Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2050(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0333/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0333/2017

Keskustelut :

PV 16/11/2017 - 3
CRE 16/11/2017 - 3

Äänestykset :

PV 16/11/2017 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0447

Hyväksytyt tekstit
PDF 257kWORD 43k
Torstai 16. marraskuuta 2017 - Strasbourg
EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (päätöslauselma)
P8_TA(2017)0447A8-0333/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön, 16. marraskuuta 2017 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta (15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE)2017/2050(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15470/2016),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskevaksi kumppanuussopimukseksi(1) (09787/2016),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 37 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan, 212 artiklan 1 kohdan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0027/2017),

–  ottaa huomioon Lissabonissa vuonna 2007 hyväksytyn Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskevan yhteisen julkilausuman(2),

–  ottaa huomioon 25. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittamisesta Australian ja Uuden-Seelannin kanssa(3),

–  ottaa huomioon vuonna 2012 allekirjoitetun Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen puitteiden luomisesta Uuden Seelannin osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin(4),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen(5), joka tuli voimaan vuonna 2009,

–  ottaa huomioon 22. Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin parlamenttien välisen kokouksen, joka pidettiin Brysselissä 23. maaliskuuta 2017,

–  ottaa huomioon 16. marraskuuta 2017 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0333/2017),

A.  ottaa huomioon, että Uudella-Seelannilla on tiivis ja historiallinen kumppanuussuhde Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kanssa;

B.  ottaa huomioon, että EU:lla ja Uudella-Seelannilla on yhteiset arvot ja periaatteet, joihin kuuluvat demokraattisten periaatteiden, ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja oikeusvaltion periaatteiden, mukaan lukien kansainvälinen oikeus, kunnioittaminen, sekä rauha ja turvallisuus;

C.  ottaa huomioon, että EU on edelleen Uuden-Seelannin kolmanneksi suurin kauppakumppani ja että osapuolilla on monia talouteen ja kauppaan liittyviä yhteisiä etuja;

D.  ottaa huomioon, että EU:n ensimmäinen paikanpäällä oleva suurlähettiläs Uudessa-Seelannissa astui virkaansa syyskuussa 2016, mikä merkitsi EU:n Uuden-Seelannin edustuston muuttumista täysin itsenäiseksi;

E.  ottaa huomioon, että Uudella-Seelannilla on hyvät suhteet erinäisten EU:n läheisten kumppanien, erityisesti Australian ja Yhdysvaltojen, kanssa; panee tässä yhteydessä merkille vuoden 2010 Wellingtonin julkilausuman, jolla luotiin Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltojen strategisen kumppanuuden puitteet, sekä Australian kanssa vuonna 1983 allekirjoitetun tiiviimpiä taloussuhteita koskevan sopimuksen;

F.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti, joka on OECD:n kehitysapukomitean (DAC) jäsen, on arvostettu kehityskumppani ja keskeinen julkisen kehitysavun antaja bruttokansantulon osuudella laskettuna ja edistää osaltaan kestävää kehitystä ja köyhyyden vähentämistä kehitysmaissa oikeudenmukaisemman, turvallisemman ja vauraamman maailman hyväksi;

G.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on Five Eyes -tiedusteluliiton jäsen yhdessä Yhdysvaltojen, Yhdistyneen kuningaskunnan, Kanadan ja Australian kanssa; ottaa huomioon, että useat EU:n jäsenvaltiot (Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Belgia, Ruotsi, Tanska ja Espanja) ovat osa löyhempää järjestelyä, joka tunnetaan nimellä Fourteen Eyes;

H.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on erityisesti keskittynyt kehittämään suhteita Aasian ja Tyynenmeren alueella, erityisesti Kiinan, Kaakkois-Aasian ja Japanin kanssa, ja myötävaikuttaa Kaakkois-Aasian ja Lounais-Tyynenmeren alueelliseen vakauteen;

I.  ottaa huomioon, että integroitu Aasian ja Tyynenmeren alue, jossa Uudella-Seelannilla on huomattava rooli, edistää arvoihin ja sääntöihin perustuvaa maailmanlaajuista järjestelmää ja siten unionin omaa turvallisuutta;

J.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on PIF:n (Pacific Islands Forum) perustajajäsen ja että sillä on strateginen kumppanuussuhde ASEANin kanssa;

K.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on tehnyt kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia Australian, Singaporen, Thaimaan, Kiinan, Hong Kongin, Taiwanin, Malesian ja Etelä-Korean kanssa, Tyynenmeren strategista talouskumppanuutta koskevia monenvälisiä kauppasopimuksia Singaporen, Chilen ja Brunein kanssa, ASEANin, Australian ja Uuden-Seelannin vapaakauppasopimuksen sekä Uuden-Seelannin ja Persianlahden yhteistyöneuvoston vapaakauppasopimuksen; toteaa, että Kiina ja Uusi-Seelanti pyrkivät päivittämään kauppasopimuksiaan;

L.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on myös Tyynenmeren kumppanuutta (TPP) koskevan sopimuksen osapuoli ja on ratifioinut sen ja se on aktiivinen osapuoli neuvotteluissa alueellisesta laaja-alaisesta talouskumppanuudesta (RCEP);

M.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti oli YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuva jäsen kahden vuoden kauden ajan vuodesta 2015 vuoteen 2016 ja että jäsenyyden aikana maa toimi kahteen otteeseen turvallisuusneuvoston puheenjohtajana osoittaen vahvaa johtajuutta ja visiota;

N.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD), Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Maailmapankin ja Aasian kehityspankin (ADB) pitkäaikainen jäsen ja se on jäsen myös äskettäin perustetussa Shanghaihin sijoittautuneessa Aasian infrastruktuuri-investointipankissa (AIIB);

O.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on osallistunut YK:n rauhanturvaoperaatioihin muun muassa Bosniassa, Kosovossa, Sierra-Leonessa ja Afganistanissa; toteaa, että Afganistanissa se johti jälleenrakennustiimiä Bamyanin provinssissa sekä koulutusoperaatioita, joilla autetaan kehittämään Afganistanin kansallista armeijaa, minkä lisäksi se osallistui vuoteen 2012 asti EUPOL-operaatioon, jolla pyritään palauttamaan lakia ja järjestystä;

P.  ottaa huomioon, että vuodesta 2015 lähtien Uusi-Seelanti on osana Isisin/Da’eshin vastaista taistelua hoitanut taisteluihin liittymätöntä koulutusoperaatiota Irakin turvallisuusjoukkojen henkilöstön kouluttamiseksi;

Q.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti otti ensimmäisenä maailmassa käyttöön yleisen äänioikeuden vuonna 1893;

R.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti on vihreän tuotannon puolestapuhuja erityisesti elintarviketuotannon alalla ja se on edistänyt laaja-alaisia globaaleja ilmastosopimuksia YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen puitteissa, Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa ja tehokkaita hillitsemistoimia kaikissa kehittyneissä maissa ja myös kehitysmaissa, joiden päästöt ovat merkittäviä, muun muassa olemalla edelläkävijänä kansallisen päästökauppajärjestelmän luomisessa;

S.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti ja EU toimivat yhteistyössä edistääkseen kestävää kehitystä sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista ja niiden hillitsemistä Aasian ja Tyynenmeren alueella erityisesti tehostamalla uusiutuvien energialähteiden järjestelmällistä käyttöä;

T.  ottaa huomioon, että EU ja Uusi-Seelanti edistävät kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemistä Tyynenmeren alueella kiinnittäen erityistä huomiota uusiutuvien energialähteiden rooliin;

U.  ottaa huomioon, että Uusi-Seelanti osallistuu Irlannin kansainväliseen rahastoon eli organisaatioon, joka toimii taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi sekä vuoropuhelun ja sovinnonteon kannustamiseksi ja helpottamiseksi yhteisöissä;

1.  on tyytyväinen keskinäisiä suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen tekemiseen ja katsoo, että se tarjoaa tulevaisuuteen suuntautuvan poliittisen kehyksen, jossa EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita sekä kestävää kehitystä ja monia muita kysymyksiä koskevaa yhteistyötä kehitetään entisestään tulevina vuosina ottaen huomioon uudet tavoitteet ja pyrkimykset;

2.  tukee EU:n ja Uuden-Seelannin vapaakauppasopimusneuvottelujen käynnistämistä ja katsoo, että neuvotteluja on käytävä vastavuoroisuuden ja molemminpuolisen edun hengessä ottaen huomioon tiettyjen maatalous- ja muiden tuotteiden herkkyyden; painottaa, että se on tärkeää poliittisen vuoropuhelun tehostamiseksi ja talouskasvua, työpaikkojen luomista, kauppaa ja investointeja koskevan yhteistyön parantamiseksi;

3.  pitää myönteisenä, että pääministeri Bill English vahvisti sitoutumisen erityissuhteeseen Euroopan kanssa, kun hän tammikuussa 2017 ensimmäisellä EU:hun suuntautuneella virallisella ulkomaanmatkallaan vieraili Euroopan parlamentissa, Lontoossa ja Berliinissä vain kuukausi sen jälkeen, kun hänet oli nimitetty pääministeriksi;

4.  panee merkille Uuden-Seelannin ja EU:n jäsenvaltioiden vahvat ja historialliset kahdenväliset suhteet, mukaan lukien kulttuuriset, taloudelliset ja ihmisten väliset siteet;

5.  korostaa EU:n ja Uuden-Seelannin yhteistyön merkitystä rauhan, turvallisuuden, Aasian ja Tyynenmeren alueen vakauden, maatalouden, kestävän kehityksen, kalastus- ja meriasioiden, liikenteen, humanitaarisen avun, hygieniatoimien, energian, ympäristön ja ilmastonmuutoksen aloilla;

6.  painottaa, että EU:n yhteistyö Uuden-Seelannin kanssa on tärkeää ympäristön ja valtamerten hallinnan tehostamiseksi, jotta voidaan varmistaa luonnonvarojen suojelu ja kestävä käyttö;

7.  panee merkille tutkimusta ja innovointia koskevan EU:n ja Uuden-Seelannin tiede- ja teknologiayhteistyön etenemissuunnitelman; kehottaa lisäämään investointeja tieteelliseen, akateemiseen ja teknologiseen yhteistyöhön ja painottaa sen tarjoamia uusia mahdollisuuksia;

8.  pitää myönteisenä keskinäisiä suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen artikloja, jotka koskevat terrorismin vastaista yhteistyötä, ja erityisesti sitoumuksia terroristiryhmiä ja -verkostoja koskevan tiedon vaihdosta ja näkemysten vaihdosta terrorismin ja terrorismiin liittyvän propagandan, radikalisoitumisen ja kyberikollisuuden ennalta ehkäisemisestä, torjunnasta ja vastustamisesta, samalla kun varmistetaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltion periaatteen noudattaminen;

9.  korostaa Uuden-Seelannin osallistumista EU:n kriisinhallintaoperaatioihin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi ja sen panosta merirosvouksen vastaisessa EUNAVFOR Atalanta -operaatiossa Afrikan sarven rannikolla, EUPOL-operaatiossa Afganistanissa ja EUFOR Althea -operaatiossa Bosnia ja Hertsegovinassa;

10.  kiittää Uutta-Seelantia sen pitkäaikaisesta sitoutumisesta kansainväliseen terrorismin vastaiseen koalitioon; muistuttaa, että Uudella-Seelannilla voi olla merkittävä rooli kansainvälisen terrorismin torjumisessa Aasian ja Tyynenmeren alueella; on tyytyväinen siihen, että Uusi-Seelanti antaa jo tukea Kaakkois-Aasian hallituksille ja kansalaisjärjestöille väkivaltaisten ääriliikkeiden ja radikalisoitumisen torjumiseksi;

11.  panee merkille Uuden-Seelannin roolin YK:n turvallisuusneuvoston Syyriaa ja Lähi-idän rauhanprosessia koskevien päätöslauselmien tukemisessa vuoden 2016 lopulla maan ollessa turvallisuusneuvoston jäsen;

12.  pitää myönteisenä Uuden-Seelannin pitkäaikaista sitoutumista Kansainväliseen rikostuomioistuimeen ja kiittää sitä sen ponnistuksista ja panoksesta rikostuomioistuimen tehokkuuden kehittämiseksi keinona lujittaa rauhaa ja kansainvälistä oikeudenmukaisuutta;

13.  pitää myönteisenä, että Uusi-Seelanti on ratifioinut Pariisin ilmastosopimuksen, ja panee tyytyväisenä merkille, että yli 80 prosenttia Uuden-Seelannin sähköstä tulee uusiutuvista energialähteistä;

14.  panee merkille EU:n ja Uuden-Seelannin Tyynenmeren energiakumppanuuden; kehottaa molempia osapuolia lisäämään yhteistyötä kestävän energian alalla YK:n ”kestävää energiaa kaikille” -aloitteen mukaisesti;

15.  tunnustaa Uuden-Seelannin panoksen meren luonnonvarojen suojelussa, säilyttämisessä ja kestävässä käytössä sekä meritutkimuksessa;

16.  katsoo, että Uusi-Seelanti on tärkeä kumppani Tyynenmeren ja Antarktiksen ympäristöä koskevassa yhteistyössä ja suojelussa;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Uuden-Seelannin hallitukselle ja parlamentille.

(1)EUVL L 321, 29.11.2016, s. 3.
(2)EUVL C 32, 6.2.2008, s. 1.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0064.
(4)EUVL L 160, 21.6.2012, s. 2.
(5) EUVL L 171, 1.7.2009, s. 28.
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0446.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö