Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2963(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0641/2017

Arutelud :

PV 16/11/2017 - 4.3
CRE 16/11/2017 - 4.3

Hääletused :

PV 16/11/2017 - 7.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0445

Vastuvõetud tekstid
PDF 178kWORD 54k
Neljapäev, 16. november 2017 - Strasbourg
Madagaskar
P8_TA(2017)0445RC-B8-0641/2017

Euroopa Parlamendi 16. novembri 2017. aasta resolutsioon Madagaskari kohta (2017/2963(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Madagaskari kohta, eelkõige 7. mai 2009. aasta resolutsiooni(1), 11. veebruari 2010. aasta resolutsiooni(2) ja 9. juuni 2011. aasta resolutsiooni(3), ning AKV – ELi parlamentaarse ühisassamblee teabekogumismissiooni Madagaskarile 10.–11. juulil 2010,

–  võttes arvesse WHO 2. novembri 2017. aasta teadet hiljutise katkupuhangu kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste komitee 22. augusti 2017. aasta kokkuvõtlikke märkusi Madagaskari neljanda korrapärase aruande kohta,

–  võttes arvesse ÜRO eriraportööri John H. Knoxi 2016. aasta oktoobris tehtud avaldust oma missiooni lõpetamise kohta Madagaskaril;

–  võttes arvesse Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) erakorralist Madagaskari teemalist tippkohtumist 20. mail 2011 ja SADC vahendusrühma pakutud tegevuskava perioodiks pärast Madagaskari sanktsioonide tühistamist ELi, Aafrika Liidu ja SADC poolt,

–  võttes arvesse eriraportööri Madagaskari külastuse 26. aprilli 2017. aasta aruannet inimõigustega seotud kohustuste kohta, mis puudutavad võimalust elada ohutus, puhtas, tervislikus ja säästvas keskkonnas,

–  võttes arvesse muudetud Cotonou lepingu artikleid 8 ja 9;

–  võttes arvesse Madagaskari põhiseadust,

–  võttes arvesse inimõiguste kaitsjaid käsitlevaid ELi suuniseid ning ELi inimõigustealaseid suuniseid sõnavabaduse kohta internetis ja mujal,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Madagaskar allkirjastas 1969. aastal ja ratifitseeris 1971. aastal,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse inimõiguste komitee 120. istungit, mis toimus Genfis 10. ja 11. juulil 2017 ja kus vaadati läbi neljas korrapärane aruanne Madagaskari kohta, mis käsitleb kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti rakendamist Madagaskari poolt,

–  võttes arvesse kodukorra artikli  135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et pärast viis aastat kestnud poliitilise segaduse perioodi, mille jooksul rahastajad peatasid arenguabi programmid, toimusid Madagaskaril 2013. aasta oktoobris usaldusväärsed ja demokraatlikud parlamendivalimised ning 2013. aasta detsembris presidendivalimised, mille tulemusel valiti presidendiks Hery Rajaonarimampianina; arvestades, et poliitiline olukord on endiselt ebastabiilne, kuigi suhete taastamine doonorriikidega on kõrvaldanud koostöölt uue valitsusega kõik piirangud;

B.  arvestades, et koostatud on uus kommunikatsioonikoodeks, mida Madagaskari ajakirjanikud on teravalt kritiseerinud, kuna selles viidatakse karistusseadustiku kohaldamisele ajakirjandusega seotud õigusrikkumiste puhul, mis võib kaasa tuua selle kutseala kriminaliseerimise; arvestades, et olukord on rahunenud, kuid ei näi liikuvat õiges suunas;

C.  arvestades, et järgmisel aastal peaksid põhimõtteliselt toimuma presidendivalimised, kuid kindlat kuupäeva ei ole veel määratud; arvestades, et Madagaskari president on teatanud, et pooldab põhiseaduse reformi, mis võimaldaks tal jääda valimiste perioodil võimule, ja on näidanud üles soovi moonutada valimisseaduse muudatusettepanekuid, mille on koostanud riiklik sõltumatu valimiskomisjon, eksperdid, kodanikuühiskond ja opositsioon; arvestades, et tema poliitilised oponendid ja see osa kodanikuühiskonnast, kes kardab, et tegemist võib olla katsega valimisi edasi lükata ja jääda võimule pärast põhiseadusega antud mandaadi lõppemist, on need avaldused vaidlustanud; arvestades, et see võib juba niigi ebastabiilses poliitilises olukorras pingeid suurendada,

