Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2126(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0328/2017

Внесени текстове :

A8-0328/2017

Разисквания :

PV 15/11/2017 - 20
CRE 15/11/2017 - 20

Гласувания :

PV 16/11/2017 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0449

Приети текстове
PDF 502kWORD 59k
Четвъртък, 16 ноември 2017 г. - Страсбург
Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г.
P8_TA(2017)0449A8-0328/2017

Резолюция на Европейския парламент от 16 ноември 2017 г. относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2016 г. (2017/2126(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2016 г.,

—  като взе предвид член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид членове 24 и 228 от ДФЕС,

—  като взе предвид член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 42 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 43 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

—  като взе предвид Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана(1),

—  като взе предвид Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, приет от Европейския парламент на 6 септември 2001 г.(2),

—  като взе предвид рамковото споразумение за сътрудничество, сключено между Европейския парламент и Европейския омбудсман на 15 март 2006 г. и влязло в сила на 1 април 2006 г.,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно дейностите на Европейския омбудсман,

—  като взе предвид член 220, параграф 1 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A8-0328/2017),

А.  като има предвид, че годишният доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2016 г. беше официално предаден на председателя на Парламента на 17 май 2017 г. и че омбудсманът г-жа Емили О’Райли представи доклада пред комисията по петиции на 30 май 2017 г. в Брюксел;

Б.  като има предвид, че членове 24 и 228 от ДФЕС оправомощават Европейския омбудсман да получава жалби относно случаи на лошо администриране в действията на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнение на неговите съдебни функции;

В.  като има предвид, че в член 15 от ДФЕС се посочва, че „за да се насърчи доброто управление и да се осигури участието на гражданското общество, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза работят при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост“ и че „всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава членка, има право на достъп до документите на институциите, органите, службите и агенциите“; като има предвид, че от първостепенно значение за защитата на правата и на основните свободи на гражданите е да се осигури предоставянето на висококачествени услуги на гражданите на ЕС и администрация, която взема под внимание техните потребности и опасения;

Г.  като има предвид, че съгласно член 41, параграф 1 от Хартата на основните права „всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок“;

Д.  като има предвид, че съгласно член 43 от Хартата „всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава членка, има право да сезира Европейския омбудсман за случаи на лошо администриране в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнението на неговите съдебни функции“;

Е.  като има предвид, че основният приоритет на Европейския омбудсман е да гарантира, че правата на гражданите се зачитат изцяло и че правото на добро администриране на институциите, органите, службите или агенциите на ЕС отразява най-високите стандарти;

Ж.  като има предвид, че през 2016 г. 15 797 граждани са се обърнали за помощ към службите на Омбудсмана, като 12 646 са получили консултации чрез интерактивното ръководство на уебсайта на Омбудсмана, докато от останалите искания 1 271 са били пренасочени за сведение, а 1 880 са били обработени от Омбудсмана като жалби;

З.  като има предвид, че от общо 1 880-те жалби, обработени през 2016 г. от Омбудсмана, 711 попадат в сферата на нейните правомощия, докато 1 169 са извън нея;

И.  като има предвид, че през 2016 г. Омбудсманът е започнала 245 разследвания, от които 235 въз основа на жалби и 10 по собствена инициатива, и е приключила 291 разследвания (278 въз основа на жалби и 13 по собствена инициатива); като има предвид, че повечето от разследванията са засягали Комисията (58,8%), следвана от агенциите на ЕС (12,3%), Парламента (6,5%), Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) (5,7%), Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) (4,5%), Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (0,8%) и други институции (11,4%);

Й.  като има предвид, че всяка година Омбудсманът получава голям брой жалби от физически лица и организации срещу администрацията на ЕС и че трите най-често изразявани опасения в разследванията, приключени от Омбудсмана през 2016 г., са: прозрачност и достъп на обществеността до информация и документи (29,6%); въпроси, свързани с доброто управление на служителите на ЕС (28,2%); и култура на обслужването (25,1%); като има предвид, че други жалби включват правилното използване на преценката, включително в рамките на производствата за установяване на нарушение, доброто финансово управление на безвъзмездните средства и обществените поръчки на ЕС, както и зачитането на процесуалните и основните права; като има предвид, че значимостта на тези въпроси подчертава централната роля на Омбудсмана за осигуряване на прозрачността и безпристрастността на процесите на вземане на решения и на администрирането на равнище ЕС с оглед на защитата на правата на гражданите и повишаването на тяхната увереност и обществено доверие;

К.  като има предвид, че в рамките на своята стратегическа дейност през 2016 г. службата на Омбудсмана приключи пет стратегически разследвания и започна четири нови по, наред с други теми, възможни конфликти на интереси на специалните съветници и забава на химическите изпитвания, като освен това започна изпълнението на десет нови стратегически инициативи;

Л.  като има предвид, че Омбудсманът предприе широко стратегическо разследване на начина, по който Комисията назначава своите специални съветници и оценява свързаните с тях евентуални конфликти на интереси, предвид факта, че те често работят едновременно за клиенти от частния сектор и за ЕС;

М.  като има предвид, че Омбудсманът проведе разследване във връзка с Кодекса за поведение на членовете на съвета на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и отбеляза, че в него не е предвидено задължение за подаване на декларация за конфликт на интереси или за разкриване на финансов интерес;

Н.  като има предвид, че финансовата криза доведе до икономическа и социална криза, като по този начин подкопа доверието в институциите на ЕС;

О.  като има предвид, че Омбудсманът установи, че фактът, че през периода 2009 — 2014 г. Комисията не е разгледала нарушение на Кодекса за поведение на членовете на Комисията, извършено от бивш член на Комисията, и не е разследвала правилно съвместимостта на договора за работа в частния сектор на въпросния член на Комисията със задълженията съгласно Договора за ЕС, представлява лошо администриране; като има предвид, че случаите на лошо администриране във връзка с дейностите на членовете на Комисията след приключване на мандата им, включително на председателя на Комисията, подсилват недоверието на гражданите спрямо Комисията;

П.  като има предвид, че Омбудсманът си сътрудничи и с други международни организации, като ООН, и че е част от рамката на ЕС съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, чиято задача е да защитава, насърчава и наблюдава изпълнението на Конвенцията на равнище институции на ЕС;

Р.  като има предвид, че съгласно експресното проучване на Евробарометър от март 2016 г. относно гражданството на Европейския съюз девет от всеки десет граждани на ЕС (87%) са запознати със статута си на граждани на ЕС и знаят, че имат право да подават жалби до Парламента, до Комисията и до Омбудсмана;

1.  одобрява годишния доклад за 2016 г., представен от Европейския омбудсман, и приветства неговото ясно и лесно за четене съдържание, представящо най-важните факти и цифри относно работата на Омбудсмана през 2016 г.;

2.  поздравява Емили О’Райли за нейната отлична работа за повишаване на качеството и на достъпността на услугите, предоставяни от Омбудсмана, и за нейното добро сътрудничество и положително взаимодействие с Парламента, в частност с комисията по петиции, и с други институции, органи, служби и агенции на ЕС;

3.  потвърждава ролята на стратегическите разследвания и инициативи и подкрепя разследванията и инициативите във връзка със стратегически важни въпроси, проведени от Омбудсмана по нейна собствена инициатива, които са в обществения интерес на европейските граждани; поздравява усилията на Омбудсмана да използва по-добре своята стратегическа работа, така че случаите въз основа на жалби със сходно съдържание да могат да бъдат разглеждани заедно;

4.  приветства решимостта на Омбудсмана да дава бърз и ефикасен отговор на потребностите и опасенията на гражданите на ЕС и подкрепя новите методи на работа и рационализираната процедура на обработка на досиетата, въведени през 2016 г., които създават условия за по-голяма гъвкавост и ефикасност и за по-голямо въздействие върху по-голям брой граждани;

5.  изразява съгласие, че настоящите безпрецедентни предизвикателства, пред които е изправен ЕС, като безработицата, икономическото и социалното неравенство, кризата с миграцията и излизането на Обединеното кралство от ЕС, принуждават всички институции, органи, служби и агенции на Съюза, в т.ч. Омбудсмана, да работят по-усилено и по-решително, за да осигурят възможно най-висока степен на социална справедливост, отговорност и прозрачност на равнище ЕС;

6.  подчертава необходимостта от подобряване на социалния диалог;

7.  подчертава, че доверието между гражданите и институциите е от първостепенно значение в настоящия икономически климат;

8.  отбелязва, че службата на Омбудсмана е постигнала втората най-висока степен на съответствие с нейните решения и/или препоръки; препоръчва Омбудсманът да запази своята бдителност, да установява причините за неспазване на препоръките и да информира Парламента за евентуални повтарящи се случаи на неизпълнение от страна на администрацията на ЕС;

9.  отбелязва намаляващия брой разследвания във връзка с институциите на ЕС, проведени от Омбудсмана през 2016 г. (245 през 2016 г., 261 през 2015 г.); настоятелно призовава институциите, органите, службите и агенциите на ЕС да отговарят и реагират в разумен срок на критичните бележки на Омбудсмана и да повишават степента на изпълнение на препоръките и/или решенията на Омбудсмана;

10.  отбелязва, че през 2016 г. повечето от разглежданите от Омбудсмана случаи са били приключвани в рамките на 12 месеца и че средното време, необходимо за приключване на разследване, е било 10 месеца, като едва 30% от случаите са били приключени след 12 или повече месеца; настоятелно призовава Омбудсмана да продължи да усъвършенства методите си на работа и да скъси срока на обработване на жалбите, по-специално по отношение на случаи, които все още не са приключени след изтичането на 12 месеца, без да компрометира ефективността на работата си;

11.  отбелязва, че разследванията, свързани с прозрачността, и по-специално по въпроси, свързани с прозрачността на процеса на вземане на решения, прозрачността на лобирането и достъпа до документи на ЕС, отново съставляват най-големият дял от случаите, разглеждани от Омбудсмана, следвани от други проблеми, които възникват във връзка с редица въпроси – от нарушенията на основните права и въпроси, свързани с етиката, до обществените поръчки и безвъзмездните средства на ЕС;

12.  подчертава основната роля на прозрачността, доброто администриране и принципите на институционална взаимозависимост и взаимоограничаване в работата на институциите на ЕС; изразява съжаление, че разследванията във връзка с прозрачността и достъпа до информация и документи неизменно съставляват над 20% от общия брой разследвания, представени на Омбудсмана, и остават важен повод за загриженост за гражданите на ЕС през годините; призовава институциите на ЕС да възприемат проактивен подход по отношение на публикуването на информация и документи, за да се увеличи прозрачността и да се намали лошото администриране;

13.  счита, че трябва да се осигурява максимална прозрачност на документите, държани от институциите на ЕС, и максимален достъп до тях; припомня съдебната практика на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС), съгласно която гражданите на Съюза имат право на публичен достъп до документи на институциите, органите и другите агенции на Съюза, и че възможните дерогации и изключения от това право следва винаги да се оценяват от гледна точка на принципите на прозрачност и демокрация като предварително условие за упражняването на техните демократични права; счита, че е необходимо преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1049/2001, за да се улесни работата на Омбудсмана по осъществяване на контрол върху предоставянето на достъп до документи от Парламента, Съвета и Комисията;

14.  приканва Комисията да увеличи прозрачността и да подобри достъпа до документи и информация по отношение на процедурите по проекта „EU Pilot“ във връзка с получените петиции и вече приключилите процедури по проекта „EU Pilot“ и приключилите производства за установяване на нарушение; подчертава, че е важно Комисията редовно да информира Парламента относно последващите действия; насърчава продължаването на стратегическото разследване на Омбудсмана относно прозрачността, с която Комисията работи по жалби за нарушения съгласно процедурите по проекта „EU Pilot“, и настоятелно призовава Омбудсмана да прояви решителност и бдителност, продължавайки разследването по този въпрос през 2017 г.; счита, че неоснователното забавяне на работата по започнати производства за установяване на нарушение и процедури по проекта „EU Pilot“ също би моглoда попада в областта на лошото администриране;

15.  приветства решимостта на Омбудсмана да постигне най-високо равнище на прозрачност в процеса на вземане на решения на ЕС; подчертава необходимостта от мониторинг на изпълнението на препоръките на Омбудсмана за прозрачност на тристранните процедури; призовава Съвета и Комисията да публикуват относима информация относно решенията, вземани в рамките на тристранните срещи; изтъква също така отново необходимостта от пълна и увеличена прозрачност на търговските споразумения и преговори и призовава Омбудсмана да полага непрестанни усилия за мониторинг на прозрачността на преговорите по всички търговски споразумения на ЕС с трети държави, като се има предвид, че това не следва да подкопава преговорната позиция на ЕС;

16.  изтъква отново, че е важно да се обезпечи от страна на всички институции на ЕС прозрачност на преговорите между ЕС и Обединеното кралство във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, без да се застрашава преговорната позиция на страните; призовава Омбудсмана да осъществява мониторинг на осигуряването на прозрачност на целия процес на преговорите по оттеглянето;

17.  призовава за по-голяма прозрачност в процеса на ЕС на вземане на икономически и финансови решения, особено в областта на банковия надзор, осъществяван от Европейската централна банка; подкрепя също така препоръките на Омбудсмана за повишаване на прозрачността на ЕИБ и на Еврогрупата и за укрепване на техните вътрешни етични правила, като в същото време признава неотдавнашните ѝ усилия в това отношение и факта, че Регламент (ЕО) № 1049/2001 не се прилага за Еврогрупата, тъй като тя не е институция или орган по смисъла на Договорите; призовава за спазване на препоръките на Омбудсмана относно прегледа на механизма за подаване на жалби на ЕИБ и подчертава, че е важно да се използва независим механизъм за подаване на жалби; приканва Омбудсмана да играе по-активна роля, за да се гарантира, че новият механизъм за подаване на жалби на ЕИБ продължава да бъде надежден и ефикасен, като същевременно зачита принципите на оперативна независимост, прозрачност, достъпност, навременност и адекватност на ресурсите;

18.  изразява пълна подкрепа за крайната цел на Омбудсмана, а именно да съдейства за укрепването на структурите и институциите за отчетност и прозрачност на равнище ЕС и за повишаването на качеството на демокрацията в Европа;

19.  отбелязва констатираното от Омбудсмана лошо администриране във връзка с Кодекса за поведение на членовете на Комисията; подчертава значението на високите морални и етични стандарти в администрацията на ЕС и отбелязва решението на Комисията да удължи периода на прекъсване на две години за бивши членове на Комисията и на три години за бившите председатели на Комисията, но твърдо вярва, че трябва да се прилагат по-строги етични правила в институциите на ЕС, включително по отношение на политиците и служителите на ЕС, с цел да се гарантира спазването на задължението за почтеност и дискретност, както и пълна независимост от частния сектор; призовава Комисията да гарантира проактивно публикуване и пълна прозрачност на длъжностите, заемани от бившите членове на Комисията след изтичането на техния мандат; подкрепя препоръките на Омбудсмана за допълнително преразглеждане на Кодекса в съответствие със задълженията съгласно Договора чрез по-ясно определяне на правилата и улесняване на тяхното прилагане, за да се гарантират надеждност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси във всеки отделен случай; насърчава Омбудсмана да продължи да наблюдава и да прави оценка на степента на независимост на специалната комисия по етика на Комисията;

20.  отбелязва мерките, предприети от Комисията в отговор на препоръките на Омбудсмана относно начина на прилагане на правилата за служителите на ЕС, уреждащи т.нар. „кадрова въртележка между държавния и частния сектор“, и очаква последващото разследване на Омбудсмана за оценка на това как работят на практика новите правила;

21.  призовава Омбудсмана да продължи работата си за осигуряване на своевременно публикуване на имената на длъжностните лица на ЕС, за които е установена „кадрова въртележка“, и да гарантира пълна прозрачност на цялата относима информация;

22.  подкрепя ангажимента на Омбудсмана за подобряване на прозрачността на лобирането в ЕС и призовава Комисията да изпълни изцяло препоръките на Омбудсмана за усъвършенстване на регистъра за прозрачност на ЕС, като той бъде превърнат в задължителен централен инструмент за прозрачност за всички институции и агенции на ЕС; подчертава, че за целта следва да бъдат предприети ясни действия и да се изготвят съгласувани и ефективни работни графици; подчертава значението на по-голямата прозрачност, включително по отношение на информацията за финансирането, групите по интереси и финансовите интереси;

23.  приветства стратегическото разследване на Омбудсмана за това по какъв начин осъществява Комисията оценките на конфликт на интереси за своите специални съветници; призовава Комисията да изпълни изцяло препоръките на Омбудсмана относно процедурата на назначаване на специални съветници, като оценява всеки възможен конфликт на интереси преди и след тяхното назначаване и осигурява публичен достъп и информация по отношение на документите и заседанията;

24.  подкрепя стратегическото разследване на Омбудсмана относно експертните групи; призовава настоятелно Омбудсмана да осигури подобряването на управлението на конфликтите на интереси и балансираното и равно представителство на всички заинтересовани лица, включително заинтересованите обществени групи, в новите правила на Комисията, включително вписването на всички експерти в регистъра за прозрачност на ЕС;

25.  отбелязва позицията на Комисията по отношение на прозрачността на нейните заседания с лобисти от тютюневия сектор и мерките за прозрачност, въведени от нейната генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“; призовава отново Комисията да промени своята практика и да осигури пълна прозрачност на своята работа, като публикува онлайн данни относно всички срещи с лобисти или с техните законни представители, както и протоколите от тези заседания, в съответствие с нейните задължения съгласно Рамковата конвенция за контрол на тютюна на ООН;

26.  приветства практическите препоръки на Омбудсмана относно взаимодействието на длъжностните лица с лобистите; настоятелно призовава Омбудсмана да популяризира тези препоръки сред членовете на персонала във всички институции на ЕС чрез образователни обучения, семинари и свързани подкрепящи мерки и призовава всички институции на ЕС да прилагат Кодекса на Омбудсмана за добро поведение на администрацията и мерките за прозрачност съгласно Рамковата конвенция на ООН за контрол на тютюна; призовава отново за ефективно актуализиране на Кодекса за добро поведение на администрацията чрез приемане на обвързващ регламент по въпроса през настоящия парламентарен мандат;

27.  приветства стратегическото разследване на Омбудсмана относно достъпа до документи, свързани с подготвителните органи на Съвета, включително неговите комисии, работни групи и Комитета на постоянните представители (Корепер), при обсъждането на проектите на законодателни актове на ЕС; насърчава Омбудсмана да призове Съвета да увеличи прозрачността относно заседанията си със заинтересовани лица и приеманите решения, да спазва изискванията за достъпа до документи и да предоставя този достъп своевременно и без забавяне;

28.  приветства работата на Омбудсмана по въпросите от общ обществен интерес, като основни права, безопасност и ефективност на медицината, опазване на околната среда и на здравето и защита от рискове за околната среда; призовава Омбудсмана да предприеме последващи действия във връзка с нейните предложения до Европейската агенция по химикали относно механизмите за възпиране на изпитванията върху животни при регистрирането на нови козметични продукти на пазара, както и до EPSO относно прилагането на принципа на непреодолима сила и на прозрачност в конкурсите на EPSO;

29.  признава опита на Омбудсмана в разглеждането на случаи на лоша администрация в институциите на ЕС, свързани със сексуален тормоз и сексуална злоупотреба на работното място, какъвто беше случаят във връзка с жалба 1283/2012/AN; приканва Омбудсмана, с оглед на резолюцията на Парламента от 26 октомври 2017 г. относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба и решението му да създаде работна група от независими експерти, които да проучат положението със сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в Парламента, също да разгледа положението със сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в институциите, органите, службите и агенциите на ЕС и да осигури препоръки и най-добри практики за предотвратяване на нови случаи в институциите на ЕС;

30.  подкрепя ролята на Омбудсмана за оформянето на проактивна и прозрачна политика относно клиничните изпитвания, провеждани от Европейската агенция по лекарствата (EMA), и по-специално препоръките на Омбудсмана относно одобряването на Humira – едно от най-продаваните лекарства в света, което се използва за лечение на болестта на Крон; настоятелно призовава Омбудсмана да продължи да осъществява мониторинг спрямо EMA, за да осигури прилагането на най-високи стандарти на прозрачност и достъп до информация относно клиничните изпитвания от страна на Агенцията, и по-конкретно стандартите, които са в интерес на обществото и имат висока стойност за докторите, пациентите и изследователите;

31.  приканва Омбудсмана да продължи да разследва практиките в рамките на агенциите на ЕС, с особен акцент върху Европейския орган за безопасност на храните и Европейската агенция по химикали по отношение на „Досиетата за Монсанто“ и върху евентуалните последици по отношение на поверителността, конфликта на интереси;

32.  приветства разследванията на Омбудсмана по жалби на лица с увреждания и насърчава нейната работа като активен участник в рамката на ЕС във връзка с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и приноса ѝ за изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания; потвърждава отново цялостната си подкрепа за пълноценното прилагане на Конвенцията на равнището на ЕС;

33.  призовава Омбудсмана да положи нужните усилия, за да вземе Комисията под внимание предложенията и препоръките на Омбудсмана относно бъдещото преразглеждане на Европейската гражданска инициатива с цел да се гарантира, че процедурите и условията, изисквани за европейските граждански инициативи, действително са ясни, прости, лесно приложими и пропорционални;

34.  призовава Омбудсмана да гарантира, че Комисията ще съдейства за изграждането на инфраструктура за предоставяне на правни консултации във връзка с европейските граждански инициативи и за създаването на правна уредба, която да защитава участниците в европейските граждански инициативи;

35.  припомня, че лицата, подаващи сигнали за нередности, са фактор от решаващо значение за разкриването на случаи на лошо администриране и подкрепя мерките за ефективно насърчаване на подаването на сигнали за нередности и за подобряване на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, срещу репресивни мерки, и призовава Омбудсмана да продължи да прави оценка на прилагането на новите вътрешни правила за подаване на сигнали за нарушения в институциите на ЕС; насърчава последващите действия във връзка с разследванията на Омбудсмана от 2015 г. относно вътрешните правила на институциите на ЕС за подаване на сигнали за нарушения; приветства собствените правила на Омбудсмана в тази област и насърчава другите институции на ЕС да ги използват като насоки; призовава отново за създаването на хоризонтално законодателство на ЕС относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, което да установи подходящи канали и процедури за докладване на всички форми на лошо администриране, както и адекватни правни и други гаранции на всички равнища за участващите лица;

36.  предлага преразглеждане на Статута на Европейския омбудсман, за да ѝ се даде възможност да разследва предполагаемото неспазване на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на институциите и органите на ЕС, както и да взема решения относно предоставянето на съответните документи;

37.  приветства инициативата на Омбудсмана да набелязва най-добри практики в администрацията на ЕС и да ги представя на вниманието на по-широка аудитория чрез наградата на Омбудсмана за добро администриране;

38.  насърчава Омбудсмана да продължи сътрудничеството с националните омбудсмани чрез Европейската мрежа на омбудсманите; подкрепя идеята за провеждане на годишна конференция на Европейската мрежа на омбудсманите в Брюксел за първи път през 2016 г. и ангажимента на Комисията да работи по-ефективно с Мрежата;

39.  приема идеята за провеждане на бъдещи годишни конференции на Европейската мрежа на омбудсманите в сградите на Парламента предвид преките връзки между комисията по петиции и Омбудсмана;

40.  припомня, че Европейската мрежа на омбудсманите би могла да играе важна роля за защитата на правата на гражданите на ЕС в преговорите за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС;

41.  поздравява Омбудсмана за провеждането на срещи с отделни национални омбудсмани и с организации на гражданското общество и стопански организации; призовава настоятелно Омбудсмана да проведе подобни срещи във всички държави членки и да повиши още повече осведомеността относно това какво може да направи службата на Омбудсмана за европейските граждани и предприятия;

42.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на комисията по петиции на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, правителствата и парламентите на държавите членки, както и на техните омбудсмани или сходни компетентни органи.

(1) ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.
(2) ОВ C 72 E, 21.3.2002 г., стр. 331.

Правна информация - Политика за поверителност