Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2931(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0595/2017

Předložené texty :

B8-0595/2017

Rozpravy :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Hlasování :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0442

Přijaté texty
PDF 264kWORD 52k
Středa, 15. listopadu 2017 - Štrasburk
Stav právního státu a demokracie v Polsku
P8_TA(2017)0442B8-0595/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o stavu právního státu a demokracie v Polsku (2017/2931(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvy EU, a zejména na články 2, 3, 4, 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na Ústavu Polské republiky,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP) a příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. dubna 2016 o situaci v Polsku(1),

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2016 o událostech poslední doby v Polsku a jejich dopadu na základní práva zakotvená v Listině základních práv Evropské unie(2),

–  s ohledem na doporučení Komise týkajícího se právního státu ze dne 21. prosince 2016(3), jež doplňuje její doporučení ze dne 27. července 2016 s přihlédnutím k nejnovějšímu vývoji v Polsku s ohledem na jmenování nového předsedy Ústavního soudu,

–  s ohledem na třetí doporučení Komise týkajícího se právního státu ze dne 26. července 2017(4), v němž vyjadřuje své vážné znepokojení ohledně plánované reformy soudnictví v Polsku, která podle hodnocení Komise umocňuje systémové ohrožení právního státu v Polsku, které již bylo uvedeno v postupu pro posílení právního státu, jejž Komise zahájila v lednu 2016,

–  s ohledem na odpověď polské vlády ze dne 20. února 2017, v níž odmítla tvrzení, že existuje systémové ohrožení právního státu v Polsku, a na údajnou odpověď polské vlády ze dne 29. srpna 2017, v níž měla odmítnout námitky Komise proti reformě soudnictví a napadnout její schopnost posuzovat systém soudnictví,

–  s ohledem na řízení o nesplnění povinnosti, které Komise zahájila proti Polsku, včetně postupu ze dne 29. července 2017 a odůvodněného stanoviska ze dne 12. září 2017 týkajícího se zákona o řádné organizaci soudů, v nichž se uvádí, že polský zákon je v rozporu s unijním právem, zejména s čl. 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), směrnice 2006/54/ES o rovnosti žen a mužů v oblasti zaměstnání, a čl. 19 odst. 1 SEU ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na výměny názorů ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci s prvním místopředsedou Komise Fransem Timmermansem 22.3., 31.8. a 6.11.2017,

–  s ohledem na výměny názorů na schůzích Rady pro všeobecné záležitosti 16.5.2017 a 25.9.2017 o právním státě v Polsku,

–  s ohledem na stanovisko Benátské komise ze dne 14. října 2016 k Zákonu o Ústavním soudu a na prohlášení předsedy Benátské komise ze dne 24. ledna 2017, v němž vyjadřuje hluboké znepokojení nad „zhoršující se situací“ v Polsku,

–  s ohledem na to, že 18. května 2017 byly z internetových stránek Ústavního soudu a jeho online právní databáze odstraněny tři rozsudky týkající se následujících případů: 9. března 2016, K 47/15 (prohlašující, že změny, které přijal polský parlament v zákonu o Ústavním soudu, jsou protiústavní), 11. srpna 2016, K 39/16 (zpochybňující zákonnost hlavních ustanovení druhého zákona, kterým se mění fungování Ústavního soudu) a 7. listopadu 2016, K 44/16 (o zákonnosti jmenování předsedy a místopředsedy Ústavního soudu),

–  s ohledem na přijetí čtyř zákonů na reformu soudnictví polským parlamentem v červnu a červenci 2017, a to: zákona, kterým se mění zákon o Národní škole soudnictví a státního zastupitelství, zákon o organizaci obecných soudů a některé další zákony („zákon o Národní škole soudnictví“), zákona, kterým se mění zákon o Státní soudní radě a některé další zákony („zákon o Státní soudní radě“); zákona, kterým se mění zákon o organizaci obecných soudů („zákon o organizaci obecných soudů“); a zákona o Nejvyšším soudu, který vyvolal závažné obavy ohledně porušení oddělení pravomocí a konce nezávislosti soudnictví,

–  s ohledem na dopis předsedy Evropského parlamentu ze dne 18. července 2017, v němž vyjádřil znepokojení velké většiny vedoucích politických skupin v Parlamentu ohledně přijímaných zákonů na reformu soudnictví,

–  s ohledem na rozhodnutí polského prezidenta ze dne 27. července 2017 vetovat dva sporné zákony, které polský parlament přijal dříve v témž měsíci a které vážně ohrozily nezávislost soudnictví v Polsku,

–  s ohledem na dva návrhy polského prezidenta týkající se Státní soudní rady a Nejvyššího soudu, které vzbuzují obavy, pokud jde o to, zda jsou v souladu s polskou ústavou, a neřeší problémy týkající se oddělení pravomocí a nezávislosti soudnictví,

–  s ohledem na rozhodnutí polského Ústavního soudu ze dne 24. října 2017, podle nějž jsou pravidla pro volbu předsedů Nejvyššího soudu a valného shromáždění soudců Nejvyššího soudu neústavní,

–  s ohledem na dočasný příkaz Soudního dvora EU ze dne 27. července 2017 ve věci C-441/17, aby bylo okamžitě zastaveno rozsáhlé kácení v Bělověžském pralese, který polská vláda neprovedla, a na obavy, že pokračující kácení způsobí „závažné a nevratné poškození“ pralesa, zatímco soudy budou na daném případě pracovat,

–  s ohledem na předběžná opatření ze dne 8. června 2017 vydaná Evropským soudem pro lidská práva, aby zastavil nucené návraty do Běloruska, s ohledem na návrhy předložené v lednu 2017 na změny zákona o cizincích polským ministrem vnitra, které vzbuzují obavy, pokud jde o jejich soulad s evropským a mezinárodním právem,

–  s ohledem na zákon o veřejných shromážděních v pozměněném znění z prosince 2016, který umožňuje přílišné omezování práva na shromažďování včetně stanovení priorit pro tzv. „pravidelná/opakovaná shromáždění“ věnovaná vlasteneckým, náboženským a historickým událostem a dává orgánů možnost zakazovat protidemonstrace,

–  s ohledem na zákon o Národním institutu svobody - Centru rozvoje občanské společnosti ze dne 15. září 2017, který uvaluje na přístup k veřejnému financování pro organizace občanské společnosti včetně prostředků z EU kontrolu vlády, což vyvolává obavy, pokud jde o odpovídající financování nevládních organizací, včetně mimo jiné organizací pro práva žen,

–  s ohledem na zprávy mezinárodních nevládních organizací o stavu právního státu a základních práv v Polsku včetně zprávy Amnesty International ze dne 19. října 2017 nazvané „Polsko: V ulicích na obranu lidských práv“ a zprávu Human Rights Watch ze dne 24. října 2017 s názvem „Eroze brzd a protivah – útoky na právní stát a lidská práva v Polsku“,

–  s ohledem na stanoviska OBSE/ODIHR ze dne 5. května 2017 o návrhu změny zákona o Státní soudní radě a některých dalších zákonů Polské republiky; ze dne 22. srpna 2017 o návrhu zákona o Národním ústavu svobody svobody – centru pro rozvoj občanské společnosti; a ze dne 30. srpna 2017 o některých ustanoveních návrhu zákona o Nejvyšším soudu Polska, která poukázala na to, že navrhovaná ustanovení byla svou povahou neslučitelná s mezinárodními normami a závazky OBSE,

–  s ohledem na závěrečné připomínky k sedmé pravidelné zprávě o Polsku, kterou přijala Rada OSN pro lidská práva dne 31. října 2016, jež vyzvala Polsko, aby podniklo kroky k ochraně nezávislosti Ústavního soudu a soudnictví a k přesnějšímu vymezení trestného činu terorismu, s cílem bránit jeho zneužívání,

–  s ohledem na kanadské vystoupení ze dne 9. května 2017 na zasedání Rady OSN pro lidská práva v souvislosti se všeobecným pravidelným přezkumem týkajícím se Polska a na dopis ze dne 23. října 2017 adresovaný Polsku vysokým komisařem OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na úvodní poznámky zvláštního zpravodaje OSN pro nezávislost soudců a právníků ze dne 27. října 2017 po oficiální návštěvě Polska, v nichž vyjádřil znepokojení ohledně nezávislosti polského soudnictví,

–  s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy 2188 (2017) ze dne 11. října 2017 „Nové hrozby pro právní stát v členských státech Rady Evropy: vybrané příklady“,

–  s ohledem na opakované masové protesty proti vládní politice a právním předpisům, včetně „černého protestu“, který proběhl v říjnu 2016 a zabránil změně současného zákona o interrupcích, „pochodu svobody“, který se uskutečnil 6. května 2017, a protestů, které proběhly v červenci 2017 po přijetí zákonů o reformě soudnictví,

–   s ohledem na zákon z června 2017 omezující přístup žen a dívek k nouzové antikoncepční tabletce; s ohledem na informativní přehled Světové zdravotnické organizace z června 2017, který nouzovou antikoncepční tabletku označuje za bezpečnou a doporučuje, aby byla zpřístupněna v rámci nezbytné reprodukční zdravotní péči; s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. ledna 2015, kterým se mění registrace, kterou rozhodnutí C(2009)4049 poskytlo přípravku „ellaOne, ulipristal-acetát“, což je humánní léčivý přípravek,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů; vzhledem k tomu, že dodržování těchto hodnot odhlasoval polský lid v referendu v roce 2003;

B.  vzhledem k tomu, že článek 9 polské ústavy uvádí, že Polská republika musí dodržovat mezinárodní právo, kterým je vázána;

C.  vzhledem k tomu, že EU funguje na základě presumpce vzájemné důvěry v to, že členské státy budou jednat ve shodě s demokracií, právním státem a základními právy zakotvenými v EÚLP a v Listině základních práv;

D.  vzhledem k tomu, že právní stát je jednou ze společných hodnot, na nichž je EU založena, a vzhledem k tomu, že Komise je podle Smluv spolu s Parlamentem a Radou zodpovědná za zajištění toho, že zásada právního státu bude jakožto základní hodnota Unie dodržována a že budou dodržovány právo, hodnoty a zásady Unie;

E.  vzhledem k tomu, že mezi tyto zásady patří: zákonnost, včetně transparentního, odpovědného, demokratického a pluralistického procesu přijímání právních předpisů, právní jistota, vyloučení svévolných výkonných pravomocí, nezávislé a nestranné soudy, účinný soudní přezkum zahrnující důsledné dodržování základních práv a rovnost před zákonem;

F.  vzhledem k tomu, že nezávislost soudnictví je zakotvena v článku 47 Listiny základních práv a článku 6 EÚLP a že představuje nezbytný požadavek demokratické zásady dělby moci, což je zohledněno rovněž v článku 10 polské ústavy;

G.  vzhledem k tomu, že je třeba chránit svobodu sdružování; vzhledem k tomu, že aktivní občanská společnost a pluralita sdělovacích prostředků hrají zásadní úlohu při prosazování otevřené a pluralistické společnosti, účasti veřejnosti na demokratických procesech a zvyšování odpovědnosti vlád; vzhledem k tomu, že by měly být dostatečně financovány nevládní organizace;

H.  vzhledem k tomu, že to, že polská vláda odmítá provést rozhodnutí Soudního dvora EU o zákazu těžby dřeva v Bělověžském pralese a respektovat prozatímní příkazy ESLP týkající se navracení do Běloruska, jednoznačně dokládá, že Polsko nedodržuje Smlouvy EU;

I.  vzhledem k tomu, že desítky demonstrantů jsou stíhány podle přestupkového zákona a v některých případech podle trestního zákoníku; vzhledem k tomu, že více než 300 osob bylo údajně předvoláno na policii v souvislosti s účastí na protestech v říjnu 2017;

J.  vzhledem k tomu, že podle Listiny základních práv, EÚLP a judikatury ESLP souvisí sexuální a reprodukční zdraví žen s řadou lidských práv, včetně práva na život a důstojnost, svobody od nelidského a ponižujícího zacházení, práva na přístup ke zdravotní péči, práva na soukromí, práva na vzdělání a zákazu diskriminace, což je rovněž zohledněno v polské ústavě;

K.  vzhledem k tomu, že odmítání přístupu ke službám sexuálního a reprodukčního zdraví, včetně bezpečného a legálního potratu, představuje porušení základních práv žen; vzhledem k tomu, že Výbor OSN pro lidská práva vyzval Polsko, aby neprovádělo žádnou legislativní reformu, která by znamenala návrat zpět od již dnes restriktivní právní úpravy přístupu žen k bezpečnému a legálnímu potratu; vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva v několika případech rozhodl v neprospěch Polska na základě polského restriktivního výkladu tohoto práva;

1.  zdůrazňuje, že je bezpodmínečně nutné zaručit, aby byly dodržovány společné evropské hodnoty uvedené v článku 2 SEU a v polské ústavě a aby byla respektována základní práva uvedená v Listině základních práv Evropské unie;

2.  znovu opakuje svůj postoj, který vyjádřil ve svých usneseních ze dne 13. dubna 2016 a ze dne 14. září 2016; opětovně vyjadřuje zejména své znepokojení nad rychlým legislativním vývojem v řadě oblastí bez řádných konzultací nebo možnosti nezávislého a legitimního ústavního přezkumu, v důsledku čehož hrozí systematické oslabování základních lidských práv, demokratických kontrol a protivah a právního státu; znovu vyjadřuje znepokojení nad takovými změnami především v oblasti veřejnoprávních sdělovacích prostředků, v trestním právu, zákoně o policii, zákoně o veřejné službě, zákoně o boji proti terorismu, zákoně o nevládních organizacích a v azylovém zákoně a v oblasti svobody shromažďování a práv žen;

3.  vyjadřuje hluboké politování a rostoucí znepokojení nad tím, že nebylo nalezeno kompromisní řešení fundamentálního problému řádného fungování ústavního soudu (jeho nezávislosti a legitimity a zveřejňování a provádění jeho rozsudků), což vážně oslabuje polskou ústavu a demokracii a právní stát v Polsku; s hlubokým politováním poukazuje na to, že polská vláda odmítá zohledňovat konstruktivní kritiku ze strany polské veřejnosti a vnitrostátních, mezinárodních a evropských institucí a že neoznámila žádná opatření, jimiž by na tyto výhrady reagovala;

4.  je hluboce znepokojen přepracováním právních předpisů týkajících se polského soudnictví, zejména pokud jde o možné strukturální oslabení nezávislosti soudnictví a právního státu v Polsku;

5.  bere na vědomí, že dne 27. července 2017 vetoval prezident Duda dva kontroverzní zákony, které schválil polský parlament, s odvoláním na to, že byly neslučitelné s polskou ústavou a že vážně ohrožovaly nezávislost soudnictví v Polsku; vyzývá k rozsáhlé diskusi o reformě soudnictví, která by měla respektovat zásady právního státu, právní předpisy EU a evropské normy nezávislosti soudnictví, na celostátní úrovni se všemi příslušnými aktéry; vyzývá polského prezidenta, aby nepodepisoval nové zákony, pokud nebudou plně zaručovat nezávislé soudnictví;

6.  podporuje doporučení týkající se právního státu vydaná Komisí i řízení o nesplnění povinnosti vedená s Polskem kvůli porušování práva EU; bere na vědomí odhodlání Komise coby strážkyně Smluv sledovat situaci v Polsku a plnění jejích doporučení polskými orgány a nadále Polsku nabízet plnou podporu při hledání vhodných řešení k posílení právního státu;

7.  naléhavě vyzývá polský parlament a vládu, aby plně provedly veškerá doporučení Komise a Benátské komise a aby se zdržely jakýchkoli reforem, které by ohrozily právní stát, a zejména nezávislost soudnictví; v této souvislosti vyzývá k odložení přijetí veškerých zákonů, dokud Komise a Benátská komise neprovedou řádné posouzení;

8.  vyzývá polskou vládu, aby splnila dočasný příkaz Soudního dvora EU ze dne 27. července 2017 ve věci C-441/17 a aby okamžitě zastavila rozsáhlé kácení v Bělověžském pralese, které s sebou nese riziko závažného a nevratného poškození tohoto místa zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO; vyzývá polskou vládu, aby zastavila hromadné navracení osob do Běloruska v souladu se závaznými prozatímními příkazy ESLP ze dne 8. června 2017 a aby zajistila, že každý, kdo vyjádří záměr požádat o azyl nebo mezinárodní ochranu na polských hranicích získá plný přístup k polskému azylovému řízení v souladu s mezinárodními závazky a právem EU;

9.  vyzývá polskou vládu, aby dodržovala právo na svobodu shromažďování, tedy aby ze současného zákona o shromažďování odstranila ustanovení upřednostňující „cyklická“ shromáždění schválená vládou; naléhavě žádá příslušné orgány, aby se zdržely uplatňování trestních postihů vůči účastníkům pokojných shromáždění nebo protidemonstrací a aby zastavily trestní stíhání pokojných demonstrantů;

10.  vyzývá polskou vládu, aby zrušila zákon o zřízení Národního institutu svobody - Centra rozvoje občanské společnosti, který bání přístupu klíčových skupin občanské společnosti k veřejnému financování, a aby zajistila spravedlivé, nestranné a transparentní přidělování veřejných prostředků občanské společnosti s cílem zaručit pluralitní zastoupení;

11.  vyjadřuje znepokojení nad zprávami o policejním sledování lídrů opozice a občanské společnosti, o němž informovaly sdělovací prostředky, a naléhavě vyzývá polské orgány, aby tyto informace vyšetřily a aby plně respektovaly soukromí všech občanů;

12.  vyzývá polskou vládu, aby zaujala důsledný postoj k otázce práv žen a dívek tím, že bude volně poskytovat dostupnou antikoncepci bez diskriminace a zpřístupní nouzovou antikoncepci, která nebude na lékařský předpis; v této souvislosti vyzývá k tomu, aby byl zrušen zákon omezující přístup žen a dívek k nouzové antikoncepční tabletě;

13.  důrazně kritizuje veškeré legislativní návrhy, které by zakazovaly potrat v případě závažného či fatálního postižení plodu; zdůrazňuje, že univerzální přístup ke zdravotní péči, zejména v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a s tím spojených práv, je jedním ze základních lidských práv; důrazně opakuje, že podporuje organizace bojující za práva žen, a to tím spíše, že byly tyto organizace nedávno cílem trestního stíhání;

14.  vyzývá polskou vládu, aby dodržovala všechna ustanovení týkající se právního státu a základních práv zakotvená ve Smlouvách, Listině základních práv, EÚLP a mezinárodních lidskoprávních normách a aby vedla přímý dialog s Komisí;

15.  vyzývá Komisi, aby Parlamentu pravidelně poskytovala podrobné a transparentní informace o dosaženém pokroku a přijatých opatřeních;

16.  je přesvědčen, že současná situace v Polsku představuje jednoznačné riziko závažného porušování hodnot uvedených v článku 2 SEU; pověřuje Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby v souladu s čl. 83 odst. 1 písm. a) jednacího řádu vypracoval zvláštní zprávu s cílem uspořádat hlasování v plénu o odůvodněném návrhu vyzývajícím Radu k tomu, aby jednala v souladu s čl. 7 odst. 1 SEU;

17.  opakuje, že je třeba zavést pravidelný postup monitorování a dialogu, jehož se účastní všechny členské státy, Rada, Komise a Parlament, s cílem ochránit základní hodnoty EU – demokracii, základní práva a právní stát –, jak je uvedeno v usnesení Parlamentu ze dne 25. října 2016 obsahujícím doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva(5) (Pakt EU o demokracii, právním státu a základních právech);

18.  vyzývá polskou vládu, aby přijala náležitá opatření a důrazně odsoudila xenofobní a fašistickou demonstraci, která se uskutečnila v sobotu 11. listopadu 2017 ve Varšavě;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, prezidentovi, vládě a parlamentu Polska, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy a OBSE.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0123.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0344.
(3) Doporučení Komise (EU) 2017/146 ze dne 21. prosince 2016 v otázce právního státu v Polsku komplementární k doporučení (EU) 2016/1374 (Úř. věst. L 22, 27.1.2017, s. 65).
(4) Doporučení Komise (EU) 2017/1520 ze dne 26. července 2017 v otázce právního státu v Polsku komplementární k doporučením (EU) 2016/1374 a (EU) 2017/146 (Úř. věst. L 228, 2.9.2017, s. 19).
(5) Přijaté texty, P8_TA(2016)0409.

Právní upozornění - Ochrana soukromí