D.  arvestades, et Amnesty Internationali Lõuna-Aafrika piirkonna direktor teatas 10. juulil 2017, et Madagaskari inimõiguste olukord on õigusriigi põhimõtte eiramise tõttu järsult halvenenud; arvestades, et üle 50 % kõigist vangidest hoitakse preventiivses vangistuses ilma kohtumõistmiseta ning vaba ja õiglase juurdepääsu puudumise tõttu õiguskaitsele pannakse toime selliseid rikkumisi nagu kohtuvälised hukkamised politsei poolt ja inimõiguste kaitsjate vangistamine,

E.  arvestades, et Amnesty International on dokumenteerinud ka teateid, mille kohaselt õiguskaitsetöötajad püüavad pärast rahva omakohtu juhtumeid kätte maksta; arvestades, et veebruaris 2017 põletasid politseiametnikud väidetavalt Antsakabarys maha viis küla pärast seda, kui nende kaks kolleegi väidetavalt külaelanike poolt tapeti, ning üks eakas naine suri rünnaku käigus saadud põletushaavadesse, kuna ei suutnud põgeneda; arvestades, et seda rünnakut uurib praegu politsei, olgugi et teda ennast selles süüdistatakse;

F.  arvestades, et ametivõimud hirmutavad ja ahistavad ajakirjanikke ja inimõiguste kaitsjaid, püüdes neid vaigistada ja nende uurimis- või inimõiguste alast tegevust takistada; arvestades, et pärast 2013. aasta valimisi on kommunikatsiooniministeeriumi propageeritava „õigusriigi põhimõtte austamise“ ja „audiovisuaalmaastiku puhastamise“ ettekäändel suletud paljud meediakanalid või neid tsenseeritakse;

G.  arvestades, et ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverents kiitis 2013. aastal heaks Madagaskari tegevuskava, milles nõuti, et riik tugevdaks seaduste täitmise tagamise püüdeid ja kehtestaks embargo igasugusele puiduvarude ekspordile; arvestades, et pärast seda on CITESi sekretariaat ja CITESi alaline komitee korduvalt märkinud, et Madagaskar ei ole seda tegevuskava järginud; arvestades, et CITESi sekretariaadi sõnul valitseb ebaseadusliku metsaraie ja keskkonna-alaste õigusaktide rikkumise osas laialdane karistamatus; arvestades, et üksikisikuid, kes on ebaseadusliku metsaraie vastu välja astunud, on suures korruptsiooniohus olevad kohtud hoopis süüdi mõistnud;

H.  arvestades, et keskkonna mõttes on Madagaskar üks maailma ainulaadsemaid paiku, aga maailma kõige vaesem konfliktidest puutumata riik, kus 92 % elanikest elab vähema kui 2 USA dollariga päevas, ning et Madagaskar on inimarengu indeksi järgi 188 riigi seas 154. kohal;

I.  arvestades, et ebaseaduslik kauplemine puidu ja loomaliikidega kujutab endast tõsist ohtu Madagaskari keskkonnale ja bioloogilisele mitmekesisusele, aga ka Madagaskari rahva keskkonnaalastele õigustele; arvestades, et kaevandustööstuse juhtimise keskkonnamõju ja selle läbipaistmatus kahjustavad sageli kohalikke kogukondi ja nende kestlikku arengut; arvestades, et ebaseadusliku kaubanduse võrgustikel on väidetavalt sidemed organiseeritud kuritegevusega, mis seab ohtu riigi demokraatliku valitsemise; arvestades, et inimõiguste ja keskkonna eriraportööri sõnul on ebaseaduslik metsaraie ja väärtuslike puiduliikidega kaubitsemine ning kaevandusload tihedalt seotud kohaliku elanikkonna vastase vägivallaga;

J.  arvestades, et keskkonnaaktivisti Clovis Razafimalalat, kes on mõistnud hukka ebaseadusliku kaubitsemise palisandri ja muude puiduliikidega ning nende ülemäärase kasutamise, on alates 16. septembrist 2016 kinni peetud valesüüdistuse alusel, mis seisneb mässus, avalike dokumentide ja kauba hävitamises ning süütamises, seda tõendite ilmsest puudumisest hoolimata; arvestades, et 27. septembril 2017 vahistati vale ametinime kasutamise eest keskkonna- ja inimõiguste kaitsja Raleva, kui ta seadis kahtluse alla ühe kullakaevandusettevõtte tegevuse pärast seda, kui keskkonnaseisundi halvenemise tõttu oli kehtestatud kaevandamiskeeld; arvestades, et Ralevale määrati 26. oktoobril 2017 tingimisi karistus; arvestades, et palisandri salakaubaveo vastu võitleva valitsusvälise organisatsiooni juht Augustin Sarovy oli sunnitud pärast tapmisähvarduste saamist Euroopasse põgenema;

K.  arvestades, et raadiojuht Fernand Cellole, kes on tuntud tundlikke teemasid (nagu ebaseaduslik safiirikaevandamine) käsitlevate uurimiste poolest, esitati 6. mail 2017 esitati süüdistus võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises; arvestades, et ühendus Piirideta Reporterid mõistis hukka raadiojaama Jupiter juhi karmi kohtlemise piirkonna ametiasutuste poolt, kes tuginesid tema uurimistest mõjutatud isikute valeväidetele;

L.  arvestades, et Claudine Razaimamonjy vahistamine Bianco (Bureau Indépendant Anti-Corruption – korruptsioonivastase võitluse sõltumatu büroo) algatusel, süüdistatuna avalike vahendite väärkasutamises mitmes kommuunis, muutus riigiasjaks, kuna ta on riigipea Hery Rajaonarimampianina lähedane liitlane ja nõunik; arvestades, et enne Razaimamonjy vahistamist esitas sandarmeeria taotluse tuua küsitlemiseks kohale Jacqueline Raharimanantsoa Saholiniaina, Sylvie Randriantsara Linah ja Claudine Razaimamonjy; arvestades, et tegelikult on need kolm naist üks ja seesama isik, Claudine Razaimamonjy, kes ei reageerinud kutsele tulla ülekuulamisele mitte kordagi;

M.  arvestades, et nn Claudine’i juhtum tekitas valitsuse ja kohtusüsteemi vahel avaliku konflikti ning justiitsminister isiklikult nõudis avalikult Claudine Razaimamonjy vabastamist, et vältida tema vahi all oleku pikendamist; arvestades, et kohtunike ametiühing teatas, et neid solvab valitsuse seisukoht ja otsene sekkumine juhtumisse, nõudis võimude lahusust ning rõhutas, et see juhtum ei ole poliitikaga seotud; arvestades, et sel aastal on kohtunikud streikinud kolm korda, et mõista hukka korduvad ähvardused ja valitsuse sekkumine nende tegevusse ning kinnitada oma sõltumatust;

N.  arvestades, et alates 1980. aastatest on Madagaskaril igal aastal esinenud katkuepideemiat, kuid viimane haiguspuhang, mis algas augustis 2017, on olnud eriti äge ning mõjutab suuri linnu ja mitte‑endeemilisi piirkondi; arvestades, et teatatud on rohkem kui 1800 haigusjuhtumist ja 127 surmast; arvestades, et WHO andmetel oli selle aasta haiguspuhangu ebatavaline iseloom ja kiire levik tingitud tervishoiusüsteemi halvenemisest, mis on seotud viimastel aastatel riiki tabanud ühiskondlik‑poliitilise kriisiga; arvestades, et WHO hinnangul on katkupuhangu võimaliku edasise leviku oht üle riigi jätkuvalt väga suur;

O.  arvestades, et tavaõiguse domineerimine riigis on soodustanud kahjulikke traditsioonilisi tavasid, sealhulgas korraldatud, sunniviisilisi ja varajasi abielusid; arvestades, et naised ja tüdrukud kannatavad endiselt seksuaalse või muu füüsilise vägivalla all, samal ajal kui teatamise määr on madal ja süüdistusi esitatakse harva; arvestades, et abort on riigis 1920. aasta seadusega endiselt keelatud; arvestades, et sünnitamisel sureb umbes kümme naist päevas; arvestades, et abordikeeld võib viia raseduste salajase ja ohtliku lõpetamiseni meditsiinihariduseta isikute poolt;

1.  peab tervitatavaks õigusriigi taastamist 2013. aasta oktoobri ja detsembri valimistega; tuletab Madagaskari ametiasutustele ja eeskätt presidendile meelde nende kohustust austada ja kaitsta oma kodanike õigusi kogu riigis, sealhulgas hoida ära igasugust väärkohtlemist ja kuritegusid ning valitseda rangelt õigusriigi põhimõtet järgides; nõuab tungivalt, et nad võtaksid kõik vajalikud meetmed, et tagada kodanike põhivabadused, sealhulgas väljendusvabadus;

2.  loodab, et eelseisvad valimised toimuvad rahumeelses ja pingevabas õhkkonnas ning on demokraatlikud ja läbipaistvad; rõhutab, et põhiseaduslikku korda ja poliitilist stabiilsust tuleb säilitada ning et ainult dialoog ja konsensuse otsimine kõigi poliitikas osalejate vahel võivad tagada õigeaegsed ja usaldusväärsed valimised 2018. aastal; kutsub rahvusvahelist üldsust üles võtma kõiki võimalikke meetmeid, et tagada õiglane ja vaba valimisprotsess 2018. aasta presidendivalimistel;

3.  väljendab muret rahva omakohtu domineerimise ning õiguskaitseametnike osalemise pärast kohtuvälistes tapmistes; nõuab Antsakabary viie küla mahapõletamise sõltumatut ja erapooletut uurimist, mis tagab ohvrite kaitse mis tahes kättemaksurünnakute eest, kui nad esitavad juhtumi kohta tõendeid; kutsub Madagaskari ametivõime üles süstemaatiliselt läbi viima erapooletuid uurimisi kohtuväliste hukkamiste kohta, tooma kurjategijad kohtu ette ning tagama, et ohvrite perekonnad saavad piisavat hüvitist;

4.  kutsub Madagaskari ametivõime üles austama oma kohustusi, mis tulenevad CITESist, sealhulgas oluliselt tugevdama ebaseadusliku metsaraie ja salakaubanduse vastaste seaduste tõhusat jõustamist;

5.  tervitab kaevanduskoodeksi käimasolevat läbivaatamist ning kutsub valitsust üles tagama, et läbivaadatud koodeks vastab rahvusvahelistele nõuetele, nagu eelnev hindamine ja konsulteerimine enamiku mõjutatud inimestega, õiguskaitsevahendite kättesaadavus ja keskkonnakahju vähendamine; kutsub valitsust üles läbi vaatama üleminekuvalitsuse väljastatud kaevandamislubasid ja peatama load, mis ei vasta MECIE määrusele;

6.  mõistab hukka ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate ja keskkonnaaktivistide meelevaldse kinnipidamise valesüüdistuste põhjal; nõuab nende ahistamisele ja hirmutamisele täieliku lõpu tegemist, mõistab hukka enne viimaseid valimisi meedia vastu võetud meetmed ja nõuab kõigi individuaalsete ja kollektiivsete vabaduste täielikku taastamist; kutsub Madagaskari valitsust üles tühistama kommunikatsioonikoodeksis sisalduvaid kitsendavaid elemente;

7.  kutsub Madagaskari valitsust üles laskma õigusemõistmisel kulgeda oma tavapärast ja sõltumatut rada nn Claudine’i juhtumi ning kõigi aktiivse ja passiivse korruptsiooni juhtumite puhul; nõuab, et poliitika ei sekkuks kohtusüsteemi ning et Biancol lastaks vabalt läbi viia korruptsiooniuurimisi; nõuab, et peetaks rangelt kinni võimude lahususe põhimõttest, ning rõhutab, et kohtusüsteemi sõltumatus ja erapooletus peab olema tagatud igas olukorras; nõuab, et Madagaskari ametiasutused suurendaksid jõupingutusi võitluses korruptsiooni ja karistamatuse vastu riigis ning tagaksid, et kõik korruptsioonijuhtumid jõuaksid kohtu ette;

8.  väljendab muret, et üha aktiivsemalt tegutsevad välismaised jutlustajad, kes sunnivad õpilasi omaks võtma islami äärmuslikku vormi;

9.  rõhutab, et EL ja selle liikmesriigid peavad investeerima inimõiguste kaitsjate – kellel on jätkusuutlikus arengus tähtis roll – toetamisse ja kaitsesse, muu hulgas demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi hädaabifondist antava kiireloomulise abi kaudu ohtu sattunud inimõiguste kaitsjatele;

10.  nõuab tungivalt, et hargmaised ettevõtjad austaksid inimõigusi ja hoolsuskohustuse põhimõtet, nagu on sätestatud ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes;

11.  kutsub ELi üles pöörama tähelepanu selle tagamisele, et ettevalmistused eelseisvateks presidendivalimisteks oleksid kaasavad, läbipaistvad ja kõigi poolt aktsepteeritud, kasutades selleks muu hulgas valimiskorralduse kaheaastast toetuspaketti;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, komisjonile, nõukogule, AKV – ELi ministrite nõukogule, Madagaskari valitsusele, ÜRO peasekretärile, Lõuna-Aafrika Arenguühendusele ja Aafrika Liidu Komisjonile.

(1) ELT C 212 E, 5.8.2010, lk 111.
(2) ELT C 341 E, 16.12.2010, lk 72.
(3) ELT C 380 E, 11.12.2012, lk 129.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika