Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2705(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0590/2017

Indgivne tekster :

B8-0590/2017

Forhandlinger :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Afstemninger :

PV 16/11/2017 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0450

Vedtagne tekster
PDF 178kWORD 50k
Torsdag den 16. november 2017 - Strasbourg
Revision af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR)
P8_TA(2017)0450B8-0590/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 16. november 2017 om EU's revision af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR) (2017/2705(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. februar 2017 med titlen: EU's revision af gennemførelsen af miljøreglerne: Fælles udfordringer og en samlet indsats for at levere bedre resultater (COM(2017)0063) og de ledsagende 28 landerapporter,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. maj 2016 med titlen "Realisering af fordelene ved EU's miljøpolitikker gennem regelmæssig revision af gennemførelsen af miljøreglerne" (COM(2016)0316),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden"(1) ("det syvende miljøhandlingsprogram"),

–  der henviser til resolution vedtaget af FN's Generalforsamling den 25. september 2015 med titlen "Ændring af vores samfund: 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling" (A/RES/70/1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. november 2016 med titlen "Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid – En europæisk indsats for bæredygtighed" (COM(2016)0739),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. maj 2017 med titlen "Det europæiske semester 2017: Landespecifikke henstillinger" (COM(2017)0500),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. december 2015 med titlen "Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi" (COM(2015)0614),

–  der henviser til Kommissionens rapport af 26. januar 2017 om gennemførelse af handlingsplanen for den cirkulære økonomi (COM(2017)0033),

–  der henviser til forespørgsel til Rådet (O-000065/2017 – B8-0606/2017) og til Kommissionen (O-000066/2017 – B8-0607/2017) om EU's revision af gennemførelsen af miljøreglerne,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU har en stærk miljølovgivning, men at den svage og mangelfulde gennemførelse heraf er et vedvarende problem; der henviser til, at disse mangler ved gennemførelsen truer en bæredygtig udvikling, har grænseoverskridende negativ indvirkning på miljøet og den menneskelige sundhed og medfører store socioøkonomiske omkostninger; der påpeger, at mangler ved gennemførelsen desuden undergraver EU's troværdighed;

B.  der henviser til, at 70 % af EU's miljølovgivning bliver gennemført af regionale og lokale myndigheder;

C.  der henviser til, at EU's revision af miljøreglernes gennemførelse og de 28 landerapporter endnu en gang har vist, at gennemførelsen af miljølovgivningen i EU ikke er homogen, men varierer drastisk mellem medlemsstaterne samt mellem de forskellige miljøområder; bemærker imidlertid, at der er fælles problemområder, hvor gennemførelsen er ringe i hele EU, og at disse ofte vedrører de største miljømæssige trusler mod sundheden;

D.  der henviser til, at den toårige rapportering er meget vigtig for at vise den reelle situation med hensyn til gennemførelsen i medlemsstaterne, men at også regelmæssig overvågning vil være væsentlig;

E.  der henviser til, at EU's revision af miljøreglernes gennemførelse har taget fat på vigtige dele af EU's miljølovgivning, men skal udbygges yderligere for at gøre det muligt at finde mere systematiske løsninger på udfordringerne ved en bæredygtig miljøudvikling;

F.  der henviser til, at EU's revision af miljøreglernes gennemførelse bør være et tværsektorielt instrument, der skal kunne evaluere de miljømæssige virkninger på andre områder såsom landbrug, fiskeri, industri, transport, skovbrug og regionalpolitik generelt;

G.  der henviser til, at Kommissionen bør bestræbe sig på at forbedre sammenligneligheden af de data, der anvendes ved vurderingen af medlemsstaternes resultater; der påpeger, at forskellene mellem de data, som indsamles i forskellige medlemsstater, udgør en vigtig hindring for deres sammenlignelighed og i sidste ende selve vurderingen;

H.  der henviser til, at det er vigtigt at inddrage alle kompetente myndigheder i EU's revision af gennemførelsen af miljøreglerne i overensstemmelse med de institutionelle forhold i medlemsstaterne; der henviser til, at det navnlig er vigtigt at understrege, at regionerne i nogle medlemsstater har fuldstændige beføjelser inden for miljølovgivningen;

I.  der henviser til, at EU's revision af miljøreglernes gennemførelse er et supplerende redskab til andre instrumenter, der fokuserer på bedre gennemførelse, såsom IMPEL (EU-netværket til gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivning) og "Make it Work"-projektet;

J.  der henviser til, at EU's revision af miljøreglernes gennemførelse bør ses som et redskab til politisk diskussion, navnlig på ministerielt niveau, og ikke kun som et teknisk værktøj;

Betydningen af EU's revision af gennemførelsen af miljøreglerne og dens kontekst

1.  glæder sig over Kommissionens initiativ med at indføre en EU-revision af miljøreglernes gennemførelse og anerkender dens enorme potentiale, hvis den tillægges den rette politiske betydning og gøres fuldt ud gennemsigtig; påpeger, at EU's revision af miljøreglernes gennemførelse har potentiale til at få problemer med gennemførelsen placeret højt på den politiske dagsorden, at tjene som en mekanisme for tidlig varsling for beslutningstagerne og for i sidste ende at forbedre gennemførelsen af EU's miljølovgivning og -politik;

2.  erindrer om, at Europa-Parlamentet ved adskillige lejligheder har slået til lyd for, at Kommissionen skulle spille en mere proaktiv rolle med hensyn til at overvåge, vejlede og understøtte gennemførelsen af miljølovgivning og -politik, f.eks. hvad angår naturdirektiverne; mener, at Kommissionen bør handle beslutsomt i tilfælde af krænkelser, idet den aktivt anvender alle de lovgivningsmæssige foranstaltninger, der står til rådighed;

3.  støtter den tværsektorielle helhedsorienterede tilgang med inddragelse af mange interesserede parter, som Kommissionen har anlagt, og som er af central betydning, hvis der skal ske ændringer lokalt; glæder sig over, at EU's revision af miljøreglernes gennemførelse udpeger de årsager, der ligger til grund for den mangelfulde gennemførelse, og foreslår foranstaltninger til at imødegå disse udfordringer på en konstruktiv måde;

4.  mener, at EU's revision af miljøreglernes gennemførelse bør være et af de værktøjer, der anvendes til at skabe større sammenhæng med målene for bæredygtig udvikling (SDG) og til at vurdere, hvilke fremskridt medlemsstaterne og EU gør hen imod opfyldelsen af de miljømæssigt relevante mål for bæredygtig udvikling; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til yderligere at identificere, hvordan gennemførelsen af EU's miljølovgivning også fremmer gennemførelsen af de relevante mål for bæredygtig udvikling og opnåelsen af de særlige SDG-indikatorer og -mål i EU's medlemsstater;

5.  anerkender, at EU's revision af miljøreglernes gennemførelse også kan tjene som et redskab til forebyggelse og således vil kunne begrænse antallet af overtrædelsesprocedurer; understreger dog, at EU's revision ikke må erstatte eller forsinke nødvendige skridt fra Kommissionens side i tilfælde af overtrædelser;

Hvordan EU's revision af miljøreglernes gennemførelse kan forbedres med henblik på at opnå bedre resultater

6.  glæder sig over, at EU's revision af miljøreglernes gennemførelse omfatter flertallet af de tematiske mål under det syvende miljøhandlingsprogram; beklager imidlertid, at vigtige områder såsom klimaændringer, energieffektivitetsforanstaltninger og energibesparelser, kemikalier og industrielle emissioner samt visse systemiske og miljømæssige udfordringer i forbindelse med energi, transport, produktpolitikker og regionale politikker ikke er omfattet, og opfordrer Kommissionen til at sikre, at de medtages i fremtidige udgaver; påpeger, at eksisterende oplysninger, der allerede er offentliggjort af Det Europæiske Miljøagentur kunne have muliggjort i det mindste en foreløbig analyse af gennemførelsen af lovgivningen om klimaændringer, energieffektivitetsforanstaltninger og energibesparelser, både på EU-plan og på medlemsstatsplan;

7.  beklager også forsømmelsen af at tage fat på vigtige spørgsmål som f.eks. hormoner og rester af medicin i spildevand, overfladevand og grundvand og deres indvirkning på drikkevand, menneskers sundhed, biodiversiteten og (vand-)miljøet, og opfordrer Kommissionen til at sikre, at de medtages i fremtidige udgaver;

8.  understreger, at 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling på globalt plan, og det 7. miljøhandlingsprogram på EU niveau skaber en ramme for progressive miljøpolitikker;

9.  mener, at en stærkere forbindelse mellem EU's revision af miljøreglernes gennemførelse og det europæiske semester ville være gavnlig for sammenhængen i EU's indsats;

10.  understreger, at begrænset tilgængelighed af data kan resultere i gennemførelsesmæssige mangler og vanskeligheder for revisionen af gennemførelsen;

11.  understreger vigtigheden af at harmonisere data og rapporteringscyklusser for at strømligne fremtidige revisionsprocesser; opfordrer Kommissionen til at øge sammenligneligheden af dataene og til i kommende EU-revisioner af miljøreglernes gennemførelse at indføje et særligt afsnit for vurdering af kvaliteten af rapporteringen og de data, som medlemsstaterne indgiver i henhold til de forskellige direktiver; understreger vigtigheden af sikker elektronisk dataudveksling med henblik på at lette medlemsstaternes rapportering;

12.  understreger vigtigheden af at støtte en kvalitativ vurdering med kvantitative mål; mener i denne forbindelse, at et bedre samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur ville bidrage til at udvikle passende indikatorer;

13.  understreger, at EU's revision af miljøreglernes gennemførelse bør tage hensyn til og vurdere eventuelle alvorlige problemer og eventuelle indbyrdes modstridende målsætninger mellem miljøpolitikken og andre sektorspecifikke politikker, og fremhæve eventuelle uoverensstemmelser, hvor de findes, samt udarbejde forslag med henblik på at afhjælpe dem;

14.  mener, at der bør være mindre spillerum for diskretion fra medlemsstaternes side med henblik på at finde løsninger til at forbedre gennemførelsen;

Hvordan gennemførelsen af miljølovgivningen kan forbedres

15.  understreger, at manglende integration af miljørelaterede anliggender i andre politikområder er en af de grundlæggende årsager til mangelfuld gennemførelse af miljølovgivning og -politik;

16.  understreger, at gennemførelsen af miljølovgivningen kan forbedres gennem en bedre integration af miljølovgivningen i andre politikområder og ved at anvende forsigtighedsprincippet fuldt ud;

17.  mener, at manglende administrativ kapacitet og styring, som er to af de vigtigste grunde til mangelfuld gennemførelse, delvis hidrører fra mangel på tilstrækkelig finansiering samt medlemsstaternes ineffektive anvendelse af de midler, der er til rådighed, og opfordrer medlemsstaterne til at forbedre sig på disse områder;

18.  mener, at partnerskab mellem og gennemsigtighed hos offentlige myndigheder på alle niveauer, en klar ansvarsfordeling, tildeling af tilstrækkelige ressourcer, kapacitetsopbygning og bedre koordineringsmekanismer er absolut nødvendige af hensyn til en god og solid forvaltning og forbedret effektivitet;

19.  er af den opfattelse, at medlemsstaternes anvendelse af markedsinstrumenter, f.eks. en finanspolitik baseret på princippet om, at forureneren betaler, er et effektivt værktøj til at nå målsætningen om fuld gennemførelse af miljøpolitikken;

20.  støtter kraftigt, at der i forbindelse med EU's revision af miljøreglernes gennemførelse lægges så stor vægt på udveksling af bedste praksis og peer to peer-revision, og mener, at dette kan hjælpe medlemsstater, der står over for vanskeligheder med gennemførelsen af miljølovgivningen, med at finde innovative løsninger; er i den forbindelse overbevist om, at retningslinjer fra Kommissionens side ville være nyttige;

21.  mener, at EU's revision af miljøreglernes gennemførelse bør omfatte klare og strenge tidsfrister fastsat af Kommissionen for at sikre gennemførelsen af miljølovgivningen i medlemsstaterne;

22.  mener, at EU's revision af miljøreglernes gennemførelse også kan bruges som et redskab til information af offentligheden, bevidstgørelse, øget inddragelse af civilsamfundet og øget offentligt engagement og uddannelse i miljøpolitik, hvilket vil rumme fordele for medlemsstaterne og borgerne; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at udvikle en værktøjskasse af foranstaltninger til at vurdere de fremskridt, der gøres af medlemsstaterne med hensyn til resultater på miljøområdet, herunder benchmarking for bedste praksis og rapporter med resultattavler, som regelmæssigt bør opdateres og offentliggøres for at sikre, at de er tilgængelige for offentligheden;

23.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke sikkerheden af efterlevelsen, herunder ved at forbedre og intensivere indsatsen i forbindelse med gennemførelsen af miljøansvarsdirektivet;

24.  understreger, at NGO'er og den brede offentlighed også kan spille en vigtig rolle med hensyn til at fremme en bedre gennemførelse og dermed håndhævelse af retsstatsprincippet, hvis der er effektiv adgang til domstolsprøvelse;

25.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag til retsakt om miljøinspektioner for at fremskynde gennemførelsen af miljølovgivning og -standarder;

26.  opfordrer Kommissionen til af hensyn til god forvaltning og sikring af overholdelse at fremsætte et nyt lovgivningsforslag om minimumsstandarder for adgang til domstolsprøvelse og foreslå en revision af Århusforordningen om gennemførelse af konventionen for så vidt angår EU-foranstaltninger for at tage hensyn til den nylige henstilling fra Århuskomitéens compliancekomité;

Medlemsstaternes og EU-institutionernes rolle i forbindelse med opfølgning på EU's revision af miljøreglernes gennemførelse

27.  opfordrer Kommissionen, de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og de relevante interesserede parter til straks fuldt ud at engagere sig i EU's revision af miljøreglernes gennemførelse; understreger de regionale og lokale myndigheders vigtige rolle; opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at inddrage lokale og regionale myndigheder og opfordre dem til yderligere at engagere sig i EU-netværket for gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivning (IMPEL) samt fremme inddragelse af lokale og regionale eksperter for snarest muligt at forbedre udvekslingen af data, viden og bedste praksis;

28.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre dataindsamlingen og tilgængeligheden af information, udbredelsen af god praksis og inddragelsen af borgerne og til at overveje at inddrage de lokale myndigheder i større omfang i processen med udformning af en miljøpolitik;

29.  opfordrer de kompetente myndigheder på det relevante plan i medlemsstaterne til at sikre, at der tilrettelægges åbne og inklusive gennemførelsesdialoger med tilstrækkelig forelæggelse af oplysninger for og inddragelse af offentligheden og aktører fra civilsamfundet og opfordrer Kommissionen til at engagere sig i disse dialoger og holde Parlamentet orienteret;

30.  glæder sig over Kommissionens politikforslag med hensyn til den særlige ramme, der er fastlagt for dialogen om struktureret gennemførelse, men anser det for uomgængelig nødvendigt at sikre, at denne proces er gennemsigtig, og at den inddrager relevante NGO'er og vigtige interessenter;

31.  glæder sig over diskussionen mellem Kommissionen, medlemsstaterne og de berørte parter i ekspertgruppen "et mere miljøvenligt europæisk semester", men mener, at inddragelse af en særlig ekspertgruppe for gennemførelse af miljøregler kunne fremme en struktureret gennemførelsesdialog som supplement til de bilaterale dialoger mellem landene;

32.  opfordrer indtrængende til, at spørgsmålet om gennemførelse kommer til at figurere som et fast punkt i formandskabstrioens prioriteter og programmer, at det drøftes i Miljørådet mindst en gang om året, eventuelt på et særligt rådsmøde om gennemførelse, og at det suppleres af et andet forum, hvor Parlamentet og Regionsudvalget også deltager; opfordrer til fælles rådsmøder til at behandle gennemførelsen af tværsektorielle og horisontale spørgsmål og fælles udfordringer samt nye problemer med mulige grænseoverskridende konsekvenser;

o
o   o

33.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik