Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2705(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0590/2017

Внесени текстове :

B8-0590/2017

Разисквания :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Гласувания :

PV 16/11/2017 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0450

Приети текстове
PDF 558kWORD 55k
Четвъртък, 16 ноември 2017 г. - Страсбург
Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС)
P8_TA(2017)0450B8-0590/2017

Резолюция на Европейския парламент от 16 ноември 2017 г. относно Прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС) (2017/2705(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 февруари 2017 г., озаглавено „Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда: предизвикателства и начини за обединяване на усилията с цел постигане на по-добри резултати“ (COM(2017)0063), както и придружаващите го 28 доклада по държави,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 май 2016 г., озаглавено „Реализиране на ползите от политиките на ЕС в областта на околната среда посредством редовен преглед на изпълнението на политиките за околната среда“ (COM(2016)0316),

—  като взе предвид Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“(1)(7-а ПДОС),

—  като взе предвид резолюцията, приета от Общото събрание на ООН на 25 септември 2015 г., озаглавена „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“ (A/RES/70/1),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 ноември 2016 г., озаглавено „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще — Европейски действия за устойчивост“ (COM(2016)0739),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 май 2017 г., озаглавено „Европейски семестър за 2017 г.: Специфични за всяка държава препоръки“ (COM(2017)0500),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 декември 2015 г., озаглавено „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015)0614),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 26 януари 2017 г. относно изпълнението на плана за действие за кръговата икономика (COM(2017)0033),

—  като взе предвид въпросите към Съвета (O-000065/2017 – B8-0606/2017) и към Комисията (O-000066/2017 – B8-0607/2017) относно Прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник зя дейността,

А.  като има предвид, че ЕС разполага със солидни законодателни разпоредби в областта на околната среда, но слабото им и неправилно прилагане представлява дългогодишен проблем; като има предвид, че тези пропуски в прилагането представляват заплаха за устойчивото развитие, имат неблагоприятни презгранични въздействия върху околната среда и здравето на човека и предизвикват значителни социално-икономически разходи; като има предвид освен това, че пропуските в прилагането подкопават доверието в ЕС;

Б.  като има предвид, че 70% от законодателството на ЕС в областта на околната среда се прилага от регионални и местни органи;

В.  като има предвид, че прегледът на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС) и 28-те доклада по държави показаха още веднъж, че прилагането на правото в областта на околната среда в ЕС не е хомогенно, а варира значително между държавите членки, както и между отделните екологични райони; отбелязва въпреки това, че са налице общи проблемни области, в които изпълнението е незадоволително в целия ЕС и че тези области често засягат най-големите заплахи за здравето, свързани с околната среда;

Г.  като има предвид, че докладването на всеки две години е много важно за показване на реалното състояние на изпълнението в държавите членки, но също така важно би било и редовното наблюдение;

Д.  като има предвид, че ПИПООС е насочен към важни аспекти от законодателството на ЕС в областта на околната среда, но трябва още да се разшири, за да позволи предоставянето на по-системни решения на предизвикателствата, породени от устойчивото екологично развитие;

Е.  като има предвид, че ПИПООС следва да се превърне в междусекторен инструмент, с който да е възможно да се извършва оценка на екологичните последици в други области, като например селското стопанство, рибарството, промишлеността, транспорта, горското стопанство и регионалните политики като цяло;

Ж.  като има предвид, че Комисията следва да има за цел да постигне по-добра съпоставимост на данните, които се използват при оценката на представянето на държавите членки; като има предвид, че разликите между данните, събрани в различните държави членки, представляват важна пречка за тяхната съпоставимост и съответно за самата оценка;

З.  като има предвид, че е важно всички компетентни органи да се включат в прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда по начин, съобразен с институционалната реалност в държавите членки. като има предвид по-специално, че е важно да се подчертае, че в някои държави членки регионите разполагат с пълна компетентност по отношение на законодателството в областта на околната среда;

И.  като има предвид, че ПИПООС е инструмент, изцяло допълващ други инструменти, които се съсредоточават върху по-доброто изпълнение, като например IMPEL (мрежата на ЕС за прилагане и спазване на правото в областта на околната среда) и проекта „Да направим така, че да работи добре“;

Й.  като има предвид, че ПИПООС следва да се разглежда като инструмент за политическа дискусия, особено на министерско равнище, а не само като технически инструмент;

Значение и контекст на прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда

1.  приветства инициативата на Комисията за въвеждане на преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда и признава, че той разполага с огромен потенциал, ако му бъде отдадено правилното политическо значение и ако бъде напълно прозрачен; посочва, че ПИПООС има потенциала да постави проблемите по отношение на изпълнението на челно място в политическия дневен ред, да служи като механизъм за ранно предупреждение за лицата, отговорни за вземането на решения, и в крайна сметка да подобри прилагането на законодателните разпоредби и политиките на ЕС в областта на околната среда;

2.  припомня, че Парламентът нееднократно призова Комисията да поеме по-активна роля при наблюдението, насочването и подкрепата на прилагането на законодателството и политиката в областта на околната среда, например по отношение на директивите за опазване на природата; счита, че Комисията следва да действа решително в случаи на нарушение, като използва активно всички законодателни мерки, които са на нейно разположение;

3.  подкрепя многостранния междусекторен цялостен подход, възприет от Комисията, който е от ключово значение за извършването на промени на място; приветства факта, че в прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда се посочват първопричините за незадоволителното изпълнение и се предлагат мерки за справяне с тези предизвикателства по конструктивен начин;

4.  счита, че прегледът на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда следва да бъде едно от средствата, използвани за създаване на по-голяма съгласуваност с целите за устойчиво развитие (ЦУР) и за оценка на напредъка, отбелязан от държавите членки и Съюза в постигането на свързаните с околната среда цели за устойчиво развитие (ЦУР); във връзка с това призовава Комисията да установи също така как прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда насърчава и изпълнението на съответните ЦУР и постигането на специфични индикатори и цели на ЦУР от страна на държавите – членки на ЕС;

5.  признава, че прегледът на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда може да служи също така като инструмент за превенция и следователно би могъл да намали броя на производствата за установяване на нарушение; подчертава обаче, че необходимите действия на Комисията за установяване на неизпълнение на задължения не следва да се заместват или забавят от прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда;

Начини за подобряване на прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда и за постигане на по-добри резултати

6.  приветства факта, че прегледът на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда обхваща по-голямата част от тематичните цели на 7-ата програма за действие за околната среда (7-ата ПДОС); изразява обаче съжаление, че не са обхванати важни области като изменението на климата, мерките за енергийна ефективност и икономиите на енергия, химикалите и емисиите от промишлеността, както и определени системни предизвикателства, свързани с околната среда, отнасящи се до енергетиката, транспорта, продуктите и регионалните политики, и призовава Комисията да предприеме мерки за осигуряване на включването им в бъдещи версии; изтъква, че съществуващите данни, вече публикувани от Европейската агенция за околната среда, са можели да позволят поне извършването на предварителен анализ на прилагането на законодателството в областта на изменението на климата, мерките за енергийна ефективност и икономиите на енергия както на равнището на ЕС, така и на равнището на държавите членки.

7.  освен това изразява съжаление по повод на неуспеха при справянето с ключови въпроси като остатъците от хормони и лекарства в отпадъчните води, на морската повърхност и в подпочвените води и тяхното въздействие върху питейната вода, здравето на човека, биологичното разнообразие и (водната) околна среда и призовава Комисията да гарантира включването им в бъдещи версии;

8.  изтъква факта, че на световно равнище Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, а на равнището на ЕС — 7-ата ПДОС създават рамка за прогресивни политики в областта на околната среда;

9.  счита, че създаването на по-здрава връзка между прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда и европейския семестър ще бъде от полза за съгласуваността на действията на Съюза;

10.  подчертава, че ограничената наличност на данни може да доведе до пропуски в изпълнението и до затруднения по отношение на прегледа на изпълнението;

11.  подчертава важността на хармонизирането на данните и циклите на докладване с цел да се рационализират бъдещите процеси на преглед; призовава Комисията да подобри съпоставимостта на данните и да включи в бъдещите прегледи на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда специален раздел за оценка на качеството на докладването и на данните, предоставяни от държавите членки съгласно различните директиви; подчертава значението на сигурния електронен обмен на данни с цел да се улесни докладването от страна на държавите членки;

12.  подчертава колко е важно качествената оценка да бъде подкрепена с количествени цели; във връзка с това счита, че засилването на сътрудничеството с Европейската агенция за околна среда ще спомогне за разработването на подходящи показатели;

13.  подчертава, че прегледът на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда следва да вземе предвид и да оцени сериозните проблеми и възможния конфликт на цели между политиките в областта на околната среда и други секторни политики, като изтъкне евентуални несъответствия, ако такива бъдат открити, и изготви предложения за тяхното коригиране;

14.  счита, че свободата на преценка на държавите членки следва да бъде ограничена, за да се намерят решения за по-добро прилагане;

Начини за подобряване на прилагането на законодателство в областта на околната среда

15.  подчертава, че недостатъчното интегриране на свързаните с околната среда въпроси в рамките на други области на политиката е една от първопричините за пропуските в изпълнението на законодателството и на политиката в областта на околната среда;

16.  подчертава, че прилагането на законодателството в областта на околната среда може да бъде подобрено посредством по-добрата му интеграция в други области на политиката и посредством пълното прилагане на принципа на предпазните мерки;

17.  счита, че липсата на административен капацитет и липсата на добро управление, които представляват две от основните причини за неправилно изпълнение, произтичат отчасти от липсата на подходящо финансиране, но отчасти и от неефективното използване на наличните средства от страна на държавите членки, и призовава държавите членки да предприемат необходимите подобрения в тези области;

18.  счита, че в интерес на доброто и стабилно управление и на подобрената ефективност са наложителни партньорството между публичните органи на всички равнища и прозрачността на тези органи, ясното разпределение на отговорностите, предоставянето на подходящи ресурси, изграждането на капацитет, както и наличието на механизми за по-добра координация;

19.  счита, че употребата на пазарни инструменти от страна на държавите членки, като например фискална политика, основаваща се на принципа „замърсителят плаща“, представлява ефективен и ефикасен инструмент за постигане на целта за пълно прилагане на политиката в областта на околната среда;

20.  решително подкрепя приоритетното значение, което в рамките на ПИПООС се отдава на обмена на най-добри практики и на партньорската проверка и счита, че това може да помогне на държавите членки, изправени пред затруднения при прилагането на законодателството в областта на околната среда, да намерят новаторски решения; във връзка с това изразява убеждението си, че предоставянето на насоки от страна на Комисията би било полезно;

21.  счита, че прегледът на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда следва да включва ясни и строги срокове, определени от Комисията, за да се осигури изпълнението на законодателството на ЕС в областта на околната среда в държавите членки;

22.  счита, че ПИПООС може също така да се използва като инструмент за предоставяне на информация на обществеността, повишаване на осведомеността, увеличаване на участието на гражданското общество и насърчаване на обществената ангажираност и образованието относно политиката в областта на околната среда, което ще бъде от полза за държавите членки и за гражданите; във връзка с това призовава Комисията да разработи инструментариум от мерки с цел оценка на напредъка, постигнат от държавите членки по отношение на екологичните характеристики, включително сравнителен анализ на най-добрите практики и доклади с ключови показатели, които следва да се актуализират редовно и да се публикуват, за да се гарантира, че са достъпни за обществеността;

23.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят осигуряването на спазването, включително посредством подобряване и повишаване на усилията при прилагането на Директивата относно екологичната отговорност;

24.  изтъква, че представителите на неправителствени организации и широката общественост също могат да изиграят важна роля за насърчаването на по-добро изпълнение, като по този начин ще поддържат принципите на правовата държава, при условие че е наличен ефективен достъп до правосъдие;

25.  призовава Комисията да представи законодателно предложение относно извършването на екологични инспекции с цел ускоряване на прилагането на законодателството и стандартите в областта на околната среда;

26.  призовава Комисията във връзка с доброто управление и осигуряването на нормативно съответствие да представи ново законодателно предложение относно минималните стандарти за достъп до съдебен контрол и да предложи преразглеждане на Регламента относно Конвенцията от Орхус, с който Конвенцията се прилага по отношение на действията на Съюза, за да се вземе предвид последната препоръка на Комитета за преглед на съответствието с разпоредбите на Конвенцията от Орхус;

Роля на държавите членки и институциите на ЕС в последващите действия във връзка с ПИПООС

27.  призовава Комисията, компетентните органи в държавите членки и съответните заинтересовани страни да се ангажират незабавно и пълноценно в рамките на ПИПООС; подчертава важната роля на регионалните и местните органи; призовава държавите членки да включат пълноценно регионалните и местните органи и да ги насърчават да задълбочават ангажимента си в мрежата IMPEL (мрежата на ЕС за прилагане и спазване на правото в областта на околната среда), както и да насърчават участието на местни и регионални експерти с цел подобряване на обмена на информация, знания и най-добри практики като въпрос от основно значение;

28.  призовава Комисията и държавите членки да подобрят събирането на данни и наличието на информация, разпространението на добри практики и участието на гражданите, както и да разгледат възможността за включване в по-голяма степен на местните органи в процеса на определяне на политиката в областта на околната среда;

29.  призовава компетентните органи на съответното равнище в държавите членки да осигуряват организирането на открити и приобщаващи диалози по въпросите на изпълнението, в рамките на които обществеността и участниците от гражданството общество да получават подходяща информация и да се ангажират, и призовава Комисията да участва в тези диалози и да информира Парламента;

30.  приветства предложенията на Комисията относно специалната рамка на структурирания диалог по въпросите на изпълнението, но счита, че е наложително да се осигури прозрачност на процеса и той да включва съответните представители на неправителствени организации и основни заинтересовани страни;

31.  приветства дискусията между Комисията, държавите членки и заинтересованите страни в рамките на експертната група „Екологизиране на европейския семестър“, но счита, че включването на специална експертна група за изпълнението на политиките в областта на околната среда би могло да улесни прилагането на структуриран диалог по въпросите на прилагането в допълнение към двустранните разговори по държави;

32.  настоятелно изисква въпросът за изпълнението да фигурира като постоянна точка в приоритетите и програмите на тройката председателства, да се обсъжда на Съвета по околна среда поне веднъж годишно — евентуално в рамките на специален Съвет по изпълнението, и да се допълва от друг форум, в който да участват също Парламентът и Комитетът на регионите; призовава за провеждане на съвместни заседания на Съвета, на които да се разглежда изпълнението на междусекторните и хоризонталните въпроси, общите предизвикателства, както и възникващите проблеми с възможни трансгранични последици;

o
o   o

33.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171.

Правна информация - Политика за поверителност