Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2050(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0333/2017

Indgivne tekster :

A8-0333/2017

Forhandlinger :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Afstemninger :

PV 16/11/2017 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0447

Vedtagne tekster
PDF 269kWORD 55k
Torsdag den 16. november 2017 - Strasbourg
Partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og New Zealand (Beslutning)
P8_TA(2017)0447A8-0333/2017

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 16. november 2017 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15470/2016),

–  der henviser til udkast til partnerskabsaftale om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side(1) (09787/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 37 i traktaten om Den Europæiske Union, og artikel 207, artikel 212, stk. 1, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0027/2017),

–  der henviser til fælleserklæringen om forbindelserne og samarbejdet mellem Den Europæiske Union og New Zealand(2), som blev vedtaget i Lissabon i 2007,

–  der henviser til sin beslutning af 25. februar 2016 om indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand(3),

–  der henviser til aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om rammerne for New Zealands deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer, der blev undertegnet i 2012(4),

–  der henviser til aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealands regering(5), der trådte i kraft i 2009,

–  der henviser til det 22. interparlamentariske møde mellem EU og New Zealand, der fandt sted den 23. marts 2017 i Bruxelles,

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 16. november 2017 om udkastet til afgørelse(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0333/2017),

A.  der henviser til, at New Zealand har et tæt historisk partnerskab med Den Europæiske Union og medlemsstaterne;

B.  der henviser til, at Den Europæiske Union har en række værdier og principper i fællesskab med New Zealand, herunder respekten for de demokratiske principper, menneskerettighederne, retsstatslige forhold, herunder overholdelse af folkeretten, og fred og sikkerhed;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Union fortsat er New Zealands tredjestørste handelspartner, og at begge parter plejer en bred vifte af økonomiske og forretningsmæssige interesser;

D.  der henviser til, at den første faste EU-ambassadør i New Zealand blev udnævnt i september 2016, hvilket var udtryk for en fuldstændig overgang til en autonom EU-delegation i New Zealand;

E.  der henviser til, at New Zealand har et godt forhold til en række af EU's tætteste partnere, navnlig Australien og USA; der i den forbindelse henviser til Wellington-erklæringen fra 2010, der fastlægger et strategisk partnerskab mellem New Zealand og USA, og aftalen med Australien om stadig tættere økonomiske forbindelser, som blev undertegnet i 1983;

F.  der henviser til, at New Zealand, der er medlem af OECD's Komité for Udviklingsbistand (DAC), er en værdsat udviklingspartner og en vigtig bistandsyder hvad angår officiel udviklingsbistand (ODA) som procent af BNI, der bidrager til bæredygtig udvikling og fattigdomsbekæmpelse i udviklingslande med henblik på en mere retfærdig, mere sikker og mere velstående planet;

G.  der henviser til, at New Zealand er medlem af efterretningsalliancen "Five Eyes" mellem USA, Det Forenede Kongerige, Canada og Australien; der henviser til, at andre EU-medlemsstater (Frankrig, Tyskland, Italien, Nederlandene, Belgien, Sverige, Danmark og Spanien) indgår i et løsere samarbejde, som går under betegnelsen "Fourteen Eyes";

H.  der henviser til, at New Zealand særligt fokuserer på udviklingen af forbindelserne med Asien og Stillehavsområdet, navnlig Kina, Sydøstasien og Japan, og bidrager til stabiliteten i Sydøstasien og det sydvestlige Stillehavsområde;

I.  der henviser til, at en integreret Asien-Stillehavsregion, hvor New Zealand spiller en fremtrædende rolle, bidrager til et globalt værdi- og regelbaseret system og derved til Unionens egen sikkerhed;

J.  der henviser til, at New Zealand var med til at grundlægge det regionale Stillehavsøforum (PIF) og har et strategisk partnerskab med ASEAN;

K.  der henviser til, at New Zealand har indgået bilaterale frihandelsaftaler med Australien, Singapore, Thailand, Kina, Hongkong, Taiwan, Malaysia og Sydkorea og er med i multilaterale handelsaftaler som f.eks. den strategiske økonomiske partnerskabsaftale for Stillehavsområdet sammen med Singapore, Chile og Brunei, frihandelsaftalen mellem ASEAN, Australien og New Zealand og den nye frihandelsaftale mellem New Zealand og Golfsamarbejdsrådet (GCC); der henviser til, at Kina og New Zealand søger at opnormere deres handelsaftaler;

L.  der henviser til, at New Zealand også er part i, og har ratificeret, Stillehavspartnerskabsaftalen (TPP) og spiller en aktiv rolle i forhandlingerne om det regionale vidtrækkende økonomiske partnerskab;

M.  der henviser til, at New Zealand var ikke-permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd i to år fra 2015 til 2016, hvor det med stærkt lederskab og visioner varetog formandskabet for Sikkerhedsrådet to gange;

N.  der henviser til, at New Zealand er langvarigt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Den Internationale Valutafond (IMF), Verdensbanken, Den Asiatiske Udviklingsbank (ADB) og medlem af den nyligt etablerede Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank med hjemsted i Shanghai (AIIB);

O.  der henviser til, at New Zealand har bidraget til FN's fredsbevarende indsats, bl.a. i Bosnien, Kosovo, Sierra Leone og Afghanistan; der henviser til, at i Afghanistan stod landet i spidsen for et genopbygningshold i Bamyanprovinsen og for uddannelsesmissioner til at hjælpe med udviklingen af den afghanske hær og bidrog desuden til EUPOL-missionen indtil 2012 for at hjælpe med at genoprette lov og orden;

P.  der henviser til, at New Zealand siden 2015 har gennemført en ikke-kampmæssigt uddannelsesmission i Irak for at uddanne irakiske sikkerhedsstyrker som led i kampen mod IS/Daesh;

Q.  der henviser til, at New Zealand var det første land i verden til at indføre almindelig valgret i 1893;

R.  der henviser til, at New Zealand er fortaler for grøn produktion, navnlig af fødevarer, og har arbejdet for omfattende verdensomspændende klimaaftaler inden for FN's rammeaftale om klimaforandringer, for gennemførelsen af COP21-aftalen fra Paris og for en effektiv afbødende indsats fra alle udviklede lande og de værste CO2-forurenende udviklingslande, bl.a. ved at bane vejen for etableringen af en national emissionshandelsordning;

S.  der henviser til, at New Zealand og Den Europæiske Union samarbejder om at fremme bæredygtig udvikling, modstandsdygtighed og modvirkning for at bekæmpe klimaforandringer i Asien og Stillehavsområdet, navnlig ved at fremme den systematiske anvendelse af vedvarende energi;

T.  der henviser til, at Den Europæiske Union og New Zealand samarbejder om at fremme bæredygtig udvikling og afbøde virkningerne af klimaforandringer i Stillehavsregionen, med særligt fokus på den rolle, som vedvarende energikilder spiller;

U.  der henviser til, at New Zealand bidrager til Den Internationale Fond for Irland, en organisation, der arbejder for at fremme økonomiske og sociale fremskridt, og tilskynder til og letter samfundsdialog og forsoning;

1.  glæder sig over indgåelsen af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde (PARC), som vil skabe fremadrettede politiske rammer, inden for hvilke forbindelserne og samarbejdet mellem EU og New Zealand om bæredygtig udvikling og om en lang række spørgsmål vil udvikle sig endnu mere i de kommende år for at opfylde nye ambitioner og forhåbninger;

2.  støtter indledningen af forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og New Zealand, som skal gennemføres i en ånd af gensidighed og til fordel for begge parter og under hensyntagen til visse landbrugsprodukter og andre produkters følsomme karakter; understreger, at dette er vigtigt for at styrke den politiske dialog og forbedre samarbejdet om økonomisk vækst, jobskabelse, handel og investeringer;

3.  giver udtryk for sin anerkendelse af premierminister Bill English' gestus med at understrege og bekræfte det særlige forhold til Europa ved at aflægge sit første officielle udlandsbesøg til Den Europæiske Union, Europa-Parlamentet, London og Berlin i januar 2017 kun en måned efter at være blevet udnævnt til premierminister;

4.  erkender de stærke og historiske bilaterale forbindelser mellem New Zealand og EU-medlemsstaterne, herunder kulturelle, økonomiske og personlige bånd;

5.  understreger Den Europæiske Unions samarbejde med New Zealand om fred, sikkerhed, regional stabilitet i Asien og Stillehavsområdet, landbrug, bæredygtig udvikling, fiskeri og maritime anliggender, transport, humanitær bistand, sundhedsforanstaltninger, energi, miljø og klimaforandringer;

6.  fremhæver Den Europæiske Unions samarbejde med New Zealand om styrkelse af miljø- og havforvaltning, der er nødvendig for at opnå bevarelse og bæredygtig anvendelse af ressourcer;

7.  tager køreplanen for videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og New Zealand om forskning og innovation til efterretning; opfordrer til yderligere investeringer og udvikling af nye muligheder inden for videnskabeligt, akademisk og teknologisk samarbejde;

8.  glæder sig over artiklerne i PARC-aftalen om samarbejde om terrorbekæmpelse, navnlig tilsagnet om at udveksle oplysninger om terrorgrupper og -netværk og om at drøfte, hvordan man kan forebygge, modvirke og bekæmpe terror og terrorpropaganda, radikalisering og internetkriminalitet og samtidig beskytte menneskerettighederne og respektere retsstatsprincippet;

9.  fremhæver New Zealands deltagelse i EU's krisestyringsoperationer for at fremme international fred og sikkerhed og dets bidrag til EUNAVFOR Atalanta-piratbekæmpelsesindsatsen ud for Afrikas Horn, EUPOL AFGHANISTAN og EUFOR Althea-indsatsen i Bosnien Hercegovina;

10.  giver udtryk for sin anerkendelse af New Zealands langvarige deltagelse i den internationale alliance mod terror; minder om, at New Zealand kan spille en vigtig rolle i bekæmpelsen af den internationale terrorisme i Asien og Stillehavsområdet; glæder sig over, at landet allerede yder støtte til regeringer og ngo'er i de sydøstasiatiske lande i kampen mod voldelig ekstremisme og radikalisering;

11.  anerkender New Zealands rolle som medstiller af FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Syrien og fredsprocessen i Mellemøsten i slutningen af 2016, da det var medlem af Sikkerhedsrådet;

12.  glæder sig over New Zealands mangeårige tilslutning til Den Internationale Strafferetsdomstol og roser landets bestræbelser til fordel for, og konstruktive bidrag til, udviklingen og effektiviseringen af Den Internationale Strafferetsdomstol som et middel til at styrke fred og international retspleje;

13.  glæder sig over New Zealands ratifikation af COP21-klimaaftalen og konstaterer med tilfredshed, at mere end 80 % af landets elektricitet fremstilles af varige energikilder;

14.  noterer sig energipartnerskabet i Stillehavsområdet mellem EU og New Zealand; opfordrer begge parter til at øge samarbejdet om bæredygtig energi i tråd med FN's initiativ "bæredygtig energi for alle";

15.  anerkender New Zealands bidrag til at beskytte, bevare og sikre en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og til havforskning;

16.  anser New Zealand for at være en vigtig partner i samarbejdet om og bevarelsen af miljøet i Stillehavsområdet og i Antarktis;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-udenrigstjenesten, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for Udenrigs- og Sikkerhedsanliggender, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og New Zealands regering og parlament.

(1) EUT L 321 af 29.11.2016, s. 3.
(2) EUT C 32 af 6.2.2008, s. 1.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0064.
(4) EUT L 160 af 21.6.2012, s. 2.
(5) EUT L 171 af 1.7.2009, s. 28.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0446.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik