Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2961(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0634/2017

Keskustelut :

PV 16/11/2017 - 4.1
CRE 16/11/2017 - 4.1

Äänestykset :

PV 16/11/2017 - 7.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0443

Hyväksytyt tekstit
PDF 166kWORD 41k
Torstai 16. marraskuuta 2017 - Strasbourg
Sananvapaus Sudanissa, erityisesti Mohamed Zine al-Abidinen tapaus
P8_TA(2017)0443RC-B8-0634/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. marraskuuta 2017 sananvapaudesta Sudanissa, erityisesti Mohamed Zine al-Abidinen tapauksesta (2017/2961(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Sudanin tilanteesta ja etenkin 13. kesäkuuta 2012(1), 10. lokakuuta 2013(2), 18. joulukuuta 2014(3) ja 6. lokakuuta 2016(4) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2017 antamansa päätöslauselman EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017(5),

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon Afrikan peruskirjan ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon Sudanin lehdistöä ja julkaisutoimintaa koskevan lain vuodelta 2009,

–  ottaa huomioon Sudanin tiedonvälityksen vapautta koskevan lain vuodelta 2015,

–  ottaa huomioon yleisafrikkalaisessa konferenssissa sananvapaudesta ja tiedonsaannista 26. maaliskuuta 2017 annetun Kampalan julistuksen,

–  ottaa huomioon EU:n, Norjan, Yhdysvaltojen ja Kanadan 7. joulukuuta 2016 antaman yhteisen julkilausuman Sudanin pidätyksistä ja lehdistön sensuurista,

–  ottaa huomioon sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon Sudanin ihmisoikeustilannetta käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien riippumattoman asiantuntijan Aristide Nononsin lausunnon hänen Sudaniin 11.–21. toukokuuta 2017 tekemänsä matkan jälkeen,

–  ottaa huomioon komission jäsenen Stylianidesin vierailun Sudaniin 22.–23. lokakuuta 2017,

–  ottaa huomioon komission varapuhemiehen / unionin ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan EU:n puolesta antaman julkilausuman toimittajiin kohdistuneiden rikosten rankaisemattomuuden lopettamisen kansainvälisen päivän kunniaksi (2. marraskuuta 2017),

–  ottaa huomioon Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuotta 2017 koskevan maailmanlaajuisen lehdistönvapausindeksin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että al-Tayar-sanomalehti julkaisi 23. helmikuuta 2012 Mohamed Zine al-Abidinen artikkelin, jossa kritisoitiin Sudanin presidentin Omar al-Bashirin perheen väitettyä korruptoituneisuutta;

B.  ottaa huomioon, että Sudanin kansallinen tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu (NISS) esitti syytteitä Mohamed Zine al-Abidinea ja sanomalehden päätoimittajaa Osman Mirgania vastaan;

C.  ottaa huomioon, että 23. lokakuuta 2017 Sudanin tuomioistuin tuomitsi Mohamed Zine al-Abidinen viiden vuoden ehdolliseen vankeuteen journalistisen ammattietiikan loukkauksesta;

D.  ottaa huomioon, että al-Tayarin päätoimittaja Osman Mirgani tuomittiin samasta rikoksesta 10 000 Sudanin punnan sakkorangaistukseen tai kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen ja että hänet vapautettiin Sudanin journalistiliiton maksettua sakon;

E.  ottaa huomioon, että sekä Mohamed Zine al-Abidinea että Osman Mirgania edustanut asianajaja on ilmoittanut aikeestaan hakea muutosta heille langetettuihin tuomioihin;

F.  ottaa huomioon, että NISS:n kerrotaan kuulustelevan ja pitävän vangittuna toimittajia ja että se on nostanut useita oikeusjuttuja sudanilaisia toimittajia vastaan ja mielivaltaisesti takavarikoinut muun muassa sanomalehtien al-Tayar, al-Jareeda al-Watan, al-Youm al-Tali, al-Ayam ja Akhir Lahza kokonaisia painoksia, joissa on julkaistu hallitusta arvostelevia artikkeleita;

G.  ottaa huomioon, että vuonna 2016 julkaisuja takavarikoitiin ainakin 44 kertaa ja takavarikoinnit kohdistuivat kahteentoista sanomalehteen, muun muassa viiteen al-Jareedan painokseen yhden viikon aikana; ottaa huomioon, että 14. elokuuta 2016 kansallinen lehdistö- ja julkaisuneuvosto keskeytti sanomalehtien Elaf, Al-Mustagilla, Al-Watan ja Awal Al-Nahar julkaisun määräämättömäksi ajaksi;

H.  ottaa huomioon, että vapaiden, riippumattomien ja puolueettomien tiedotusvälineiden olemassaolo on yksi demokraattisen yhteiskunnan kulmakivi;

I.  ottaa huomioon, että Sudan allekirjoitti 8. tammikuuta 2017 arabimaailman tiedotusvälineiden vapautta koskevan julkilausuman neljäntenä Palestiinan, Tunisian ja Jordanian jälkeen; ottaa huomioon, että Sudanin tiedotusvälineistä vastaava ministeri totesi Sudanin hallituksen sitoutuneen kunnioittamaan lehdistönvapautta maassa;

J.  ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestö sijoittaa vuoden 2017 lehdistönvapausindeksillään Sudanin vähiten vapaiden maiden joukkoon, 174. sijalle 180 maasta, ”tiedotusvälineiden häirinnän, sensuurin, sanomalehtien painosten takavarikoinnin, tiedostusvälineiden sulkemisen ja internetin sulkemisen” vuoksi;

K.  ottaa huomioon, että YK:n riippumattoman asiantuntijan raportissa Sudanin ihmisoikeustilanteesta heinäkuulta 2017 todettiin, että al-Jareeda-lehteen kohdistunut NISS:n sensuuri rikkoi Sudanin välikaista kansallista perustuslakia;

L.  ottaa huomioon, että Sudan on allekirjoittanut tarkistetun vuoden 2005 Cotonoun sopimuksen mutta ei ole ratifioinut sitä;

M.  ottaa huomioon, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini antoi 14. marraskuuta 2017 lausunnon Sudanin presidentin Omar al-Bashirin vierailusta Ugandaan ja muistutti kaikkia Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön sopimuspuolia kansainvälisen oikeuden noudattamisesta ja sen mukaisten velvoitteidensa täytäntöönpanosta;

N.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksia, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia tukahdutetaan Sudanissa jatkuvasti;

1.  on erittäin huolissaan siitä, että Mohamed Zine al-Abidine tuomittiin Khartumin lehdistötuomioistuimessa 23. lokakuuta 2017 viiden vuoden ehdolliseen vankeuteen, ja pyytää Sudanin viranomaisia käsittelemään välittömästi uudelleen kaikki häntä vastaan esitetyt syytteet;

2.  on erittäin huolestunut Sudanin sananvapaustilanteesta, meneillään olevasta sensuurista ja sanomalehtien takavarikoinneista sekä toimittajille asetetuista lisääntyneistä sananvapauden rajoituksista Sudanissa; toteaa, että hallituksen politiikan ja politiikkojen julkinen arvosteleminen ei saisi johtaa vapaan lehdistön edustajiin kohdistuvaan painostukseen; panee lisäksi huolestuneena merkille, että lehdistöön kohdistuu pitkäkestoisia taloudellisia paineita rutiininomaisten takavarikoiden ja toiminnan keskeytysten vuoksi;

3.  pitää valitettavana lukuisia raportteja tiedotusvälineiden vapauden loukkauksista ja NISS:n harjoittamasta toimittajien jatkuvasta häirinnästä ja vaatii Sudanin viranomaisia mukauttamaan NISS:n valtuudet ja menettelytavat kansainvälisiin standardeihin;

4.  katsoo, että vapaat, riippumattomat ja puolueettomat tiedotusvälineet ovat yksi kulmakivistä demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa avoin keskustelu on keskeisellä sijalla; kehottaa EU:ta tehostamaan toimiaan sananvapauden edistämiseksi ulkoisilla politiikoillaan ja välineillään;

5.  vaatii Sudanin viranomaisia lopettamaan välittömästi kaikenlaisen häirinnän, pelottelun ja hyökkäykset toimittajia ja sananvapautta verkossa ja sen ulkopuolella puolustavia henkilöitä vastaan ja toteuttamaan demokraattisia uudistuksia, joilla maassa voidaan varmistaa ihmisoikeuksien suojelu ja edistäminen, mukaan lukien sananvapaus, noudattaen Sudanin väliaikaisen kansallisen perustuslain mukaisia velvoitteita ja sen kansainvälisiä sitoumuksia, myös Cotonoun sopimusta;

6.  korostaa, että valtio on ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen perusteella ensisijaisesti vastuussa kaikkien ihmisoikeuksien edistämisestä ja suojelusta; kehottaa Sudanin viranomaisia palauttamaan kansainvälisen oikeuden mukaiset ihmisoikeudet ja perusoikeudet, sananvapaus mukaan luettuna, ja kunnioittamaan niitä;

7.  korostaa komission jäsen Stylianidesin äskettäisen matkan tärkeyttä, koska hän välitti unionissa laajalti tunnetut huolenaiheet ja myös huolen perusvapauksien kunnioituksesta Sudanin viranomaisille;

8.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjä antamalla niille teknistä tukea ja tukemalla niiden valmiuksien kehittämisohjelmia, jotta parannettaisiin niiden kykyä edistää ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion voimavaroja ja mahdollistettaisiin se, että ne voivat toimia tehokkaammin Sudanin ihmisoikeuksien parantamiseksi;

9.  panee huolestuneena merkille lehdistöä ja julkaisutoimintaa koskevan vuoden 2017 lakiehdotuksen, johon sisältyy lisää ristiriitaisia rajoituksia verkkojulkaisujen suhteen ja säännöksiä sanomalehtien ja toimittajien toiminnan keskeyttämisen jatkamisesta; kannustaa Sudanin hallitusta tarkistamaan vuonna 2008 annettua lehdistön ja julkaisutoiminnan lakia suojellakseen toimittajia ja sanomalehtien julkaisijoita enemmän;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille, Afrikan unionin komissiolle, yleisafrikkalaiselle parlamentille ja Sudanin hallitukselle.

(1)EUVL C 332 E, 15.11.2013, s. 49.
(2)EUVL C 181, 19.5.2016, s. 87.
(3)EUVL C 294, 12.8.2016, s. 28.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0379.
(5)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0089.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö