Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2077(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0370/2017

Внесени текстове :

A8-0370/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.4

Приети текстове :

P8_TA(2017)0455

Приети текстове
PDF 482kWORD 50k
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците от бежанци и заплахите за сигурността
P8_TA(2017)0455A8-0370/2017
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (COM(2017)0271 – C8-0163/2017 – 2017/2077(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0271 – C8‑0163/2017),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(1) (Регламента за МФР), и по-специално член 11 от него,

—  като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 12 от него,

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет от Комисията на 29 юни 2017 г. (COM(2017)0400) и изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018 (COM(2017)0615),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приета от Съвета на 4 септември 2017 г. и предадена на Европейския парламент на 13 септември 2017 г. (11815/2017 – C8‑0313/2017),

—  като взе предвид своята позиция от 25 октомври 2017 г. относно проекта на общ бюджет за 2018 г.(3),

—  като взе предвид общия проект, одобрен от помирителния комитет на 18 ноември 2017 г. (14587/17 – C8-0416/2017),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0370/2017),

А.  като има предвид, че след като бяха разгледани всички възможности за преразпределяне на бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство), става видно, че е необходимо да бъде мобилизиран Инструментът за гъвкавост за бюджетните кредити за поети задължения;

Б.  като има предвид, че Комисията предложи да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълни финансирането в общия бюджет на Съюза за финансовата 2018 година, над тавана по функция 3, със сумата от 817,1 милиона евро за финансиране на мерки в областта на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността;

В.  като има предвид, че помирителният комитет, свикан във връзка с бюджета за 2018 г., одобри мобилизирането на допълнителни 20,2 милиона евро в резултат на увеличение на бюджетните средства по функция 3;

1.  отбелязва, че таваните за 2018 г. по функция 3 не позволяват адекватно финансиране на спешни мерки в областта на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността;

2.  одобрява следователно мобилизирането на средства от Инструмента за гъвкавост в размер на 837,2 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

3.  одобрява също така предложеното разпределение на съответните бюджетни кредити за плащания в размер на 464 милиона евро през 2018 г., 212,7 милиона евро през 2019 г., 126,4 милиона евро през 2020 г. и 34,2 милиона евро през 2021 г.;

4.  заявява отново, че мобилизирането на този инструмент, както е предвидено в член 11 от Регламента за МФР, показва още веднъж жизненоважната необходимост от по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза;

5.  изразява отново своята дългогодишна позиция, че плащанията във връзка с поети задължения, които са били мобилизирани предварително чрез Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните на МФР;

6.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

7.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0408.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/8.)

Правна информация - Политика за поверителност