Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2961(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0634/2017

Debatai :

PV 16/11/2017 - 4.1
CRE 16/11/2017 - 4.1

Balsavimas :

PV 16/11/2017 - 7.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0443

Priimti tekstai
PDF 258kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2017 m. lapkričio 16 d. - Strasbūras
Saviraiškos laisvė Sudane, ypač Mohamedo Zine al-Abidine atvejis
P8_TA(2017)0443RC-B8-0634/2017

2017 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl saviraiškos laisvės Sudane, visų pirma Mohamedo Zine al-Abidine atvejo (2017/2961(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Sudane, ypač į 2012 m. birželio 13 d.(1), 2013 m. spalio 10 d.(2), 2014 m. gruodžio 18 d.(3) ir 2016 m. spalio 6 d.(4) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. kovo 16 d. rezoliuciją dėl ES prioritetų 2017 m. Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesijose(5),

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Sudano 2009 m. Spaudos ir leidybos įstatymą,

–  atsižvelgdamas į Sudano 2015 m. Informacijos laisvės įstatymą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 26 d. Panafrikos konferencijos dėl saviraiškos laisvės ir galimybių susipažinti su informacija Kampalos deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 7 d. bendrą ES, Norvegijos, JAV ir Kanados pareiškimą dėl sulaikymų dėl politinių priežasčių ir laikraščių cenzūros Sudane,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime,

–  atsižvelgdamas į nepriklausomo Jungtinių Tautų eksperto Aristide Nononsi pareiškimą dėl žmogaus teisių padėties Sudane, paskelbtą po jo misijos Sudane, vykusios 2017 m. gegužės 11–21 d.,

–  atsižvelgdamas į Komisijos nario Ch. Stylianideso vizitą į Sudaną, vykusį 2017 m. spalio 22–23 d.,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 2 d. Tarptautinės nebaudžiamumo už nusikaltimus prieš žurnalistus panaikinimo dienos proga Europos Sąjungos vardu paskelbtą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į organizacijos „Žurnalistai be sienų“ paskelbtą 2017 m. spaudos laisvės indeksą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2012 m. vasario 23 d. laikraštyje „Al-Tayar“ paskelbtame Mohamedo Zine al-Abidine straipsnyje kritikuojama galima Sudano prezidento Omaro al-Bashiro šeimos korupcija;

B.  kadangi Sudano nacionalinė žvalgybos ir saugumo tarnyba (angl. NISS) pateikė kaltinimus Mohamedui Zine al-Abadine ir jo vyriausiajam redaktoriui Osmanui Mirgani;

C.  kadangi 2017 m. spalio 23 d. Sudano teismas nuteisė Mohamedą Zine al-Abidine lygtine laisvės atėmimo bausme su penkerių metų trukmės probacijos laikotarpiu, pateikus kaltinimus dėl žurnalistikos etikos kodekso pažeidimo,

D.  kadangi laikraščio „Al-Tayar“ vyriausiasis redaktorius Osman Mirgani nuteistas sumokėti 10 000 Sudano svarų baudą arba atlikti šešių mėnesių įkalinimo bausmę, pateikus tuos pačius kaltinimus, ir paleistas po to, kai Sudano žurnalistų sąjunga sumokėjo minėtą baudą;

E.  kadangi advokatas, atstovavęs ir Mohamedui Zine al-Abidine, ir Osmanui Mirgani, pareiškė, kad ketina apskųsti jiems paskelbtą nuosprendį;

F.  kadangi pranešta, kad NISS apklausia ir sulaiko žurnalistus ir yra pateikusi daug ieškinių Sudano žurnalistams ir savavališkai konfiskavusi ištisus laikraščių, kaip antai laikraščių „Al-Tayar“, „Al-Jareeda Al-Watan“, „Al-Youm Al-Tali“, „Al-Ayam“ ir „Akhir Lahza“, numerių, kuriuose buvo vyriausybę kritikuojančių straipsnių, tiražus;

G.  kadangi 2016 m. būta ne mažiau kaip 44 konfiskuotų tiražų atvejų, nuo kurių nukentėjo 12 laikraščių, įskaitant penkis „Al-Jareeda“ numerius, kurių tiražai konfiskuoti per vieną savaitę; kadangi 2016 m. rugpjūčio 14 d. Nacionalinė spaudos ir leidinių taryba neribotam laikui sustabdė laikraščių „Elaf“, „Al-Mustagilla“, „Al-Watan“ ir „Awal Al-Nahar“ leidimą;

H.  kadangi laisvos, nepriklausomos ir nešališkos žiniasklaidos buvimas yra vienas esminių demokratinės visuomenės pagrindų;

I.  kadangi 2017 m. sausio 8 d. Sudanas pasirašė Žiniasklaidos laisvės arabų šalyse deklaraciją ir tapo ketvirtąja šią deklaraciją pasirašiusia šalimi (po Palestinos, Tuniso ir Jordanijos); kadangi žiniasklaidos reikalų ministras pažymėjo, kad vyriausybė yra įsipareigojusi paisyti žiniasklaidos laisvės Sudane;

J.  kadangi organizacijos „Žurnalistai be sienų“ sudarytame 2017 m. pasaulio spaudos laisvės indekse dėl „žiniasklaidos puldinėjimų, cenzūros, laikraščių numerių tiražų konfiskavimų, žiniasklaidos priemonių uždarymų ir interneto ryšio nutraukimų“ Sudanas priskiriama šalims, kuriose spaudos laisvės mažiausia, o būtent jam suteikta 174-ta vieta iš 180;

K.  kadangi 2017 m. liepos mėn. JT nepriklausomo eksperto pranešime dėl žmogaus teisių padėties Sudane pažymėta, kad NISS vykdoma laikraščio „Al-Jareeda“ cenzūra prieštarauja Sudano Laikinajai nacionalinei konstitucijai;

L.  kadangi Sudanas yra pasirašęs 2005 m. persvarstytos redakcijos Kotonu susitarimą, tačiau jo neratifikavęs;

M.  kadangi 2017 m. lapkričio 14 d. pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė Federica Mogherini paskelbė pareiškimą dėl Sudano prezidento Omaro al-Bashiro vizito į Ugandą, kuriame priminė visoms Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto šalims, kad jos turi laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę ir juos įgyvendinti;

N.  kadangi žmogaus, pilietinės ir politinės teisės Sudane ir toliau varžomos;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad 2017 m. spalio 23 d. Spaudos teismas Chartume nuteisė Mohamedą Zine al-Abidine lygtine laisvės atėmimo bausme su penkerių metų trukmės probacijos laikotarpiu, ir ragina Sudano valdžios institucijas nedelsiant persvarstyti visus šiam asmeniui pateiktus kaltinimus;

2.  yra labai susirūpinęs dėl išraiškos laisvės Sudane, vykdomos laikraščių cenzūros ir jų konfiskavimų, taip pat didėjančių žurnalistų laisvės reiškti savo nuomonę suvaržymų Sudane; pažymi, kad reikalavimas už vyriausybės politiką ir politikų veiklą atsiskaityti viešojoje erdvėje neturėtų lemti represijų laisvos spaudos atžvilgiu; be to, susirūpinęs atkreipia dėmesį į laikraščių patiriamus ilgalaikius finansinius apribojimus, kuriuos lėmė įprastais tapę jų numerių konfiskavimai ir veiklos sustabdymai;

3.  apgailestauja dėl to, kad gauta daug pranešimų dėl nuolat NISS vykdomų spaudos laisvės pažeidimų ir nuolatinio žurnalistų persekiojimo, ir primygtinai ragina Sudano valdžios institucijas suderinti NISS įgaliojimus ir taikomus metodus su tarptautiniais standartais;

4.  mano, kad laisva, nepriklausoma ir nešališka žiniasklaida yra vienas iš esminių demokratinės visuomenės, kurioje atviros diskusijos atlieka labai svarbų vaidmenį, pagrindų; ragina ES vykdant išorės politiką ir taikant jos priemones aktyviau skatinti saviraiškos laisvę;

5.  primygtinai ragina Sudano valdžios institucijas nedelsiant nutraukti bet kokį žurnalistų bei laisvės internete ir realiame gyvenime gynėjų persekiojimą, bauginimą ir išpuolius prieš juos, taip pat vykdyti demokratines reformas, nes tai – priemonė, kuria užtikrinamos ir skatinamos žmogaus teisės šalyje, įskaitant išraiškos laisvę, laikantis įsipareigojimų pagal Sudano Laikinąją nacionalinę konstituciją ir Sudano tarptautinių įsipareigojimų, be kita ko, pagal Kotonu susitarimą;

6.  pabrėžia, kad, kaip numatyta pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, visų pirma valstybė yra atsakinga už visų žmogaus teisių skatinimą ir apsaugą; ragina Sudano valdžios institucijas atkurti ir gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves, nustatytas pagal tarptautinę teisę, įskaitant išraiškos laisvę;

7.  pripažįsta, kokia svarbi neseniai įvykusi Komisijos nario Ch. Stylianideso misija ir kaip svarbu buvo perduoti plačiai žinomą ES susirūpinimą Sudano valdžios institucijoms, įskaitant susirūpinimą dėl pagrindinių laisvių paisymo;

8.  ragina ES ir jos valstybes nares teikti paramą pilietinės visuomenės organizacijoms teikiant techninę pagalbą ir vykdant gebėjimų stiprinimo programas, siekiant patobulinti šių organizacijų žmogaus teisių gynimo veiklą ir teisinės valstybės principo gynimo pajėgumus ir įgalėti jas veiksmingiau prisidėti prie žmogaus teisių padėties gerinimo Sudane;

9.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į 2017 m. pasiūlytą Spaudos ir tiražo įstatymą, į kurį įtraukti tolesni prieštaringi publikacijų internete apribojimai ir nuostatos dėl ilgiau trunkančių laikraščių veiklos sustabdymų ir žurnalistų nušalinimų; ragina Sudano vyriausybę iš dalies pakeisti 2009 m. Spaudos ir leidybos įstatymą siekiant užtikrinti didesnę apsaugą žurnalistams ir laikraščių leidėjams;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams, Afrikos Sąjungos komisijai, Panafrikos Parlamentui ir Sudano vyriausybei.

(1) OL C 332 E, 2013 11 15, p. 49.
(2) OL C 181, 2016 5 19, p. 87.
(3) OL C 294, 2016 8 12, p. 28.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0379.
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0089.

Teisinė informacija - Privatumo politika