Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2961(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0634/2017

Debatter :

PV 16/11/2017 - 4.1
CRE 16/11/2017 - 4.1

Omröstningar :

PV 16/11/2017 - 7.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0443

Antagna texter
PDF 168kWORD 45k
Torsdagen den 16 november 2017 - Strasbourg
Yttrandefriheten i Sudan, särskilt fallet Mohamed Zine al-Abidine
P8_TA(2017)0443RC-B8-0634/2017

Europaparlamentets resolution av den 16 november 2017 om yttrandefriheten i Sudan, särskilt fallet Mohamed Zine al-Abidine (2017/2961(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Sudan, särskilt resolutionerna av den 13 juni 2012(1), 10 oktober 2013(2), 18 december 2014(3) och 6 oktober 2016(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 mars 2017 om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017(5),

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter,

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av Sudans press- och publikationslag från 2009,

–  med beaktande av Sudans lag om informationsfrihet från 2015,

–  med beaktande av Kampalaförklaringen av den 26 mars 2017 från den panafrikanska konferensen om yttrandefrihet och tillgång till information,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 7 december 2016 från EU, Norge, Förenta staterna och Kanada om politiska frihetsberövanden och tidningscensur i Sudan,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om yttrandefrihet online och offline,

–  med beaktande av uttalandet av FN:s oberoende expert för människorättssituationen i Sudan, Aristide Nononsi, efter dennes uppdrag i Sudan den 11–21 maj 2017,

–  med beaktande av kommissionsledamoten Stylianides besök i Sudan den 22–23 oktober 2017,

–  med beaktande av uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, på EU:s vägnar med anledning av Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister (2 november 2017),

–  med beaktande av 2017 års globala pressfrihetsindex från Reportrar utan gränser,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I en artikel av Mohamed Zine al-Abidine i tidningen al-Tayar den 23 februari 2012 kritiserades den påstådda korruptionen i den sudanesiske presidenten Omar al-Bashirs familj.

B.  Sudans nationella underrättelse- och säkerhetstjänst (Niss) anmälde Mohamed Zine al‑Abidine och hans chefredaktör Osman Mirgani.

C.  Den 23 oktober 2017 dömde en sudanesisk domstol Mohamed Zine al-Abidine till en femårig villkorlig dom för att ha åsidosatt journalistikens etiska regler.

D.  Chefredaktören för tidningen al-Tayar, Osman Mirgani, dömdes på samma åtalspunkt till böter på 10 000 sudanesiska pund eller sex månaders fängelse och frigavs efter att böterna betalats av Sudans journalistfack.

E.  Den advokat som företräder både Mohamed Zine al-Abidine och Osman Mirgani har meddelat att han tänker överklaga domen mot dem.

F.  Det har rapporterats att underrättelse- och säkerhetstjänsten Niss frågar ut och håller kvar journalister och att den har lämnat in åtskilliga stämningsansökningar mot sudanesiska journalister och godtyckligt beslagtagit hela upplagor av tidningar, såsom al-Tayar, al-Jareeda al-Watan, al-Youm al-Tali, al-Ayam och Akhir Lahza, som innehåller regeringskritiska artiklar.

G.  Under 2016 förekom minst 44 fall av beslagtagna publikationer som drabbade tolv tidningar, däribland fem nummer av tidningen al-Jareeda på en enda vecka. Den 14 augusti 2016 drog Nationella rådet för press och publikationer tills vidare in publiceringen av tidningarna Elaf, al-Mustagilla, al-Watan och Awal al-Nahar.

H.  Fria, oberoende och opartiska medier utgör en av de väsentliga grundvalarna för ett demokratiskt samhälle.

I.  Den 8 januari 2017 undertecknade Sudan förklaringen om mediefrihet i arabvärlden och blev därmed dess fjärde signatär efter Palestina, Tunisien och Jordanien. Den biträdande ministern för mediefrågor noterade regeringens utfästelse att respektera pressfriheten i Sudan.

J.  Reportrar utan gränser rankar Sudan bland de minst fria länderna, på plats 174 av 180, i sitt globala pressfrihetsindex för 2017 på grund av ”trakasserier mot medier, censur, beslagtagande av tidningsupplagor, stängning av medier och inskränkningar av internet”.

K.  I FN-rapporten från den oberoende experten för människorättssituationen i Sudan konstaterades i juli 2017 att Niss censurering av tidningen al-Jareeda stred mot Sudans nationella interimskonstitution.

L.  Sudan har undertecknat men inte ratificerat 2005 års reviderade version av Cotonouavtalet.

M.  Vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, gjorde den 14 november 2017 ett uttalande om den sudanesiske presidenten Omar al-Bashirs besök i Uganda, i vilket hon påminde alla parter i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen om att efterleva och fullgöra sina folkrättsliga skyldigheter.

N.  Mänskliga, medborgerliga och politiska rättigheter undertrycks fortsatt i Sudan.

1.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över pressdomstolens femåriga villkorliga dom mot Mohamed Zine al-Abidine i Khartoum den 23 oktober 2017 och uppmanar de sudanesiska myndigheterna att omedelbart ompröva alla anklagelser mot honom.

2.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över yttrandefriheten i Sudan, den kontinuerliga censureringen och konfiskeringen av tidningar och de tilltagande begränsningarna av journalisters möjligheter att fritt uttrycka sina åsikter i Sudan. Att regeringspolitiker ställs till svars för sin politik i det offentliga får inte leda till ett undertryckande av den fria pressen. Vidare noterar parlamentet med oro de långsiktiga finansiella restriktionerna för tidningar till följd av rutinmässiga beslagtaganden och driftsinställelser.

3.  Europaparlamentet beklagar det faktum att åtskilliga rapporter givits ut rörande Niss upprepade kränkningar av mediefriheten och kontinuerliga trakasserier av journalister , och uppmanar med kraft de sudanesiska myndigheterna att göra Niss befogenheter och metoder förenliga med internationella normer.

4.  Europaparlamentet anser att fria, oberoende och opartiska medier utgör en av de väsentliga grundvalarna för ett demokratiskt samhälle, där öppna debatter spelar en avgörande roll. Parlamentet uppmanar EU att öka ansträngningarna för att främja yttrandefriheten genom sina utrikespolitiska strategier och instrument.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de sudanesiska myndigheterna att omedelbart upphöra med alla former av trakasserier, hot och angrepp mot journalister och försvarare av yttrandefrihet online och offline och att genomföra demokratiska reformer som ett sätt att säkra skyddet och främjandet av de mänskliga rättigheterna i landet, däribland yttrandefriheten, i enlighet med sina skyldigheter enligt Sudans nationella interimskonstitution och sina internationella åtaganden, däribland Cotonouavtalet.

6.  Europaparlamentet poängterar att staten i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna har det huvudsakliga ansvaret för att främja och skydda alla mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar de sudanesiska myndigheterna att återställa och respektera de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna enligt folkrätten, däribland yttrandefriheten.

7.  Europaparlamentet inser betydelsen av kommissionsledamoten Stylianides nyligen genomförda uppdrag och betydelsen av att EU:s allmänt kända synpunkter framförs till de sudanesiska myndigheterna, bland annat vad gäller respekten för de grundläggande friheterna.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja civilsamhällesorganisationer genom tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggande program för att stärka deras förfäktande av mänskliga rättigheter och deras rättsstatliga kapacitet och göra det möjligt för dem att bidra på ett effektivare sätt till en förbättrad människorättssituation i Sudan.

9.  Europaparlamentet noterar med oro lagen för press och tryckalster från 2017, som innehåller fler kontroversiella restriktioner för publikationer på internet samt bestämmelser om längre avstängningar av tidningar och journalister. Parlamentet uppmanar Sudans regering att ändra press- och publikationslagen från 2009 för att stärka skyddet för journalister och tidningspublicister.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, medordförandena för den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen, Afrikanska unionens kommission, Panafrikanska parlamentet samt Sudans regering.

(1) EUT C 332 E, 15.11.2013, s. 49.
(2) EUT C 181, 19.5.2016, s. 87.
(3) EUT C 294, 12.8.2016, s. 28.
(4) Antagna texter, P8_TA(2016)0379.
(5) Antagna texter, P8_TA(2017)0089.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy