Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2961(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0634/2017

Rozpravy :

PV 16/11/2017 - 4.1
CRE 16/11/2017 - 4.1

Hlasování :

PV 16/11/2017 - 7.1

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0443

Přijaté texty
PDF 335kWORD 46k
Čtvrtek, 16. listopadu 2017 - Štrasburk
Svoboda projevu v Súdánu, zejména případ Muhammada Zajna al-Ábidína
P8_TA(2017)0443RC-B8-0634/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. listopadu 2017 o svobodě projevu v Súdánu, zejména o případu Muhammada Zajna al-Ábidína (2017/2961(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Súdánu, zejména na usnesení ze dne 13. června 2012(1), 10. října 2013(2), 18. prosince 2014(3) a 6. října 2016(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. března 2017 o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017(5),

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na súdánský zákon o tisku a publikacích z roku 2009,

–  s ohledem na súdánský zákon o svobodě informací z roku 2015,

–  s ohledem na prohlášení Panafrické konference o svobodě projevu a přístupu k informacím ze dne 26. března 2017 učiněné v Kampale,

–  s ohledem na společné prohlášení EU, Norska, USA a Kanady týkající se zatýkání z politických důvodů a cenzury novin v Súdánu ze dne 7. prosince 2016,

–  s ohledem na obecné zásady EU pro svobodu projevu na Internetu i mimo něj,

–  s ohledem na prohlášení nezávislého experta Organizace spojených národů Aristida Nononsiho o situaci v oblasti lidských práv v Súdánu, které vydal v návaznosti na svou pracovní cestu do Súdánu, jež proběhla ve dnech 11.–21. května 2017,

–  s ohledem na návštěvu Súdánu, kterou uskutečnil komisař Stylianides ve dnech 22.–23. října 2017,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové, které vydala jménem EU u příležitosti Mezinárodního dne ukončení beztrestnosti za zločiny spáchané proti novinářům (2. listopadu 2017),

–  s ohledem na světový index svobody tisku za rok 2017, který zveřejňují Reportéři bez hranic,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  s ohledem na to, že Muhammad Zajn al-Ábidín kritizoval v článku vydaném dne 23. února 2012 v deníku At-Tajjár údajnou korupci v rodině súdánského prezidenta Umara al-Bašíra;

B.  vzhledem k tomu, že súdánská státní zpravodajská a bezpečnostní služba podala na Muhammada Zajna al-Ábidína a jeho šéfredaktora Usmána Mirgáního žalobu;

C.  vzhledem k tomu, že dne 23. října 2017 súdánský soud odsoudil Muhammada Zajna al-Ábidína za porušení etického kodexu novinářů k podmíněnému trestu odnětí svobody s odkladem na pět let;

D.  vzhledem k tomu, že šéfredaktor Usmán Mirgání byl na základě stejného obvinění odsouzen k zaplacení pokuty ve výši 10 000 súdánských liber nebo trestu odnětí svobody v délce šesti měsíců a byl poté, co pokutu zaplatila Súdánská unie novinářů, propuštěn;

E.  vzhledem k tomu, že právní zástupce zastupující Muhammada Zajna al-Ábidína a Usmána Mirgáního dal najevo, že se chce proti těmto trestům odvolat;

F.  vzhledem k tomu, že podle informací súdánská státní zpravodajská a bezpečnostní služba vyslýchá a zadržuje novináře, podala proti súdánským novinářům celou řadu soudních žalob a svévolně zabavila celá vydání deníků jako např. At-Tajjár, Al-Džarída, Al-Watán, Al-Youm At-Tálí, Al-Ayam a Ácher Lahtha, které obsahovaly články kritizující vládu;

G.  vzhledem k tomu, že v roce 2016 byla vydání publikací zabavena alespoň ve 44 případech, což se dotklo 12 deníků, včetně pěti vydání deníku Al-Džarída v jednom jediném týdnu; vzhledem k tomu, že dne 14. srpna 2016 Státní rada pro tisk a publikace na neurčitou dobu pozastavila vydávání deníku Ílaf, Al-Mustaqilla, Al-Watán a Awwal al-Nahar;

H.  vzhledem tomu, že svobodné, nezávislé a nestranné sdělovací prostředky jsou jedním ze základních stavebních kamenů demokratické společnosti;

I.  vzhledem k tomu, že dne 8. ledna 2017 Súdán podepsal Prohlášení o svobodě sdělovacích prostředků v arabském světě, a stal se tak po Palestině, Tunisku a Jordánsku čtvrtou zemí, která toto prohlášení podepsala; vzhledem k tomu, že státní ministr pro záležitosti sdělovacích prostředků poukázal na odhodlání vlády dodržovat svobodu tisku v Súdánu;

J.  vzhledem k tomu, že Reportéři bez hranic ve svém světovém indexu svobody tisku za rok 2017 zařadili „za zastrašování sdělovacích prostředků, cenzuru, zabavování jednotlivých vydání deníků, uzavírání sdělovacích prostředků a odpojování Internetu“ Súdán na 174. místo ze 180, tj. mezi nejméně svobodné země;

K.  vzhledem k tomu, že se ve zprávě nezávislého experta OSN o situaci v oblasti lidských práv v Súdánu z července 2017 uvádí, že cenzura deníku Al-Džarída, kterou provádí súdánská státní zpravodajská a bezpečnostní služba, je v rozporu s prozatímní národní ústavou Súdánu;

L.  vzhledem k tomu, že Súdán podepsal přepracované znění dohody z Cotonou z roku 2005, ale neratifikoval jej;

M.  vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Federica Mogheriniová vydala dne 14. listopadu 2017 prohlášení týkající se návštěvy súdánského prezidenta Umara al-Bašíra v Ugandě, v němž všem stranám Římského statutu Mezinárodního trestního soudu připomněla, že se musejí řídit svými povinnostmi vyplývajícími z mezinárodního práva a plnit je;

N.  vzhledem k tomu, že v Súdánu i nadále dochází k potlačování lidských, občanských a politických práv;

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad tím, že dne 23. října 2017 soud pro tisk v Chartúmu odsoudil Muhammada Zajna al-Ábidína k podmíněnému trestu odnětí svobody s odkladem na pět let, a vyzývá súdánské orgány, aby okamžitě přehodnotily veškerá obvinění, která proti němu byla vznesena;

2.  je hluboce znepokojen situací v oblasti svobody projevu v Súdánu, pokračující cenzurou a zabavováním deníků v zemi a dále rostoucími omezeními, která brání novinářům vyjadřovat v Súdánu svůj názor; konstatuje, že kontrola politiky ze strany veřejnosti a vyžadování odpovědnosti od politiků nesmí vést k represím vůči svobodnému tisku; s obavami dále poukazuje na to, že v důsledku opakovaného zabavování celých vydání a pozastavené činnosti se deníky musejí potýkat s dlouhodobými finančními omezeními;

3.  s politováním konstatuje, že se objevily četné zprávy ohledně opakovaného porušování svobody sdělovacích prostředků a neustálého zastrašování novinářů ze strany sudánské státní zpravodajské bezpečnostní služby, a naléhavě vyzývá súdánské orgány, aby zajistily, aby byly pravomoci této služby a její metody v souladu s mezinárodními normami;

4.  domnívá se, že svobodné, nezávislé a nestranné sdělovací prostředky jsou jedním ze základních stavebních kamenů demokratické společnosti, pro kterou mají otevřené diskuze zásadní význam; vyzývá proto EU, aby zintenzivnila své úsilí o prosazování svobody projevu na základě své vnější politiky a zahraničněpolitických nástrojů;

5.  naléhavě vyzývá súdánské orgány, aby okamžitě ukončily všechny formy pronásledování a zastrašování novinářů a obránců svobody projevu na Internetu i mimo něj a útoky proti nim a aby v souladu se svými povinnostmi stanovenými v prozatímní národní ústavě Súdánu a svými mezinárodními závazky uvedenými mj. v dohodě z Cotonou zavedly demokratické reformy k zajištění ochrany a prosazování lidských práv v zemi, včetně svobody projevu;

6.  zdůrazňuje, že podle Všeobecné deklarace lidských práv nese hlavní odpovědnost za prosazování a ochranu všech lidských práv stát; vyzývá súdánské orgány, aby obnovily lidská práva a základní svobody podle mezinárodního práva, včetně svobody projevu, a dodržovaly je;

7.  je si vědom významu nedávné pracovní cesty komisaře Stylianidese a informování súdánských orgánů o obecně známých obavách EU, mj. pokud jde o dodržování základních svobod;

8.  vyzývá EU a její členské státy, aby prostřednictvím odborné pomoci a programů zaměřených na budování kapacit zajistily podporu organizací občanské společnosti, s cílem zlepšit jejich schopnosti v oblasti obrany lidských práv a prosazování zásad právního státu a zajistit, aby byly schopny účinněji přispět ke zlepšení situace v oblasti lidských práv v Súdánu;

9.  se znepokojením poukazuje na návrh zákona o tisku a polygrafii z roku 2017, který obsahuje další kontroverzní omezení týkající se internetových publikací a ustanovení o delším pozastavení činnosti deníků a novinářů; vyzývá vládu Súdánu, aby novelizovala zákon o tisku a publikacích z roku 2009, tak aby zajistila novinářům a vydavatelům novin větší ochranu;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU, Komisi Africké unie, Panafrickému parlamentu a súdánské vládě.

(1) Úř. věst. C 332 E, 15.11.2013, s. 49.
(2) Úř. věst. C 181, 19.5.2016, s. 87.
(3) Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 28.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2016)0379.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2017)0089.

Právní upozornění - Ochrana soukromí