Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2126(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0328/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0328/2017

Συζήτηση :

PV 15/11/2017 - 20
CRE 15/11/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2017 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0449

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 438kWORD 62k
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016
P8_TA(2017)0449A8-0328/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 (2017/2126(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 24 και 228 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 43 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1),

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς(2), όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 Σεπτεμβρίου 2001;

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή την 15η Μαρτίου 2006 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 220 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A8-0328/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 υποβλήθηκε επισήμως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Μαΐου 2017 και ότι η Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly, παρουσίασε την έκθεσή της στην Επιτροπή Αναφορών στις Βρυξέλλες, στις 30 Μαΐου 2017·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 24 και 228 ΣΛΕΕ εξουσιοδοτούν τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να δέχεται καταγγελίες σχετικά με περιπτώσεις κακής διοίκησης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 15 ΣΛΕΕ οποίο ορίζει ότι «προκειμένου να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά» και ότι «κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες της ΕΕ και της ανταπόκρισης της διοίκησης της ΕΕ στις ανάγκες και στους προβληματισμούς τους έχει ζωτική σημασία για την προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των πολιτών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Χάρτη «κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών καθηκόντων του»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική προτεραιότητα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και να εξασφαλίζει ότι το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση από τα θεσμικά και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ ανταποκρίνεται στα αυστηρότερα πρότυπα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016, 15 797 πολίτες ζήτησαν τη βοήθεια των υπηρεσιών της Διαμεσολαβήτριας, και ότι 12 646 από αυτούς έλαβαν συμβουλές μέσω του διαδραστικού οδηγού που περιέχεται στον δικτυακό τόπο της Διαμεσολαβήτριας, ενώ από τα υπόλοιπα αιτήματα 1 271 διαβιβάστηκαν αλλού προς ενημέρωση και 1 880 εξετάστηκαν από τη Διαμεσολαβήτρια ως καταγγελίες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον συνολικό αριθμό των 1 880 καταγγελιών που διαχειρίστηκε το 2016 η Διαμεσολαβήτρια, οι 711 ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ενώ οι 1 169 όχι·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η Διαμεσολαβήτρια δρομολόγησε 245 έρευνες, οι 235 εκ των οποίων βασίζονταν σε καταγγελίες και οι δέκα δρομολογήθηκαν αυτεπάγγελτα, ενώ περάτωσε 291 έρευνες (278 βάσει καταγγελίας και 13 αυτεπάγγελτες)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις έρευνες αφορούσαν την Επιτροπή (58,8 %), ακολουθούμενη από τους οργανισμούς της ΕΕ (12,3 %), το Κοινοβούλιο (6,5 %), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (5,7 %), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) (4,5 %), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (0,8 %) και άλλα θεσμικά όργανα (11,4 %)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια λαμβάνει μεγάλο αριθμό καταγγελιών από πολίτες και οργανισμούς σχετικά με τη διοίκηση της ΕΕ κάθε χρόνο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις κορυφαίες ανησυχίες όσον αφορά τις έρευνες που περατώθηκαν από τη Διαμεσολαβήτρια το 2016 ήταν οι εξής: η διαφάνεια και η πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες και έγγραφα (29,6 %)· η χρηστή διαχείριση ζητημάτων σχετικών με το προσωπικό της ΕΕ (28,2 %)· και το πνεύμα παροχής υπηρεσιών (25,1 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των λοιπών θεμάτων προβληματισμού περιλαμβάνονται η ορθή χρήση της διακριτικής ευχέρειας, μεταξύ άλλων σε διαδικασίες επί παραβάσει, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των επιχορηγήσεων και των συμβάσεων της ΕΕ, και ο σεβασμός των διαδικαστικών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία αυτών των ζητημάτων καταδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της Διαμεσολαβήτριας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η διοίκηση σε επίπεδο ΕΕ είναι πλήρως διαφανείς και αμερόληπτες, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του κοινού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των στρατηγικών εργασιών του το 2016, το γραφείο της Διαμεσολαβήτριας περάτωσε 5 στρατηγικές έρευνες και δρομολόγησε 4 νέες, με θέματα μεταξύ άλλων τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων όσον αφορά τους ειδικούς συμβούλους και τις καθυστερήσεις στις δοκιμές χημικών ουσιών και, επιπλέον, δρομολόγησε 10 νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια ξεκίνησε μια μεγάλου εύρους στρατηγική έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή διορίζει και πραγματοποιεί αξιολογήσεις των συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τους ειδικούς συμβούλους της, οι οποίοι συχνά εργάζονται ταυτόχρονα για πελάτες του ιδιωτικού τομέα και για την ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια ζήτησε πληροφορίες σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), επισημαίνοντας ότι δεν προβλέπει την υποχρέωση υποβολής δηλώσεως συμφερόντων ή τη δημοσιοποίηση οικονομικών συμφερόντων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έχει επιφέρει οικονομική και κοινωνική κρίση, με αποτέλεσμα την υπονόμευση της αξιοπιστίας των θεσμών της ΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η αποτυχία της Επιτροπής της περιόδου 2009-2014 να αντιμετωπίσει την παραβίαση από πρώην Επίτροπο του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων και να διερευνήσει επαρκώς τη συμβατότητα της σύμβασης εργασίας που κατείχε ο Επίτροπος στον ιδιωτικό τομέα με τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη συνθήκη της ΕΕ συνιστά κρούσμα κακοδιοίκησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι περιπτώσεις κακοδιοίκησης σχετικά με τις δραστηριότητες των Επιτρόπων μετά τη λήξη της θητείας τους, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Επιτροπής, αυξάνουν τη δυσπιστία των πολιτών προς την Επιτροπή·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια συνεργάζεται επίσης με άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, και αποτελεί μέρος του πλαισίου της ΕΕ κατά την έννοια της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), το οποίο είναι επιφορτισμένο με την προστασία, την προώθηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το έκτακτο Ευρωβαρόμετρο με θέμα την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μαρτίου του 2016, 9 στους 10 πολίτες της ΕΕ (87 %) έχουν εξοικειωθεί με το καθεστώς τους ως πολιτών της ΕΕ και με το δικαίωμά τους να υποβάλλουν καταγγελίες στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Διαμεσολαβητή·

1.  εγκρίνει την ετήσια έκθεση για το 2016 που υποβλήθηκε από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και τη συγχαίρει για τη σαφή και ευανάγνωστη παρουσίαση που εμφανίζει τα σημαντικότερα δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία αναφορικά με τις εργασίες της Διαμεσολαβήτριας το 2016·

2.  συγχαίρει την Emily O’Reilly για το εξαιρετικό έργο της όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας και της προσπελασιμότητας των υπηρεσιών του Διαμεσολαβητή και για τη συνεργασία της με το Κοινοβούλιο, ιδίως με την Επιτροπή Αναφορών, και τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ·

3.  αναγνωρίζει τον ρόλο των στρατηγικών ερευνών και πρωτοβουλιών και στηρίζει εκείνες που πραγματοποιήθηκαν αυτεπαγγέλτως από τη Διαμεσολαβήτρια με σκοπό την επίτευξη στρατηγικής σημασίας στόχων προς το δημόσιο συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών· συγχαίρει τις προσπάθειες της Διαμεσολαβήτριας για καλύτερη χρήση των στρατηγικών της εργασιών, καθώς κατέστησε εφικτή τη συνεξέταση υποθέσεων που βασίζονται σε καταγγελίες και έχουν παρόμοιο περιεχόμενο·

4.  επικροτεί τη δέσμευση της Διαμεσολαβήτριας να ανταποκριθεί εγκαίρως και αποδοτικά στις ανάγκες και τους προβληματισμούς των πολιτών της ΕΕ, και στηρίζει τις νέες μεθόδους εργασίας και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας χειρισμού των υποθέσεων που καθιερώθηκε το 2016 και επιτρέπει την ενίσχυση της ευελιξίας και της αποδοτικότητας καθώς και του αντικτύπου σε μεγαλύτερο αριθμό πολιτών·

5.  συμφωνεί ότι οι τρέχουσες και άνευ προηγουμένου προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, όπως η ανεργία, οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, η μεταναστευτική κρίση και το Brexit, υποχρεώνουν όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Διαμεσολαβητή, να εργάζονται σκληρότερα και με πιο μεγάλη αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να διασφαλίσουν τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα κοινωνικής δικαιοσύνης, λογοδοσίας και διαφάνειας σε επίπεδο ΕΕ·

6.  τονίζει την ανάγκη για βελτίωση του κοινωνικού διαλόγου·

7.  τονίζει ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων έχει ύψιστη σημασία στη σημερινή οικονομική συγκυρία·

8.  επισημαίνει ότι το γραφείο της Διαμεσολαβήτριας έχει επιτύχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό συμμόρφωσης με τις αποφάσεις και/ή τις συστάσεις του έως τώρα· συνιστά στη Διαμεσολαβήτρια να παραμείνει σε εγρήγορση, να εντοπίσει τους λόγους για τη μη συμμόρφωση προς τις συστάσεις της και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τυχόν επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης από τη διοίκηση της ΕΕ·

9.  σημειώνει τη μείωση του αριθμού των ερευνών με αντικείμενο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκαν από τη Διαμεσολαβήτρια το 2016 (245 το 2016, 261 το 2015)· καλεί μετ’ επιτάσεως τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ να ανταποκριθούν και να αντιδράσουν εντός εύλογης προθεσμίας στις επικριτικές παρατηρήσεις της Διαμεσολαβήτριας και να βελτιώσουν τον βαθμό συμμόρφωσής τους με τις συστάσεις και/ή τις αποφάσεις της·

10.  σημειώνει ότι, το 2016, το μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεων τις οποίες χειρίστηκε η Διαμεσολαβήτρια περατώθηκε εντός 12 μηνών και ότι ο μέσος χρόνος που απαιτήθηκε για την περάτωση μιας έρευνας ήταν 10 μήνες, με μόνο το 30 % των υποθέσεων να περατώνεται έπειτα από 12 ή περισσότερους μήνες· καλεί μετ’ επιτάσεως τη Διαμεσολαβήτρια να βελτιώσει περαιτέρω τις μεθόδους εργασίας της και να μειώσει τον χρόνο εξέτασης των καταγγελιών, ειδικά για υποθέσεις που παραμένουν ανοικτές έπειτα από 12 μήνες, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την αποδοτικότητα της εργασίας της·

11.  σημειώνει ότι οι έρευνες που σχετίζονται με τη διαφάνεια, ιδίως όσον αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, τη διαφάνεια κατά την άσκηση πίεσης από ομάδες, και την πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΕ, αποτελούν και πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό υποθέσεων που χειρίζεται η Διαμεσολαβήτρια, ενώ έπονται άλλα προβλήματα που αφορούν μια σειρά θεμάτων, από την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ζητήματα δεοντολογίας, έως τις συμβάσεις και τις επιχορηγήσεις της ΕΕ·

12.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και του συστήματος θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών στο πλαίσιο του έργου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι οι έρευνες που συνδέονται με τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα εξακολουθούν να υπερβαίνουν το 20 % επί του συνόλου των ερωτημάτων που υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή και παραμένουν σημαντική πηγή ανησυχίας μεταξύ των πολιτών της ΕΕ διαχρονικά· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δημοσιεύουν εκ των προτέρων πληροφορίες και έγγραφα, με στόχο την αύξηση της διαφάνειας και τη μείωση της κακοδιοίκησης·

13.  πιστεύει ότι η μέγιστη διαφάνεια και η πρόσβαση στα έγγραφα που τηρούνται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αποτελούν τον κανόνα· υπενθυμίζει τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ) που ορίζει ότι οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωμα δημόσιας πρόσβασης στα έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης και ότι τυχόν παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις από αυτό το δικαίωμα θα πρέπει πάντοτε να σταθμίζονται με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της δημοκρατίας, ως προϋπόθεση της άσκησης των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων· θεωρεί ότι απαιτείται αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά τον λεπτομερή έλεγχο της χορήγησης πρόσβασης σε έγγραφα από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

14.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες όσον αφορά τις διαδικασίες EU Pilot που συνδέονται με τις ληφθείσες αναφορές, καθώς και τις διαδικασίες EU Pilot και επί παραβάσει που έχουν ήδη περατωθεί· τονίζει τη σημασία της τακτικής παρακολούθησης από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή· ενθαρρύνει τη συνέχιση της στρατηγικής έρευνας της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη διαφάνεια κατά τον χειρισμό από την Επιτροπή καταγγελιών παραβάσεων στο πλαίσιο διαδικασιών EU Pilot, και παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να επιδείξει αποφασιστικότητα και εγρήγορση κατά τη συνέχιση της εν λόγω διερεύνησης το 2017· θεωρεί ότι οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση δρομολογημένων διαδικασιών επί παραβάσει και διαδικασιών EU Pilot θα μπορούσαν επίσης να εμπίπτουν στο πεδίο της κακοδιοίκησης·

15.  συγχαίρει τη δέσμευση της Διαμεσολαβήτριας για επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου διαφάνειας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη παρακολούθησης της εφαρμογής των συστάσεων της Διαμεσολαβήτριας για διαφάνεια στο πλαίσιο τριμερών διαλόγων· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δημοσιεύουν σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων· επαναλαμβάνει, ακόμα, την ανάγκη για πλήρη και ενισχυμένη διαφάνεια στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών και διαπραγματεύσεων, και καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει τις προσπάθειες για παρακολούθηση της διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη ότι αυτό δεν θα πρέπει να υπονομεύει τη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ·

16.  επαναλαμβάνει τη σημασία της διαφάνειας από πλευράς του συνόλου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την αποχώρηση του τελευταίου από την Ένωση, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η διαπραγματευτική θέση των μερών· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να παρακολουθεί την εξασφάλιση διαφάνειας καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αποχώρησης·

17.  ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων οικονομικού και χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα στην ΕΕ, ιδίως στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας που εκτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα· στηρίζει, επιπλέον, τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας για αύξηση της διαφάνειας της ΕΤΕπ και της Ευρωομάδας και ενίσχυση των εσωτερικών δενοντολογικών τους κανόνων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις πρόσφατες προσπάθειές της επ’ αυτού και το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 δεν ισχύει για την Ευρωομάδα, καθώς δεν αποτελεί θεσμικό ή άλλο όργανο κατά την έννοια των Συνθηκών· ζητεί τη συμμόρφωση με τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά τον έλεγχο του μηχανισμού καταγγελιών της ΕΤΕπ (ΕΤΕπ-ΜΚ) και υπογραμμίζει τη σημασία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού καταγγελιών· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στο να διασφαλιστεί ότι ο νέος ΕΤΕπ-ΜΚ εξακολουθεί να είναι αξιόπιστος και αποτελεσματικός, με παράλληλο σεβασμό προς τις αρχές της λειτουργικής ανεξαρτησίας, της διαφάνειας, της προσβασιμότητας, του επίκαιρου χαρακτήρα και των επαρκών πόρων·

18.  υποστηρίζει πλήρως τον απώτερο στόχο της Διαμεσολαβήτριας, που είναι να βοηθήσει στην ενδυνάμωση των δομών και των θεσμών λογοδοσίας και διαφάνειας σε επίπεδο ΕΕ και να βελτιώσει την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ευρώπη·

19.  λαμβάνει υπό σημείωση τα ευρήματα της Διαμεσολαβήτριας αναφορικά με κακοδιοίκηση σε σχέση με τον κώδικα συμπεριφοράς των Επιτρόπων· τονίζει τη σημασία της ύπαρξης υψηλών ηθικών και δεοντολογικών προτύπων στη διοίκηση της ΕΕ, και σημειώνει την απόφαση της Επιτροπής για παράταση της περιόδου «αναμονής» (cooling-off period) σε δύο έτη για τους πρώην Επιτρόπους και σε τρία για τους πρώην Προέδρους της Επιτροπής, αλλά πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρότεροι κανόνες δεοντολογίας σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων τόσο των πολιτικών όσο και των υπαλλήλων της, με σκοπό τη διασφάλιση του σεβασμού προς το καθήκον της ακεραιότητας και της διακριτικότητας, καθώς και πλήρους ανεξαρτησίας από τον ιδιωτικό τομέα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την εκ των προτέρων δημοσίευση και την πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την απασχόληση πρώην Επιτρόπων μετά τη λήξη της θητείας τους· υποστηρίζει τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας για περαιτέρω αναθεώρηση του κώδικα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη, καθιστώντας τους κανόνες σαφέστερους και πιο εύκολα εφαρμόσιμους, προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η αμεροληψία και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων κατά περίπτωση· προτρέπει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να επιβλέπει και να αξιολογεί το επίπεδο ανεξαρτησίας της ειδικής επιτροπής δεοντολογίας στην Επιτροπή·

20.  λαμβάνει υπό σημείωση τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή ως απάντηση στις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες για το προσωπικό της ΕΕ που διέπουν το επονομαζόμενο φαινόμενο της «περιστρεφόμενης θύρας» (μεταπήδηση των πρώην θεσμικών αξιωματούχων σε εταιρείες) και προσβλέπει στην επακόλουθη έρευνα της Διαμεσολαβήτριας με την οποία θα εκτιμηθεί η πρακτική εφαρμογή των νέων κανόνων·

21.  ζητεί από τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει την εργασία της με σκοπό να διασφαλίσει την έγκαιρη δημοσίευση των ονομάτων όλων των υπαλλήλων της ΕΕ που εμπλέκονται σε υποθέσεις μεταπήδησης σε εταιρείες και να εγγυηθεί πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά κάθε σχετική πληροφορία·

22.  στηρίζει τη δέσμευση της Διαμεσολαβήτριας για βελτίωση της διαφάνειας κατά την άσκηση πίεσης στην ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να συμμορφωθεί πλήρως με τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας για βελτίωση του Μητρώου Διαφάνειας της ΕΕ και τη μετατροπή του σε υποχρεωτικό κεντρικό κόμβο διαφάνειας για όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αναληφθεί σαφής δράση και να αναπτυχθούν συνεκτικά και αποτελεσματικά χρονοδιαγράμματα εργασιών προς τον σκοπό αυτό· τονίζει τη σημασία μεγαλύτερης διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοδότηση, τις ομάδες συμφερόντων και τα οικονομικά συμφέροντα·

23.  επικροτεί τη στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους διενεργεί η Επιτροπή εκτιμήσεις των συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τους ειδικούς συμβούλους της· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη διαδικασία διορισμού ειδικών συμβούλων, την εκτίμηση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων πριν και μετά τον διορισμό τους και την παροχή δημόσιας πρόσβασης και πληροφόρησης σχετικά με έγγραφα και συνεδριάσεις·

24.  υποστηρίζει τη στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής· παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να διασφαλίσει ότι η διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων και η ισορροπημένη και ισότιμη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των προερχόμενων από την κοινωνία των πολιτών, θα βελτιωθούν στον νέο Κανονισμό της Επιτροπής, όπου θα γίνεται επίσης παράθεση όλων των εμπειρογνωμόνων στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ·

25.  σημειώνει τη θέση της Επιτροπής σχετικά με τη διαφάνεια κατά τις συνεδριάσεις της με ομάδες άσκησης πίεσης της καπνοβιομηχανίας και τα μέτρα διαφάνειας που ελήφθησαν από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αλλάξει την πρακτική της και να καταστήσει τις εργασίες της πλήρως διαφανείς μέσω της ηλεκτρονικής δημοσίευσης δεδομένων σχετικά με όλες τις συνεδριάσεις με ομάδες άσκησης πίεσης ή με τους νομικούς εκπροσώπους τους, καθώς και των πρακτικών των εν λόγω συνεδριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο του καπνού (FCTC)·

26.  χαιρετίζει τις πρακτικές συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας για την αλληλεπίδραση των δημόσιων υπαλλήλων με τους εκπροσώπους ομάδων άσκησης πίεσης· παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να αυξήσει τη γνώση για τις συστάσεις αυτές μεταξύ των μελών του προσωπικού σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μέσω επαγγελματικής κατάρτισης, σεμιναρίων και συναφών υποστηρικτικών μέτρων, και καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εφαρμόσουν τον Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τα μέτρα διαφάνειας της σύμβασης-πλαισίου του ΟΗΕ για τον έλεγχο του καπνού (FCTC)· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια ουσιαστική αναβάθμιση του Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, μέσω της έγκρισης δεσμευτικού κανονισμού για το ζήτημα αυτό κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο·

27.  εκφράζει ικανοποίηση για τη στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών του, των ομάδων εργασίας και της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ), κατά τη συζήτηση σχεδίων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ· παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να ζητήσει από το Συμβούλιο να βελτιώσει τη διαφάνεια όσον αφορά τις συνεδριάσεις του με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα, καθώς και να παρέχει την εν λόγω πρόσβαση εγκαίρως και χωρίς καθυστερήσεις·

28.  εξαίρει το έργο της Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά την αντιμετώπιση ζητημάτων γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας και η προστασία από τους περιβαλλοντικούς κινδύνους· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να δώσει συνέχεια στις προτάσεις της προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σχετικά με τα αντικίνητρα όσον αφορά τις δοκιμές σε ζώα όταν εγκρίνονται και διατίθενται νέα καλλυντικά προϊόντα στην αγορά και προς την EPSO σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ανωτέρας βίας και της διαφάνειας των διαγωνισμών της EPSO·

29.  αναγνωρίζει την εμπειρία του Διαμεσολαβητή στην αντιμετώπιση περιπτώσεων κακοδιοίκησης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, που συνδέονται με σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση στον χώρο εργασίας, όπως συνέβη στην υπόθεση σχετικά με την καταγγελία 1283/2012/AN· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια, με βάση το ψήφισμά της τής 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης, καθώς και την απόφασή της να δημιουργήσει ειδική ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσει την κατάσταση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στο Κοινοβούλιο, να εξετάσει επίσης την κατάσταση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στα θεσμικά όργανα, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της ΕΕ, και να καταρτίσει συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη νέων κρουσμάτων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

30.  στηρίζει τον ρόλο της Διαμεσολαβήτριας στη διαμόρφωση μιας προορατικής και διαφανούς πολιτικής όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές που διενεργούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και ιδίως τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας για την έγκριση του Humira, ενός από τα φάρμακα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως, το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της νόσου του Crohn· ζητεί από τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει την παρακολούθηση του EMA ώστε να διασφαλίσει ότι πληροί τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με κλινικές δοκιμές, ήτοι πρότυπα που είναι προς το κοινό συμφέρον και έχουν αξία για τους γιατρούς, τους ασθενείς και τους ερευνητές·

31.  καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να ερευνήσει περαιτέρω τις πρακτικές εντός των οργανισμών της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σε ό,τι αφορά τα έγγραφα Monsanto και τις πιθανές επιπτώσεις τους στο απόρρητο και στα ζητήματα της σύγκρουσης συμφερόντων·

32.  επικροτεί τις έρευνες της Διαμεσολαβήτριας σε συνέχεια καταγγελιών από άτομα με αναπηρία, και ενθαρρύνει το έργο της ως ενεργού συμμετέχουσας στο Πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τη συμβολή της στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για άτομα με αναπηρίες· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης σε επίπεδο ΕΕ·

33.  καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις προτάσεις και τις συστάσεις της σχετικά με τη μελλοντική αναθεώρηση του μέσου της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι απολύτως σαφείς, απλές, εύκολα εφαρμόσιμες και αναλογικές·

34.  καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα βοηθήσει στη δημιουργία υποδομής παροχής νομικών συμβουλών για τις Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, καθώς και ενός νομικού πλαισίου που θα προστατεύει τα μέλη της ΕΠΠ·

35.  επαναλαμβάνει ότι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αποκάλυψη περιπτώσεων κακοδιοίκησης, και στηρίζει τα μέτρα για την ουσιαστική ενθάρρυνση των καταγγελιών από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και την προστασία τους από αντίποινα, και καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να αξιολογήσει περαιτέρω την εφαρμογή των νέων εσωτερικών κανόνων για την καταγγελία δυσλειτουργιών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ· ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να δώσει συνέχεια στις έρευνες του 2015 σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· επιδοκιμάζει τους κανόνες της ίδιας της Διαμεσολαβήτριας στον τομέα αυτό και προτρέπει τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ να τους χρησιμοποιούν εν είδει καθοδήγησης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη θέσπιση οριζόντιας νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, η οποία να καθορίζει κατάλληλους διαύλους και διαδικασίες για την καταγγελία όλων των μορφών κακοδιοίκησης, καθώς και κατάλληλες εγγυήσεις και νομικές διασφαλίσεις σε όλα τα επίπεδα για τα εμπλεκόμενα άτομα·

36.  προτείνει την επανεξέταση του Καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που τον εξουσιοδοτεί να διερευνά ισχυρισμούς περί μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ και να λαμβάνει αποφάσεις για την αποκάλυψη των σχετικών εγγράφων·

37.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Διαμεσολαβήτριας για τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο της διοίκησης της ΕΕ και την παρουσίασή τους στο ευρύ κοινό στο πλαίσιο του Βραβείου Χρηστής Διοίκησης του Διαμεσολαβητή·

38.  ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει τη συνεργασία με τους εθνικούς διαμεσολαβητές μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών· υποστηρίζει την ιδέα της διενέργειας της πρώτης ετήσιας συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών στις Βρυξέλλες το 2016 και τη δέσμευση της Επιτροπής για αποτελεσματικότερη συνεργασία με το Δίκτυο·

39.  είναι ανοικτό στην ιδέα της διεξαγωγής των μελλοντικών ετήσιων διασκέψεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου, λόγω της άμεσης σύνδεσης μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και του Διαμεσολαβητή·

40.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ κατά τις διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

41.  συγχαίρει τη Διαμεσολαβήτρια για τις συναντήσεις της με εθνικούς διαμεσολαβητές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρηματικές οργανώσεις· παροτρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να επεκτείνει τις συναντήσεις αυτές σε όλα τα κράτη μέλη και να αυξήσει περαιτέρω την ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι μπορεί να κάνει το γραφείο του Διαμεσολαβητή για τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

42.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους διαμεσολαβητές ή τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.
(2) ΕΕ C 72 Ε της 21.3.2002, σ. 331.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου