Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2217(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0379/2017

Předložené texty :

A8-0379/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.2

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0453

Přijaté texty
PDF 397kWORD 47k
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2017: snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastní zdroje a pokuty)
P8_TA(2017)0453A8-0379/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2017 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2017 na rozpočtový rok 2017: snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastních zdrojů a pokut) (14275/2017 – C8-0417/2017 – 2017/2217(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 přijatý s konečnou platností dne 1. prosince 2016(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 6/2017, který Komise přijala dne 9. října 2017 (COM(2017)0597),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2017, který Rada přijala dne 27. listopadu 2017 a postoupila Evropskému parlamentu tentýž den (14275/2017 – C8-0417/2017),

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0379/2017),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2017 (NOR 6/2017) má aktualizovat jak výdajové, tak příjmové stránky rozpočtu a zohlednit tak nejnovější vývoj;

B.  vzhledem k tomu, že NOR 6/2017 snižuje na straně výdajů objem prostředků na platby o 7 719,7 milionu EUR, většinou v rozpočtových položkách v okruhu 1b (Hospodářská, sociální a územní soudržnost) a v menším rozsahu v okruzích 2 (Udržitelný růst – přírodní zdroje), 3 (Bezpečnost a občanství) a 4 (Globální Evropa) a ve Fondu solidarity Evropské unie (FSEU), a odpovídajícím způsobem proto snižuje příspěvky členských států;

C.  vzhledem k tomu, že NOR 6/2017 snižuje prostředky na závazky o 15,33 milionu EUR v okruhu 2 a uvolňuje 46 milionů EUR v prostředcích na závazky v FSEU;

D.  vzhledem k tomu, že na příjmové straně zahrnuje NOR 6/2017 také úpravy spojené s revizí prognózy tradičních vlastních zdrojů (tj. cel a dávek z cukru), základů daně z přidané hodnoty (DPH) a hrubého národního důchodu (HND) a se zanesením příslušných oprav pro Spojené království do rozpočtu za roky 2013 a 2016, jakož i jejich financování;

E.  vzhledem k tomu, že NOR 6/2017 zohledňuje celkovou konečnou částku získanou na pokutách ve výši 3 209,7 milionu EUR, která překročila původně plánovanou částku pro rozpočet na rok 2017, a rozdíl mezi oběma částkami (ve výši 2 209,7 milionu EUR) přiděluje na snížení příspěvků z vlastních zdrojů členských států do rozpočtu Unie;

F.  vzhledem k tomu, že NOR 6/2017 povede k převedení prostředků zpět do rozpočtů členských států ve výši 9 829,6 milionu EUR, které doplní 6 405 milionu EUR, jejichž převedení již bylo potvrzeno v opravném rozpočtu 2/2017;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad přebytkem v prostředcích na platby ve výši 7 719,7 milionu EUR; je překvapen zejména situací evropských strukturálních a investičních fondů v podokruhu 1b, kde členské státy ve svých žádostech předložených v červenci snížily své prognózy ohledně žádostí o platby o 5,9 miliardy EUR kvůli neustálým prodlevám v plnění programů, čímž připravily mnoho potenciálních projektů a příjemců o podporu Unie; dále s politováním konstatuje, že členské státy nezahájily své vnitrostátní programy pro Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) a Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) v očekávaném tempu a že řádně neprovádějí programy pro přemísťování uprchlíků, což vedlo ke krácení prostředků ve výši 287,6 milionu EUR v okruhu 3;

2.  bere na vědomí analýzu příčin nedostatečného plnění v podokruhu 1b vypracovanou Komisí, mezi něž patří důraz na absorpci prostředků na období 2007–2013, pozdní přijetí právních základů, zdlouhavé jmenování vnitrostátních orgánů, změny, které přinesl nový právní rámec, a omezené pobídky v důsledku pravidla zrušení závazků „N+3“; je znepokojen skutečností, že podle nejnovějších prognóz vývoje plateb vypracovaných Komisí lze očekávat nedostatečné čerpání prostředků i v následujících letech, takže se do příštího víceletého finančního rámce (VFR) přelije dodatečných 31 miliard EUR v prostředcích na platby; všímá si, že ne všechny členské státy mají s plněním stejné potíže; naléhá zejména na členské státy s velmi vysokou mírou nedostatečného plnění, aby s pomocí Komise přijaly nezbytná opatření k řádnému plnění společně schválených programů Unie;

3.  vyjadřuje politování nad prodlevami ve vyplácení prostředků Unie v přistupujících a sousedních zemích, které způsobily značné snížení plateb (o 702,2 milionu EUR) v době, kdy jich bylo nejvíce zapotřebí; uznává, že Unie někdy musí působit v nepředvídatelných situacích; vyzývá Komisi k přijetí nezbytných opatření, mj. i prostřednictvím intenzivnějšího politického dialogu a technické pomoci, aby těmto prodlevám zabránila;

4.  naopak s potěšením konstatuje, že programy Unie v podokruhu 1a (Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost) jsou obecně dobře plněny, jak dosvědčuje tento NOP a nedávné schválení souhrnného převodu, v jehož rámci podokruh 1a absorbuje významnou část nevyčerpaných prostředků na platby v jiných okruzích; zdůrazňuje, že tímto se potvrzuje, že neustálá snaha Rady o snížení prostředků v tomto podokruhu kvůli jeho údajně nedostatečné absorpční kapacitě je pomýlená;

5.  opětovně vyjadřuje politování nad tím, že částky získané v důsledku nedostatečného plnění programů Unie a částky vybrané formou pokut v rámci politiky Unie v oblasti hospodářské soutěže jsou určeny na snížení příspěvků členských států na základě HND namísto toho, aby byly použity na financování priorit Unie; zdůrazňuje, že NOR 6/2017 počítá s dodatečným převedením příspěvků na základě HND ve výši 9 829,6 milionu EUR zpět do rozpočtů členských států k již schváleným 6 405 milionům EUR v opravném rozpočtu 2/2017; upozorňuje na skutečnost, že neshoda mezi oběma složkami rozpočtového orgánu po čtení v Parlamentu a na začátku dohodovacího řízení ohledně výdajů z rozpočtu Unie na rok 2018 se týká pouze 3 619,8 milionu EUR v prostředcích na závazky a 2 182,4 milionu EUR v prostředcích na platby;

6.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2017;

7.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 6/2017 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Úř. věst. L 51, 28.2.2017.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí