Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2265(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0372/2017

Teksty złożone :

A8-0372/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 30/11/2017 - 8.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0452

Teksty przyjęte
PDF 404kWORD 49k
Czwartek, 30 listopada 2017 r. - Bruksela
Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.
P8_TA(2017)0452A8-0372/2017
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/344 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r. (COM(2017)0900 – C8-0408/2017 – 2017/2265(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0900 – C8-0408/2017),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(1), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 14,

–  uwzględniając wspólny tekst zatwierdzony przez komitet pojednawczy w dniu 18 listopada 2017 r. (A8-0359/2017) w kontekście postępowania pojednawczego w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok 2018;

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/344 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.(3),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0372/2017),

A.  mając na uwadze, że w 2017 r. Parlament Europejski i Rada uruchomiły margines na nieprzewidziane wydatki na kwotę 1 906,1 mln EUR powyżej pułapów zobowiązań w dziale 3 („Bezpieczeństwo i obywatelstwo”) i 4 („Globalny wymiar Europy”);

B.  mając na uwadze, że w ramach tej kwoty Parlament Europejski i Rada zdecydowały o kompensacji kwoty 575,0 mln EUR nieprzydzielonym marginesem w dziale 2 („Trwały wzrost gospodarczy – zasoby naturalne”) w 2017 r., natomiast kwot 507,3, 570,0 i 253,9 mln EUR nieprzydzielonymi marginesami w dziale 5 („Administracja”) odpowiednio w roku 2017, 2018 i 2019;

C.  mając na uwadze, że komitet pojednawczy, który zebrał się w celu przyjęcia budżetu na rok 2018, zgodził się następnie dostosować wspomniane wyżej kwoty kompensacji w marginesie na nieprzewidziane wydatki, aby obniżyć o 252,0 mln EUR kwotę kompensacji w dziale 5 w 2018 r. i wprowadzić odpowiednią kwotę kompensacji w tymże dziale w 2020 r.;

1.  przyjmuje do wiadomości wniosek Komisji jako element porozumienia w sprawie budżetu na 2018 r. mający na celu dokonanie przeglądu kompensacji w marginesie na nieprzewidziane wydatki, uruchomionym w 2017 r., aby podnieść ogólny margines na zobowiązania dostępny w 2018 r.; ubolewa, że niektóre państwa członkowskie nadmiernie koncentrują się na dostępnych marginesach poniżej pułapów wieloletnich ram finansowych, zapominając często o elastyczności, jaką umożliwiają instrumenty szczególne;

2.  podkreśla, że nawet bez przeglądu kwot kompensacji ogólny margines na zobowiązania w budżecie uzgodnionym na 2018 r. opiewałby na kwotę 1 348,3 mln EUR, podczas gdy ponad 900 mln EUR wciąż jest dostępnych w ramach instrumentu elastyczności oraz łącznego marginesu na zobowiązania; zwraca uwagę, że w ciągu roku 2018 dalsze 1,2 mld EUR powinno stać się dostępne w ramach łącznego marginesu na zobowiązania i instrumentu elastyczności;

3.  odnotowuje, że dzięki przeglądowi kompensacji, choć nie jest on niezbędny, uwalnia się dodatkowy margines w wysokości 252 mln EUR w roku 2018, a nie w roku 2020, co umożliwia dodatkową elastyczność na wcześniejszym etapie bieżących wieloletnich ram finansowych;

4.  ubolewa, że Parlament Europejski i Rada muszą dokonać rozbicia kwot kompensacji w dziale 5 na rok 2018 i 2020, aby zapewnić budżetowi UE elastyczność niezbędną w 2018 r.; wyraża zaniepokojenie wynikającym stąd obniżeniem marginesu w dziale 5 w 2020 r.; zwraca uwagę, że przyjęcie tak skrajnego podejścia to jasny sygnał, że w budżecie UE nie ma niezbędnych zasobów potrzebnych do realizacji polityki i programów Unii;

5.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(2) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(3) Dz.U. L 50 z 28.2.2017, s. 57–58.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/344 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2018/9.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności