Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2931(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0595/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0595/2017

Keskustelut :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Äänestykset :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0442

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 53k
Keskiviikko 15. marraskuuta 2017 - Strasbourg
Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa
P8_TA(2017)0442B8-0595/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. marraskuuta 2017 oikeusvaltion ja demokratian tilasta Puolassa (2017/2931(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon EU:n perussopimukset ja erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 4, 6 ja 7 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon Puolan tasavallan perustuslain,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2014 annetun komission tiedonannon uudesta EU:n toimintakehyksestä oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi (COM(2014)0158),

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Puolan tilanteesta(1),

–  ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman Puolan viimeaikaisista tapahtumista ja niiden vaikutuksesta Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettuihin perusoikeuksiin(2),

–  ottaa huomioon 27. heinäkuuta 2016 annettua suositusta täydentävän 21. joulukuuta 2016 annetun komission oikeusvaltiosuosituksen(3), kun tarkastellaan Puolan viimeaikaisia tapahtumia perustuslakituomioistuimen uuden presidentin nimityksen valossa,

–  ottaa huomioon 26. heinäkuuta 2017 annetun komission kolmannen oikeusvaltiosuosituksen(4), jossa komissio esittää Puolan oikeuslaitoksen suunniteltua uudistusta koskevat vakavat huolenaiheensa, sillä sen mielestä uudistus lisää Puolassa oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvaa järjestelmätason uhkaa, joka havaittiin jo komission tammikuussa 2016 käynnistämässä oikeusvaltiomenettelyssä,

–  ottaa huomioon 20. helmikuuta 2017 annetun Puolan hallituksen vastauksen, jossa torjutaan ajatus Puolan oikeusvaltioon kohdistuvasta järjestelmätason uhasta, ja 29. elokuuta 2017 annetun Puolan hallituksen vastauksen, jossa torjutaan komission vastalauseet oikeuslaitosuudistuksista ja kyseenalaistetaan komission kyky arvioida oikeusjärjestelmää,

–  ottaa huomioon komission käynnistämät rikkomusmenettelyt Puolaa vastaan, myös 29. heinäkuuta 2017 käynnistetyn menettelyn ja 12. syyskuuta 2017 annetun perustellun lausunnon, joka koski yleisten tuomioistuinten organisaatiosta annettua lakia ja jossa todettiin, että Puolan oikeus on ristiriidassa unionin oikeuden ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 157 artiklan, sukupuolten tasa-arvosta työelämässä annetun direktiivin 2006/54/EY ja SEU-sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan kanssa luettuna yhdessä EU:n perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa,

–  ottaa huomioon 22. maaliskuuta, 31. elokuuta ja 6. marraskuuta 2017 kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa käydyt keskustelut komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin kanssa,

–  ottaa huomioon 16. toukokuuta 2017 ja 25. syyskuuta 2017 pidetyissä yleisten asioiden neuvoston kokouksissa oikeusvaltion tilasta Puolassa käydyt keskustelut,

–  ottaa huomioon 14. lokakuuta 2016 annetun Venetsian komission lausunnon perustuslakituomioistuinta koskevasta laista ja 24. tammikuuta 2017 annetun Venetsian komission puheenjohtajan lausunnon, jossa hän ilmaisi syvän huolensa Puolan ”pahenevasta tilanteesta”,

–  ottaa huomioon, että 18. toukokuuta 2017 perustuslakituomioistuimen verkkosivustolta ja sen oikeustietokannasta poistettiin kolme tuomiota, jotka koskivat seuraavia asioita: 9. maaliskuuta 2016, K 47/15 (jossa todetaan, että Puolan parlamentin hyväksymät muutokset perustuslakituomioistuinta koskevaan säädökseen ovat perustuslain vastaisia), 11. elokuuta 2016, K 39/16 (jossa kiistetään perustuslakituomioistuimen toiminnan muuttamista koskevan toisen säädöksen keskeisten säännösten laillisuus) ja 7. marraskuuta 2016, K 44/16 (perustuslakituomioistuimen presidentin ja varapresidentin nimitysten laillisuudesta),

–  ottaa huomioon, että Puolan parlamentti hyväksyi kesä- ja heinäkuussa 2017 seuraavat neljä lakia oikeuslaitoksen uudistamisesta: lain, jolla muutettiin Puolan tuomareiden ja syyttäjien kansallisesta oppilaitoksesta annettua lakia, yleisten tuomioistuinten organisaatiosta annettua lakia ja eräitä muita lakeja, lain, jolla muutettiin kansallisesta tuomarineuvostosta annettua lakia ja eräitä muita lakeja, lain, jolla muutettiin yleisten tuomioistuinten organisaatiosta annettua lakia, ja korkeimmasta oikeudesta annetun lain, jotka herättivät vakavaa huolta vallanjaon periaatteen rikkomisesta ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden päättymisestä,

–  ottaa huomioon parlamentin puhemiehen 18. heinäkuuta 2017 päivätyn kirjeen, jossa tuotiin esiin parlamentin poliittisten ryhmien johtajien suuren enemmistön huoli oikeuslaitoksen uudistamisesta hyväksytyistä laeista,

–  ottaa huomioon Puolan presidentin 27. heinäkuuta 2017 tekemän päätöksen estää veto-oikeudellaan kaksi Puolan parlamentin aiemmin samassa kuussa hyväksymää kiistanalaista lakia, jotka uhkasivat vakavasti Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuutta,

–  ottaa huomioon Puolan presidentin kansallista tuomarineuvostoa ja korkeinta oikeutta koskevat kaksi ehdotusta, joiden yhteydessä herää epäilys siitä, ovatko ne Puolan perustuslain mukaisia ja joissa ei myöskään puututa vallanjakoa ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta koskeviin ongelmiin,

–  ottaa huomioon 24. lokakuuta 2017 tehdyn Puolan perustuslakituomioistuimen päätöksen, jonka mukaan korkeimman oikeuden ja tuomareiden yleiskokouksen presidenttien valintaa koskevat säännökset ovat perustuslain vastaisia,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 27. heinäkuuta 2017 asiassa C‑441/17 antaman tilapäisen määräyksen, jota hallitus ei pannut täytäntöön, keskeyttää laajat metsänhakkuut Białowieżan metsässä, ja pelon siitä, että jatkuvat metsänhakkuut aiheuttavat vakavaa ja korjaamatonta haittaa metsille samaan aikaan, kun tuomioistuin käsittelee tapausta,

–  ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2017 esitetyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen välituomiot summittaisten palautusten lopettamiseksi Valko-Venäjälle, ottaa huomioon tammikuussa 2017 tehdyt ulkomaalaislain muuttamista koskevat Puolan sisäministerin ehdotukset, jotka herättävät huolta niiden yhteensopivuudesta EU:n lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden kanssa,

–  ottaa huomioon julkisia kokoontumisia koskevan lain, sellaisena kuin se on muutettuna joulukuussa 2016, joka mahdollistaa kokoontumisvapauden liialliset rajoitukset, mukaan lukien niin kutsuttujen säännöllisten/syklisten isänmaallisia, uskonnollisia ja historiallisia tapahtumia koskevien kokousten priorisoinnin ja viranomaisten mahdollisuuden kieltää vastamielenosoitukset,

–  ottaa huomioon 15. syyskuuta 2017 annetun lain Kansallisesta vapausinstituutista –Kansalaisyhteiskunnan kehittämiskeskuksesta, joka mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan järjestöille hallituksen valvonnassa rahoituksen saannin, myös EU:n rahastoista, mikä herättää huolta kansalaisjärjestöjen ja etenkin naisten oikeuksia ajavien järjestöjen riittävästä rahoituksesta,

–  ottaa huomioon kansainvälisten kansalaisjärjestöjen raportit oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien noudattamisesta Puolassa, mukaan luettuina Amnesty International -järjestön 19. lokakuuta 2017 päivätty raportti ihmisoikeuksista Puolassa (”Poland: On the streets to defend human rights”) ja Human Rights Watchin 24. lokakuuta 2017 päivätty raportti oikeusvaltioperiaatteesta ja ihmisoikeuksista Puolassa (”Eroding Checks and Balances – Rule of Law and Human Rights Under Attack in Poland”),

–  ottaa huomioon Etyjin/ODIHR:n 5. toukokuuta 2017 antaman lausunnon muutosluonnoksista kansallisesta tuomarineuvostosta annettuun lakiin ja eräisiin muihin lakeihin, 22. elokuuta 2017 antaman lausunnon Puolan säädösesityksestä kansalaisyhteiskunnan kehittämisestä vastaavan keskuksen perustamisesta (National Freedom Institute – Centre for the Development of Civil Society) ja 30. elokuuta 2017 antaman lausunnon joistakin Puolan korkeimmasta oikeudesta annetun säädösesityksen säännöksistä, jossa todettiin, että ehdotetut säännökset ovat räikeässä ristiriidassa kansainvälisten normien ja Etyjin sitoumusten kanssa,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuskomitean 31. lokakuuta 2016 hyväksymät seitsemänteen Puolaa koskevaan määräaikaiskertomukseen sisältyvät loppupäätelmät, joissa Puolaa kehotettiin toteuttamaan toimia perustuslakituomioistuimen ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden suojelemiseksi ja määrittelemään terroristiset rikokset tarkemmin, jotta voidaan estää väärinkäytökset,

–  ottaa huomioon Kanadan puheenvuoron 9. toukokuuta 2017 pidetyssä YK:n ihmisoikeusneuvostossa Puolan yleisen määräaikaisarvioinnin yhteydessä ja 23. lokakuuta 2017 päivätyn YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kirjeen Puolalle,

–  ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan 27. lokakuuta 2017 virallisella vierailulla Puolassa tuomareiden ja juristien riippumattomuudesta tekemät alustavat huomautukset, joista kävi ilmi huoli Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuudesta,

–  ottaa huomioon 11. lokakuuta 2017 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 2188 (2017) oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvista uusista uhista Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa (”New threats to the rule of law in Council of Europe member States: selected examples”),

–  ottaa huomioon toistuvat joukkomielenosoitukset hallituksen politiikkaa ja lainsäädäntöä vastaan, myös lokakuussa 2016 järjestetyn Black Protest ‑mielenosoituksen, jolla estettiin nykyisen aborttilain muuttaminen, 6. toukokuuta 2017 järjestetyn Freedom March -marssin sekä heinäkuussa 2017 järjestetyt mielenosoitukset oikeuslaitoksen uudistamista koskevien lakien hyväksymisen jälkeen,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2017 annetun lain, jolla rajoitetaan jälkiehkäisypillerin saatavuutta naisille ja tytöille; ottaa huomioon WHO:n kesäkuussa 2017 julkistaman tiedotteen, jonka mukaan jälkiehkäisypillerin käyttö on turvallista ja jossa se suosittelee sen asettamista saataville tarpeellisen lisääntymisterveydenhuollon osana; ottaa huomioon 7. tammikuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen, jolla muutetaan päätöksellä C(2009)4049 ihmisille tarkoitetulle lääkkeelle ”Ellaone - ulipristaaliasetaatti” myönnettyä myyntilupaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina; toteaa, että nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo; ottaa huomioon, että Puolan kansa hyväksyi vuonna 2003 järjestetyssä kansanäänestyksessä näiden arvojen noudattamisen;

B.  ottaa huomioon, että Puolan perustuslain 9 artiklan mukaan Puolan tasavalta noudattaa sitä velvoittavaa kansainvälistä oikeutta;

C.  ottaa huomioon, että EU toimii sen keskinäistä luottamusta koskevan olettaman perusteella, että jäsenvaltiot toimivat demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien mukaisesti, sellaisina kuin ne vahvistetaan Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Euroopan perusoikeuskirjassa;

D.  ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaate on yksi niistä yhteisistä arvoista, joihin EU perustuu, ja perussopimusten nojalla komission vastuulla on yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa taata oikeusvaltion periaatteen kunnioittaminen unionin perusarvona ja varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä, arvoja ja periaatteita kunnioitetaan;

E.  ottaa huomioon, että kyseisiin periaatteisiin sisältyvät: lainmukaisuus, mukaan luettuna lainsäädännön täytäntöönpanoa koskeva avoin, vastuuvelvollinen, demokraattinen ja moniarvoinen prosessi, oikeusvarmuus, täytäntöönpanovallan mielivaltaisen käytön kieltäminen, riippumattomat ja puolueettomat tuomioistuimet, tehokas laillisuusvalvonta ja perusoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen sekä yhdenvertaisuus lain edessä;

F.  ottaa huomioon, että oikeuslaitoksen riippumattomuus on vahvistettu perusoikeuskirjan 47 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa, se on demokraattisen vallanjaon periaatteen välttämätön edellytys ja siitä on säädetty myös Puolan perustuslain 10 artiklassa;

G.  ottaa huomioon, että yhdistymisvapautta olisi suojeltava; ottaa huomioon, että vireä kansalaisyhteiskunta ja moniarvoiset tiedotusvälineet ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä edistämään avointa ja moniarvoista yhteiskuntaa ja kansalaisten osallistumista demokraattiseen prosessiin ja lujittamaan hallitusten vastuuvelvollisuutta; ottaa huomioon, että kansalaisjärjestöjä olisi rahoitettava riittävästi;

H.  ottaa huomioon, että Puolan hallituksen kieltäytyminen panemasta täytäntöön Euroopan unionin tuomioistuimen määräystä keskeyttää metsänhakkuut Białowieżan metsässä ja sen kieltäytyminen noudattamasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen välituomioita palautusten lopettamiseksi Valko-Venäjälle ovat näkyviä merkkejä siitä, että Puola ei noudata EU:n perussopimuksia;

I.  ottaa huomioon, että kymmeniä mielenosoittajia vastaan on nostettu järjestysrikkomuksen perusteella kanteita tai joissakin tapauksissa rikoskanteita; ottaa huomioon, että raporttien mukaan yli 300 ihmistä on kutsuttu poliisin kuultaviksi osallistumisestaan mielenosoituksiin lokakuussa 2017;

J.  ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti naisten seksuaali- ja lisääntymisterveys liittyy useisiin ihmisoikeuksiin, myös oikeuteen elämään ja ihmisarvoon sekä oikeuteen olla joutumatta epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kohteeksi, oikeuteen terveydenhuoltoon, oikeuteen yksityisyyteen, oikeuteen saada koulutusta sekä syrjintäkieltoon, joista on säädetty myös Puolan perustuslaissa;

K.  katsoo, että seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvien palvelujen, turvallinen ja laillinen abortti mukaan luettuna, käytön kieltäminen rikkoo naisten perusoikeuksia; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeuskomitea on kehottanut Puolaa pidättäytymään sellaisista lainsäädäntöuudistuksista, joilla käytännössä kiristetään edelleen naisten oikeutta turvalliseen ja lailliseen aborttiin koskevaa, jo entisestäänkin tiukkaa lainsäädäntöä; toteaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuominnut Puolan useissa asioissa, jotka koskivat Puolan käytäntöä tulkita kyseistä oikeutta rajoittavasti;

1.  korostaa, että on olennaisen tärkeää kunnioittaa SEU:n 2 artiklassa ja Puolan perustuslaissa lueteltuja yhteisiä eurooppalaisia arvoja ja taata Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetut perusoikeudet;

2.  toistaa 13. huhtikuuta 2016 ja 14. syyskuuta 2016 antamissaan päätöslauselmissa esittämänsä kannan; toistaa olevansa huolissaan erityisesti nopeasta lainsäädännön kehityksestä monilla aloilla ilman asianmukaisia kuulemisia tai mahdollisuutta toteuttaa riippumaton ja legitiimi perustuslain mukaisuuden uudelleentarkastelu, mikä uhkaa heikentää järjestelmällisesti perusihmisoikeuksia, demokraattista valvontajärjestelmää ja oikeusvaltion periaatetta; toistaa erityisesti huolensa tällaisista muutoksista julkisten tiedotusvälineiden, rikosoikeuden, poliisilain, virkamieslain, terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön, kansalaisjärjestöjä koskevan lainsäädännön, turvapaikkalainsäädännön, kokoontumisvapauden ja naisten oikeuksien aloilla;

3.  pitää erittäin valitettavana ja on yhä huolestuneempi siitä, että ei ole löydetty kompromissiratkaisua perustuslakituomioistuimen moitteetonta toimintaa koskevaan perustavanlaatuiseen ongelmaan (sen riippumattomuus ja legitiimiys ja sen kaikkien tuomioiden julkaiseminen ja täytäntöönpano), mikä uhkaa vakavasti Puolan perustuslakia ja demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista Puolassa; toteaa syvästi pahoitellen, että Puolan hallitus kieltäytyy ottamasta huomioon rakentavaa kritiikkiä Puolan yhteiskunnalta sekä kansallisilta, kansainvälisiltä ja EU:n toimielimiltä ja ettei minkäänlaisia toimia olla aikeissa toteuttaa näihin huolenaiheisiin vastaamiseksi;

4.  on erittäin huolissaan Puolan oikeuslaitokseen liittyvästä uudelleenlaaditusta lainsäädännöstä ja erityisesti siitä, että se saattaa horjuttaa Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuutta rakenteellisesti ja heikentää oikeusvaltioperiaatetta Puolassa;

5.  toteaa, että presidentti Duda esti veto-oikeudellaan 27. heinäkuuta 2017 kaksi kiistanalaista lakia, jotka Puolan parlamentti oli hyväksynyt, sillä ne eivät olleet yhteensopivia Puolan perustuslain kanssa ja presidentti väitti niiden uhkaavan vakavasti Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuutta; vaatii laajaa keskustelua kansallisella tasolla kaikkien asianomaisten sidosryhmien kanssa oikeuslaitoksen uudistuksesta, jossa olisi noudatettava oikeusvaltioperiaatetta ja EU:n lainsäädäntöä sekä oikeuslaitoksen riippumattomuutta koskevia eurooppalaisia normeja; kehottaa Puolan presidenttiä olemaan allekirjoittamatta uusia lakeja, ellei niillä taata täysimääräisesti oikeuslaitoksen riippumattomuutta;

6.  tukee komission esittämiä oikeusvaltiosuosituksia sekä sen unionin oikeuden rikkomisen vuoksi Puolaa vastaan käynnistämiä rikkomusmenettelyjä; panee tyytyväisenä merkille, että komissio seuraa perussopimusten valvojana Puolan tilannetta ja sitä, millä tavoin Puolan viranomaiset toteuttavat sen suosituksia, ja antaa täyden tukensa Puolalle asianmukaisten oikeusvaltioperiaatteen lujittamiseen pyrkivien ratkaisujen löytämiseksi;

7.  kehottaa Puolan parlamenttia ja hallitusta panemaan kaikilta osin täytäntöön kaikki komission ja Venetsian komission suositukset ja pidättymään kaikista uudistuksista, jotka vaarantaisivat oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuuden; kehottaa tässä yhteydessä lykkäämään kaikkien lakien hyväksymistä, kunnes komissio ja Venetsian komissio ovat arvioineet ne asianmukaisesti;

8.  kehottaa Puolan hallitusta noudattamaan Euroopan unionin tuomioistuimen 27. heinäkuuta 2017 asiassa C-441/17 antamaa tilapäistä määräystä ja keskeyttämään välittömästi Białowieżan metsässä toteutettavat laajamittaiset metsänhakkuut, jotka aiheuttavat vakavaa ja korjaamatonta haittaa Unescon maailmanperintöluetteloon sisältyvälle kohteelle; kehottaa Puolan hallitusta lopettamaan summittaiset palautukset Valko-Venäjälle eli noudattamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 8. kesäkuuta 2017 antamia sitovia väliaikaisia määräyksiä ja varmistamaan, että jokainen, joka ilmaisee aikovansa hakea turvapaikkaa tai kansainvälistä suojelua Puolan rajoilla, pääsee täysimittaisesti Puolassa toteutettavaan turvapaikkamenettelyyn kansainvälisten velvoitteiden ja unionin oikeuden mukaisesti;

9.  kehottaa Puolan hallitusta noudattamaan oikeutta kokoontumisvapauteen poistamalla nykyisestä kokoontumista koskevasta laista säännökset, joissa asetetaan etusijalle hallituksen hyväksymät ”sykliset” kokoontumiset; kehottaa viranomaisia pidättymään rikosoikeudellisten seuraamusten määräämisestä henkilöille, jotka osallistuvat rauhanomaisiin kokouksiin tai vastamielenosoituksiin, ja luopumaan rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan nostetuista rikossyytteistä;

10.  kehottaa Puolan hallitusta kumoamaan lain Kansallisesta vapausinstituutista – Kansalaisyhteiskunnan kehittämiskeskuksesta, koska se haittaa kriittisten kansalaisyhteiskunnan ryhmien mahdollisuuksia saada valtion rahoitusta, ja varmistamaan, että julkisten varojen jako kansalaisyhteiskunnalle toteutetaan oikeudenmukaisesti, puolueettomasti ja avoimesti, jotta varmistetaan moniarvoinen edustus;

11.  on huolissaan tiedotusvälineiden raporteista, jotka koskevat poliisin toteuttamaa oppositiojohtajien ja kansalaisyhteiskunnan johtajien valvontaa, ja kehottaa Puolan viranomaisia tutkimaan näitä raportteja ja noudattamaan täysimääräisesti kaikkien kansalaisten yksityisyyttä;

12.  kehottaa Puolan hallitusta pitämään tiukasti kiinni naisten ja tyttöjen oikeuksista tarjoamalla ilmaisia ja helppokäyttöisiä ehkäisykeinoja ketään syrjimättä ja asettamalla jälkiehkäisypilleri saataville reseptivapaasti; kehottaa tässä yhteydessä kumoamaan lain, jolla rajoitetaan jälkiehkäisypillerin saatavuutta naisille ja tytöille;

13.  arvostelee voimakkaasti lainsäädäntöehdotuksia, joilla on tarkoitus kieltää abortti tapauksissa, joissa sikiö on vaikeasti tai hengenvaarallisesti epämuodostunut; painottaa, että kaikkien saatavilla olevat terveyspalvelut, seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ja niihin liittyvät oikeudet mukaan luettuina, ovat perusihmisoikeuksia; toistaa voimakkaan tukensa naisten oikeuksia puolustaville järjestöille, sillä niitä vastaan on hiljan käynnistetty oikeustoimia;

14.  kehottaa Puolan hallitusta noudattamaan kaikkia säännöksiä, jotka koskevat oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia, jotka on kirjattu perussopimuksiin, perusoikeuskirjaan, Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja kansainvälisiin ihmisoikeusnormeihin, ja käymään suoraa vuoropuhelua komission kanssa;

15.  kehottaa komissiota antamaan parlamentille säännöllisesti, tiiviisti ja avoimesti tietoa saavutetusta edistyksestä ja toteutetuista toimista;

16.  katsoo, että Puolan nykytilanteessa on selvä vaara, että SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja loukataan vakavasti; kehottaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa laatimaan työjärjestyksen 83 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti erityisen mietinnön, jotta täysistunnossa äänestettäisiin perustellusta ehdotuksesta, jolla kehotetaan neuvostoa toimimaan SEU:n 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

17.  toteaa, että tarvitaan säännöllistä valvontaa ja vuoropuhelua, joihin kaikki jäsenvaltiot osallistuvat, jotta voidaan turvata demokratiaa, perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevat unionin perusarvot neuvoston, komission ja Euroopan parlamentin myötävaikutuksella, kuten sen 25. lokakuuta 2016 antamassa päätöslauselmassa suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta todetaan(5);

18.  kehottaa Puolan hallitusta ryhtymään asianmukaisiin toimiin Varsovassa lauantaina 11. marraskuuta 2017 järjestetyn muukalaisvihamielisen ja fasistisen marssin johdosta ja tuomitsemaan sen jyrkästi;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, Puolan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle ja Etyjille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0123.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0344.
(3)Komission suositus (EU) 2017/146, annettu 21 päivänä joulukuuta 2016, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta Puolassa, täydentää komission suositusta (EU) 2016/1374 (EUVL L 22, 27.1.2017, s. 65).
(4)Komission suositus (EU) 2017/1520, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2017, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta Puolassa, täydentää suosituksia (EU) 2016/1374 ja (EU) 2017/146 (EUVL L 228, 2.9.2017, s. 19).
(5)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0409.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö