Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2265(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0372/2017

Внесени текстове :

A8-0372/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0452

Приети текстове
PDF 483kWORD 52k
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел
Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.
P8_TA(2017)0452A8-0372/2017
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2017/344 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (COM(2017)0900 – C8-0408/2017 – 2017/2265(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0900 — C8‑0408/2017),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(1), и по-специално член 13 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 14 от него,

—  като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет на 18 ноември 2017 г. (A8-0359/2017) в контекста на помирителната процедура относно проекта на общ бюджет за 2018 година,

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2017/344 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.(3),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0372/2017),

А.  като има предвид, че през 2017 г. Европейският парламент и Съвета мобилизираха маржа за непредвидени обстоятелства за сума в размер на 1 906,1 млн. евро над таваните за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство) и функция 4 (Глобална Европа);

Б.  като има предвид, че в рамките на тези средства, Европейският парламент и Съветът взеха решение за компенсирането на 575,0 млн. евро чрез неразпределения марж по функция 2 (Устойчив растеж: Природни ресурси) през 2017 г., както и 507,3 млн. евро, 570,0 млн. евро и 253,9 млн. евро чрез неразпределени маржове по функция 5 (Администрация) съответно за 2017, 2018 и 2019 г.;

В.  като има предвид, че Помирителният комитет, свикан за приемането на бюджета за 2018 г. впоследствие постигна съгласие да коригира горепосоченото компенсиране на маржа за непредвидени обстоятелства , за да се намали с 252,0 млн. евро компенсираната сума по функция 5 през 2018 г. и да се въведе съответно компенсиране в рамките на функция 5 през 2020 г.;

1.  отбелязва предложението на Комисията, като част от споразумението относно бюджета за 2018 г., за преразглеждане на компенсирането на маржа за непредвидени обстоятелства, мобилизиран през 2017 г., с цел увеличаване на общия наличен марж за поети задължения през 2018 г.; изразява съжаление относно прекомерното съсредоточаване на някои държави членки върху наличните маржове под таваните на МФР, при което често се пренебрегват възможностите за гъвкавост, предлагани от специалните инструменти;

2.  подчертава, че дори без преразглеждане на компенсирането на маржа, общият марж за поети задължения в приетия бюджет за 2018 г. вече възлиза на 1348,3 млн. евро, като се има предвид, че повече от 900 млн. евро са все още на разположение в рамките на Инструмента за гъвкавост и общия марж за поетите задължения (ОМПЗ); отбелязва, че допълнителни 1,2 млрд. евро следва да бъдат в наличност по линия на ОМПЗ и Инструмента за гъвкавост в хода на 2018 г.;

3.  отбелязва, че с подобно преразглеждане на компенсирането, въпреки че не е съществено, се отпускат 252 млн. евро допълнителен марж през 2018 г. вместо през 2020 г., като по този начин ще осигурява допълнителна гъвкавост на по‑ранен етап от настоящата МФР;

4.  изразява съжаление, че Европейският парламент и Съветът трябва да прибегнат до разделяне на въпросното компенсиране по функция 5 между 2018 и 2020 г., за да се предоставят на бюджета на ЕС необходимата гъвкавост през 2018 г.; изразява загриженост във връзка с последващото намаляване на маржа на функция 5, което ще бъде причинено от това действие през 2020 г.; посочва, че приемането на такъв извънреден подход е ясен сигнал, че на бюджета на ЕС не се предоставят необходимите ресурси за изпълнението на политиките и програмите на Съюза;

5.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

6.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) ОВ L 50, 28.2.2017 г., стр. 57—58.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Решение (ЕС) 2017/344 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/9.)

Правна информация - Политика за поверителност