частното финансиране за разработване на екосистемни услуги, екологосъобразна инфраструктура и други области, свързани с природния капитал, като приветства факта, че Инструментът за финансиране на природен капитал (NCFF) ще продължи да подпомага изпълнението на проекти, свързани с биологичното разнообразие за периода 2017—2019 г.;

49.  призовава Комисията да насърчава и предлага средства за финансиране и развитие на трансгранични планове за управление на едрите хищни животински видове и също така призовава за извършване на подробно проучване на ролята на големите хищници, както и за евентуално въвеждане на мерки за коригиране, за да се гарантира, че ще бъдат съхранени биологичното разнообразие, земеделският ландшафт и практикуваната от векове паша на добитък в планинските райони;

Екологосъобразна инфраструктура

50.  приветства ангажимента, поет в плана за действие, за предоставяне на насоки в подкрепа на развитието на екологосъобразна инфраструктура, насочена към подобряване на свързаността на защитените зони по „Натура 2000“, но отново изразява своя призив за истинско предложение за развитие на трансевропейска мрежа за екологосъобразна инфраструктура (TEN-G);

51.  заявява, че е важно компетентните органи в държавите членки, с участието на всички релевантни заинтересовани страни, да използват по-добре процесите на интегрирано пространствено планиране, да подобряват хоризонталното разбиране на TEN-G със специфични за сектора знания и да дадат възможност за финансиране на по-голяма свързаност, както и на екологосъобразна инфраструктура като цяло, чрез фондове за развитие на селските райони и фондове за регионално развитие; отбелязва, че тези критерии следва да насочват планирането на инфраструктурните работи в МФР за периода след 2020 г.; отбелязва, че концепцията за екологосъобразна инфраструктура допринася и за създаването на устойчива икономика посредством поддържане на ползите от екосистемите, като същевременно смекчава отрицателните последици от транспортни и енергийни инфраструктури;

52.  отбелязва, че е необходимо да се разгледа ролята на екологосъобразната инфраструктура за смекчаването на последиците от природни бедствия, свързани с метеорологичните промени и изменението на климата, по-специално с екстремните метеорологични и климатични условия, които са причина за някои от най-опустошителните и смъртоносни природни бедствия в Европа и по света;

o
o   o

53.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0034.
(2) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf
(3) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Biodiversity_statistics
(4) http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/state_of_nature_en.pdf

Правна информация - Политика за поверителност